Архив на блога

събота, 6 октомври 2012 г.

Практика по приложението на ЗОП – Част ХVІІІСъгласно чл. 38, ал. 12 от НВМОП (отм.) пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря. Поради това офертата на жалбоподателя не е допусната до етап отваряне на ценови оферти и съответно комисията законосъобразно не се е запознала с ценовото предложение на жалбоподателя, респективно не го е сравнила с ценовата оферта на единствения допуснат до етап разглеждане на ценови предложения участник. Колкото до доводите, свързани с прилагането на чл. 38, ал. 13 от НВМОП, както вече беше посочено избраният критерий за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка е най- ниска цена и следователно не са въведени показатели, на база на които да се оценяват техническите предложения на участниците в процедурата. Последните подлежат единствено и само на проверка съобразно изискванията и условията поставени в документацията за участие, което видно от протокол № МТ-5 е спазено от страна на комисията за провеждане на процедурата. (Решение № 905 от 2012)

Евентуалното получаване на държавна помощ не е пречка за участие в обществена поръчка. Тази хипотеза се разглежда единствено в случаите по чл. 70, ал. 2, т. 5 и ал. 4 от ЗОП. В настоящият случай обаче разпоредбата на чл. 70 от ЗОП не е приложима, доколкото са допуснати само две оферти до оценка и класиране. Съгласно утвърдената съдебна практика на КЗК и ВАС, може да се извърши проверка за наличие на 20 на сто по-благоприятно предложение на даден участник, когато до оценка и класиране са допуснати минимум още двама участници, или общо поне трима на брой, за да може комисията да изчисли средната стойност на предложенията им. (Решение № 1086 от 2012)

От приложените по преписката доказателства се установи, че след получаването на обосновката, помощният орган на възложителя я е разгледал и я е приел на основание чл. 70, ал. 2, т. 4 от ЗОП с мотива, че в същата са изложени обективни обстоятелства, които водят до икономичност при изпълнение на обществената поръчка. Взети са предвид и представената към обосновката справка за разходите, които ще бъдат извършени при изпълнение на предмета на обособените позиции. Изложените от комисията мотиви са относими както спрямо изложените от участника данни, включени в обосновката му, така и спрямо изискванията на възложителя, разписани в документацията за участие. Относно твърдението, че мотивите, с които помощният орган на възложителя е приел обосновката са бланкетни и формални, КЗК счита, че в Протокол № 6 ясно и точно са посочени кои от алтернативно изброените в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП обстоятелства, комисията е счела че са налице и които обстоятелства, а именно икономичност на ценовото предложение, са я мотивирали да приеме представената от участника подробна писмена обосновка. Следва да се спомене, че липсата на подробен анализ на предложената обосновка на ценовата оферта и излагането на подробни мотиви за приемането й не представляват пропуск, който да обуславя отмяната на крайния акт на възложителя, доколкото с представянето на допълнителни мотиви биха се преповторили и потвърдили посочените от участника данни, довели до оформянето на ценовото му предложение. С оглед на това, КЗК счита, че няма нарушение на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, което да е довело до опорочаване на обжалваното решение. (Решение № 903 от 2012)

КЗК приема за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че участникът класиран на първо място следва да може да докаже стокови наличности у нас за всички артикули, за да може да изпълни доставки в рамките на 1 ден от заявката. Установи се, че изискване за „доказване на стокови наличности у нас за всички артикули” не е заложено от възложителя в Обявлението и Документацията за участие, от което следва, че не е налице и задължение да се представя подобна информация. От Указанията за подготовка на офертата, част от Документацията за участие, е видно, че минимално допустимият от възложителя срок за доставка е 1 ден. Вероятността даден участник да оферира 1 ден срок на доставка е била известна на жалбоподателя още при закупуването на Документацията за участие, ако е считал, че оферирането на подобен срок е следвало да бъде съпроводено с представянето на допълнителна информация обосноваваща го, той е трябвало, в 10 дневен срок от закупуването на Документацията да обжалва Решението за откриване на процедурата. (Решение № 1086 от 2012)

Жалбата е подадена на основание чл. 120, ал. 1 от ЗОП пред компетентния орган, от надлежна страна, в законоустановения 10-дневен срок за обжалване по смисъла на чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП, считано от 13.07.2012 г., поради което е процесуално допустима. Горепосоченият 10-дневен преклузивен срок изтича на 22.07.2012 г. (неделя) в неприсъствен ден, като в настоящия случай е приложима разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от ГПК, съгласно която когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден 23.07.2012 г. (понеделник). (Решение № 1082 от 2012)

Неоснователно се явява и твърдението, че във връзка с изискването по т. 7.3 от раздел III „Подготовка и подаване на офертите” класираният на първо място участник е следвало да бъде отстранен от участие, доколкото е представил валиден сертификат ISO 9001:2008 от „ТехноЛогика” ЕАД и от „Геотеноинженеринг” ЕООД, но не и от третият участник в обединението „Интерграф Италия” ООД. В т. 7 „Доказателства за технически възможности и/ или квалификация” е заложено изискването участниците да представят копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен като обхвата на сертификация следва да отговаря на предмета на поръчката като в документацията за участие не е уточнено дали същото се отнася за обединението като цяло или за всеки член на обединението поотделно. Поставено е и условието производителите на предложените хардуер, СУБД и ГИС базови продукти да бъдат сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, сертифициращ работните им процеси, свързани с производството на предлаганите продукти. От своя страна с разяснение по документацията за участие в процедурата по реда на чл. 29 от ЗОП спрямо изискването за представяне на сертификати ISO 9001:2008 се препраща към разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП, т.е. в случая доколкото не е заложено друго, за покриване на конкретното изискване при участие на обединение в поръчката е приложима нормативната уредба. Разглежданият сертификат не може да бъде приет за сертификат по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП, тъй като тази разпоредба касае съответствието на стоки със съответните спецификации и стандарти, където попада изискването производителите на предложените хардуер, СУБД и ГИС базови продукти да бъдат сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, сертифициращ работните им процеси, свързани с производството на предлаганите продукти. Удостоверяването на съответствието на участника (в случая обединението) със стандарти за управление на качеството с предмет съгласно обхвата на обществената поръчка попада в хипотезата на чл. 53, ал. 1 от ЗОП и в този смисъл, следва да се приеме, че изискването за представяне на валиден сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството с обхват на сертификация, съответстващ на предмета на поръчката касае участникът като цяло. С оглед на изложеното видно от приложената оферта на Консорциум „ГеоПорт”, представените от двама от участниците сертификати ISO 9001:2008 покриват изцяло предмета на поръчката като с оглед сключения анекс № 1 към договора за създаване на обединението същите съответстват и на разпределението на дейностите между съдружниците при изпълнението предмета на поръчката, т.е. участникът е покрил изискването и спрямо него не е налице основание за отстраняване от участие. Колкото до представения сертификат ISO 9001:2008, издаден на името на „Интерграф Корпорейшън”, САЩ, същият е представен във връзка с условието производителите на предложените хардуер, СУБД и ГИС базови продукти да бъдат сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, сертифициращ работните им процеси, свързани с производството на предлаганите продукт, което и самият жалбоподател изтъква в жалбата си. (Решение № 1081 от 2012)

КЗК не споделя наведения в жалбата довод, че изискването за деклариране на срок за изпълнение с отделна декларация е безпредметно, тъй като срокът за изпълнение е фиксиран точно и недвусмислено в изискванията на възложителя, както и, че участниците в процедурата нямат правото да определят друг срок за изпълнение. Действително, в документацията е посочено общо времетраене на дейностите, включени в предмета на поръчката, от 22 месеца. В същото време, възложителят е посочил също, че консултантът може да предложи график, различен от този, който счита за подходящ за изпълнение на проекта, в същата времева рамка от 22 месеца и без да променя периодите, необходими за одобрения. КЗК намира, че с така зададените в документацията условия, възложителят е определил изрично максимална горна граница на срока за изпълнение, с който максимално възможен срок участниците са длъжни да се съобразяват. Това обаче не означава, че участниците не могат да предложат и друг, по-кратък срок за изпълнение, който следва да направят именно с представяне в плик № 2 от офертите си на изискваната от възложителя Декларация за срока за изпълнение на поръчката. В представеното от жалбоподателя Техническо предложение, същият е посочил примерен график за времетраене на изпълнението по етапи и задачи, като е приложил и Приложение № 4 „Работна програма - линеен график за изпълнение на дейностите по етапи и задачи”, представил е и подписан проект на договор. С представянето на тези три документа в плик № 2, жалбоподателят е изпълнил друго изискване на възложителя, съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата. В същото време, КЗК счита, че с представянето на тези документи, в които е посочен максимално възможния срок за изпълнение, не представлява надлежно направено от жалбоподателя предложение за срок за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, тъй като възложителят е предвидил изричен начин, по който следва да бъде направено то, а именно с представяне на изрична Декларация за срок за изпълнение. КЗК счита, че констатацията на помощния орган на възложителя за липсата на документи от плик № 2 от офертата на жалбоподателя, а именно Декларация за срока за изпълнение на поръчката, е правилна. С оглед липсата на посочения документ, не е налице писмено волеизявление от страна на участника относно предлагания от него срок за изпълнение, поради което участникът законосъобразно е отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. (Решение № 1071 от 2012)


КЗК констатира, че е верен аргументът в протокол № 3 на комисията, че участникът е предложил единични цени на услуги, които възложителят не е посочил, че трябва да се съдържат в ценовата оферта в Плик № 3 „Предлагана цена”. В раздел III.2.3. на обявлението и раздел IX. Съдържание на офертите възложителят ясно е отразил изискванията си за ценовото предложение на участниците. Същото следва да включва както конкретно определени единични цени за отделните видове услуги без ДДС, така и обща стойност на услугата без ДДС, с включени всички разходи по текущото поддържане. При анализ на Ценовото предложение на участника се установява, че такава обща стойност на услугата липсва, като на нейно място участникът е поставил условие за посочването й, а именно да получи информация за това колко от вагоните са с функционален вентил „Матросов” и колко с функционален вентил „КЕ”. От посочените допълнителни цени и липсата на обща стойност за възложителя е невъзможно да прецени кои от допълнително посочените като цени дейности се включват в изискуемите единични параметри и кои се явяват самостоятелна, отделна и допълнително предлагана услуга с оглед условията на възложителя. Съгласно посоченото от комисията правно основание за отстраняване на жалбоподателя – чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В случая с оглед спазването на принципа за равнопоставеност на участниците в процедурата и спазване на утвърдените условия за допускане до оценка и класиране, комисията е била длъжна да констатира несъответствието на ценовата оферта на участник с обявените условия и да предложи участника за отстраняване от процедурата. Комисията няма правомощия на този етап да изиска допълване на ценовото предложение на участника, както и не разполага с правото да допълва сама липсващите стойности по нейна преценка. (Решение № 1070 от 2012)
В Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от документацията за участие, възложителят е заложил като условие, че предложенията на участниците по отделните подпоказатели (с изключение на печалба) не могат да бъдат „0” – в противен случай участникът ще бъде отстранен, както и че при наличие на стойности с числа след втория десетичен знак същите ще бъдат закръглени до втори десетичен знак. Видно от представената в хода на производството оферта на участника и Плик № 3 „Предлагана цена”, той е предложил процент по подпоказател доставно складови разходи в размер на 0,000000000001%, която стойност, закръглена след втория десетичен знак съгласно изискванията на възложителя прави нула (0) и е основание участника да бъде отстранен от участие. Оценителната комисия не е следвало да изисква писмена обосновка от този участник на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, доколкото същия не е отговорил на изискване възложителя заложено в документацията за участие и е следвало да бъде отстранен. (Решение № 1124 от 2012)

С обжалвания акт е оттеглен акт на възложителя за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка, в която жалбоподателят е участник. Тоест обжалвания акт отстранява пречката „Еко проект” ООД да участва в процедурата. В този смисъл обжалваният акт е благоприятен за жалбоподателят, той не накърнява, а обслужва интереса на жалбоподателя. По правило правният интерес на жалбоподателят се проявява в две насоки – да участва в процедурата и да бъде избран за изпълнител на обществената поръчка. В случая не са нарушени негови права и интереси, свързани с участието му. Напротив, оттеглен е актът на възложителя, с който процедурата е прекратена на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 ЗОП, тъй като е била налице само една оферта, отговаряща на чл. 47-53а ЗОП, комисията е следвало да завърши работата си по разглеждане, оценка и класиране на офертите, а Еко проект” ООД е продължило участието си във възобновената процедура. С издаване на обжалвания акт интересът му да бъде класиран не може да бъде накърнен, доколкото посоченото решение не обява окончателното класиране на участниците. Това става с последващ акт на възложителя, който се издава след приключване на работата на комисията, и подлежи на самостоятелно обжалване. (Решение № 1122 от 2012)

КЗК установи, че действително в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите от документацията за участие възложителят е въвел със съответната скала оценяване с три стъпки „отлично ниво - 100 точки", добро ниво 70 точки" и „задоволително ниво - 30 точки" по показателя П2 „Техническото предложение”, което включва технология за изпълнение на поръчката и организация на работата, мерките за опазване на околната среда и програма за обезпечаване на работните места при изпълнение на поръчката. Става ясно, че разликата при тези три степени на оценяване е единствено в формулировката подробно и мотивирано за отлично ниво, не достатъчно ясно за добро ниво и повърхностно, не достатъчно ясно и неизчерпателно за задоволително ниво. Никъде обаче възложителят не е указал, какво конкретно ще се оценява от техническото предложение на участниците, което да може да се определи от помощния орган като мотивирано, не достатъчно или неизчерпателно, с оглед представените технология и организация на работа за изпълнение на поръчката. КЗК счита още, че посочената скала на оценяване е с твърде голям диапазон, като не са предвидени междинни стъпки за оценяване между 100 и 70 точки, между 70 и 30 точки и от 30 до 0 т., което е предпоставка за субективна оценка от страна на комисията по процедурата и водят до нарушаване на принципа на прозрачност прогласен от ЗОП. Така установените разлики са твърде съществени и поставят участниците в неравностойно положение, което би могло да се отрази и на крайното класиране, тъй като техническият показател е с най – голяма тежест в комплексната оценка - 50т. КЗК намира, че по този начин разписана методиката за оценка е в противоречие както с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗОП, така и с принципите прокламирани в чл. 2 от закона за публичност и прозрачност, тъй като същата е непрозрачна и неясно формулирана, като същевременно предоставя възможност на конкурсната комисия за субективно оценяване на техническите оферти на участниците. Следователно Решението на кмета за откриване на процедурата следва да бъде отменено като незаконосъобразно издадено. (Решение № 1117 от 2012)

Възраженията на възложителя във връзка с недопустимостта на жалбата са неоснователни, доколкото възложителят е изпратил по факс на 02.08.2012г. обжалваното в настоящото производство решение за избор на изпълнител на обществената поръчка до жалбоподателя. Видно от представените документи от страна на жалбоподателя, с факса от 02.08.2012 г. е уведомен за постановеното решение, получил е копие от решението за избор на изпълнител, от което обаче не става ясно какви са констатациите на възложителя, поради нечетливост на текста. По изложените съображения КЗК приема, че срокът за обжалване на решението за избор на възложителя започва да тече от момента на получаването му от страна на жалбоподателя по пощата, а именно от 09.08.2012г., съответно изтича на 20.08.2012г., в който ден е изпратена жалбата. (Решение № 1114 от 2012)

Видно от фактическия анализ Решение № 542/10.05.2012 г. КЗК, с което се ОТМЕНЯ Решение № 286/05.03.2012г. на кмета на община Силистра за класиране на участниците и определяне на изпълнител, в частта по обособени позиции № 1, № 3 и № 4 и е върната процедурата на етап разглеждане на документите на участниците в съответствие с изискванията на възложителя при спазване на мотивите изложени в решението, към момента на преценка основателността на настоящата жалба е обжалвано от страна на жалбоподателя пред ВАС, като жалбата е приета за недопустима и е оставена без разглеждане, поради липса на правен интерес. Работата на комисията след постановяване на Решение № 542/10.05.2012 г. е започнала на 14.05.2012 г., т.е. четири дни след постановяване на цитирания акт на органа по обжалване. Следователно, действително процедурата за възлагане на обществената поръчка е проведена, преди да влезе в сила решението на КЗК, с което се отменя предходен акт на възложителя за избор на изпълнител. Установеното нарушение обаче не е основание за отмяна на обжалваното в това производство решение за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка. Доколкото към момента на произнасяне относно законосъобразността на решението за избор на изпълнител решение № 542/10.05.2012 г. на КЗК вече е влязло в сила, то провеждането на самата процедура преди влизане в сила на този акт следва да се счита за санирано, поради което не се нарушават интересите на жалбоподателя. (Решение № 1114 от 2012)

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, законодателят е указал, че когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. КЗК счита, че комисията правилно е приела, че цитираната норма е неприложима в конкретния случай, тъй като по процедурата има постъпили само две оферти и средна стойност на ценовото предложение не би могло да бъде формирана, тъй като са необходими най-малко три предложения. (Решение № 1111 от 2012)

Съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 от ЗОП е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Доколкото в конкретния случай като показател за оценка е заложена предлагана цена по съответната обособена позиция (с тежест 90 %), съставляваща общата оферирана стойност за конкретната позиция, то чл. 70, ал. 1 не може да бъде приложен спрямо предложените от участниците единични цени, независимо, че същите следва да бъдат посочени от участника  и по които, според жалбоподателя е налице липса на обективност, резултат от аритметични грешки. КЗК извърши проверка на оферираните общи цени по обжалваните позиции от страна на един от участниците спрямо средната стойност на съответните предложения на останалите двама участници, и след съответната аритметична оценка установи, че не е налице основание за прилагане на чл. 70, ал. 1 за част от обособени позиции. За останалите, спорни в настоящото производство обособени позиции, се констатира отклонение на цените, предложени от един от участниците от средните: - по обособена позиция № 4 - отклонение от 27,7%.; по обособена позиция № 5 - отклонение от 51,66 %.; по обособена позиция № 7 - отклонение от 24,2 %;  по обособена позиция № 10  - отклонение от 27, 39 %.; по обособена позиция № 13 - отклонение от 36,35 %.; по обособена позиция № 14 - отклонение от 47,29 %. С оглед на това КЗК установи, че конкурсната комисия е изискала от участника подробна писмена обосновка за цената, предложена по обособени позиции № 4, 5, 10, 13 и 14 и такава е дадена, но не е спазен чл. 70, ал. 1 от ЗОП и не е поискана писмена обосновка за цената, предложена по обособена позиция № 7, по която е налице отклонение от средната цена от 24,2 %. В тази част жалбата се явява основателна и решението следва да бъде отменено по отношение на позиция № 7 (Решение № 1123 от 2012)

Жалбоподателят твърди, че е допусната техническа грешка в решението, като е цитирана разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, вместо релевнатната разпоредба на чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП (отм.). Твърдението е неоснователно. Допуснатата неточност по отношение на посоченото правното основание за отстраняване на участника, не се е отразила на правилното и законосъобразно протичане на процедурата. Безспорно има допусната техническа грешка, като вместо нормата в НВМОП, по кой то подзаконово нормативен акт протича процедурата, е цитирана разпоредба от ЗОП. Тук следва да се отбележи, че двете разпоредби са аналогични по своя смисъл и се отнасят до хипотезата на отстраняване на участник поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя. Поради това с цитирането на разпоредбата от ЗОП, която приповтаря недвусмислено разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП (отм.), не се опорочава Решение то на възложителя, тъй като от обстоятелствена част на същото е видно, че се касае за идентично съдържание и правно тълкуване на нормата. (Решение № 1121 от 2012)

Съгласно разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗОП (приложим в редакцията от ДВ, бр. 52 от 2010г., на основание § 121, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП – обн. в ДВ, бр. 93 от 25.11.2011г.), когато възложителят изисква представяне на сертификати, издадени от независими лица, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, възложителят посочва системите за управление на качеството чрез съответната серия европейски стандарти. Съгласно текста на ал. 3 от същата разпоредба, независимите лица по ал. 1 трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation). От фактическа страна е установено, че представеният от участника Сертификат по EN ISO 9001:2008 e издаден от ONMI Euro Cert Gumbo, Магдебург. Това е независимо лице по смисъла на чл. 53, ал. 1 ЗОП, което е получило акредитация от Германския орган по акредитация DAkkS, който от своя страна е пълноправен член на Европейската организация за акредитация. Посоченото се установи след справка на съответния сайт: http://www.european-accreditation.org/content/ea/members.htm. Следователно ONMI Euro Cert Gumbo, Магдебург изпълнява в пълен обем изискванията на чл. 53, ал.3, предложение второ ЗОП, оттам представения сертификат е валидно издаден според посочените изисквания.
Следващият разглеждан сертификат ISO 22000:2005 е издаден от MOODY INTERNATIONAL ЕООД. Това е независимо лице е българско юридическо лице, собственост на компанията Intertek Group Plc., която от своя страна е под валидната международна акредитация на Норвежката служба за акредитация Norwegian Accreditation, която също е пълноправен член на Европейската организация за акредитация. Следователно и разглежданият сертификат е валидно издаден и изцяло отговаря на изискванията, заложени в чл. 53, ал.3, предложение второ ЗОП.
Що се отнася до твърденията, че при издаването на разглежданите сертификати не са спазени изискванията на правилата на европейския стандарт EN ISO 17021:2006, въведен като български стандарт БДС ISO 17021 и уреждащ оценката на съответствието – изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление, следва да се оставяте без разглеждане, тъй като КЗК няма правомощие да следи за спазване на посочените изисквания. (Решение № 1116 от 2012)

Точки, присъдени от членовете на оценителната комисия, не са обект на контрол от страна на КЗК. Контролът се ограничава в рамките на това дали предварително обявената методика е спазена или не, като изборът й е в оперативната самостоятелност на възложителя. Оценката е на база експертно мнение, по целесъобразност от страна на членовете на комисията, което не подлежи на проверка от КЗК. Единственото, което следва да бъде установено, е дали комисията е обсъдила направените от участниците технически предложения, отчела е положителните и отрицателните страни на всяко едно от тях, съобразно възприетия в документацията критерий, дали е спазила утвърдената с решението за откриване методика за оценка на офертите, разписаната в нея скала за оценка, както и дали е присъдила точки в определения диапазон. (Решение № 1112 от 2012)Няма коментари:

Публикуване на коментар