Архив на блога

вторник, 6 февруари 2018 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CXXXIII




Според жалбоподателя е налице нарушение на чл. 25 ППЗОП, тъй като прогнозирането на обществената поръчка, като процес предхождащ нейното обявяване за възлагане, не е извършено съобразно финансовият ресурс, който възложителят предвижда да осигури - предвиденият за 2016г. ресурс е следвало да бъде усвоен до 31.12.2016г. и не може да фигурира като източник за финансиране на бъдещи дейности. На следващо място жалбоподателят счита, че за обществена поръчка, която частично се финансира със средства от бюджет 2016г. при съобразяване с разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ППЗОП е следвало да бъде възложена чрез провеждане на съответната процедура, стартирана много преди 31.12.2016г. Жалбоподателят заключва, че изложеното закононарушение рефлектира върху участниците, тъй като същите калкулират офертите си при по-голям прогнозен обем, съответно с максимални възможности за ценови отстъпки, а в действителност поради неправилно планиране на възложителя, максималният обем, който биха могли да реализират е много по-малък. Твърдението следва да се отхвърли като неоснователно, поради следните съображения:
Чл. 25 и чл. 26, ал.2 от ППЗОП регламентират задълженията на възложителя по планиране на обществените поръчки, в това число и финансовият ресурс, който се предвижда да бъде осигурен. Основният аргумент на „Билдинг проджект 1“ ООД е свързан с това, че отпуснатите от бюджета средства за 2016г. не могат да се използват за финансиране на дейностите по настоящата поръчка, тъй като същите е следвало да бъдат усвоени до 31.12.2016г. Съгласно чл. 129, ал.2 от Закона за публичните финанси, на който възложителят в своето становище обръща внимание, постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември. С писмо изх. № ФС.01.02.03/21.12.2016г. община Елена е поискала от министерство на финансите да и бъдат предоставени за разходване през 2017г. средствата, представляващи неусвоена целева субсидия за 2016г., като в приложения списък под наименование „Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство комунално стопанство и опазване на околната среда“ са посочени именно средствата за финансиране на дейностите по процесната обществена поръчка за 2016г. – 437 600 лв. В отговор на искането, министерство на финансите е превело с основание „неусвоена ЦСКР“ по сметка на общината сумата от 760 616 лв., в които са включени и средствата, за които жалбоподателят твърди, че общината не разполага. По този начин финансирането на пълния обем дейности за 2016г. е осигурено, от което може да се заключи, че начинът по който е планирано стартирането и провеждането на обществената поръчка не уврежда обществения интерес и не е в нарушение на горепосочените разпоредби, противно на изложеното в жалбата. (Решение № 411 от 20.04.2017 г. на КЗК)

Според чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Систематически посочената разпоредба е включена в Част ІІ – Правила за възлагане, Глава Седма – „Изисквания към кандидатите и участниците, Раздел ІІ – Критерии за подбор, а процедурите за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти се регулират от правилата на Част пета - Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска стойност, Глава Двадесет и шеста. Както обаче правилно е посочил административният орган, чл. 195 предвижда субсидиарно прилагане на разпоредбите на части първа и втора от закона, поради което няма съмнение, че при липса на изрична уредба в Част Пета относно доказването липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, следва да се приложат относимите норми на Част Втора. Редакцията на разпоредбата на чл.67, ал.1 от ЗОП, както и наименованието на раздела, в който същата е включена, озаглавен „Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор“, ясно показват, че при подаването на заявление за участие или оферта от кандидата или участника се изисква само да декларира липсата на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. Наред с това законът е предвидил и достатъчно гаранции и механизми за проверка достоверността на декларираните обстоятелства посредством възможността възложителите по всяко време да изискват от участниците и кандидатите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, както и задължително изискване на документите, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието с поставените критерии за подбор преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение от участника, определен за изпълнител (чл.67,ал.5 и ал. .6). С оглед на това поставянето в конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка на изискване за представяне от кандидатите на доказателства за извършени доставки като част от офертата безспорно е в нарушение на чл.67, ал.1 вр. чл.195 от ЗОП. Предвид това, е правилно заключението на УО, че изискването реално е ограничило възможностите за избор на изпълнител, а по този начин и свободната конкуренция, осигуряването на която е основен принцип при възлагането на обществени поръчки по ЗОП съгласно чл. 2,ал. 1,т. 2. Изводът, че поставянето на изискване за представяне на доказателства за предходни доставки на етап подаване на офертата реално ограничава и препятства участието в процедурата на потенциални участници е обоснован и с оглед на краткия 8-дневен срок за представяне на офертата, в рамките на който снабдяването с такива доказателства (договор, фактури, приемо-предавателни протоколи и др.) би могло практически да бъде затруднено и дори невъзможно.
Неспазването на основните принципи при възлагането на обществените поръчки, и в частност на свободната конкуренция е основание за налагане на финансова корекция обхванато от хипотезата на т. 9 от Приложението към чл. 2, ал, 1 от Наредбата, тъй като нарушението е в резултат на неправомерно изискване, което е довело до възпрепятстване на участниците от по- нататъшно участие в процедурата. (Решение № 6422 от 07.11.2017 г. по адм. д. № 6630 / 2017 г. на Административен съд – София)

Настоящият състав споделя извода на АССГ в обжалваното решение за неправилност на доводите на касатора, че промените в обявлението и в документацията за участие, извършени с Решение № РП-4/20.01.2016 г. на Възложителя са несъществени и чл. 27а, ал. 5 ЗОП (отм.) е неприложим. Направените промени засягат критериите за оценка на офертите, като е намалена тежестта на едни показатели, за сметка на увеличаване на тежестта на други. Променена е и методиката за определяне на комплексна оценка на офертите, както и е извършена промяна в техническите и функционални изисквания и специфични условия при изпълнение на поръчката. При това положение, обосновани, законосъобразни и правилни са изводите на ръководителя на УО на ОПДУ, споделени и от АССГ в обжалваното решение, че извършените промени не са такива, които могат да обосноват освобождаване от задължението за определяне на нов срок, респективно удължаване срока за получаване на офертите. Промените в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите относно показателите за оценка пряко влияе върху съдържанието на офертите на всеки от кандидатите, тъй като именно тези показатели са ръководещи при подготовката на офертите с цел постигане на оптимално съответствие и получаване на максимален брой точки по съответните показатели. Обявената от възложителя конкретна относителна тежест на всеки показател, изразена в максималния брой точки за него, има непосредствено отражение върху съдържанието на офертите, доколкото всеки кандидат при изготвяне на предложението си ще се стреми да обоснове най-пълно и подробно тази част от предложението, за която би получил по-висок брой точки. Безспорно е и че промяната в Раздел ІІ от документацията - "Пълно описание на предмета на поръчката", касаеща техническите и функционални изисквания и специфичните условия при изпълнение на поръчката, пряко касае изпълнението на поръчката, поради което изключението от приложението на чл. 27а, ал. 5 ЗОП (отм.), съдържащо се в ал. 6 на същия текст не е приложимо и възложителят е следвало да определи нов срок за получаване на оферти, който е не по-кратък от първоначалния. Като не е сторил това, Възложителят община Благоевград незаконосъобразно е съкратил с 6 дни срока за подаване на офертите. При това положение, законосъобразно административният орган е приел, че тъй като срокът за получаване на офертите е по-кратък от срока, посочен в чл. 27а от ЗОП (отм.), това представлява неспазване на сроковете за получаване на офертите - нарушение, което следва да се квалифицира като такова по т. 3 от Приложението към чл. 6 от МОФК с размер на финансовата корекция 5 на сто от допустимите разходи по засегнатия договор, финансирани по ОПДУ, тъй като разликата между законосъобразния и определения срок е под 30 на сто - 17,14%. (Решение № 11404 от 29.09.2017 г. по адм. д. № 6110 / 2017 на Върховния административен съд)

По отношение на изложеното в т. V от жалбата твърдение, следва да се разгледат разпоредбите на чл. 47 от ЗОП, а именно: ал.9 на същият член, според която „когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по ал. 2 за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят“ и ал. 10 „когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, за тях се допуска представяне на едно заявление за участие, ако тази възможност е посочена в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 ЗОП – в поканата за участие в преговори“. Видно от представените по настоящото производство документи и информация посочените от възложителя указания са в съответствие с цитираните по-горе разпоредби на закона, поради което не се установява твърдяното от жалбоподателя противоречие и доколкото това не води до затруднения на потенциалните участници да подготвят оферти, то КЗК счита твърдението за неоснователно. (Решение № 1320 от 16.11.2017 г. по преписка вх. № КЗК - 785 / 2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията)

Неоснователни са твърденията в жалбата, че констатираните и приети за установени от УО нарушения нямат финансово отражение. Освен това, именно за случаите, при които не може да се определи с точност финансовото измерение на допуснатото нарушение, чл. 72,ал. 3 от ЗУСЕСИФ предвижда за определянето на финансовата корекция да се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи, тоест от стойността на засегнатите договори. Същото правило е залегнало и в чл. 5., ал. .1 от Наредбата, съгласно който размерът на финансовата корекция се установява по пропорционалния метод, когато поради естеството на нарушението е невъзможно да се даде реално количествено изражение на финансовите последици. В този случай за определянето на финансовата корекция се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи, на който Ръководителя на УО изрично се е позовал в решението. Допуснатите от бенефициера нарушения са на ЗОП, като естеството на нарушенията е такова, че е невъзможно да се даде количествено изражение на финансовите последици.
Следва да се посочи, че нито националното законодателство, нито законодателството на Съюза, и в частност Регламент № 1303/2013 г., поставят като изискване наличието единствено на реална вреда. Нередност може да съществува и тогава, когато е налице възможност за нанасянето на вреда на общия бюджет, като няма изискване да се докаже наличието на точно финансово изражение. Това разбиране на разпоредбата на чл. 2, т. 36 Регламент № 1303/2013 г. следва от буквалното езиково тълкуване, което не оставя никакво съмнение за тази възможност - "има или би могло да има".
Нарушението на свързаното с правото на Съюза национално право, което обективно е довело до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недискриминация винаги създава потенциална възможност за настъпване на вреда в бюджета на Съюза.
Ако бенефициерът бе спазил изискването на закона и бе заложил обективни критерии за оценка, би могло в процедурата да участват и други кандидати и това да доведе до по-ефикасно разходване на предоставените от Съюза финансови средства. Това дава основание да се приеме, че ако жалбоподателят не бе допуснал установените нарушения общите разходи по финансиране на дейността биха могли да бъдат по-малки , а следователно и разходите на Съюза биха били по-малки.
С оглед цитираните разпоредби административният орган обосновано е приел , че вредата за бюджета на ЕС в случая се измерва със стойността на сключените договори, тъй като същите са резултат от незаконосъобразно проведена обществена поръчка.
Процентното съотношение, с оглед на чл. 72, ал. 1 във вр. с ал.3 и 4 ЗУСЕСИФ ще е законосъобразно ако органът е определил размера му в рамките, установени от законодателя на основание чл. 72, ал. 4 ЗУСЕСИФ, т.е. в т.9 от приложение №1 към чл. .2, ал.1 от Наредбата и при спазване на разпоредбата на чл. 72, ал. . 1 ЗУСЕСИФ. За нарушението на т. 9 от приложение №1 към чл. 2, ал.1 от Наредбата законодателят е определил 25% финансова корекция с възможност да бъде намалена на 10% или на 5%. Органът е определил процентното съотношение по минимума - 5% за нарушението на чл. 67, ал. 1 ЗОП, т.е. напълно съразмерно на извършеното нарушение.
В обобщение на изложеното, съдът намира, че оспореното решение на ръководителя на УО на ОПДУ, с което са наложени финансови корекции на [община], не е засегнато от отменителните основания по чл.146 АПК, поради което жалбата срещу него следва да бъде отхвърлена. (Решение № 6422 от 07.11.2017 г. по адм. д. № 6630 / 2017 г. на Административен съд – София)

При постановяване на решението си АССГ не е констатирал, че в оспорения административен акт неправилно е определена основата върху която следва да се изчислява финансовата корекция. Видно от публично достъпната информация на интернет адрес, проектът не е финансиран 100% от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове, а 85% е съфинансиран от ЕС. В решението на УО финансовата корекция е определена в процент от всички допустими разходи по засегнатите договори. Това значи, че финансова корекция е определена не само върху допустимите разходи, финансирани от Европейския социален фонд, но и върху допустимите разходи, финансирани от държавния бюджет и дори върху собствения принос на Община Благоевград. Съгласно чл. 1, ал. 1 ЗУСЕСИФ той има за предмет управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, в т.ч. определянето на финансови корекции. Фактът, че законът има за предмет единствено средствата от европейските фондове се установява и от разпоредите на чл. 2, 3 и 6 от ЗУСЕСИФ. Законът няма за предмет регламентирането на правоотношенията възникващи по повод на националното съфинансиране на проектите, които получават безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Наред с това дефиницията на „нередност“ - чл. 2, т. 36 от Регламент № 1303/2013, съответно чл. 2, т. 7 от Регламент № 1083/2006, визира единствено нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на правото на Съюза, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляването на неправомерен разход в бюджета на Съюза, т.е. нередността по смисъла на тези разпоредби не визира нарушение, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на националното съфинансиране. В съответствие с тази дефиниция и с предмета на закона, чл. 70, ал. 1 от ЗУСЕСИФ изрично сочи, че може да бъде отменена финансовата подкрепа със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Член 71, ал. 1 от ЗУСЕСИФ също изрично сочи, че чрез финансовите корекции се отменя предоставената финансова подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове или се намалява размерът на изразходваните средства - допустими разходи по проект, с цел да се постигне или възстанови ситуацията, при която всички разходи, сертифицирани пред Европейската комисия, са в съответствие с приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство. Ето защо в производството по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ ръководителят на Управляващия орган няма правомощие да определя финансова корекция по отношение на разходите по проект, които представляват национално съфинансиране, както и върху собствения принос на икономическия оператор, което на практика е сторил при така определената с решение № ФК-2016-37 от 27.12.2016 г. основа.
По изложените съображения, обжалваното първоинстанционно решение следва да бъде отменено като неправилно, в частта, с която е отхвърлена жалбата на Община Благоевград против решение № ФК-2016-37 от 27.12.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, в частта, с която като основа на финансовите корекции са определени допустимите разходи по засегнатия договор, финансирани по ОПДУ. Делото е изяснено от фактическа страна и след отмяната на съдебния акт в посочената част, при условията на чл. 222, ал. 1 АПК, следва да бъде постановено ново решение, по съществото на спора, с което решение № ФК-2016-37 от 27.12.2016 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, следва да бъде изменено в частта, с която като основа на финансовите корекции са определени допустимите разходи по засегнатите договори, сключени със [фирма] и [фирма], финансирани по ОПДУ. (Решение № 11404 от 29.09.2017 г. по адм. д. № 6110 / 2017 на Върховния административен съд)

В глава V, раздел I от Наредбата за криптографска сигурност на класифицираната информация (НКСКИ) са уредени условията и реда за одобрение на криптографски средства. Видно от цитираната нормативна уредба законодателят не е разписал изричен срок за издаване или отказ на съгласие за използване на криптографски средства. В тази връзка КЗК споделя мнението на възложителя, че не е възможно да бъде предвиден максимален или приемлив срок, в който ОКС-ДАНС би издал съответното съгласие/отказ на страната подала заявлението за издаване му. Във връзка с горното КЗК счита, че е неоснователно и твърдението на жалбоподателя относно определения срок за подготовка на офертите. Разглеждайки твърдението, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 45 от ЗОП, съгласно ал. 1 от същата норма „при определяне на сроковете за получаване на заявления за участие и оферти възложителите отчитат сложността на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите, без да се засягат минималните срокове за съответните процедури, определени в този закон“ Според ал. 2 „когато офертите могат да се съставят само след посещение на обекта или след проверка на място на допълнителни документи, свързани с обществената поръчка, сроковете за получаването на оферти трябва да бъдат по-дълги от минимално определените, като дават възможност на заинтересованите лица да се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите“. В случая, определеният от възложителя срок за получаване на оферти е съобразен с разпоредбата на чл. 45 от ЗОП, доколкото е в съответствие със срока определен в чл. 74, от ЗОП. КЗК счита, че така определения от възложителя срок не е пречка за потенциално желаещите да участват в процедурата да реагират своевременно, като се запознаят с цялата информация, необходима за изготвяне на офертите си и да направят своето предложение за изпълнението на поръчката. В конкретният случай, КЗК счита, че по отношение на срока за подаване на офертите, възложителят е спазил изискването на закона, като по този начин не е създал неудобства или предпоставки за възпрепятстване на равния достъп на участниците в процедурата. Няма и предпоставки да се счита, че първоначално определеният срок за подготовка на офертите е недостатъчен. (Решение № 1320 от 16.11.2017 г. по преписка вх. № КЗК - 785 / 2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията)

По делото е безспорно, че ИАГ е провела открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Анализ, разработване и внедряване на електронни административни услуги от 3-то и 4-то ниво“ по проект „подобряване на обслужването на гражданите и юридическите лица и осъществяване на ефективен контрол върху дейността на задължените лица чрез реализиране и внедряване на електронни административни услуги“. Възложителят е извършил промени в обявлението за обществена поръчка, които засягат критериите за подбор и изисквания към офертата с решение за промяна от 16.10.2014 г., като е: променил обхвата на изискуемия опит на участника, като е указал, че същият е за дейности по разработването на проекти на документи, свързани с предмета на поръчката; допълнил липсваща информация от обявлението, относно изискванията за квалификация и опит на ключовите експерти, налична преди това само в документацията за участие; променил изискването декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП да се подава от всеки член на управителен или контролен орган на участника, като е указал, че обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП, както и посочените в обявлението по ал. 2 от същата разпоредба се декларират с представянето на една декларация, подписана от лицата, представляващи участника. С решението за промяна са удължени сроковете за подаване на офертите и получаване на достъп на документацията до 26.11.2014 г., в съответствие с изискванията на чл. 27а, ал. 5 ЗОП. Решението за промяна е изпратено до АОП за публикуване в Регистъра на обществените поръчки, но не и до „[наименование]“ на Европейския съюз.
Така установеното е определено като нарушение на чл. 45в, ал. 1, т. 4 ЗОП (отм.), квалифицирано е по т. 1 от приложението към чл. 6, ал. 1 от Методологията за определяне на финансова корекция, за което следва да бъде наложена финансова корекция в размер на 25% от разходите по засегнатия договор № 63/28.04.2015 г. с Обединение [фирма]. […]
Съгласно разпоредбата на чл. 45в, ал. 1, т. 4 ЗОП (отм.) възложителите са длъжни да изпращат за публикуване, освен в Регистъра на обществените поръчки, и в „[наименование]“ на Европейския съюз информация за промяна на обявлението и/или документацията. В процесния случай е безспорно, че възложителят е изпратил изискуемата информация за публикуване в „[наименование]“ на Европейския съюз, чрез АОП, но информацията не е била публикувана по неизвестни причини. Неоснователно е възражението на касатора, че с акта на изпращането за публикуване, той е изпълнил задължението си по чл. 45в, ал. 1, т. 4 ЗОП (отм.), тъй като релевантен е не простият факт за изпращане на информацията за публикуване в „[наименование]“ на Европейския съюз, а самото й оповестяване по този начин. Че това е така се установява и от разпоредбата на чл. 45в, ал. 11, т. 2 ЗОП (отм.), в която е предвидено задължение за възложителите на обществени поръчки да представят при поискване доказателства за датите, на които са изпратени документите, и потвърждение за датата на публикуването им, предоставено от „[наименование]“ на Европейския съюз. (Решение № 777 от 19.01.2018 г. по адм. д. № 6972/2017 на Върховния административен съд)

В чл.181, ал.2 ЗОП е предвидено , че при провеждане на процедурата "публично състезание" се допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор , когато тази възможност е посочена от възложителя в обявлението . От приложената по делото административна преписка се установява, че в обявлението за процедурата не е посочена възможността за прилагането разпоредбата на чл.181, ал.2 ЗОП. Такова отбелязване не съществува и в издаденото Решение за откриване на процедурата. Действително тази възможност е предвидена от възложителя, но едва в документацията , в раздел III, т.20 в графа разглеждане на офертите в т.20.2.1 , където е разписано, че при разглеждане и оценяване на представените оферти може да се приложи реда по чл.181, ал.2 ЗОП. С оглед констатираното незаконосъобразни са изводите на КЗК във връзка с приложението от страна на възложителя на този ред при разглеждане на офертите. Както вече беше посочено разпоредбата на чл.181, ал.2 ЗОП поставя като изрично условие възможността за промяна реда за оценка на офертите да бъде посочена от възложителя в Обявлението. В този смисъл тя се явява императивна разпоредба, чието приложение изисква при провеждането на процедурата възложителят да е посочил изрично този именно ред в обявлението за обществената поръчка. Липсата на подобно посочване в Обявлението за обществената поръчка на практика препятства възможността на възложителя да прилага този ред за провеждане на процедурата. Ето защо неоснователни са изводите на КЗК, че няма извършено нарушение, доколкото тази възможност е предвидена в документацията за обществената поръчка. От друга страна разпоредбата на чл.181, ал.2 е едно изключение от общите правила предвидени в ЗОП, поради и което не следва да бъде тълкувано разширително, както в случая е направила комисията по подбора, респективно КЗК. Незаконосъобразен е и изводът на КЗК, че доколкото прилагането на разпоредбата на чл.181, ал.2 ЗОП е предвидена в документацията за участие, която е одобрена с решението на възложителя за откриване на процедурата, то тя се явява задължителна за комисията по подбор. Това на първо място не намира подкрепа в нормативната уредба, където изрично е предвидено прилагането на този ред да бъде разписан именно в обявлението, като няма дадена алтернативна възможност посочването да е в документацията за участие или в друг документ. На следващо място следва да се посочи, че Обявлението, Решението за откриване на процедурата и документацията за участие за три различни по своя смисъл актове, издавани от възложителя във връзка с дадена процедура, имащи свое самостоятелно значение и с изрично разписано съдържание. В подкрепа на тези изводи на съда е и ЗОП, където в раздел Решения и Обявления тези два акта са самостоятелно определени, като в чл.22-23 са посочени изискванията на законодателя относно реквизитите на решенията, а в чл.24 и сл. към обявленията за възлагане на поръчка. Отделно от това в чл.26, ал.1 е разписано задължение за възложителя за публикуване на обявленията и съдържащата се в тях информация.
Основателни се явяват и възраженията на жалбоподателя за противоречие между Обявлението и документацията за участие. Видно от приложените писмени доказателства, в документацията, Раздел I "Условия за участие в процедурата" в т.11.2.- Други условия е посочено "при противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет", като в края на текста изрично е отбелязано, че документа с най-висок приоритет е посочен на първо място. Следва изброяване на документите в определена последователност, където на първо място е посочено Обявлението на обществената поръчка. Доколкото сам възложителя е определил като документ с най-висок приоритет Обявлението за обществената поръчка, а там няма предвиден за прилагане ред по чл.181, ал.2 ЗОП, то неправилно, позовавайки се на документацията комисията по подбор е приложила този ред при разглеждане и оценяване на офертите. Това от една страна е в противоречие с разписаното в документацията за процедурата от възложителя. От друга е нарушение на процедурата при провеждане на поръчката. По своята същност, това нарушение е от кръга на съществените, поради което не подлежи на отстраняване от страна на възложителя и се явява самостоятелно основание за прекратяване на процедурата на осн.чл.110 , ал.1, т.5 ЗОП. (Решение № 833 от 22.01.2018 г. по адм. д. № 11693/2017 на Върховния административен съд)

понеделник, 29 януари 2018 г.

Измамните реклами и докъде може да стигне потребителската наивност



Връзката „реклама – потребител“ е тема, която ме вълнува отдавна поради своята изначална асиметрия. Едната страна настоятелно иска да продаде нещо, като степента на тази настоятелност варира в широк спектър от морално-етични съображения – до пълната липса на такива. Другата страна има потребност да задоволява нужди, желания или капризи, а преценката зависи от нивото й на информираност, инстинкта за предпазливост и количеството пари, с които разполага. Балансът на интереси рядко е в точката на равновесие.  
Преди време имах разни разсъждения по темата. Единият материал бе посветен на абсурдните и очевидно несъстоятелни реклами, а другият – на безкрайните измерения на понятието „средно интелигентен потребител“. И някак живеех с усещането, че съм дала своя принос за  повишаване на общата потребителска култура. Уви!
Пускайки телевизора в петък сутрин, нещо което старателно избягвам от доста време насам, останах удивена от факта, че лековерието (за да не кажа глупостта) сериозно се е разраснало. И което е още по-притеснително – институциите, отговорните лица и журналистите изобщо не били чули за явление, което безпощадно ни залива от години. В сутрешния блок течеше разгорещен дебат предизвикан от реклама, обещаваща нов метод за бързо научаване на чужд език. Под „бързо“ се има предвид 2 седмици, което на фона на способности на мозъка да изгражда нови невронни връзки и трудности при научаване на чужда граматика си е направо светкавично.
Една зрителка, разумно предпочела да остане анонимна, видяла въпросната реклама и наивно се доверила на чудодейния „нов“ метод. Още по примамена била от големите отстъпки, а вероятно и от психологическия натиск, който подобни сайтове прилагат, най-общо чрез изрази като: „само днес ексклузивна отстъпка от … лв.“, „специално за вас – намаление от … лв.“, „току що Х от еди къде си, плати предпоследния пакет и остава само един“ и т.н. Потенциалните съмнения в състоятелността на офертата били изтикани на заден план в съзнанието на зрителката поради обещанието, че ако не й се получи ще й върнат парите. И така госпожата платила спешно 60,36 лв. за първо ниво. От другата страна, симулирайки коректност, веднага потвърдили платената сума и изпратили парола за достъп до мултимедийна платформа. Не знам какво точно е очаквала зрителката, но с известна изненада установила, че във въпросния сайт са скупчени произволен набор от думи и нищо повече. Обаче надеждата не умряла веднага, защото … все пак нали методът е нов и може би пък точно този набор от думи да съдържа някаква чудодейна сила и ако се запамети добре на следващото ниво ще отключи онзи fluent English, за който обичайно са необходими години упорити усилия, практика, доста повече пари, покриване на сложни тестове и … пак не е съвсем напълно fluent. Предполагам че няколко дни по-късно тези мисли са преминали през съзнанието на зрителката и тя проявила късно желание да попроучи тази работа с новия метод по обстойно. И тук вече истината започнала да проблясва с мрачни оттенъци. Никой не отговарял на мейлите на жената, нито на телефона посочен за връзка. Ядосана, тя се опитала да си върне парите, но, ти да видиш, и тези усилия не се увенчали с успех.
Тук ми се ще да отворя една скоба с образователен характер. За да можем да се наречем „средно интелигентен и добре информиран потребител“, задължително е да развием специален набор от подсъзнателни умения за разчитане на определени предупредителни сигнали. Това не значи да се превръщаме в мрачни, мнителни и невярващи на нищо индивиди, а просто да проявяваме известна здравословна доза усъмняване при среща с изявления или обещания, граничещи с чудесата. Така например ако ви предлагат кухненски ножове с доживотна гаранция и обещание, че никога няма да се наложи да ги наточвате – може да сте на кантар. Аз по-бих била склонна да съм от тъмната страна на съмнението, но след като наскоро един приятел ми обясни, че имало някаква специална стомана и метод на закаляване, които наистина не позволявали на острието да се изтъпи, малко се успокоих и взех да гледам цената. Вечно острите ножове трябва да са много, ама много скъпи, така че … поне има ориентир.  Ако обаче се натъкнете на обещание за бързо, лесно и неусетно отслабване, например с около 20 кг. за един месец без диета и упражнения – място за съмнение няма. В смисъл – лъжат ви.
По същия начин ако някога, някъде, по какъвто и да е повод се сблъскате с обещание за връщане на пари, които вече сте дали, всички червени лампички в съзнанието ви трябва да избухнат като новогодишен фойерверк. Извън територията на онези случай, регламентирани в Закона за защита на потребителите за дистанционните продажби, и извън очевидно повредените стоки, всичко останало е силно съмнително. Особено когато става въпрос за постигането или не на някакъв субективен резултат или удовлетвореност. Елементарният тест е да се запитаме как ще докажем, че при нас иначе гарантираният резултат не е настъпил. Сещам се за онази стара реклама на млечния продукт Активия …. „Ако до 14 дни не почувствате разликата Данон ще ви върна парите“. Сега ако някой ми каже как да докажа, че не съм почувствала разлика …!?! А и както стана ясно тогава, Активията не обещавала точно отслабване, а само че няма да имате газове и редовно ще се изхождате, което ще ви направи по-щастливи „отвътре и отвън“. Просто не ми се мисли за процеса на доказване колко газове и каква степен на констипация някой е имал преди тези 14 дни и как се замерва разликата към ден днешен. Данон бързо се усетиха, че са нагазили в мътни води и смениха тактиката. Първо пуснаха поредица от клипове с активни физически упражнения и съвети за здравословно хранене, щото ако нещо ще ви оправи запека – това е, а после, за да поддържат търговската интрига, започнаха да приканват да си регистрирате капачките от кофичките с обещание да спечелите дизайнерски рокли или палтенца. Само за сравнение да кажа, че руската реклама е далеч по-трагична – това - продуктовото позициониране и откровената измама за нищо го нямат.
Или казано в заключение – всичко, което опира до субективните ви възприятия – харесване, нехаресване, удовлетворение, недоволство, поумняване, разхубавяване, отслабване, забелязване на разлики от типа „преди и сега“ и др. под. си е ваша лична работа и никой няма да ви се върже. Имали сте бол пари, дали сте ги!
Но да се върнем на нашата зрителка и съмнението й, че е станала жертва на измама. С други думи не е напълно сигурна в това. За да бъдат по убедени останалите зрители, в сутрешния блок бяха поканени редица специалисти, които обясниха че за 2 седмици е възможно придобиването на едва базисна представа за чуждия език. И че дори да научиш 100 думи, ако не знаеш кога и как да ги използваш си много далеч от знаенето на език, камо ли да стане fluent.
КЗП започнали мащабно проучване (поне така изглежда) – направили контролна покупка и сега чакали да получат флаш памет с учебник по пощата, като се надявали така да разберат адреса на собственика на измамния уебсайт. Е, няма да го разберат.
Това обаче, което ме хвърли в потрес е факта, че от КЗП се държаха сякаш за първи път се натъкват на феномена с тези реклами. Водещата на предаването също разбрала едва сега, от конкретния зрителски сигнал, че имало такива реклами. А те от години насам заливат всички (без преувеличение) общодостъпни сайтове. Казано иначе – трябва никога да не си ползвал Интернет и никога да не си се докосвал до социална мрежа през последните 5 – 6 години, за да не си се натъкнал на подобни сайтове и реклами.
На мен лично ми се струва малко преувеличено провеждането на научна дискусия по темата можем ли да овладеем чужд език до степен на матерност за 2 седмици.
Не бива обаче така високомерно и с лека ръка да отричаме усилията на медиите в битката с измамните реклами. Ако става въпрос за битка, разбира се, а не за инцидентно запълване на някаква рубрика. Щото да водиш битка с нещо, което ежедневно заблуждава и мами хората, изисква желание, стратегия, последователност и най-вече да не се правиш на „учуден“ пред явление, което от години арогантно и напълно необезпокоявано присъства в мрежата. Видимо и недвусмислено. Така че научните дискусии може и да помогнат. Проблемът е, че с оглед наличния материал в мрежата, ще трябва да се провеждат всеки ден.
И понеже предпочитам да вярвам в добрите намерения, по-долу ще дам своя скромен принос в полза на бдителните отговорни фактори, като посоча няколко интересни теми за следващи дискусии. 

Списък на измамните реклами
… и някои указания как да ги разпознаваме

Как да свалим 45 килограма без диети и упражнения или как да отслабваме с 15 килограма на седмица БЪРЗО и БЕЗОПАСНО 

За да избегнат всякаква отговорност в бъдеще, примамливите реклами правят всичко възможно, за да не могат да бъдат квалифицирани именно като реклами. В този случай информацията е поднесена от името на Петър Манолов (каквото лице естествено не съществува), който изказва съвсем личното си мнение от съвсем личния си опит. Отслабнал човекът с 45 кг. По толкова нов и напълно непознат метод, че очаквал постът му всеки момент да бъде изтрит, т.е. тайната е толкова потресаваща, че прави онези неща дето ги разкриват в Уикилийкс да изглеждат като махленски клюки. Диетолозите били така потресени и разорени, че мафията им предприела невиждана по размера си конспирация, за да прикрие новия метод.
Следват намеци за това колко пари, време и усилия бил потрошил в миналото Петър, но нищо. И кратката му история: Обичал Пешо да си похапва разни вредни неща пред телевизора, сиреч – прави съпричастно половината от населението на страната. Жена му се опъвала, ама не много активно, и той внезапно надебелял с 46 кг. И освен, че започнало тук там да го понаболва по нещо, взел да се запъхтява и, о ужас, налегнала го импотентност. Думата е болдната и в оригиналния текст, за да може по-разсеяната мъжка аудитория лесно да маркира най-съществения проблем още сред първите изречения. То иначе няма голям шанс да им задържиш вниманието по темата отслабване. Кво като са дебели, иначе са си пичове! По нататък Пешо описва мъките си в дебелия период – подложил се на строга диета – нищо; отишъл на фитнес с инструктор – кантара не мърдал. А жена му не можела да го понася и го заразяла: „Наричаше ме например "Дебел боклук" , "Неудачник" или ми казваше "Ти никога не си ме задоволявал" . Това беше катастрофа.“ Тук вече усещам как мъжката аудитория е заинтригувана и съпричастна. На Пешо започнали да му идват суицидни мисли, но точно тогава срещнал Андрей, който го открехнал на чудото VITA ENERGY. Главният герой ни убеждава, че това нещо е безопасно и произведено при стриктно спазване на правилата, одобрени от GMP[1] . И като започнал да го пие – отслабнал зашеметяващо. Хем всичко си ядял като преди, без ограничения. А пък ерекцията не само че се завърнала, ами сега изкарвал по 40 – 60 минути (!!!) и жените му налитали една след другата. И бившата искала да се върне да опита от това щастие, ама късно било вече. Сериозно – това пише! И следват снимки на щастливия Пешо, заобиколен от мацки, шоколадови бонбони, вино и нещо пържено.
Сега внимание: След радостната приказка, станала възможна единствено и само благодарение на VITA ENERGY, Пешо подчертава, че това вълшебство е евтино, че може да се купи само и единствено от въпросния сайт и от никъде другаде, горещо ни го препоръчва и съветва да побързаме с покупката, защото продажба на дребно ще спре на …. появява се дата, която винаги съвпада с датата, на която сте отворил сайта и го четете. Под нея в червена контур е изписано съобщението: Последната партида VITA ENERGY се продаде.
И по-лабилните панически се втурват в сайта, виждат че точно още една партида не е продадена … ама баш последната. И на половин цена. Скролът на мишката трескаво се превърта надолу. Някъде из страницата пробягват изречения: „Всички останали средства помагат единствено на жените да отслабнат“ (?); „Другите диети са напълно безполезни за мъжете“ (??); „Не се продава в магазините“ (???); вижда се голяма снимка на усмихнат лекар (поне е в лекарски дрехи) с подпис под нея; мяркат се малки снимки на сертификати.
Зарибеният читател едва достига до пулсиращия в червено бутон „поръчай сега“, вкарва данните в полето, натискат ОК, и … въздъхва с облекчение. След затихване на адреналиновата атака и успокояване на пулса, гордият притежател на VITA ENERGY леко отрезвява и решава да провери какво точно съдържа това чудо. Разхожда се по-внимателно из сайта и разбира, че съставките са „уникална комбинация от ненадминати компоненти“ …, но какви точно остава в тайна. Опитва се да зумне малките снимчици на сертификати – оказва се невъзможно. Прочита, че „милиони диетолози в света“ препоръчвали консумацията на VITA ENERGY … чакай малко … нали Пешо беше писал, че именно мафията на диетолозите се опитват да скрият новия метод, щото ги съсипвал? Вижда че има форум, в който десетки доволни потребители възхваляват чудодейните свойства на препарата и постват впечатляващи снимки „преди и сега“. Читателят решава да се регистрира, за да се включи с няколко въпроса, но … и този бутон се оказва нефункциониращ.
По-нататък историята мълчи. Заявителят почти в 90 % от случаите получава нещото, което е платил, адрес на изпращача обаче или няма или е фалшив, посочените телефони и мейли не работят. С леко притеснение, но все пак, наивният купувач започва „лечението“ по обещания метод – ядене на корем, мързел и редовно пиене на чудото. След 2 седмици не само че не е отслабнал и грам, а най-вероятно е и наддал. Подозирам, че и при ерекцията няма промяна. В съзнанието му започва да се оформя съмнението, че е измамен. Ама то този път да беше само … да се ядосва!

По абсолютно същата схема са изградени и следните съобщения:

Въодушевената и радостна блогърка Марина съобщава за противогъбичния спрей Fresh Fingers, който за жълти стотинки спасил живота й. Нищо друго „от съществуващите средства“ не помогнало, ноктите на краката й станали отвратителни, миризмата непоносима, сърбежът я тласкал към отчаяни действия, а другите лекарства (?) предизвикали остра чернодробна болка. Добри приятелки обаче й препоръчали спрея и като го започнала – на 3-ия ден описаните по-горе дискомфорти изчезнали напълно, а на 9-ия си бала чисто здрава с гладки, подхранени и ухаещи на свежест краченца. Даже и нокътят се възстановил. Последното според мен надхвърля допустимото дори и за най-наивните читатели, но … явно бъркам.
И пак – препратка към официалния сайт на единствения вносител. Там пък отново заварваме намаление с 50%; количествата пак са ограничени и точно днес изтичат последните оферти. Форумът, препълнен с доволни потребители също е статичен – нито може да се регистрираш в него, нито да зададеш въпрос.

 
Тук 62 годишният пенсионер Иван Златков, бивш работник в доменните пещи на металургичен завод, сърцераздирателно споделя непоносимата мъка от артритните болки, съсипали живота му през последните 3 години. Остеохондрозата по принцип обединява цяла група заболявания и по-често се среща при подрастващите, но Иван не си дава труда да навлиза в подробности около диагнозата. Важното е, че след множество кошмари решил да се подложи на операция за смяна на ставата (не става ясно коя и защо). Нямало накъде вече! Остави, че диклофенака му съсипал и стомаха, ами и пункции му правили, накрая освен течност и гной взели да вадят, а бе с две думи … трагедия. И прежалил Иван 4000 долара за става, приел риска от усложнения, но … една приятелка на Сашка (жена му), я срещнала на улицата и я открехнала за едно мазило - Motion Free.  Обаче не се продавало в България. Съсипани Иван и Сашка продължили да се готвят за операцията, но дни преди нея, приятелката съобщила щастливата новина, че мазилото вече било одобрено за България. Купил си го Иван, намазал се и на 10-тата минута болката отминала!!! След 2 седмици вече ходел по половин час без никакви болки в коленете, а след още 2 седмици напълно оздравяла – навеждал се без проблем, ходел колкото си иска, даже и колело карал. За повече достоверност са качени снимки с внуците и са споделени плановете за пътешествие със Сашка в Гърция. На финала Иван бодряшки споделя: „Така че ако имате артрит, остеохондроза или артроза, накратко ако имате болки в ставите и гърба, обърнете внимание на следното: Motion Free - лекува ставите!
Следва обичайните коментари на други излекувани – един недоволен няма. И както вероятно се досещате – няма как да се намесите с някой въпрос, нито да изразите мнение. Не работят такива функции.
Скачаме в сайта на одобрения вносител и заварваме познатата картинка:
Намаление на цената от 138 на 69 лева. Само днес. Брояч, който отмерва последните 14 минути и 52 секунди до края на офертата. И за сведение ни уведомяват, че 5 опаковки са продадени само за последния час. Да го имате предвид ако случайно се колебаете и моткате. Уверение, че препаратът е напълно безопасен и може да се използва многократно (в случай че не ви излекува от някоя от остеохондрозите от първото намазване). Съставът – 100% натурален – смесица от неизвестни билки. Снимка на чичко доктор (и име са му дали тук – д-р Котев), който уверява, че препаратът е „сертифициран и отговаря на изискванията на всички стандарти“. Същият доктор го предписвал на всичките си пациенти и дори самият той го използвал редовно, щото много харесвал (!) бързия и дълготраен ефект.

 
Отиваме в блога на Моника, която страдала от разширени вени, придружени от ужасна болка. Години наред опитвала природни методи, лекарства, компресионни чорапи – пълни глупости (цитирам Моника). Лекарите пък, вместо да и помогнат й се карали, че късно се сетила да се лекува. И така Мон изпаднала в депресия и си взела неплатена отпуска да страда на спокойсттвие за „загубената красота на краката си“. Един ден, както си ровела депресирана из интернет, и … хоп – натъкнала се на Ню Йоркски специалист, който препоръчвал кремчето Varikosette. Купила си го Моника, намазала се и подуването и разширените вени започнали „да изчезват буквално пред погледа й“!!! Такава радост не била изпитвала през последните 20 години. Пуснала и снимки. Според мен при този бърз ефект и клип можеше да заснеме.
По-нататък – неизменният форум на възхитените и благодарни потребители, ползвали чудото Varikosette. И препратка към сайта.
Сега вече с нищо не мога да ви изненадам – намаление с 50% само днес и то в оставащите 4 часа 37 минути и 15 секунди. И пак са останали само 5 опаковки. Съставките обаче са напълно прозрачни – кофеин, мед и гинко билоба, кестени, бреза и няколко други треви. А, и още нещо наречено – троксерутин. След справка в мрежата се оказа, че такъв гел (с активна съставка troxerutin) се произвежда и от Софарма за 3 лева. И е на разположение по всяко време. Те съвестно предупреждават за някои евентуални нежелани реакции, но в сайта на Моника не страдат от подобни опасения. И твърдят, че вълшебният Varikosette е преминал клинични изпитвания не къде да е, а в БАН. Дано!

Впрочем докато посещавах горните „блогове“, „постове“ и сайтове бях залята от стотици (без преувеличение) сходни оферти обхванали пълния рейндж от проблеми, които могат да хрумнат на някого – от суетните възможности за увеличаване на бюстове, устни и пениси - до лечение на тежки болестни състояния. Не само че нямам нерви да опиша всички, но и няма смисъл – типичните белези, по които можем да отличим измамните реклами, станаха ясни. И за да няма съмнение ето ги в обобщен вид:

Подобни сайтове ВИНАГИ:


 • са предшествани от нечие лично мнение – човек страдащ от някакво заболяване, симптом или желаещ да подобри нещо в себе си;
 • винаги се споделя някаква лична история, обвита в драматизъм, отчаяние, отричане на всички други методи били те природни или предписани от лекар;
 • след възторжения разказ за това как съответният рекламиран препарат е помогнал, обезателно следват мнения на други мними ползватели на продукта, които потвърждават безспорните му качества, но в която дискусия е невъзможно да се включи посетителят на сайта;
 • в сайта, към който препраща личното изявление, ВИНАГИ е обявено голямо намаление от цената на продукта – никога не се предлага на основна цена Личните ми наблюдения сочат, че и предлаганата цена (независимо какъв е продукта) е приблизително една и съща. Преди няколко години, когато проучвах сходни сайтове цените варираха около 38 – 42 лева. Към днешна дата всички продукти, които описах, се предлагат на цена около 65 – 69 лева. Явно са отчетени някакви инфлационни фактори и е преценено, че такава сума всеки е склонен да прежали;
 • намалението ВИНАГИ е обявено, че приключва същия ден, често след няколко часа или минути;
 • сайтът на търговеца никога не съдържа истинското му име или ако има такова то е фалшиво и невъзможно за проследяване;
 • почти винаги в сайта е публикувано изявление от медицинско лице, каквото не съществува;
 • почти винаги са посочени сертификати, удостоверения или други документи, които или не могат да се разчетат въобще или са непроследими при опит за проверка;
 • предлаганите продукти винаги са „напълно безопасни“ и/или „100% натурални“ и могат да се употребяват от всички без оглед на възраст, пол или странични заболявания; нямат и странични нежелани ефекти;
 • състав на продуктите липсва или ако има такъв – той почти винаги е „натурален“, „100% природен“ и се свежда до добре познати билки, плодови екстракти, етерични масла и др. под. безобидни в повечето случаи, но и безполезни вещества;
 • обещанията за постигане на ефект са гръмки и безапелативни и за необичайно кратки срокове;
 • когато в сайта присъстват телефон или мейл за контакт – на тях никой не отговаря.


Има теория, според която един човек може да бъде лъган постоянно за нещо или пък много хора могат да бъдат лъгани за кратко, но никога всички през цялото време. Фактът, че броят на описаните по-горе измамни сайтове стремглаво нараства през последните години в България и все още има хора, които наивно се доверяват на напълно абсурдни и откровени лъжи, започва да подлага на съмнение правотата на въпросната теория. Учудващо наистина за едно общество като българското, тънещо в постоянни съмнения, съзиращо конспирация на всеки ъгъл и живеещо общо взето с убеждението, че някой постоянно го лъже. Но факт!

Възможните решения са следните:

Помощ от държавата

Опитите на някои държавни институции да установят източниците на подобни сайтове, след което да ги накажат, са предварително обречени на неуспех. Правната рамка е по дефиниция ограничена, IT технологиите достатъчно напреднали, за да направят проследяването до първоизточника твърде трудно и дори невъзможно, а ресурсите на институциите крайно недостатъчни, за да се справят с лавината измамници. Далеч по-ефективно би било да се събере един малък екип IT специалисти, който ежедневно да следи за появата на реклами, съдържащи горните признаци, и да блокира такива сайтове. Или да измислят някакъв начин за интегриране на предупредителни съобщения, които да се отварят при всеки достъп до тях. Рискът да се накърнят нечии законни интереси е нищожно малък. В случай на грешка – евентуално засегнатият търговец веднага ще протестира, което означава да се обозначи и появи физически, а оттам нататък спорът може лесно да бъде разрешен. 

Това решение е просто и сравнително евтино, но съм забелязала тенденция да клоним към по-сложни варианти, затова план Б предвижда:

Самопомощ

Ако не се лъжа май Рейгън беше изказал следната забележителна мисъл: „Не се тревожа за дефицита. Той е достатъчно голям, че сам да се погрижи за себе си.” И понеже разглежданият проблем изглежда вече е пораснал дотолкова, че сам да се грижи за себе си, май е време и давещите се, пардон – потребителите, също да вземат насрещни мерки. Прилаганите модели от измамните сайтове са видимо еднотипни и съдържат ясно разпознаваеми едни и същи елементи, по които могат да бъда лесно отграничени. А това определено спомага да се развие резистентност към измамните явления от този тип. 

И не че искам да убия вярата в чудесата, но нека насочим тази вяра в посока на по-изконни и романтични сфери на очаквания. Добре е да заживеем с вътрешното убеждение, че когато става въпрос за постигане на определени резултати (да отслабнем, да научим чужд език, да изчистим лошия холестерол или да станем по-привлекателни за другия пол) ще трябва да вложим необходимите усилия и воля, а не наивно да вярваме, че това може да се случи лесно, бързо и без да се напъваме. Неусетно можеш да напълнееш. Обратният процес обаче се усеща със сигурност.

Само си представете каква арогантност, наглост, липса на морал и високомерие стоят зад съдържанието на такива сайтове. Замислете се за какви глупаци ни имат авторите им! И ако още искате да им давате парите си … това вече е осъзнат личен избор! И никой не може да ви се бърка!


[1] GOOD MANUFACTURING PRACTICE (GMP) е система от принципи и правила, които гарантират правилното протичане на всеки етап от производствения процес, гарантирайки качествен краен продукт.