Архив на блога

понеделник, 6 януари 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LХКомисията подробно е разгледала направените от четиримата участници описания в изготвените от тях по образец технически оферти, описала е направените от нея констатации и е присъдила конкретни точки, съобразно утвърдената методика за оценка. Действително, отделните членове на комисията не са изложили самостоятелни мотиви за присъдените от тях точки по представените технически предложения, но такова изискване не фигурира в утвърдената методика за оценка на офертите. Видно от приложената към протокола интегрална таблица, комисията е изложила подробни мотиви за присъдените от нея точки на всяко едно от разглежданите технически предложения, включително и за предложението на жалбоподателя „Информационно обслужване“ АД, като при оценката на всеки един от оспорваните подпоказатели е подкрепила своите мотиви с конкретни примери от техническите предложения на четиримата участници, т.е. може да се направи обоснован извод, че комисията е взела предвид всички относими факти и обстоятелства от представените оферти, имащи съществено значение при извършването на оценката, както и е изложила доводи, с които е обосновала дадените от нея конкретни точки. КЗК установи, че констатациите на комисията съвпадат с изложените от участниците в техническите им предложения, същата е изложила мотиви по всички изисквания, включени в подпоказателите за оценка, поради което счита, че правилно е приложила методиката за оценка на техническите предложения. Изложените от комисията конкретни мотиви по оспорваните от жалбоподателя технически подпоказатели отговарят на изискванията на утвърдената методика за оценяване на предложенията по тези подпоказатели, същите не преповтарят разписаната скала за оценка на техническите предложения, а цитират конкретни примери от техническите предложения, които според експертното мнение на комисията обосновават присъдения брой точки и отговарят на изискванията на документацията за участие в процедурата. Протоколът от работата на помощния орган на възложителя по оценяването на конкретните предложения на участниците е ясно изготвен, с конкретни мотиви кои са фактите, обосноваващи присъдения брой точки, като самото оценяване е извършено съобразно предвидения минимален и максимален брой полагащи се точки, в съответствие с принципите на публичност, равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, регламентирани в чл. 2 от ЗОП, поради което изложените в жалбата твърдения в тази насока са неоснователни. (Решение № АКТ-1609-04.12.2013)

Съгласно чл. 143, ал. 4 от АПК, когато решаващият орган отхвърли оспорването, подателят на жалбата заплаща всички направени по делото разноски, включително минималното възнаграждение за един адвокат, определено съгласно наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за адвокатурата, ако другата страна е ползвала такъв. Съгласно чл. 78, ал. 8 от ГПК, в полза на юридически лица и еднолични търговци се присъжда и адвокатско възнаграждение, ако те са били защитавани от юрисконсулт.
Предвид установената законосъобразност на обжалвания акт, жалбоподателят „Информационно обслужване“ АД, на основание чл. 122г, ал. 9, във връзка с чл. 143, ал. 4 от АПК, следва да заплати на възложителя възнаграждение на процесуалния му представител в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева). (Решение № АКТ-1609-04.12.2013)

В жалбата се твърди още разминаване на датите в протоколите на комисията. В протокол № 1 на комисията се посочва, че се взема решение за покана на участниците за отваряне на плик № 3 на 21.08.2013 г. от 9,30 часа. В Протокол № 2 е вписано: „Днес, 20.08.2013 г.”. Във връзка с изложеното жалбоподателят твърди, че не е ясно как се изпълняват решенията на комисията при явно разминаване на датите.
Посоченото твърдение е неоснователно. От съдържанието на протоколите, представени в рамките на производството пред КЗК, е установено, че е допусната грешка при посочване на датата, на които е проведено публичното заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Констатираното несъответствие е несъществено. От съдържанието на протокола се установява, че публично оповестяване на ценовите оферти се е състояло, като двама представители на жалбоподателя са присъствали. В този смисъл задълженията на комисията по провеждане на процедурата, разписани в чл. 69, ал. 3 ЗОП, са изпълнени. (Решение № АКТ-1590-27.11.2013)

Съгласно текста на чл. 28, ал. 1, т. 7 от ЗОП, документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертите. Разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗОП гласи, че методиката следва да съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително на относителната тежест, която възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. Видно от обявлението и от документацията за участие в процедурата, в методиката за комплексна оценка на офертите са предвидени два показателя: показател „Техническо предложение“, формирано елементите „Обяснителна записка, включваща технологична последователност на строителните процеси и управление на риска“ и „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“ и показател „Ценово предложение“. КЗК не споделя изложените по-горе доводи на жалбоподателя във връзка с методиката за оценка по показател „Техническо предложение“ и включените в него два елемента. Смисълът, вложен в използвания в чл. 28, ал. 2 от ЗОП, израз „точни указания за определяне на оценката по всеки показател“ се състои в това методиката да бъде предвидима и ясна, т.е. участниците в процедурата да са наясно още преди подаването на офертата колко точки биха могли да получат при представяне на своята техническа оферта, както и да преценят какво точно да предложат, за да получат максимален брой точки по съответния показател. Видно от разписаната методика за оценка, по посочените два елемента за техническа оценка - „Обяснителна записка, включваща технологична последователност на строителните процеси и управление на риска“ и „Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора“, е направено подробно описание какво ще се изисква от участниците да включат в техническото си предложение, включително в тях се съдържа разбивка на отделните елементи, разписани са конкретни скали за съответствие с изискванията на възложителя, носещи различен брой конкретни точки, които дават яснота при какви пороци ще се присъждат по-малък брой точки и при каква точно пълнота на предложението участникът ще бъде оценен с максималния брой точки. В ЗОП няма забрана за дефинирането на показатели за оценка, които не се изчисляват по математическа формула. Още повече, че настоящата обществена поръчка е със специфичен предмет, чиято специфика води до невъзможност методиката за оценка да бъде съставена изцяло от показатели, които подлежат на оценяване по математически формули. Възложителят се е постарал да формулира методика на оценяване по показател „Техническо предложение“ е включените в него елементи, в която да оцени както разбирането на участника за изпълнение предмета на поръчката, така и неговото аргументиране на начина, по който последният възнамерява да го осъществи. Следва да се отбележи, че в ЗОП няма забрана за формулиране на субективни показатели, които нямат точен математически израз, но в този случай гаранция за избягване на непрозрачно и субективно оценяване е излагането на мотиви от страна на оценителната комисия. В настоящия случай, в методиката възложителят е въвел задължението на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти да мотивира оценяването си по показателя „Техническо предложение“ и включените в него елементи. Другата гаранция за избягване на субективно оценяване е нормата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП, съгласно която членовете на комисията задължително следва да притежават опит и квалификация по предмета на поръчката, именно за да могат да извършат точно и коректно оценяване. С оглед гореизложеното КЗК намира, че методиката не е изготвена в нарушение на чл. 28, ал. 2 от ЗОП и във връзка с чл. 1 и 2 от ЗОП, тъй като същата съдържа точни указания за определяне на оценката всеки един от двата елемента, включени в показател „Техническо предложение“.
По отношение на изложения довод, че в методиката са предвидени изрази, като „ясно“, „подробно“, „несъществени непълноти“, „съществени непълноти“, „подробно е описан премета на изпълнение на поръчката (строителството)“, „подробно е представена организацията за изпълнение на отделните дейности, необходими за изпълнението на договора“, „адекватни и ефикасни мерки“ и др., с наличието на които е създадена възможност за интерпретации и абстрактно тълкуване на предложенията от страна на членовете на комисията КЗК намира, че същия е неоснователен. В методиката за оценка действително са разписани цитираните от жалбоподателя изрази, които следва да се използват от членовете на помощния орган на възложителя при оценяването на направените от участниците в процедурата технически предложения, но за тях възложителят е разписал техния точен смисъл, т.е. определени по този начин условията действително предполагат субективна оценка, но от друга страна същите съдържат и яснота за правилата, по които ще бъде извършвана оценката, същата е съобразена с обективни критерии за сравнение и съпоставка на офертите, което ще доведе обоснован резултат, поради което КЗК счита, че не е налице нарушение на императивната норма на чл. 28, ал. 2 от ЗОП. (Решение № АКТ-1589-27.11.2013)

КЗК намира възраженията за неоснователни. Приемането от страна на възложителя на необосновано ниска цена не опорочава възлагателната процедура и решението за класиране и избор на изпълнител. Съгласно императивната норма на чл. 41, ал. 2 от ЗОП, възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. При това изрично изискване на закона следва изводът, че договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен при оферираната цена и условия. Целта на ЗОП е осигуряване на ефективност при разходване на бюджетни средства след провеждане на публични и прозрачни процедури. Съобразно с целта на закона, при провеждане на процедурата е постигната оптималната за възложителя цена за извършване на услугата, предмет на обществената поръчка. В случая не може да се приеме, че възложителят е допуснал нарушение на принципите за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на субектите, доколкото всеки от участниците сам и свободно преценява какви да са числовите стойности, които да предложи, в рамките определени от възложителя и от закона. (Решение № АКТ-1582-27.11.2013)

Съобразно раздел V от документацията, т. 5.1.3 участникът в процедурата следва да разполага с екип за изпълнение на проектирането и строителството, включващ специалист – част „Геодезия”, проектант по част „Пътна” и Инженер конструктор. Съгласно т. 5.1.3, буква „В” специалистът – част Геодезия следва да е строителен инженер, специалност Геодезия или еквивалентна, да притежава общ професионален опит в строителството не по- малко от три години, от които минимум две години опит при строителството на пътища I, II, III клас от Републиканската пътна мрежа, автомагистрали, мостове (ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на мостови съоръжения) и др. пътни съоръжения. Така заложеното изискване съставлява по своя характер критерий за подбор, като непредставянето на доказателства, удостоверяващи неговото покриване при всички случаи влече след себе си несъответствие на офертата на участника с изискванията на възложителя, по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Видно от съдържащите се в офертата на „Бондис” ООД документи, в това число и допълнително представените на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, дружеството не е доказало съответствието на предложения от него специалист с минималните изисквания, заложени в т. 5.1.3, б. „В” в частта наличие на специфичен опит при строителството на пътища от републиканската пътна мрежа. От приложените документи (копие на трудова книжка, автобиография и референции) се удостоверява по безспорен начин, че предложеният специалист има опит в изготвянето на геодезически проекти, кадастрални карти и ПУП в урбанизирани територии, но липсват данни за изпълнени проекти в областта на строителството на пътища I, II, III клас от Републиканската пътна мрежа, автомагистрали, мостове и други пътни съоръжения, обстоятелство което не се оспорва от жалбоподателя в депозираната пред КЗК жалба. По отношение на аргументите на жалбоподателя, касаещи представената референция от НУРТС България АД за извършени геодезически работи за радиотелевизионните комплекси в България – Плевен, Русе, Силистра, Добрич, Тутракан и Айда- Хасково, следва да се отбележи, че същата не удостоверява наличието на изискуемия специфичен опит, доколкото строителството на пътища се характеризира с конкретна специфика. В този смисъл дори и да се приеме доводът на жалбоподателя, че геодезическите изследвания и проекти за премествания на телевизионните кули изискват най-висока степен на квалификация, съобразно документацията се изисква не само определена професионална квалификация, но и конкретно придобит опит в точно определена област, а именно строителство на пътища от републиканската пътна мрежа. С оглед на изложеното, предвид обстоятелство, че „Бондис” ООД не е представило доказателства, удостоверяващи придобит минимум две години опит при строителството на пътища I, II, III клас от Републиканската пътна мрежа, автомагистрали, мостове (ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на мостови съоръжения) и др. пътни съоръжения на предложения от него специалист – част „Геодезия”, същият законосъобразно е отстранен от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Констатираното несъответствие на предложения специалист – част „Геодезия” с изискванията по т. 5.1.3, буква „В” съставлява абсолютно и самостоятелно основание за отстраняване на жалбоподателя от участие в процедурата, поради което е безпредметно разглеждането на твърденията в жалбата, касаещи опита на предложените експерти проектант по част Пътна и инженер конструктор. (Решение № АКТ-1579-27.11.2013)

Следва да се отбележи, че твърдението на жалбоподателя, че към датата на обявяване на поръчката не е функционирал действащ публичен регистър на свлачищата на територията на страната, касае параметър, който е относим към изисквания в Документацията и конкретно минималното изискване към участниците в раздел III.2.3. на Обявлението да докажат опит в изпълнение на минимум 5 (пет) броя геодезически заснемания на терени, засегнати от регистрирани свлачищни процеси, и минимум 5 (пет) броя доклади за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания на терени, засегнати от регистрирани свлачищни процеси през последните 3 (три) години.
Релевантни с оглед изложените твърдения са актуалните и действащи разпоредби на чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, съгласно които дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети, се осъществяват от Министерството на регионалното развитие /МРР/ чрез държавните дружества за геозащита. Министерството на регионалното развитие поддържа регистър на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси чрез държавните дружества за геозащита. Изискването за доказване на опит върху терени, засегнати от свлачищни процеси, които са регистрирани в регистъра на МРР, е част от условията за участие в обществената поръчка, които са одобрени с Решение № РД-02-14-757/15.08.2013г. на възложителя за откриване на обществената поръчка и като такива са задължителни както за участниците, така и за комисията, провеждаща процедурата. Разпоредбата на чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП определя 10 – дневен преклузивен срок за обжалване на решението за откриване на процедурата, в т. ч. и условия по нея, който към настоящия момент е изтекъл. Жалбоподателят е разполагал с право да оспори решението за откриване на процедурата по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП и да изложи становище по изискването, касаещо регистъра, в обявения от закона срок, което не е сторил. Законът от друга страна е предоставил на заинтересованите лица правото на инициатива по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП да поискат и промени в обявлението или документацията, свързани с осигуряване на законосъобразност на процедурата или отстраняване на пропуски, ако считат, че такива са налице, което свое право жалбоподателят също не е упражнил. Може следователно да се направи заключението, че към настоящия момент възраженията и аргументите на жалбоподателя, касаещи наличието на работещ регистър на свлачищните процеси, с които обосновава незаконосъобразност на отстраняването си, са преклудирани. […]
Що се отнася до цитирания Одитен доклад № 0300003111 от 09.01.2013 г. на Сметната палата, то същият съдържа констатации за неиздаването до настоящия момент на наредба, предвидена да регламентира подробно данните за вписване в регистъра на свлачищата. […] Цитираният Одитен доклад касае период на одит преди откриването на обявената процедура и същият не е пряко относим към обявените условия по настоящата обществена поръчка. Липсата на наредба, чиято функция е да детайлизира вече уредени обществени отношения, не е пречка МРР да изпълнява законово възложените му функции и да поддържа регистър на свлачищните райони по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ.
Възложителят е приложил като доказателство извадка от регистъра на свлачищните райони, поддържани от Министерство на регионалното развитие - Списък на свлачищата, регистрирани и наблюдавани на територията на областите, с включени голям брой обекти с отразени данни […], с което обосновава действителното поддържане на водения от него регистър и опровергава доводите на жалбоподателя.
Що се отнася до твърдението, че видно от базата данни за достъп до Интернет, е невъзможен публичен достъп до регистър на свлачищни процеси, то следва да се отбележи, че на интернет страницата на МРР, която е достъпна в публичното пространство, в раздел Административно обслужване и административни услуги - Списък на административните услуги, извършвани от МРР – „Процедури; Образци на заявления“, административна услуга № 16 е определена като „Справка по регистър на свлачищните райони“. В становището си възложителят посочва, че предоставянето на справки от регистъра на свлачищните райони е регламентирано като административна услуга от 2007г. и съгласно заповед № РД 01-14-645/20.07.2007г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, услугата е достъпна за всички граждани и всеки може да се възползва от нея, като подаде съответното искане в МРР, като такава информация се предоставя непрекъснато. По отношение аргумента в жалбата, че от допуснатия до участие в процедурата участник „Геозащита“ ЕООД заложеното в Обявлението изискване е спазено само привидно въз основа на публичен свлачищен регистър, воден от същия участник в качеството му на държавно геозащитно дружество по възлагане на МРР, който регистър е с ограничен териториален обхват до посочените в него административни области, то следва да се отбележи, че „Геозащита“ ЕООД е едно от трите дружества, които поддържат регистъра в актуално състояние на териториален принцип. Данните се предоставят на МРР, като регистърът не е собственост на дружествата. Обобщената база данни за регистрирани свлачища се съхранява и обслужва от Министерство на регионалното развитие и данните, на които се позовава дружеството, следва да се приемат като данни, включени в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ, а не като негови данни и въз основа на вписване в регистър с ограничен териториален обхват. […]
По отношение довода в жалбата, че следва да се констатира несъответствие между заложеното в Обявлението изискване за доказан опит в „регистрирани свлачищни процеси" и мотивите на Комисията, респ. на Възложителя при преценка на съответствието на офертата на „Геозащита" ЕООД-Перник, където вече се борави с понятието доказан опит в „регистрирани свлачищни райони", тъй като двете понятия са различни по съдържание, то следва да се отбележи, че действително в протокол № 1 комисията е употребила думите „терени, засегнати от регистрирани свлачищни процеси“, докато в Протокол № 2 употребява термина „терени в регистрирани свлачищни райони“. В тази връзка обосновано е становището на възложителя, че в утвърдената и влязла в сила документация за участие също са използвани две терминологични конструкции. В раздел III.2.3. “Технически възможности“ от Обявлението (т. 2.1. от фактическата част) се употребява „терени, засегнати от регистрирани свлачищни процеси“, докато в разясненията по чл. 29 от ЗОП (т. 4 от фактическата част) е употребен негов синонимен израз и конкретно: терени в регистрирани по реда на чл. 95, ал. 2 от ЗУТ свлачищни райони. КЗК приема становището на възложителя, че в случая се касае до употреба на две терминологични конструкции с идентично значение, които се употребяват като синоними, поради което не е налице противоречиво прилагане на документацията от помощния орган. В случая следва да се допълни, че горното обстоятелство не накърнява правата и законните интереси на жалбоподателя, тъй като последният е разбрал ясно мотивите, изложени от комисията за провеждане на процедурата и възприети от възложителя. (Решение № АКТ-1578-27.11.2013)

Според „Лирекс БГ” ООД, гр. София е невъзможно участници, на които са изискани писмени обосновки на ценовите предложения по показателите Ф2 и Ф3, да бъдат оценявани впоследствие с по-малко точки от участника, на който не е изискана такава обосновка и който е класиран на първо място. Във връзка с изказаните от жалбоподателя съмнения, КЗК извърши проверка на ценовите оферти на допуснатите до класиране участници, като приложи утвърдената от възложителя методика (Приложение № 20 от документацията за участие). В резултат на извършените изчисления КЗК установи, че комисията за провеждане на процедурата неправилно е приложила разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП по отношение на предложените от „Лирекс БГ” ООД, гр. София цени по показател Ф2 „Показател за оценка на диагностицирането на технически устройства с некритична функционалност в МФ, НАП и АМ” (правилно е изискана писмена обосновка относно предложените стойности по показател Ф3). От съдържанието на ценовите оферти на четиримата допуснати до класиране участници е видно, че предложенията на жалбоподателя по всяка една от подпозициите на показател Ф2 са по-високи от тези на останалите участници. Допуснатото от помощния орган нарушение на чл. 70, ал. 1 от ЗОП обаче в случая се явява несъществено и по никакъв начин не влияе негативно на класирането на участниците, доколкото всички получени обосновки (както на „Лирекс БГ” ООД, гр. София, така и на останалите участници, от които са изискани такива) са били приети и офертите на участниците са били допуснати до оценяване и класиране. Що се отнася до самото оценяване на ценовите предложения, то следва да се отбележи, че в резултат на извършена служебна проверка и оценяване на същите съобразно утвърдените формули за оценка, КЗК установи, че оценките по отделните показатели от методиката са коректни и класирането на участниците напълно отговаря на предложените от тях цени за изпълнение на поръчката. (Решение № АКТ-1577-27.11.2013)

КЗК намира за неоснователно и твърдението, че участниците Консорциум „Стоун Сиенсис”, гр. София и „Стемо” ООД, гр. Габрово неправилно са допуснати до класиране. Според жалбоподателя същите не отговарят на изискването да притежават документ от производителя на оборудването или официален негов представител за България за готовност за доставка на оригинални резервни части – за проект № 2, част 2.1. и 2.2. Следва да се отбележи, че по отношение на горното условие възложителят е предоставил на участниците разяснения, съгласно които под „официален представител за България” се има предвид лице, което надлежно е овластено от производителя на оборудването да осъществява доставки на оригинални резервни части за оборудването, или да управлява търговско представителство на производителя на територията на Република България във връзка с доставки на оригинални резервни части за оборудването. За доказване изпълнението на горепосочените условия Консорциум „Стоун Сиенсис”, гр. София и „Стемо” ООД, гр. Габрово са представили всички изискуеми документи, а именно:
За Консорциум „Стоун Сиенсис”, гр. София:
- Декларация от управителя на „Ай Би Ем България” ЕООД, гр. София – официален представител за продукти с марката IBM за територията на Република България. С документа дружеството декларира готовността си да доставя на „Стоун Компютърс” АД оригинални резервни части за посоченото оборудване във връзка с изпълнението на обществената поръчка;
- Удостоверение за партньорство от IBM на името на „Стоун Компютърс” АД;
- Потвърждение от „Експрес груп България” ООД за готовност за доставка на резервни части за Проект 2, част 2.2. в полза на „Сиенсис” АД и Консорциум „Стоун Сиенсис”.
- Сертификат от HP, издаден на „Експрес груп България” ООД в уверение, че същият е упълномощен риселър (дистрибутор) на оригинални части за подмяна;
- 2 броя оторизационни писма от производителя Cisco Systems до Министерство на финансите, в уверение на това, че „Стоун Компютърс” АД и „Сиенсис” АД са оторизирани да продават и/или дистрибутират продукти и услуги на Cisco на крайни потребители в България, както и че Cisco ще осигури поддръжка и гаранционно обслужване за продуктите с марка Cisco, закупени чрез неговите оторизирани канали;
- Сертификат, удостоверяващ, че „Сиенсис” АД е златен партньор на Cisco Systems.
За „Стемо” ООД, гр. Габрово:
- Уведомително писмо от 12.09.2013 г., подписано от търговския директор на „Поликомп” ЕООД – официален дистрибутор на Cisco Systems за България за готовността за доставка на оригинални резервни части Cisco;
- Разпечатки от интернет страницата на производителя Cisco Systems за доказване статуса на „Поликомп” ЕООД и Стемо” ООД;
- Писмо от „Булмаг” АД – официален представител/дистрибутор на IBM за България в потвърждение, че дружеството ще осигури доставка на оригинални резервни части на IBM на „Стемо” ООД;
- Разпечатка от официалния интернет сайт на IBM, удостоверяваща, че „Булмаг” АД е Premier Business Partner на IBM;
- Договор за партньорство между Hewlett Packard Europe B.V. и „Стемо” ООД за закупуване, продажба и поддръжка на продукти с марката HP.
От съдържанието на горепосочените документи е видно, че Консорциум „Стоун Сиенсис”, гр. София и „Стемо” ООД, гр. Габрово покриват изискването на възложителя по т. 5 от Раздел ІІІ.2.3. „Технически възможности” на обявлението за поръчката. (Решение № АКТ-1577-27.11.2013)

Няма коментари:

Публикуване на коментар