Архив на блога

събота, 9 март 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част ХХХІ
На първо място в случая следва да се отчете обстоятелството, че разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП поставя като императивно изискване в състава на комисията да бъде включен правоспособен юрист, като по отношение на останалите членове въпросът е оставен на преценка на възложителя, но със задължителното указание лицата да притежават необходима професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗОП възложителите по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП могат да привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и притежава квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Цитираните изисквания са императивни и следва да бъдат спазени от възложителя, за да е налице законосъобразен избор на комисия за провеждане на процедурата. От извършения преглед на представените по преписката писмени доказателства се установи, че в състава на комисията са включени четирима външни експерти, от които двама правоспособни юристи и двама строителни инженери, както и един икономист. Обектът на обществената поръчка е строителство, като в описанието в обявлението е посочено, че предметът обхваща реконструкция, ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа. Изпълнението на поръчката предвижда главно реконструирането на различни съществуващи довеждащи водопроводи. От външните експерти в състава на комисията по процедурата единствено двамата строителни инженери притежават необходимата професионална квалификация, която да кореспондира с предмета на поръчката. Що се касае до правоспособните юристи, включени в състава на комисията като външни експерти, то КЗК счита че същите не отговарят на изискването чл. 34, ал. 3 от ЗОП, а именно второто кумулативно изискуемо обстоятелство по смисъла на разпоредбата – да имат квалификация, която да е в съответствие с предмета на обществената поръчка. С разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗОП законодателят изрично е заложил като водещ критерий при избора на външен експерт неговата квалификация, като под квалификация следва да се разбира придобита образователна степен или квалификация, гарантиращи специфични и задълбочени познания в сферата конкретно на обекта на обществената поръчка. Като е включил в състава на комисията като външни експерти двама души с образователна степен „магистър по право”, която е несъответстваща на предмета на обществената поръчка, възложителят е нарушил императивната разпоредба на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. КЗК счита, че извършеното процесуално нарушение от възложителя е съществено и води до порок и незаконосъобразност на постановеното решение за класиране в настоящата процедура. Всички действия и взети решения от помощния орган са неправилни и незаконосъобразни, приети в нарушение на процедурните правила, предвид което останалите твърдения в жалбата следва да се оставят без разглеждане. (Решение № АКТ-116-07.02.2013)

Не се споделя твърдението, че протоколът на Комисията е в нарушение на чл.72, ал.1, т.3 и т.4 от ЗОП, тъй като не съдържа становища на консултантите участващи в Комисията, както и няма описание на техническото и ценово предложение на участника избран за изпълнител. Видно от заповедта за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, възложителят не е определял консултанти да вземат участие при провеждане на процедурата. В комисията са назначени двама външни експерти, които са със статут на членове на оценъчната комисия и не са лица, които изпълняват функциите на консултанти без да вземат участие в оценяването на офертите. Предвид това, назначените външни експерти като редовни членове, не следва да излагат самостоятелно и отделно от протокола своето становище и мнение относно съответствието на офертите. Следва да се спомене, че протоколът на Комисията е достатъчно мотивиран и съдържа ясни и конкретни аргументи за съответствието или не на всяка оферта. В тази връзка довода, че липсват становища на консултантите е необоснован. (Решение № 1514/2012)

По преписката не се спори, че жалбоподателят е изпратил на 8.11.2012г. в 13.30 часа по факс писмо, придружено с документ, озаглавен декларация образец 0-8 „Списък на основните договори с предмет, аналогичен с предмета на поръчката, изпълнявани през последните три години (2009г., 2010г. и 2011г.) и документ, обозначен като допълнителна програма за обучение на охранителния състав. Така представени изисканите допълнително документи от участника, на първо място, не са съобразени с условието на комисията, отбелязано в Протокол №1 по какъв начин следва да бъдат представени тези документи по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, а именно да бъдат представени в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Това условие не е в разрез с нормите на ЗОП, еднакво е за всички участници и не възпрепятства възможността конкретния участник да комплектова и представи документите в срок. Също така жалбоподателят не е изпълнил изискването на възложителя от документацията за участие, декларацията по образец 0-8 да бъде представена в оригинал, а допълнителна програма за обучение да бъде представена в заверено копие. Обективно погледнато, оригинал на документ и заверено копие на документ не биха могли да бъдат представени по факс и съответно не биха могли да бъдат приети като оригинал на подписана декларация и заверено копие на изискуем документ, заверено с текст вярно с оригинала и с поставен свеж печат и оригинален подпис на лицето, удостоверяващо заверката. Предвид горните изводи КЗК счита, че първоначално представените документи към офертата и непредставянето на допълнително изисканите документи по начина, указан в Протокол № 1 и във вида, съгласно изискванията на възложителя от документацията, участникът е представил оферта, която не отговаря както на предварително обявените условия на възложителя, така и на изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, следователно правилно и законосъобразно жалбоподателят е отстранен от процедурата по двете обособени позиции, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП. Що се касае, до твърдението че същите документи са изпратени и по куриер, то от събраните доказателства се установи, че същите съдържат само придружително писмо. Неоснователно е твърдението, че жалбоподателят бил представил в офертата си декларация за наличието на първоначална и допълнителна програма на обучение за извършване на дейността, съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЧОД и във връзка с чл. 28 от ЗЧОД, в която са посочени подробно изучаваните дисциплини и продължителността на обучението. Комисията не е изискала представянето повторно на допълнителна програма, тъй като в плик № 1 „Документи за подбор" жалбоподателят не е представил такава допълнителна програма за обучение, а единствено декларация от 03.10.2012г., че участникът разполага с първоначална и допълнителна програма на обучение за извършване на дейността, но като документ е представена единствено „Програма минимум за първоначално обучение на лица, заемащи длъжностите „Ръководител охранителна дейност" и „Охранител", без да е представен документ „Допълнителна програма за обучение". Още веднъж както и по – горе бе пояснено, в обявлението и документацията за участие се изисква конкретно и ясно да бъде представен документ: заверено копие от „Допълнителна програма за обучение за извършване на охранителна дейност", а не декларация за наличието на такава програма. (Решение № АКТ-111-07.02.2013)

Жалбоподателят твърди, че в т. III.2.3 Технически възможности се съдържа задължително изискване „Участникът да има назначени действащи охранители по трудов договор - не по-малко от 500 човека (доказва се с приложена справка от НАП), а в същото време, съгласно техническото задание за охраната се изискват 271 човека за общо 37 обекта, като е налице очевидно разминаване и завишаване на броя на охранителите в критериите за подбор, както и твърдението, че незаконосъобразно е да се изисква от участника да има определен брой служители и то на трудов договор към точно определен момент. КЗК приема твърдението за основателно. С така заложеното от възложителя условие за допустимост, а именно участника да има назначени на трудов договор не по-малко от 500 охранители, доколкото съгласно техническата спецификация, поръчката ще се изпълнява от общо 271 охранители разпределени на 37 обекта, то КЗК счита, че възложителят незаконосъобразно, почти двойно е завишил изискуемия за допустимост на участника брой на охранители. Определянето на критериите за допустимост от възложителя следва да бъде съобразено с обема на поръчката, където при посочена необходимост от 271 охранители, изискването за по-голям състав се явява прекомерно и необосновано. По този начин възложителя е нарушил разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, като необосновано е ограничил участието на определен кръг лица в обществената поръчка. (Решение № АКТ-109-07.02.2013)

Следва да се посочи, че в глава четвърта „Общи правила за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка”, раздел I. „Изисквания към кандидатите и участниците”, в чл. 47 от ЗОП, не са определени изчерпателно правомощията на възложителя да отстранява участници от процедурата. В чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП са изброени конкретно само някои от възможните основания по отношение на участниците в процедурата, като например осъдителна присъда, обявяване в несъстоятелност или в производство по ликвидация, при наличието на които възложителят е длъжен или може да отстранява участници от процедурата. Отделно от това, следва да се посочи, че тези основания за отстраняване се отнасят до самите участници в процедурата, но не и до подадените от тях оферти. Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Както беше установено по-горе, подадената от участника оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, поради което може да се заключи, че направената от комисията квалификация, която впоследствие е възприета от възложителя при издаването на решението за класиране, е правилна и не е налице твърдяното в жалбата нарушение на процесуалния закон. (Решение № АКТ-107-07.02.2013)

Искането на възложителя за удължаване на срока на валидност на офертата е правно допустимо, като същевременно по този начин е спазена разпоредбата на чл. 37, ал. 2 НВМОП(отм.), а именно срокът за приключване работата на комисията не е по-дълъг от срока на валидност на офертите. С оглед на гореизложеното, доколкото към момента на възобновяване на работата на помощния орган, срокът на валидност на офертите е бил изтекъл, то възложителят законосъобразно е изискал от участниците неговото удължаване. Самата норма на чл. 58, ал. 3 от ЗОП предвижда, че възложителят може „да изиска от участниците” да удължат срока на валидност на офертите си, който текст предполага изрична покана до лицата, които вече са подали оферти и не кореспондира с аргументите на жалбоподателя за постановяване на изричен акт и публикуването му в съответния регистър. Тъй като срокът на валидност на офертите може да бъде удължен от всички участници, независимо, че не е извършено класиране, то те са в равнопоставено положение във връзка с участието си в процедурата, с което не се нарушават и принципите за провеждане на процедурата по закона[1]. В този смисъл не са налице основания за прекратяване на процедурата тъй като не се установяват основания за прилагане на чл. 39 от ЗОП, доколкото е допустимо да се иска удължаване срока на валидност на офертите при липса на класиране на участниците. Кметът е поканил по предвидения в закона ред участника да удължи срока на валидност на представената от него оферта, като липсата на отговор от страна на участника е довело до невъзможност да бъде допуснат и евентуално класиран в конкурса и отстраняването на нередовната оферта е обосновано и законосъобразно. (Решение № АКТ-106-07.02.2013)


Във връзка с твърденията, че са налице и извършени процесуални нарушения от страна на назначената със заповед на Кмета на Община Асеновград комисия, изразяващи се в нарушение на чл. 68, ал. 5 ЗОП, в хода на производството пред КЗК се установи, че в протоколите от работата на комисията не се съдържа информация за извършване на предвидените от законодателя действия, а именно да се предложи на един от участниците да подпише документите в плик 2 на останалите участници. Този пропуск, обаче, не представлява нарушение от страна на комисията, доколкото не е предвидено задължение в протоколите на помощния орган, които се изготвят съобразно текста на чл. 72 ЗОП задължително да се представя информация за действията по чл. 68, ал. 5 ЗОП. Същевременно от представеното техническо предложение на жалбоподателя по преписката е видно, че са поставени четири подписа, от което следва, че комисията е спазила процедурния ред и законово регламентираните си задължения. (Решение № АКТ-114-07.02.2013)

Жалбоподателят твърди, че с Решение № А-2539 за промяна, възложителят е въвел ново незаконосъобразно изискване, а именно към датата на подаване на офертата участникът да притежава в наличност в базата си, разположена на 25 км. отстояние от табелите на гр. Асеновград, предвидените за изпълнение на поръчката съдове, специфицирани в приложение № 2 от документацията за участие. Намира така цитираното условие за крайно несъстоятелно, тъй като принуждава участниците да изпълнят част от предмета на поръчката (доставката на съдовете за БО) преди дори да са определени за изпълнител. Това твърдение на жалбоподателя е основателно. Законодателят е дал възможност на възложителя да изисква от участниците доказателства за техническите им възможности. Разпоредбата е разписана с цел участниците да удостоверят своята възможност за изпълнение на предмета на обществената поръчка, в случай, че бъдат избрани за изпълнител. Част от предмета на обществената поръчка е и доставката на нови съдове за БО. В конкретния случай, така заложеното изискване от страна на възложителя, вменява задължение на участниците, за представяне на съдове за БО на конкретно място, обстоятелство удостоверявано с декларация, както и документи, че същите съдове са собствени, наети или взети на лизинг. Правилно е възприето от жалбоподателя, че посоченото условие не следва да се приема за законосъобразно изискване за доказване на технически възможности, а представлява елемент от изпълнението на предмета на обществената поръчка, като води до значителни разходи, които следва да бъдат направени още от кандидатите, за да могат те да придобият качеството участник в процедурата. С така поставеното изискване възложителят е нарушил и правото на участниците, дадено от законодателя в чл. 51а от ЗОП. Така поставеното изискване за предварителна доставка на точно определено място вменява задължение за потенциалния участник, той да закупи, наеме или вземе на лизинг съдове за отпадъци, като извършеният предварителен разход е изцяло в негова тежест. Ангажиментът по доставката на съдовете за битови отпадъци е на бъдещия изпълнител по договора. Възложителят неправомерно изисква едно предварително изпълнение на част от предмета на поръчката, разписвайки го като критерии за допустимост. Интересът на възложителя може да бъде гарантиран в достатъчна степен посредством други документи доказващи, че участникът ще има на разположение предмета на доставката след сключване на договор, но не и да изисква реално изпълнение. (Решение № АКТ-113-07.02.2013)

В протокола комисията е коментирала, че начинът на формиране на срока за съставяне на окончателния доклад за съответствие или съставяне на Техническия паспорт не се установява нито от техническата му оферта, нито от представената писмена обосновка, както и че предложеният от участника състав от специалисти с дългогодишен стаж не е обстоятелство, което води до съкращаване на срока за изработването на двата документа. Комисията е коментирала съдържащото се в обосновката пояснение относно начина на „сглобяване” на окончателния доклад и технически паспорт на строежите, като е описала, че спазването на порядъка е задължение на всички участници и аргументът за сглобяването не представлява обективно обстоятелство, а единствено твърдение на участника. Комисията е обсъдила и другите сочени като обективни обстоятелства аргументи, като е преценила, че същите са неотносими при обосноваване наличието на обстоятелство по чл. 70, ал.2 от ЗОП. Правилно комисията е приела, че доколкото участникът-жалбоподател не е обосновал по никакъв начин разликата в сроковете си за изготвяне на окончателен доклад и на технически паспорт с тези на останалите участници и не е представил релевантни доказателства в подкрепа на твърденията си, то не са налице обективни обстоятелства, налагащи приемане на представената от същия обосновка по показател П1 и П2 и на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП участникът е предложен за отстраняване от участие в процедурата. Законодателят е определил в чл. 70, ал. 2 от ЗОП, че в правомощията на помощния на възложителя орган е, в условията на оперативна самостоятелност, да приеме обосновката, съответно да отхвърли офертата при положение, че е мотивирал така взетото си решение. Предвид изложеното не може да се приеме посоченото в жалбата, че мотивите на комисията са необосновани и неправилни. (Решение № АКТ-136-14.02.2013)

От представените по преписката документи от възложителя КЗК установи, че и двамата специалисти по информационни технологии са външни за структурата на ИА „ГИТ”, доколкото не са в трудовоправно или служебно правоотношение с държавната институция – не заемат щатни длъжности в ИА „ГИТ”. Същевременно в разпоредбите на ЗОП никъде не е разписано, че съставът на комисията следва да се формира само и единствено от служители на възложителя, а е акцентирано на качествата на лицата, а именно да притежават необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката (чл. 34, ал. 2 от ЗОП). Следователно по аргумент на противното може да се направи извод, че като членове на комисията могат да бъдат привличани и неработещи в структурата на възложителя лица, каквито са Стефан Георгиев и Стефан Фурнаджиев. Същите не са включени в състава на комисията като външни експерти по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗОП, което е видно и от заповедта за назначаване на комисия. Жалбоподателят смесва неправилно двете разпоредби – чл. 34, ал. 2 от ЗОП и чл. 34, ал. 3 от ЗОП. С изменението на чл. 34, ал. 3 от ЗОП (ДВ, бр. 93 от 2011г., в сила от 26.02.2012г.) отпадна императивното изискване „класическите” възложители задължително да включват в състава на комисията външен експерт от списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, като преценката дали да се възползва от тази възможност е оставена изцяло в оперативната самостоятелност на възложителя, т.е. същият може да включи външен експерт по смисъла на чл. 34, ал. 3 от ЗОП, само ако прецени, че има такава необходимост, за да повиши компетентността на комисията. В настоящия случай възложителят е решил да се възползва от възможността за включване на външен експерт от списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, но като такъв е определена Цветелина Цекова, а не Стефан Георгиев и Стефан Фурнаджиев. Доколкото законодателят е поставил изрично изискване в чл. 34, ал. 2 от ЗОП един от членовете на комисията задължително да бъде правоспособен юрист, за да се гарантира законосъобразността на провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка, то КЗК намира, че включването на по-голям брой юристи (трима вместо един) не е нарушение на закона, а води до повишено внимание от страна на комисията при установяване съответствието на участниците с критериите за подбор. Още повече, че двама от юристите са директори на основни звена в структурата на ИА „ГИТ” и са преки потребители на информационната система на изпълнителната агенция, предмет на поръчката, поради което с участието им се дава възможност да бъдат разгледани по-задълбочено и функционалните характеристики на оферираните от участниците технически предложения на бъдещата информационна система на ИА „ГИТ”. КЗК счита, че професионалната квалификация и практически опит по смисъла на чл. 34, ал. 2 от ЗОП следва да се тълкуват в широк смисъл, с оглед многообразието на обществени отношения, които се преплитат в процедурите по ЗОП, чрез поставяне от една страна на редица изисквания към участниците да докажат съответствие с критериите за подбор - за икономическо и финансово състояние, и за технически възможности и квалификация, а от друга – с оглед необходимостта да бъдат оценявани офертите на участниците съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка. В този смисъл компетентността на комисията следва да се разглежда в съвкупност, а оттам и членовете на комисията е логично да притежават различна компетентност. Обратното разбиране, че всички членове на комисията следва да имат един и същи вид професионална квалификация с оглед на предмета на поръчката, за да могат компетентно и независимо един от друг да оценят офертите, в случаите когато методиката за оценка е субективна и предполага наличие на специални знания, противоречи на духа и буквата на закона, тъй като ще обезсмисли първата фаза на най-разпространения вид процедура по ЗОП – откритата, в която преди да бъдат оценени офертите на участниците, се проверява тяхната пригодност. (Решение № АКТ-126-14.02.2013)

За пълнота КЗК следва да посочи, че помощният орган на възложителя е допуснал съществено нарушение на процесуалното си задължение за установяване на истината, като не е приложил разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т.1 от ЗОП. Съгласно този нормативен текст, комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. КЗК счита, че законодателят именно затова е задал тези широки възможности на помощния орган – за да се установи обективно истината още на ниво издаване на акта по чл. 73 от ЗОП, а не установяването на обективността и законосъобразността на една процедура за възлагане на обществена поръчка да зависи от процесуалната активност по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП. С оглед спазване на основния принципите в ЗОП за законност и равнопоставеност на участниците КЗК счита, че възложителят е осъществил идентичен пропуск спрямо двамата участници в процедурата, като е приел и оценил предложения по конкретния показател, при положение, че и двамата участници са представили данни от лаборатории без акредитация. В протокол от заседание е отразена констатация, че участникът „Соф Ко” АД не е представил изискваните от него на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП данни, а документа за акредитация, който представя е с изтекла валидност през 2010 год. Това обстоятелство е констатирано от помощния орган на възложителя, както и е подчертано в становището на възложителя, дадено в настоящото производство пред КЗК. В случая КЗК счита, че конкурсната комисия, прилагайки правомощието си по чл. 68, ал. 11 от ЗОП в частта му по т. 2, буква „б” от разпоредбата („да изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите”) е следвало да приложи разпоредбата точно и законосъобразно. С оглед гореизложеното КЗК приема, че Решението на кмета следва да бъде отменено като незаконосъобразно. (Решение № АКТ-143-14.02.2013)

Със Заповед на възложителя е назначена комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, като е определен титулярен и резервен състав. Видно от Протокола от работата на комисията, на 29.11.2012 г. същата се е събрала да отвори ценовите предложения на участниците. На този етап, комисията не е заседавала в титулярния си състав, като двама от резервните членове – Сийка Пенкова (определена като резервен председател) и Мими Цветкова, са включени на мястото съответно на председателя Стефка Петрова и члена Евелина Александрова, като последните са подновили работата си заедно с останалите членове на титулярния състав точно след отваряне на ценовите оферти, което обстоятелство се вижда от същата страница от протокола. Т.е. поради някакво възпрепятстване за кратък период от време, а именно самото отваряне и оповестяване на ценовите оферти (който етап е публичен и на него могат да присъстват представители на участниците) комисията не е заседавала в титулярен състав. Това действие КЗК не счита за нарушение, доколкото двамата резервни членове изрично са били посочени в Заповедта на възложителя за определяне на комисия. От така изложеното следва, че работата на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на предложенията е извършена от титулярния състав, определен от възложителя, като следователно законосъобразно протоколът е подписан именно от неговите членове. (Решение № АКТ-133-14.02.2013)

След откриването на обжалваната процедура възложителят излиза с Решение за класиране, което става предмет на производство пред КЗК, която е постановила отменително Решение № 1215/2011г., с което връща процедурата на етап разглеждане и оценка на предложенията на участниците съгласно указанията в мотивите. В изпълнение на решението на КЗК възложителят назначава нова комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите и постановява ново Решение, което отново е предмет на обжалване пред КЗК. С Решение № 684/2012г. КЗК отменя въпросното второ решение по обществената поръчка и връща процедурата на етап назначаване на комисия за провеждане на процедурата. В съответствие с мотивите на КЗК, възложителят назначава комисия, която допуска до участие офертата на „Инерт бетон транспортстрой“ ООД, класирана в последствие на трето място с Решение от 29.11.2012г. на възложителя, предмет на обжалване по настоящата преписка. Във връзка с така установената последователност на фактите, КЗК намира, че участникът „Инерт бетон транспортстрой“ ООД напълно законосъобразно и в съответствие с мотивите на КЗК по предходното производство е допуснат до участие в процедурата. Следва да се посочи, че с Решение № 684/2012г. КЗК установява незаконосъобразен състав на конкурсната комисия, което води след себе си незаконосъобразност на всички действия на комисията извършени от нея във връзка с разглеждането, оценката и класирането на офертите, и същите не следва да се вземат предвид. Именно този, прогласен от КЗК, като незаконосъобразен състав на комисията, е извършил отстраняване на „Инерт бетон транспортстрой“ ООД от участие, което попада в обхвата на незаконосъобразно извършените от комисията действия. След влизане в сила на Решение № 684/2012г. на КЗК, възложителят пристъпва към изпълнението му, като със Заповед назначава отново комисия, която след потвърждаване срока на валидност на офертата от страна на „Инерт бетон транспортстрой“ ООД, допуска участника до по-нататъшно разглеждане и оценка на предложението му, което следва да бъде разисквано наравно с останалите допуснати оферти. (Решение № АКТ-132-14.02.2013)

[1] В тази връзка е постоянната практика - Решение № 13005 от 18.12.2007 г. по адм. д. № 10664/2007 г., ІV отд. на ВАС; Решение № 12657 от 07.10.2011 г. по адм. д. № 10506/2011 г., ІV отд. на ВАС и др.

2 коментара:

  1. Страхотно е че има блогове като вашият от които човек може да направи едно сравнени с тези правила из акони, които са били по негово време и сега какви промени са настъпили.Това, че по този начин заложеното от възложителя условие за допустимост, а именно участника да има назначени на трудов договор с определен брой охранители, доколкото съгласно техническата спецификация, е добре да се знае. Но тук става дума за доста голямо място, щом изискват и толкова хора.Надявам се да пишете ако има новости.

    ОтговорИзтриване
  2. Здравейте, бих искала да Ви попитам, ако предмета на ОП чрез публична покана е хотелско настаняване, а оценяването е по икономически най-изгодната оферта и в организацията ни няма експерт, който има професионална компетентност, може ли да наемем такъв по граждански договор за изготвяне на методиката за оценка и след това за участие в комисията?

    ОтговорИзтриване