Архив на блога

петък, 30 март 2012 г.

Някои практически указания относно подаването на процесуални документи до Общия съд на ЕС


Настоящата тема обхваща някои принципни въпроси свързани с подаването и обработката на процесуални документи, свързани с разглежданите от  Общият съд на ЕС (ОбС) казуси. Сред тях са и делата по чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС, поради което е полезно да се познават някои чисто технически изисквания свързани с подаването на процесуални документи до ОбС, тяхната обработка, както и някои специфики от устната фаза на тези производства. 
За да улесни заинтересованите страни ОбС издаде Практически указания към страните, които доизясняват и допълват някои разпоредби от Процедурния правилник (ПрПр) на Общия съд. Целта на Указанията е да се гарантира, че ОбС ще е в състояние да разглежда без затруднения подадените от страните процесуални документи.

Относно използването на технически средства за комуникация
От Указанията става ясно, че подаването на процесуални документи изключително по електронен път е възможно чрез използване на приложението e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia) при спазване на Условията за използване на това приложение. Приложенията към документите, които поради естеството си не могат да се подават чрез e-Curia, могат да се изпратят отделно, при условие че са посочени в описа. Тези приложения трябва да постъпят в секретариата най-късно до 10 дни след подаването на процесуалния документ чрез e-Curia.
Изпращането на копие до секретариата от подписания оригинал на процесуален документ, предвидено в чл. 43, пар. 6 от Процедурния правилник (ПрПр), може да се направи или по факс (факс номер: + 352 43032100, или по електронна поща (GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu ).
При изпращане по електронна поща се приема само сканирано копие на подписания оригинал, като е желателно документите да се представят във формат PDF чрез компютърни програми като Acrobat или Readiris 7 Pro. Изпращането на обикновен компютърен файл или на файл с електронен подпис, или с компютърно създадено точно копие на подпис не отговаря на изискванията на член 43, пар. 6 от ПрПр. Кореспонденция по дело, която постъпва в Общия съд под формата на обикновено писмо в електронна форма, не се взема предвид.
Следва да се има предвид, че датата на подаване на процесуален документ по факс или по електронна поща се взема предвид с оглед на спазването на срок само ако оригиналът, съдържащ саморъчен подпис е подаден в секретариата най-късно до 10 дни след това.
В декларацията на страна, с която тя се съгласява връчването по отношение на нея да се извършва по факс или чрез друго техническо средство (чл. 44, пар. 2 от ПрПр) трябва да се посочат номера на факса и/или електронния адрес.

Относно представянето на процесуални документи
На първата страница на всеки процесуален документ трябва да бъдат отбелязани следните данни:
a) наименованието на процесуалния документ[1];
б) номерът на делото (T-…/…), когато вече е бил съобщен от секретариата;
в) имената на ищеца или жалбоподателя и на ответника, както и на всяка друга страна в производствата;
г) името на страната, за която се подава процесуалният документ.
Всеки параграф от процесуалния документ следва да бъде номериран.
За процесуалните документи, които не са подадени чрез приложението e-Curia, се изисква саморъчен подпис на представителя на съответната страна, който трябва да е положен под текста на документа.
Процесуалните документи трябва да се представят по начин, който да позволи на ОбС да управлява документите по електронен път. За тази цел трябва да се спазват следните изисквания:
a) текстът трябва да е във формат A4, четлив и да е разположен само от едната страна на листа;
б) представените документи на хартиен носител трябва да са свързани с пособия, които лесно могат да бъдат отстранени[2];
в) текстът трябва да е набран така, че лесно да се чете[3]; 
г) всяка следваща страница се номерира в горния десен край.
Върху първата страница на всеки препис, който не е подаден чрез приложението e-Curia, представителят на съответната страна прави отбелязване, удостоверяващо верността на преписа с оригинала, и го парафира.

Относно представянето на файловете, подавани чрез приложението e-Curia
Процесуалните документи, подавани чрез приложението e-Curia, се представят под формата на файлове. За да се улесни обработването е препоръчително да се следват практическите съвети, съдържащи се на уебсайта на ОбС на ЕС за използване на приложението e-Curia

Относно дължината на писмените становища
Максималният брой страници на писмените становища се определя в зависимост от съответната област и обстоятелствата по делото и е, както следва:
  • 50 стр. за исковата молба или жалбата и за писмената защита;
  • 20 стр. за жалбата и за писмения отговор в делата, свързани с интелектуална собственост;
  • 15 стр. за жалбата и за писмения отговор при обжалване на съдебни актове;
  • 25 стр. за писмената реплика и писмената дуплика;
  • 15 стр. за писмената реплика и писмената дуплика при обжалване на съдебни актове и по делата, свързани с интелектуална собственост;
  • 20 стр. за писменото възражение за недопустимост, както и за писмените становища по него;
  • 20 стр. за писменото становище при встъпване и 15 стр. за писмените становища по него.
Становища с по-голям брой страници се допускат само при дела с особено висока степен на фактическа или правна сложност.

Относно структурата и съдържанието на писмените становища
Процедурният правилник съдържа специални разпоредби, които уреждат съдебните спорове, свързани с правото на интелектуална собственост (чл. 130—136). Поради това правилата относно жалбите и писмените отговори, представени в делата по тези спорове, са изложени отделно от тези, които са свързани с исковите молби или жалбите и писмените защити, представени в рамките на всички други съдебни спорове.
Задължителните реквизити на исковата молба или жалбата по принцип се съдържат в чл. 44 от ПрПр. В началото на исковата молба или жалбата трябва да присъстват данни за:
a) името и адресът на ищеца или жалбоподателя;
б) името и качеството на представителя на ищеца или жалбоподателя;
в) посочване на страната, срещу която е подадена исковата молба или жалбата;
г) декларациите, посочени в чл. 44, пар. 2 от ПрПр (съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).
След уводната част на исковата молба или жалбата следва кратко изложение на спорните обстоятелства. Правната аргументация е удачно да се структурира в зависимост от изтъкнатите правни основания. Исканията в исковата молба или жалбата трябва да бъдат точно определени в началото или края ѝ.
Когато се иска отмяна на обжалвания акт, той се посочва конкретно и се прилага копие от него.
Към исковата молба или жалбата се прилагат  документите по чл. 44, пар. 3 и пар. 5, букви а) и б) от ПрПр.
Всяка искова молба или жалба се придружава от резюме на изложените правни основания и основните доводи, за да се улесни изготвянето на известието, предвидено в чл. 24, пар. 6 от ПрПр. Тъй като известието се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от 2 страници и да бъде изготвено в съответствие с образеца, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз. То трябва да се представи отделно от посочените в исковата молба или жалбата приложения. Ако не е подадено чрез приложението e-Curia, резюмето трябва да се изпрати по електронна поща под формата на обикновен електронен файл на адрес GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu , като се посочи делото, към което се отнася.
Доказателствените искания се представят точно и ясно, като указват подлежащите на доказване факти. При доказателствени искания относно разпит на свидетел или искания за информация трябва точно да се посочи съответното лице.
Задължителните реквизити на писмената защита се съдържат в чл. 46, пар. 1 от ПрПр и включват: номер на делото, име на ищец или жалбоподателя, име и адрес на ответника; името и качеството на представителя на ответника. Исканията на ответника също трябва да бъдат точно определени в началото или края на писмената защита.
Оспорването на факти, твърдени от противната страна, се прави изрично, като конкретно се посочват съответните факти.
Специфични изисквания при жалбите и писмените отговори по дела, свързани с интелектуална собственост се съдържат в чл. 44 и чл. 132, пар. 1 от ПрПр.

Производства по обжалване
Жалбата трябва да съдържа данните, посочени в чл. 138, пар. 1 от ПрПр, като освен името и адресът на жалбоподателя, името и качеството на представителя му, се посочват и обжалваното решение (вид, съдебен състав, дата и номер на дело), другите страни в производството, датата, на която решението е получено от жалбоподателя. В началото или края на жалбата трябва да има точно формулирани исканията на жалбоподателя. По принцип не е необходимо да се излагат обстоятелствата, предхождащи спора, както и неговият предмет. Достатъчно е да се посочи решението на Съда на публичната служба. Правните основания се излагат кратко и схематично в началото на жалбата, като правните доводи би следвало да са структурирани в съответствие с изтъкнатите в жалбата правни основания, по-конкретно в съответствие с посочените случаи на неправилно прилагане на правната норма.

Всяка жалба се придружава от резюме на изложените правни основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на известието, предвидено в чл. 24, пар. 6 от ПрПр. Тъй като известието се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от 2 страници и да бъде изготвено в съответствие с образеца, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз. То трябва да се представи отделно от посочените в жалбата приложения. Ако не е подадено чрез приложението e-Curia, резюмето трябва да се изпрати по електронна поща под формата на обикновен електронен файл на адрес GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu като се посочи делото, към което се отнася.
Заедно с жалбата се представя и документ, удостоверяващ, че адвокатът може да практикува пред съд на държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО, освен когато жалбоподател е институция на ЕС или държава членка, представлявана от свой служител. С оглед на представянето на документа, предвиден в член 44, параграф 3 от Процедурния правилник, може да се направи препращане, съгласно член 8, параграф 2 от Указанията за секретаря, към вече подаден в секретариата на Общия съд документ.

Писмен отговор
Писменият отговор трябва да съдържа данните, посочени в чл. 141, пар. 2 от ПрПр. - номер на делото и име на жалбоподателя; името и адресът на страната, която го представя; името и качеството на представителя, който се явява за тази страна; датата, на която жалбата е получена от страната, както и  точно са формулиране на исканията на страната. Ако с писмения отговор се иска отмяна, изцяло или отчасти, на съдебно решение служба на основание, което не е изтъкнато в жалбата, е уместно това да се посочи в заглавието на писменото становище (напр. „писмен отговор с насрещна жалба“). Доколкото е възможно, правните доводи трябва да са структурирани в зависимост от изложените от жалбоподателя правни основания и/или тези, които се съдържат в насрещната жалба, ако има такава. Като се има предвид, че фактическото и правното положение вече са предмет на обжалваното решение, те се излагат в писмения отговор само по изключение, доколкото начинът им на представяне в жалбата се оспорва или изисква уточнения. Заедно с писмения отговор също се представя удостоверение, че адвокатът може да практикува пред съд на държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за ЕИО.

Относно представянето на приложения към процесуалните документи
Към процесуален документ се прилагат само доказателствата, упоменати в текста на този документ, които служат за доказване или онагледяване на съдържанието му. Представянето на приложения се допуска при условие, че са придружени от опис на същите. Той трябва да съдържа, за всяко приложено доказателство: номера на приложението (посочва се процесуалният документ, към който се прилагат доказателствата, като се използват буква и цифра[4]); кратко описание на приложението с указание за неговия характер[5]; посочване на страницата от процесуалния документ и на параграфа, в който е упоменато доказателството.  Всяка следваща страница на приложените доказателства се номерира в горния десен край. Страниците на доказателствата могат да следват номерацията на документа, към който са приложени, или пък да следват отделна номерация.
Когато самите приложения съдържат приложения към тях, те се номерират и представят така, че да се избегне всякаква вероятност от объркване, като при необходимост се използват разделители. Когато се прави позоваване на представено доказателство, се указва номерът на съответното приложение в описа, като освен това се посочва и процесуалният документ, с който е представено приложението. 

Отстраняване на нередовности в исковата молба или жалбата
Връчването са отлага и се определя разумен срок за отстраняване на нередовности и когато исковата молба или жалбата не отговарят на някои изисквания, включително и такива относно формата. В някои случаи исковата молба или жалбата се връчват, като едновременно с това се дава срок за отстраняване на нередовностите. Втората хипотеза засяга нередовности свързани с: непосочването на съдебен адрес в Люксембург; непредставено удостоверение за адвоката; непредставяне на резюме на правните основания и основните доводи по дела, различни от свързаните с интелектуална собственост; непредставен  превод на езика на производството на документ, съставен на различен език.

Отстраняване на нередовности при искови молби или жалби с по-дълъг текст
Когато броят страници на искова молба или жалба надвишава с 40 % максималния брой страници, това трябва да се коригира, освен при изрични указания от председателя в обратен смисъл. Когато е направено искане за отстраняване на този вид нередовност, връчването на исковата молба или жалбата на ответника, се отлага за по-късен момент.
Посочените по-горе случаи на отстраняване на нередовности се прилагат и по отношение на процесуални документи, различни от исковата молба или жалбата, когато това е необходимо.

Относно искания за решаване на дела по реда на бързото производство
Исковите молби или жалбите, във връзка с които е направено искане за решаване по реда на бързо производство, по правило трябва да са с дължина до 25 страници. Такова искане се представя с отделен акт съгласно чл. 76а от ПрПр и трябва да съдържа кратка обосновка във връзка с особената спешност на делото и другите съответни обстоятелства. Препоръчва се страната, която прави такова искане да конкретизира правните основания, доводите или частите от съответното писмено становище (искова молба, жалба или писмена защита), които се представят само в случай, че делото не се гледа по реда на това производство. Освен това се препоръчва към искането за разглеждане на дело по реда на бързо производство, да се приложи съкратен вариант на съответното писмено становище, който трябва да  отговаря на предходните указания, за да е възможно обработването му в най-кратки срокове.
Ответникът разполага с едномесечен срок за отговор на исковата молба или жалбата.

Относно молби за спиране на изпълнението и други обезпечителни мерки
В молбите за спиране на изпълнението или за допускане на други обезпечителни мерки в изключително кратка и стегната форма трябва да се изложат предметът на делото, правните и фактически основания, на които се основава главният иск или жалбата, обосноваващи тяхната вероятна основателност (fumus boni juris), както и обстоятелствата, установяващи неотложността. В тях се посочва точно исканата мярка/мерки. Тъй като с молбата за допускане на обезпечение се цели да се даде възможност за преценка на fumus boni juris в рамките на съкратено производство, в нея не трябва да се възпроизвежда целият текст на исковата молба или жалбата по делото в главното производство. За да е възможна бързата обработка на молбите по правило те трябва да са с дължина най-много 25 стр., като се отчитат съответната област и обстоятелствата по делото.

Относно исканията за поверително третиране
При спазване на разпоредбите на чл. 67, пар. 3, ал. 2 и 3 от ПрПр, Общият съд взема предвид само онези доказателства и документи, с които представителите на страните са могли да се запознаят и по които са имали възможност да изразят своите становища. Всяка страна обаче може да направи искане определени елементи или части от приложените по делото процесуални документи, които имат поверителен или секретен характер: да не се изпращат на встъпила страна или  да не се предоставят на разположение на страна по съединено дело. Искането за поверително третиране се представя с отделен акт и самото то не може да се подава в поверителен вариант. В искането за поверително третиране трябва да се уточни страната, спрямо която е поискана поверителност. Самото искане трябва да се отнася само до строго необходимото и не може в никакъв случай да има за предмет целия текст на процесуалния документ, а само по изключение — цяло приложение. В искането за поверително третиране трябва точно да се посочат съответните елементи или части, както и кратка обосновка на секретния или поверителен характер на всеки от тези елементи или части. Непосочването им може да обоснове отхвърляне на искането от Общия съд. При подаването на искането за поверително третиране на един или повече процесуални документи страната трябва да представи и неповерителен вариант на съответния процесуален документ, в които са отстранени елементите или частите, за които се отнася искането.

Относно молбите за предоставяне на право на писмена реплика или писмена дуплика по делата, свързани с интелектуална собственост
Председателят на ОбС може, по искане на страните, да разреши подаването на писмена реплика или писмена дуплика, ако такава е необходима, за да даде възможност на съответната страна да защити своята гледна точка. Дължината на тези молби трябва да бъде, освен в особени случаи, до 2 страници, като в тях по обобщен начин се указват само конкретните причини, поради които според съответната страна е необходимо да се направи писмена реплика или писмена дуплика. За разбирането им трябва да е достатъчен само техният текст, без да е необходимо да се правят справки с текста на жалбата или на писмения отговор/писмените отговори.

Относно исканията за провеждане на устни състезания
ОбС може да реши да се произнесе по жалбата без да провежда устна фаза на производството, освен ако някоя от страните не представи искане да бъде изслушано устното ѝ становище. В искането трябва да се посочат мотивите, поради които страната желае да бъде изслушана, като в мотивите се указват елементите от преписката по делото или обосновката, които тази страна възнамерява да развие или да отхвърли по-задълбочено в съдебно заседание. Не е достатъчно да се изложат аргументи от общ характер, с които се посочва важността на делото или на въпросите, които трябва да бъдат решени.

Относно молбите за предоставяне на правна помощ
За подаването на молби за предоставяне на правна помощ задължително се използва формуляр, достъпен на следния адрес: https://curia.europa.eu/e-Curia/login.faces. Той може да бъде получен и при поискване от секретариата на ОбС с изпращане на електронно писмо на следния адрес: eneralCourt.Registry@curia.europa.eu или с писмо, адресирано до:
Секретариат на Общия съд на Европейския съюз
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Не се разглеждат молби за предоставяне на правна помощ, които не са подадени чрез формуляр. Оригиналът на молбата за предоставяне на правна помощ трябва да бъде подписан от молителя или от адвоката му. Използването на формуляра има за цел да предостави на ОбС необходимата информация с оглед на вземане на правилно решение по молбата за предоставяне на правна помощ. Става въпрос за: данните за материалното положение на молителя и данните за предмета на посочените иск или жалба, за обстоятелствата в конкретния случай и съответните доводи. Молителят е длъжен да представи заедно с формуляра и доказателствата в подкрепа на твърденията си. По изключение може да се приемат подадени по-късно доказателства, с които се цели да се докаже липсата на средства на молителя, като се даде подходящо обяснение за закъснялото им представяне.
По силата на чл. 96, пар. 4 от ПрПр подаването на молба за предоставяне на правна помощ спира срока, предвиден за предявяване на иска или жалбата, с които е свързана молбата, до деня на съобщаване на постановеното определение по молбата, или когато не е определен адвокат, който да представлява заинтересованото лице — до деня на връчване на определението за назначаване на адвокат, който да представлява молителя.

Относно устната фаза на производството
Целта на устната фаза на производството е:
  • да се припомнят в много синтезиран вид становищата на страните, като се подчертаят главните правни основания, представени в писмена форма;
  • да се изяснят, някои доводи, развити в хода на писменото производство, както и да се представят нови доводи, в случай че има такива, основани на обстоятелства, които са настъпили след приключването на писменото производство;
  • да се дадат отговори на въпроси, зададени от ОбС, ако има такива.

Всяка страна следва сама да прецени дали действително е необходимо устно изявление или е достатъчно да се направи препратка към писмените становища. Ако някоя от страните се въздържа от устно изявление, нейното мълчание не може при никакви обстоятелства да се тълкува като равносилно на съгласие с устното изявление на друга страна, ако съответният аргумент вече е бил отхвърлен в писменото производство. Мълчанието не представлява пречка тази страна да направи реплика на устно изявление, направено от другата страна.
Понякога ОбС може да счете, че е за предпочитане устната фаза на производството да започне с въпроси на съдиите към представителите на страните. С оглед постигането на яснота и възможност за по-добро разбиране на изказванията от членовете на Общия съд за предпочитане е да се говори свободно на базата на бележки, вместо да се чете предварително написан текст. Освен това представителите на страните трябва във възможно най-голяма степен да се опитат да опростят представянето на делото. За улесняване на устния превод представителите на страните се приканват да изпратят на дирекция „Устни преводи“ предварително по факс или по електронна поща текста или писмените бележки по изказванията си, ако има такива. Поверителността на изпратените бележки по изказванията е гарантирана. Бележките по изказванията не се прилагат към преписката по делото.
Трябва да се има предвид, че при устните състезания само някои от членовете на съда следят устното изявление на езика, на който то се прави, а останалите слушат симултанния превод, поради което на представителите се препоръчва, в интерес на по-доброто протичане на устната фаза, да говорят бавно и точно срещу микрофона.
Освен това е уместно на преводачите предварително да се обърне внимание и за термините, които могат да създадат трудности при превода кат същите бъдат прецизно уточнени.
Продължителността на устните състезания може да варира в зависимост от сложността на делото или наличието или отсъствието на новонастъпили обстоятелства. Представителите на главните страни следва да ограничат своето изказване до около 15 минути за всяка страна, а встъпилите страни — до 10 минути, освен ако секретариатът не е указал друго в това отношение. Това ограничение се отнася само до изказването и не включва времето, необходимо за отговор на зададените въпроси по време на съдебното заседание. Ако обстоятелствата изискват това, може да бъде направено изрично искане за отклонение от обичайно предоставеното време за устно изявление като се изложат съответните мотиви. Когато някоя от страните се представлява от няколко представители, по принцип само двама от тях могат да се изказват, като общото време за изказванията им не трябва да надвишава посочената по-горе продължителност. Когато повече страни защитават една и съща теза, техните представители трябва да съгласуват действията си, за да се избегне повтаряне.
Докладът за съдебното заседание се изготвя от съдията докладчик и се свежда до посочване на правните основания и кратко резюме на доводите на страните.
Докладът обичайно се представя на страните не по-късно от 3 седмици преди заседанието и се оставя на разположение пред съдебната зала в деня на заседанието.  
Общият съд приема документи, представени в съдебното заседание, само по изключение и след изслушване на страните в това отношение.
Молбите за използване на технически средства с оглед на определено представяне трябва да бъдат направени своевременно, като условията за използването им се определят съвместно със секретаря.


[1] Искова молба или жалба, писмена защита, писмен отговор, писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.
[2] Да не се слага подвързия или други подшиващи средства като лепило, телбод и т.н.
[3] Например с шрифт Times New Roman, големина 12 за основния текст и Times New Roman 10 за текста под линия; разредка с интервал 1 и полета най-малко 2,5 см.
 [4] Например: приложение A.1, A.2, за приложенията към исковата молба или жалбата/ Б.1, Б.2, за приложенията към писмената защита/ В.1, В.2, за приложенията към писмената реплика/ Г.1, Г.2, за приложенията към писмената дуплика.
[5] Например: „писмо“ с посочване на датата, автора, адресата и броя страници на приложението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар