Архив на блога

събота, 1 юни 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLІДоколкото посоченият в Справката-декларация за оборота от изпълнение на ПСОВ за 2009, 2010 и 2011 г. на Обединение „Трейс Несебър” специфичен оборот в размер на 213 323 700,21 лв. не може да се засече от останалите финансови документи (финансови отчети на съдружниците в обединението), тъй като в последните не се съдържат данни за оборота от ПСОВ, КЗК намира, че не е незаконосъобразно действието на комисията да изиска от участниците представяне на извлечение от счетоводните отчети, независимо че такива документи действително не са сред изискуемите в Обявлението и документацията за участие в процедурата. Строго формално погледнато специфичният оборот от 65 000 000 лв. от изпълнение на ПСОВ за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011) би следвало да се доказва единствено с декларация, доколкото отчетите за приходите и разходите се отнасят за общия оборот от строителство. Не би следвало да се пресмятат и изпълнените договори за строителство на ПСОВ, тъй като същите са доказателство за техническите възможности на участника, касаят 5-годишен период преди крайния срок за подаване на оферта и са само за обекти, изпълнени по ФИДИК – жълта книга. Същевременно обаче комисията е длъжна да установи дали участниците отговарят на критериите за подбор, в които са фиксирани конкретни цифри. В този смисъл е логично минималният размер на нетни приходи от ПСОВ да бъде доказан от участника и то именно със счетоводни документи, поради което е законосъобразно искането от страна на комисията в Протокол № 1 от работата й участникът да представи информация - извлечение от счетоводните отчети за размера на реализираните нетни приходи от строителство на ПСОВ за последните три приключили финансови години (2009, 2010, 2011 г.). Още повече, че разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП дава право на комисията по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. Сред допълнително представените документи от Обединение „Трейс Несебър” е приложено Удостоверение от „Краловополска Риа” АД, в което заявява, че оборотите, посочени в образеца на документацията за участие, са обороти от генерални доставки, като дружеството изпълнява своите обекти винаги „на ключ” и счетоводно и във връзка със счетоводния закон на Република Чехия не е възможно счетоводно отделяне на пера „строителство” от останалите в подобен род строежи и обекти. В Протокол № 2 комисията е констатирала, че не е представено извлечение от счетоводните отчети и е изложила мотиви, че предоставеното писмо не може да се приеме за доказателство за реализиран оборот, защото в предмета на дейност на дружеството е записано, освен проектиране, и строителство като цяло, без да е конкретизирано с обхват ПСОВ и ВиК мрежи, а и всяка друга дейност, разрешена от закона. Това предполага, че не може да се приеме, че целият оборот на фирмата е от изпълнение единствено и само от ПСОВ, поради което помощният орган на възложителя е счел, че участникът не е доказал изискуемия от възложителя оборот от изпълнение на ПСОВ за 2009, 2010 и 2011 г. – 65 000 000 лв. КЗК споделя изцяло тези констатации и намира, че Обединение „Трейс Несебър” е законосъобразно отстранено от участие в процедурата на това фактическо основание. (Решение № АКТ-233-13.03.2013)

КЗК определя за основателно следващото възражение на жалбоподателя, а именно, че комисията не е мотивирала по какъв начин са определени поставените от нея оценки, тъй като няма собствени мотиви, базирани на релевантни фактически констатации по определените подпоказатели, формиращи техническите оферти на участниците, а в мотивите са копирани стъпките, отделните елементи от методиката, указващи скалата за оценяване на подпоказателите, сформиращи оценката на техническите предложения. Видно от изложеното в т.6.2 от фактическата част на настоящото решение, комисията е поставила оценки по отделните елементи, сформиращи подпоказателите за оценяване, като е изложила формални мотиви, съдържащи в себе си единствено елементите, дадени от възложителя в методиката по скалата за определяне на комплексна оценка. Липсата на стойностни изражения на техническите предложения на участниците не позволява обективна съпоставка, която да дава максимална прозрачност на действията на комисията, ако не е налице и кратко описание на предложението на участниците. Тоест показател, по който предложението няма цифрово измерение и точките по който се присъждат на база скала с оглед покриване на отделни параметри и изисквания, съдържа известна доза субективизъм при присъждане на оценките от членовете на комисията. Поради това КЗК счита, че задължително следва да бъдат мотивирани с оглед преценка относно прилагане на методиката за оценка при спазване на принципите за провеждане на поръчката. Поради горното може да се заключи, че е налице и немотивираност на обжалвания административен акт, инкорпориращ в себе си извършеното от оценъчната комисия класиране и оценяване. Липсата на яснота и прозрачност при оценяването на офертите води като краен резултат и до нарушаване на принципите за публичност и прозрачност при провеждането на възлагателната процедура. Жалбоподателят правилно е изложил, че при липсата на мотиви относно поставените оценки за предложенията на участниците, не би могло да се прецени дали правилно са допуснати до оценка на техническите предложения, съответно са оценени техническите предложения на участниците и дали техническото предложение на класирания на първо място действително отговаря на изискванията на възложителя, заложени в техническата спецификация, за да му бъдат дадени съответно и максимален брой точки по техническия показател за оценка. (Решение № АКТ-244-13.03.2013)

Съгласно цитираната законова разпоредба, участник, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 се отстранява от участие в дадена обществена поръчка. Вложената от законодателя воля в цитираната правна норма недвусмислено показва, че при изготвянето на офертно предложение за участие в определена обществена поръчка, извън съдържанието на плик № 3 „Предлагана цена“ в предложенията на участниците не следва да се съдържат никакви ценови предложения. В конкретния случай видно от плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” от офертата на жалбоподателя, последният е посочил в разрез с цитираната императивна правна норма цени на продукти за консервация на камък, стени основи, тухли, мазилки, бетон, фрески, фасади, цокли, керамика, продукти за почистване и укрепване на част от изброените предмети, хидрофобиращи продукти, акрилни винилацетни и други дисперсии, биоциди и фунгициди за обработка на изброените предмети, както и материали за дървесината (за профилактика и защита на дървесината), които материали видно от съдържанието на Количествено - стойностните сметки, неразделна част от плик № 3 „Предлагана цена“, ще бъдат използвани при изпълнение на предмета на поръчката и съответно ще подлежат на калкулация при определяне на ценовото предложение от страна на жалбоподателя. Действително, както отбелязва жалбоподателя, конкретно по отношение на посочените цени за материали за обработка на дървесина в представените документи се вижда, че последните са представени от фирма „Фартт“ ООД, но независимо от това не могат да се споделят изложените от жалбоподателя аргументи, съгласно които посочването на някои цени на дребно, предлагани от производителите на съответните материали нямат пряка връзка с предлаганата от участника цена за изпълнение предмета на поръчката и не дават никаква информация за единичните цени, включени в ценовото предложение. В тази връзка следва да се подчертае, че размерът на въпросните цени на производител на определени материали се явява част от крайния размер на калкулираната от даден участник в обществена поръчка дейност, в осъществяването на която ще бъдат вложени тези материали, предвид на което може да се заключи, че цените на производителите се явяват ценообразуващ елемент, индикиращ в определена степен крайния размер на цената за съответния вид дейност в плик № 3 „Предлагана цена“ от даденото офертно предложение. От всичко изложено може да се заключи, че жалбоподателя не е следвало да представя, каквито и да било цени в офертното си предложение извън плик № 3 „Предлагана цена“, като установявайки въпросния порок в оферта на участника възложителят законосъобразно го е отстранил от участие в процедурата. (Решение № АКТ-236-13.03.2013)

От представената в офертата декларация от управителя на „Тръст 92” ЕООД за списъка на използваните транспортни средства за изпълнение на поръчката става ясно, че дружеството ще използва единствено 6 броя хладилни МПС-та, които са собствени. Към тях са представени и съответните Удостоверения за регистрация за всяко МПС от РВМС – Добрич, с вписаните в тях групи храни, които имат право да превозват (всички имат право да превозват за продукти от животински и не животински произход), каквото е изискването на възложителя. Също така към тях са представени и копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността на всяко МПС, както и необходимите документи за шофьорите на МПС-та, като копия от свидетелствата за правоспособност на съответните водачи на МПС-та. В тази връзка КЗК установи, че „Тръст 92" ЕООД няма да ползва чужд технически ресурс на трети лица (автомобили), тъй като ще изпълнява поръчката само със собствени такива. Представен е и надлежен договора за наем на търговска площ (склад), между „Тръст 92” ЕООД и „Търговия на едро” ООД, който доказва, че участникът ще използва чужд ресурс в съответствие с чл. 51а, ал. 1 от ЗОП. Следователно дружеството е доказало по безспорен начин ползването ресурсите на други ЮЛ при изпълнение на поръчката, а също и че същите ще са на негово разположение (предоставения под наем склад, за съхранение на храните), предвид което офертата на „Тръст 92” ЕООД е била правилно допусната до оценка и класиране в процедурата, тъй като същата е изготвена в съответствие с чл. 54, ал. 1 от ЗОП, предвид което дружеството е било законосъобразно избрано за изпълнител на обществената поръчка по всички обособени позиции. (Решение № АКТ-206-05.03.2013)

В обжалваната поръчка възложителят е изискал в Раздел III.2.3,т.1 „Технически възможности" от обявлението всеки участник да представи за последните 5г. списък на договорите, сходни с предмета на поръчката, който да съдържа най - малко 2 броя договори за инженеринг - проектиране и строителство на ПСОВ, от които поне един да бъде за ПСОВ с биологично пречистване, вкл. отстраняване на азот и фосфор за минимум 130 000 е. ж., като изграждането/реконструкцията следва да са извършени съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC - Жълта книга или еквивалентни договорни условия". Дружеството смята, че така заложеното изискване е неадекватно и завишено, като ограничава участието на икономически субекти, които са реализирали същите дейности сходни по степен на сложност и обхват, но в рамките на един единствен договор. По този начин според жалбоподателя до класиране ще бъде допуснат оферент, който има оборот от два договора, но не и конкурент, който има 100 000 000 лв. без ДДС, но само от един договор. Договорните условия на FIDIC уреждат единствено отношенията между строителя, възложителя и консултанта. Разгледано в този аспект изискването изграждането/реконструкцията да са извършени съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC - Жълта книга стеснява значително кръга и не допуска потенциални участници - оференти способни да изпълнят строителството предмет на процесната поръчка, съобразно нормите на ЗУТ. Така разписаното изискване от възложителя за представяне на минимум 2 броя договори за инженеринг - проектиране и строителство на ПСОВ, от които поне един да бъде за ПСОВ с биологично пречистване вкл. отстраняване на азот и фосфор за минимум 130 000 е. ж., според КЗК не е ограничително, тъй като изпълнените два договора следва да са приключили за последните 5год., като с оглед сложността предмета на настоящата поръчка се изисква представянето на 1 договор, който да е със сходен предмета на поръчката, а именно ПСОВ с биологично пречистване. Посоченото изискване касае техническите възможности на участника, и в частност опита му в изграждането на конкретни строителни обекти - ПСОВ, което е дейност сходна с предмета на настоящата поръчка. КЗК споделя становището на възложителя, че не е без значение дали участникът е изпълнил качествено само един или два обекта, да е доказал своите качества и професионализъм само в един или в два проекта. Още повече чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП дава право на възложителя да изисква доказателства за изпълнени договори. Следва да се отбележи още, че броят на договорите е относим към техническите възможности на участника, а изискване за конкретни стойности на тези договори няма. Следователно КЗК счита, че така заложено изискването не ограничава необосновано участието на лица в обществените поръчки. (Решение № АКТ-298-26.03.2013)

Неоснователно е възражението в жалбата, че липсват законови основания за сключване на договор с втория класиран участник на чл. 74, ал. 2 (съгласно приложимата редакция от ДВ, бр. 73 от 2011 г.) от ЗОП. Текстът на ал. 2 на визирания член гласи, че възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите когато участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор, не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5, или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2. Видно от мотивите изложени в първата част на настоящото решение, участникът класиран на първо място е представил документи, които са неистински, т.е. не е удостоверил липсата си на задължения към държавата, с което не изпълнява задължението си по чл. 42, ал. 1 от ЗОП. В този смисъл доводът, че не е изпълнена нито една от трите хипотези, предвидени в ЗОП, за сключване на договор с участника класиран на второ място, е неоснователен. Предвид неизпълнението на изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП от участника класиран на първо място, за възложителя възниква възможността за избор: или да прекрати процедурата, или да сключи договор, като изложи мотиви за това. Видно от спорното решение, възложителят е мотивирал избора си за сключване на договор с участника класиран на второ място с факта, че от момента на откриване на процедурата до издаването на обжалваното решение са изминали почти 3 години и през този период инертни материали не са доставяни. Липсата на инертни материали възпрепятства нормалната работа на съоръженият използвани при възложителя, което налага сключване на договор. Изложено е още, че няма възможност да се открие нова процедура със същия предмет, ако старата е обжалвана и спорът не е решен, какъвто е настоящия случай. От изложеното става ясно, че възложителят е аргументирал избора си и е посочил относими и релевантни доводи, което налага обоснования извод, че правилно и законосъобразно е постановил решение за сключване на договор с участника, класиран на второ място. С оглед на изложеното КЗК счита, че процесният акт не страда от релевираните в жалбата пороци, поради което същият следва да бъде потвърден като законосъобразен. (Решение № АКТ-297-26.03.2013)

Неоснователно е твърдението, че община Пловдив провежда процедурата по ЗОП за доставка на топлоенергия без да е прекратила сключения с „Петро Ойл Груп” ЕООД и изпълняван борсов договор от 25.08.2010г. за доставка на гориво за отопление на същите обекти, по който общината е длъжник на дружеството, като договорът е със срок до 01.01.2014г. В случай, че се стигне до сключване на договор с „ЕВН България Топлофикация” община Пловдив ще се окаже в невъзможност да изпълнява поетите с борсовия договор ангажименти, което от своя страна ще накърни правата и законните интереси на жалбоподателя. По твърдението бе установено, че между община Пловдив и „Петро Ойл Груп” ЕООД има сключен борсов договор за доставка на горива. В борсовия договор не са изрично посочени обектите, за които ще се доставят предвидените горива, нито е заложено количество, което трябва да бъде закупено. Следователно не може да бъде ограничаван възложителят относно начина, по който да осъществява отоплението на посочените обекти. Договорът между страните е обвързан със срок и алтернативно с изчерпването на известно количество горива, като същият може да продължи да се изпълнява, независимо от евентуалното сключването на договор за доставка на природен газ между общината и „Ситигаз България” ЕАД за посочените обекти. Видно от приложените документи, при избор на начина на отопление на обектите възложителят се е ръководил от спестяване на финансови ресурси и от технологичните и екологични преимущества, които предлага отоплението чрез природен газ, като взимането на подобно решение е в правомощията на възложителя и КЗК няма правомощия да го ограничава в тази насока. Въз основа на изложеното дотук и в съответствие с практиката на КЗК, обективирана в Решение № 1348/ 20.11.2012г, потвърдено от ВАС с Решение № 3341/ 2013г. Комисията намира, че Решението на кмета на община Пловдив е законосъобразен индивидуален административен акт, който следва да бъде оставен в сила. (Решение № АКТ-296-26.03.2013)

По отношение на графика за изпълнение на СМР, възложителят изрично и недвусмислено е предвидил в него да бъде посочена освен необходимата механизация и технологичното оборудване, необходимо и декларирано от участниците за изпълнението на всички, включени в количествените сметки СМР, както и тяхната производителност. Това изискване е видно и от самия образец, в който е предвидено, че от техническото предложение на участника следва да е видно точното приложение на посоченото в този списък-декларация оборудване. В тази връзка, КЗК не може да вземе предвид и представената от жалбоподателя като доказателство схема на линеен график, за която същият е посочил, че е от „Организация на строителството” на доц. Иван Сакарев на ДИ „Техника”- 1977г. В конкретния случай, изискванията към линейния график са посочени в утвърдената с решението за откриване документация за участие в процедурата. В тези изисквания, възложителят не е посочил, че при изготвяне на линейните си графици участниците следва да се съобразяват с цитираната от жалбоподателя специализирана литература, а изрично и изчерпателно е посочил, каква точно информация задължително иска да бъде включена в него. На следващо място, съгласно утвърдените изисквания, в графика е задължително посочването и на мястото на изпълнение на всички, включени в количествените сметки СМР, чрез посочването в него на конкретни и дефинирани участъци, което да позволи на комисията да проследи технологично извършването на съответните дейности. Видно от офертата на жалбоподателя ДЗЗД „Авиострой-2012”, в плик № 2 същият е представил линеен график за изпълнение на СМР, в който е посочил отделните видове строително- монтажни работи, но същевременно не е посочил мястото на извършване на тези работи, съобразно заложеното изискване. На следващо място, в представения от жалбоподателят график е предвидено да бъде посочена информация за необходимата механизация, както и на нейната производителност и машиносмени за всяка машина при извършването на всички, предвидени в графика дейности, като тази информация е попълнена от жалбоподателя само за някои от СМР. Следва да се има предвид, че съгласно текста на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, при изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Задължение на участниците в обществената поръчка е да изготвят офертите си в съответствие с тях, като в същото време комисията, като помощен орган, е длъжна стриктно да се съобразява с изискванията на възложителя, включително и с тези, които са относими към формалната страна на процедурата. Предвид изложеното по-горе, КЗК намира, че участникът не се е съобразил при изготвянето на представения от него линеен график за изпълнение на СМР с посочените и изрично и изчерпателно разписани от възложителя минимални изисквания от утвърдената документацията за участие в процедурата. В случай, че жалбоподателят е имал възражения по отношение на предвидените от възложителя изисквания, той е могъл да се възползва от правомощието си по чл. 120, ал. 1 от ЗОП и в срока по чл. 120, ал. 5 от ЗОП, което в конкретния случай не е сторил. С влизане в сила на решението за откриване на процедурата задължение на комисията за разглеждане, оценка и класиране е длъжна да спазва обявените изисквания в документацията и разглежда подадените технически предложения съобразно тях. Действително, възложителят е дал разяснение по документацията за участие като е посочил, че не е поставил изискване в кой период от време кои дейности от количествените сметки да бъдат изпълнени, което следва да бъде решение на всеки участник и в съответствие с това решение всеки участник трябва да изготви график за изпълнение на СМР, описани в количествените сметки на възложителя, в който да е отразена продължителността в дни за изпълнение на работите, тяхната последователност и подробни описание на всеки етап/дейност (по видове работа). С посоченото разяснение обаче възложителят не е променил първоначалното си изискване в линейния график участниците да посочат изрично мястото на изпълнение на всички, предвидени в количествените сметки СМР, както и необходимата механизация и технологично оборудване, с посочване на производителността и машиносмените за всяка машина, отново за всички, включени в количествените сметки дейности. Жалбоподателят е представил линеен график за изпълнение на предвидените в предмета на поръчката СМР, в който не е включил предварително посочените от възложителя в документацията за участие в процедурата параметри, а именно в представения от него линеен график не е отразил мястото на изпълнение (с посочване на конкретни участъци), необходимата механизация и технологично оборудване, както и производителността на съответната механизация, съгласно техническия паспорт, както и машиносмените за всяка машина за всички, посочени в количествените сметки дейности. При така установените факти, КЗК счита, че констатацията на помощния орган, че участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания е правилна, поради което напълно законосъобразно и при спазване на заложените условия за участие е отстранила офертата на жалбоподателя от процедурата. (Решение № АКТ-294-26.03.2013)

Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗОП възложителят няма право да включва в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. В конкретния случай, посоченият брой наети работници или служители е обвързан с количеството облекла от общо 18 947 броя, които следва да бъдат произведени в рамките на триста календарни дни. Също така, възложителят е поставил изискването имайки предвид, че потенциалните изпълнители следва да разполагат с необходимия персонал за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, доколкото този производствен процес следва да бъде обезпечен с необходимия човешки ресурс. На следващо място трябва да се отбележи, че от своя страна в документацията за участие възложителят не е ограничил възможността за ползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката, което е в съответствие с действащата нормативна уредба. За осигуряване на равнопоставеност на участниците в процедурата, в ЗОП е предвидена възможността за участие и на субекти, които нямат собствени ресурси за изпълнение на поръчката, но могат да докажат, че разполагат с такива, предоставени им от други лица (чл. 51а, ал. 1 от ЗОП). Освен разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, правото на избор на кандидатите за това самостоятелно или в случая с подизпълнител ще изпълнят поръчката е предвидено и в чл. 77, ал. 3, т. 6 от ЗОП, регламентиращ съдържанието на заявлението за участие. В тази разпоредба изрично е допусната възможността кандидатите в процедурата да използват подизпълнители при изпълнението обекта на поръчката като по смисъла на закона подизпълнителят е лице, което участва наравно с изпълнителя в изпълнението на поръчката с определен дял. Липсва нормативно ограничение относно допустимия дял от обема на поръчката, който може да бъде изпълнен от подизпълнител и следователно неговото договаряне е по преценка на съответния участник като е въведено единствено задължението в офертата да се посочи вида на работите, които последният ще извършва, и дела на участието му. Липсва ограничение и по отношение на възможността за участие на обединения. Следователно поставеното изискване за наличие на наети минимум 150 лица (работници или служители) към 31.12.2012 г. може да бъде изпълнено съвместно при обединение от производители в това число и жалбоподателя, които поотделно може да не го покриват, но заедно да отговарят на поставените критерии за допустимост при участието им в настоящата обществена поръчка. Не на последно място, следва да се отчете и обстоятелството, че е резонно възложителят да постави условие участниците да разполагат с определен набор от работници, предвид обема и сложността на поръчката, както и че този човешки ресурс е наличен и на разположение на участника. (Решение № АКТ-283-21.03.2013

За да бъде методиката законосъобразна, тя трябва да бъде създадена така, че при нейното прилагане да се стига до обективно, прозрачно и конкурентно класиране на офертите. ЗОП съдържа легална дефиниция на понятието „икономически най-изгодна оферта“, а именно тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от възложителя показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на поръчката по отношение на качество, цена, технически преимущества, естетически и функционални характеристики, характеристики свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за изпълнение, тоест методиката трябва да съдържа показатели, които са подчинени на предмета на поръчката и са тематично обвързани с нейни основни характеристики, гарантиращи икономичност и качество. Определянето на показателите за оценка на офертите е част от оперативната самостоятелност на възложителите, като те сами определят онези показатели, които имат преимуществено значение за избора на участниците, като посочват самостоятелно и тяхната относителна тежест. Въпреки това, при изготвяне на методиката трябва да се съблюдават основни законови положения, установени в действащите нормативни актове. (Решение № АКТ-283-21.03.2013)

За целите на производството пред КЗК от страна на възложителя е представена документация, в която изрично е указано, че минималният гаранционен срок за дейностите по обособена позиция 2 е минимум 1 (една) година. В конкретния случай с подаване на жалбата пред КЗК жалбоподателят също прилага копие от документация за участие в обществената поръчката, съгласно която минималният гаранционен срок за дейностите по обособена позиция е 2 (две) години. Предвид установеното разминаване в текстовете, съдържащи се в документация за участие в обжалваната обществена поръчка с оглед правилната преценка относно мотивите за отстраняване на жалбоподателя КЗК изиска част от документацията, предоставена на други участници в процедурата, касаеща указанията на възложителя за минималния гаранционен срок по обособените позиции. Изборът на участници, от които е изискана информация във връзка със закупена от тях документация за участие е на случаен принцип. От страна на четирима от участниците, закупили и подали оферта за участие в процедурата е представена част от документация, съдържаща указанията на възложителя за минимален гаранционен срок за обособена позиция 2, в която е посочен минимален гаранционен срок също 2 (две) години. Следва да се има предвид, че както към приложените от възложителя документи, така и от информацията в Регистъра на обществените поръчки не се съдържат данни за промяна в документацията за участие, одобрена от възложителя във връзка с указанията относно това кой гаранционен срок е приет за минимален съобразно изискванията на цитираната по-горе наредба. Единствената промяна в случая, е отразена с постановяване на решение за промяна от 05.11.2012г., с което на основание чл. 27а, ал. 8, т. 1 ЗОП се удължават само сроковете за подаване на оферти и тяхното отваряне от комисията за провеждане на процедурата, но не и други условия и указания в документацията. Освен това, във връзка с начина на офериране на гаранционните срокове по обособена позиция 2 не се съдържат и разяснения от страна на възложителя по смисъла на чл. 29 ЗОП, което води до извода, че участниците, закупили документация не са имали неяснота по този въпрос. Още повече, че в случая, дори не може да се говори за неяснота във връзка с начина на офериране на гаранционните срокове по оспорваната обособена позиция, предвид факта, че в представената не само на жалбоподателя, но и на други участници документация изрично е посочен минимален гаранционен срок от 2 (две) години в техническата спецификация. Следователно, петима участници в процедурата, включително и жалбоподателя са закупили документация, съдържаща указанието, че минималният гаранционен срок за дейностите по обособена позиция 2 е 2 (две) години, а само възложителят и то по повод подадена жалба срещу постановено от него решение за избор на изпълнител представя документация, съдържаща указания, че минималният гаранционен срок за посочената обособена позиция е 1 (една) година. При това положение, КЗК прие, че така установеното разминаване в информацията, касаеща начинът на офериране на гаранционен срок по спорната обособена позиция 2 от предмета на поръчката води до незаконосъобразно отстраняване на жалбоподателя с мотива, че не е съобразил, че минималният гаранционен срок. От една страна, жалбоподателят изцяло се е съобразил с изискванията на възложителя в документацията, а именно да се придържа точно към обявените от възложителя условия, едно от които е и даденото уточнение относно гаранционния срок по посочената обособена позиция от 2/две/ години в предоставената му от възложителя документация за участие. От друга страна, не е допустимо, документацията, която се предоставя за закупуване на заинтересованите от участие в процедурата лица и тази, която възложителят в последствие представя при образувано производство по жалба срещу обжалван акт за избор на изпълнител да съдържа различна и противоречива информация, както е в настоящия случай. Не е предмет на настоящото производство обаче установяване на причините и мотивите, довели до констатираните по-горе различия в документацията за участие. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да приеме оферирания от жалбоподателя гаранционен срок за обособена позиция 2 като съответстващ на поставените изисквания в документацията и да допусне участника до по-нататъшно участие в процедурата. (Решение № АКТ-282-21.03.2013)

2 коментара:

 1. Здравейте,имам въпрос касаещ прилагането на ЗОП и възможността за възприемане на някои положения за картелни споразумения.
  Става дума за ситуация, в която производител участва в процедура по ЗОП със своя продукция. Същевременно в процедурата участва търговец на едро или дребно с продукти на горепосочения производител. Възможно ли е подобна ситуация да се третира като картелно споразумение? Обстоятелствата променят ли се в случай, че търговецът има писмо с разрешение за продажба на произвежданите продукти без изричното упоменаване на Възложителя (без търговецът да е със статут на ексклузивен представител или основен дистрибутор)?
  Надявам се да съм поднесла разбираемо въпроса си.
  Ще бъда благодарна за всякакви коментари по темата!

  ОтговорИзтриване

 2. Въпросът е зададен много общо и не би могло да се отговори принципно дали става въпрос за картелно споразумение или не. Зависи много от конкретните факти, от взаимоотношенията между производителя и търговеца и от начина на участие в процедурата.
  В много случаи подобни ситуации са неизбежни, доколкото право да участват в процедури по ЗОП имат както производители, така и търговци. Последните често са принудени да искат оторизационни писма (или други разрешения и т.н.) от производителя, за да докажат на възложителя или че имат право да търгуват с въпросния продукт, да извършват сервиз и поддръжка с резервни част, или да удостоверят качеството му … изобщо причините може да са най-различни в зависимост от вида на продукта. Изобщо не е наложително търговецът да е ексклузивен представител или основен дистрибутор, за да разполага с такова писмо. По-скоро притеснително би било ако производителят откаже да даде подобно писмо на търговец, защото тогава ще ограничи възможността му да участва в процедура по ЗОП и ще се постави в позиция на безспорен победител в поръчката.
  Съвсем друг е въпросът, че когато в една и съща поръчка участват и производител, и търговец, то първият безспорно би следвало да предложи по-добри условия на възложителя – поне в ценово отношение, защото разходите за него са по-малки отколкото за търговеца (дистрибутора). И много трябва да се внимава как и какво оферират двамата, защото изобщо не е изключено да са се разбрали помежду си и да манипулират тръжната процедура. Става въпрос за т. нар. bid rigging, което е вид тежко картелно нарушение. То се доказва трудно, но признаците за него се откриват именно в офертите.

  ОтговорИзтриване