Архив на блога

сряда, 26 юли 2017 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CXXIII
Практика на АОП

МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ от 13.06.2017г. на АОП

Относно: Прилагане на чл. 41, ал. 1, изр. второ от ППЗОП в случаи, при които информацията относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7, и по чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП за съответните лица не се различава.

Съгласно чл. 41, ал. 1, изр. първо от ППЗОП когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7[1] и чл. 55, ал. 1, т. 5[2] от ЗОП се отнасят до повече от едно лице, всички подписват един ЕЕДОП. Изключение е допустимо при необходимост от защита на лични данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на някои от лицата (чл. 41, ал. 1, изр. второ[3] от ППЗОП). В тези случаи лицата, които са задължени да декларират липсата на основания за отстраняване подават отделни ЕЕДОП.
Следователно, необходимият брой единни декларации се определя за всеки конкретен случай и в зависимост от това доколко са налице посочените обстоятелства.
Преценката е на кандидата/участника при подготовката за участие в процедурата.
В случаите, когато са подадени няколко ЕЕДОП и от информацията в тях се установява, че няма разлика в декларираните обстоятелства за различните лица, е налице формално несъответствие с посочената разпоредбата.
Независимо от това, при преценяване наличието на основания за отстраняване на кандидата/участника, следва да се има предвид, че за законосъобразното провеждане на процедурата е от значение дали са налице основания за отстраняване за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, а не броят на документите, с които се декларират съответните обстоятелства.
Предвид това, формалното несъответствие с чл. 41, ал. 1 от ППЗОП не следва да води до санкции за кандидата/участника, като е ненужно да се искат и разяснения от съответните лица за обстоятелствата, довели до представяне на повече от един ЕЕДОП.


МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ- 3 от 22.05.2017г. на АОП и Министерство на финансите
Относно: Прилагане на чл. 203, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Съгласно чл. 203, ал. 1 от ЗОП жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.
След получаване на жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя с искане за налагане на временна мярка, възложителят следва да публикува в Профила на купувача съобщение, с което да извести потенциалните участници, че е подадена жалба и че всички действия по хода на процедурата се преустановяват до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
Видно от чл. 15, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) информацията при производство по обжалване се изпраща от възложителите в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за образуване на производството. Производството по обжалване по ЗОП започва с жалба на заинтересовано лице пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Председателят на КЗК образува производство с разпореждане в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея (чл. 200 от ЗОП). След като възложителят получи уведомлението за образуване на производството от КЗК (разпореждане за образуване), едва от този момент започва да тече 3-дневния срок за изпращането на информацията при производство по обжалване.
В случай, че не бъде образувано производство, възложителят удължава обявените срокове в процедурата, когато това се налага във връзка с производство по обжалване (чл. 100, ал. 11 от ЗОП). В нормата на чл. 100, ал. 11 от ЗОП се говори за „производство по обжалване”, а не за „образувано производство”, т.е. нормата е приложима и когато има подадена жалба, но производство не бъде образувано, възложителят трябва да удължи сроковете за подаване на офертите.
Съгласно чл. 28, ал. 5 от ППЗОП, когато възложителят удължава сроковете в процедурата при производство по обжалване, общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли до момента на спирането на процедурата, заедно с новоопределените удължени срокове, не може да е по-кратка от първоначалния срок, определен от възложителя.


[1] Чл. 54, ал. 1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;  
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
[2] Чл. 55.  (1) Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или  
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
[3] Чл. 41 (1) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар