Архив на блога

понеделник, 2 юли 2012 г.

Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки – Част XI


По отношение на твърдение на жалбоподателя – че е налице съществено несъответствие между обявлението и документацията за участие по отношение на изискванията на възложителя за покриването на Европейския екологичен стандарт ЕВРО 4, КЗК е констатирала следното: В обявлението и в една част от документацията възложителят изисква минимум Европейски екологичен стандарт ЕВРО 4, а на друго място от документацията – в техническата спецификация се посочва, че „транспортните средства задължително трябва да отговарят на стандарт EURO 1, 2, 3 и 4/5”. В случая КЗК счита, че не само е налице противоречие между обявлението и документацията, но и в самата документация е налице такова противоречие, което води до неяснота на какъв стандарт задължително следва да отговарят транспортните средства, които участникът следва да предложи за изпълнението на предмета на поръчката. Налице е съществено нарушение, защото при такова вътрешно противоречие в изискванията на възложителя не може да се реализира основното задължение на всеки участник – да оферира придържайки се „точно” към изискванията на възложителя /чл. 54, ал. 1 от ЗОП/. (Решение № 609 от 2012г.)


В ЗОП са изрично очертани случаите, в които възложителят има право „да пристъпи към пражняване на правата” по банкова гаранция и случаите, когато възложителят има право „да задържи” такава гаранция /чл. 60 и чл. 61 от ЗОП/. Правото за задържане на банковата гаранция е изрично посочено като правомощие на възложителя, което възниква тогава, когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител и изрично е подчертано, че това задържане е ограничено във времето – до решаване на спора (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП). ЗОП изрично урежда хипотезите, когато възложителят е в правомощията си да пристъпи към упражняване на правата по една банкова гаранция (чл. 61, ал. 2 от ЗОП). Видно от тази разпоредба, това са случаите когато: - участникът оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления; - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Съпоставителното логическо тълкуване на текста на ал. 1 и ал. 2 от чл. 61 на ЗОП показва, че законодателната воля не е целяла да даде право на възложителя да пристъпи към упражняване на правата по банкова гаранция, когато участникът подаде жалба – в който случай възложителят има право само да задържи представената в офертата банкова гаранция. Така посоченият нормативен ред е посочен в специален закон – ЗОП, поради което не подлежи на разширително тълкуване, още повече, че разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 от чл. 61 на ЗОП са ясни дори и принципно погледнато (чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 от АПК). При хипотезата на обжалване на решението за избор на изпълнител, възложителят не притежава правото да предяви искането за усвояване на гаранцията пред банката - гарант, а притежава единствено правомощието да задържи гаранцията за участие до решаването на спора по същество (арг. от чл. 61, ал. 1 от ЗОП). КЗК
счита, че образецът на банкова гаранция, в който не е изрично  посочена разпоредбата на чл. 61 на ЗОП с хипотезите, касаещи банковата гаранция, не трябва да позволява възложителят да може да се разпореди в своя полза със сумата по гаранцията в случая, когато се обжалва решението за избор на изпълнител, а единствено трябва да даде възможност на възложителя да задържи оригинала на банковата гаранция, което може да бъде гарантирано чрез посочване на по-голям срок на валидност на гаранцията, съобразен с периода на обжалване. В този смисъл посоченият образец на банкова гаранция противоречи на императивната разпоредба на чл. 61, ал. 2 от ЗОП и е основание решението за откриване на процедурата да бъде отменено като незаконосъобразно. (Решение № 609 от 2012г.)

Жалбоподателят твърди, че при издаване на Заповед за назначаване на комисията за провеждане на процедурата, кметът на община Априлци не е определил срок за приключване на работата на комисията, което е нарушение на чл. 37, ал. 2 от НВМОП (отм.). Действително в разглежданата заповед не е посочен предвиденият от законодателя в чл. 37, ал. 2 от НВМОП (отм.) срок за приключване на работата на комисията. КЗК счита, че е налице нарушение, но същото е несъществено и по никакъв начин не е рефлектирало върху действията, извършени от комисията както и върху провеждането на законосъобразна процедура за възлагане на обществена поръчка. В посочения член от Наредбата срокът за приключване на работата на комисията е обвързан с срока на валидност на офертите. В Обявлението като краен срок за подаване на офертите е посочен 05.03.2012г., а изисканият от възложителя срок на валидност на офертите е 60 дни. Видно от доказателствата, приложени по преписката, комисията е приключила работа преди изтичането на 60-дневния срок, като по този начин не са настъпили последици, които да попречат на законосъобразното и навременно провеждане на процедурата. (Решение № 695 от 2012г.)

Възложителят издава Решение за класиране на изпълнител, което е било обжалвано и отменено от КЗК с указания в мотивите: при повторното разглеждане на процедурата помощният орган да направи кратко описание на предложенията на участниците по техническите подпоказатели и да мотивира оценяването им. След влизане в сила на решението на КЗК, възложителят пристъпва към изпълнението му, като със Заповед на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 от НВМОП назначава комисия, която е в нов състав (съставът не е изцяло подменен, но са запазени само двама от членовете на предишната комисия). В тази връзка КЗК е проверила дали при подмяната на редовните членове на предишната комисията са били налице изисквания на приложимата норма – чл. 20, ал. 2 от НВМОП (отм.). Първият подменен член на комисията е заместен поради представен болничен лист за временна неработоспособност към момента на възобновяване дейността на комисията. В този случай редовният член следва да бъде заменен от резервен член и едва, ако това е невъзможно, да се определи нов член на комисията. КЗК счита, че в настоящия случай, възложителят в нарушение на разпоредбата на закона не е заместил този член на комисията с определения за резервен, а направо е назначил нов член.  По отношение на резервния член не съществува невъзможност да стане от резервен в редовен член на комисията, доколкото нито са изтъкнати обективни обстоятелства за невъзможност да изпълнява задълженията като член на комисията, нито обстоятелства по чл. 19, ал. 1 от НВМОП. Освен това нейното образование и опит, съвпадат със специалността на заменяния член.
По отношение на другия подменен член – външен експерт по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП –юрисконсулт, с друг главен юрисконсулт в общината без за това да се посочени каквито и да е обективни причини. Напротив лицето е подписало декларация за безпристрастност и липса на свързаност с участниците, както и липса на материален, респ. частен интерес в съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 2 от ЗОП при участието й в комисията като редовен неин член. С оглед на това се приема за недоказанa необходимостта от заменянето на редовен член на комисията с друг юрист – нов член на комисията, което е съществено нарушение на чл. 20, ал. 2 от НВМОП (отм.).
По отношение на третия подменен член – старши специалист „Евроинтеграция и инвестиции” са налице обективни причини за невъзможността й да участва в дейността на комисията, доколкото е прекратено трудовото й правоотношение с община Брезник. Същата законосъобразно е подменена със специалист „строителство по проекта”, от чийто граждански договор с възложителя община Брезник е видно, че част от задълженията му по гражданския договор е да участва в комисии при провеждане на тръжни процедури за СМР, какъвто е настоящият случай.
С оглед установената незаконосъобразност при определяне на двамата нови членове на комисията, която следва да продължи процедурата съгласно указанията в мотивите, изложени в Решението на КЗК, то незаконосъобразни са и всички действия на тази комисия. Поради това, новото решение за избор на изпълнител следва да бъде отменено и преписката върната на възложителя за определяне на комисия съобразно указанията на КЗК, която да разгледа и оцени техническите и ценови предложения на участниците и да извърши класирането им. С оглед на установената незаконосъобразност при избора на нови членове на комисията, КЗК не следва да обсъжда твърдението на жалбоподателя във връзка със субективността на присъдените от всеки един от тях точки. (Решение № 684 от 2012г.)


При повторно разглеждане и оценка на офертите, след връщане на процедурата, възложителят изцяло е променил състава на първоначално назначената комисия, като съставът на комисията по втората заповед не е присъствал при отварянето на офертите. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 20, ал. 2 НВМОП (отм.) член на комисията, който не може да изпълнява задълженията си по обективни причини, се замества от резервен член, а ако това е невъзможно, възложителят издава заповед за определяне на нов член. Възложителят е изразил становище пред КЗК, че са налице обективни предпоставки за назначаването на изцяло нов състав на комисия, но от представените от него доказателства е установено, обективни обстоятелства са били налице за замяната само на двама от членовете на комисията – един от които е напуснал, а другият е бил в продължителен отпуск. Във връзка с изложеното КЗК е приела, че възложителят е извършил нарушение на чл. 20, ал. 2 НВМОП (отм.), тъй като не е следвало да издава заповед за подмяна на целия състав на комисията, а е трябвало да издаде заповед за заместване само на членовете, които не могат повече да изпълняват тази функция по обективни причини. Също така възложителят не е изпълнил важен елемент от фактическия състав на разглежданата разпоредба, доколкото не е заместил обективно отсъстващите редовни членове на комисията с определените за тази цел резервни членове, а е пристъпил към назначаването в състава на комисията на други лица, които по никакъв начин не са взели участие в работата й до този момент. Извършеното нарушение представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваната заповед. (Решение № 669 от 2012г.)

Жалбоподателят излага твърдение, че при отваряне на ценовите оферти не е било извършено представяне на комисията пред явилите се представители на кандидатите и не е станало ясно дали комисията заседава в законен състав, годен да взема решения. В тази връзка следва да се отбележи, че редът за работата на комисията във връзка с за разглеждането, оценка и класиране на офертите е законово регламентиран в раздел II, чл. 37 и сл. от НВМОП. Съгласно наредбата комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти с отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, като посочените от жалбоподателя действия не са законово регламентирани. Видно от Протокола от заседанието комисията е започнала работа в състав назначен по реда на чл. 18, ал. 1 от НВМОП и определен със Заповед на възложителя. В цитирания протокол членовете на комисията са идентифицирани с имената, длъжност и в какво качество участват в заседанието. При проверката за наличие и редовност на документите в Плик № 1 на жалбоподателя, комисията е установила липсващи документи, с оглед което на осн. чл. 37, ал. 7 от НВМОП протоколът му е бил изпратен и съответно той се е запознал със състава на комисията провеждаща процедурата. От изложеното следва извода, че възложителят е провел обществената поръчка при спазване на условията за осигуряване на изискуемата публичност и прозрачност и твърденията за нарушаване на тези принципи са неоснователни. (Решение № 668 от 2012г.)

Доводът на жалбоподателя, че в обосновката не са посочени обстоятелства, свързани с предлагането на техническо решение и оригинално решение при изпълнение на поръчката, отговаря на установените факти, но същите не са и визирани в аргументите на комисията за приемане на обосновката. Нормата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП допуска приемането на обосновката да става дори и при присъствието само на едно от визираните в т. 1 - 5 условия, поради което не е нужно в същата да са посочени други обстоятелства, които да обхващат всички хипотези, регламентирани в чл. 70, ал. 2 от ЗОП. В случая в представената обосновка се съдържат две от всички предвидени в закона обстоятелства, свързани с изключително благоприятни условия и икономичност при изпълнение на поръчката. Комисията е приела същите за обективни. С оглед на това аргументът, че в обосновката не се съдържат част от обстоятелствата, предвидени в ЗОП, е необоснован. (Решение № 682 от 2012г.)

Възложител е уведомил с писмо всички участници в процедурата, че при окомплектоване на приложенията към изпратената на всички участници в процедурата заповед за класиране на участниците и определяне на изпълнител, е установил, че от отговорният служител на общинската администрация е допусната механична грешка, при която към документацията е приложена Обосновка за техническата оценка на офертите, която представлява един от работните варианти на комисията, но не обективира крайния резултат на нейната работа, достигнат в процеса по оценяване техническите предложения на участниците, отразен в Протокол № 2 и Таблица № 1 към него. П приложената обосновка от формална гледна точка не представлява завършен документ, тъй като не е подписан от своя автор, поради което не може да изпълни функциите си, предвидени в закона. По посочените причини същата не кореспондира с крайните резултати от работата на комисията. Възложителят е изпратил на всички участници в процедурата повторно Протокол № 2, окомплектован правилно с Таблица № 1 и Обосновката за техническата оценка на офертите към него. Изпратената повторно Обосновка е подписана от всички членове на комисията и отразените в същата оценки на участниците съответстват на тези в Протокол № 2 на комисията и Таблица № 1към него. Изложените обстоятелства се подкрепят от представено като доказателство пред КЗК писмено обяснение от гл. експерт в отдел „Европейски фондове, проекти и обществени поръчки”, в което последната посочва, че в процеса на работата е допуснала грешка и е изпратила обосновката, която е работен вариант и не представлява окончателното решение на комисията за оценка на техническите предложения. Взимайки предвид така установената фактическа обстановка, КЗК споделя доводите на възложителя, че Обосновката за техническата оценка на офертите, която първоначално е изпратена до всички участници в процедурата, не може да се приеме за правно валиден документ, тъй като не съдържа подписите на членовете на комисията за провеждане на процедурата – колективния орган издател на акта и не отразява неговата воля, а е работен вариант, който в резултат на допусната грешка от служител на общината е изпратен на участниците в процедурата. В тази връзка КЗК приема, че доколкото след отстраняване на допусната грешка, издаденият от възложителят акт за класиране на участниците и избор на изпълнител съответства като съдържание на актовете на неговия помощен орган и последните не си противоречат взаимно, то не е налице основание отмяна на процесната заповед. (Решение № 670 от 2012г.)

Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 НВМОП (отм.) предвижда, че срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Срокът се определя в календарни дни. Видно от ал. 3 на същия член възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за малка обществена поръчка. Съгласно установената съдебна практика класиране, извършено след изтичане на срока на валидност на офертите, съставлява нарушение на установените нормативни правила, водещо до незаконосъобразност на крайния акт на възложителя за определяне на изпълнител. Нормативното основание за подобен извод е чл. 37, ал. 2 НВМОП (отм.). Съгласно цитираната разпоредба възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка, като този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите. По време на всички действия, извършвани от помощния орган по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, както и съставянето на протокола за тези действия, офертите следва да са валидни, защото по този начин е обезпечена обвързващата им сила. Видно от представеното по преписката писмо от община Генерал Тошево възложителят не е изискал удължаване на срока на валидност на офертите, от което следва, че всички действия на комисията, извършени на заседанията след датата на изтичане на валидността на офертите са незаконосъобразни. Това нарушение на комисията е съществено и води до порок в крайния акт на възложителя, поради което представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваната заповед. (Решение № 669 от 2012г.)

Съгласно документацията на конкретната поръчка, Раздел „Образец на оферта и указания за подготовката й”, подраздел „Оценка на офертите”, ценовите предложения на участниците се проверяват от комисията за аритметични грешки. При установено наличие на такива грешки, е посочено, че за валидна цена ще се счита тази, която се получава като сбор от стойностите на всички редове в КСС, т.е. меродавни при изчисленията ще са посочените от кандидата единични цени на видовете СМР. От събраните в хода на проучването материали КЗК е установила, че следвайки правилата разписани в документацията за оценяване на офертите комисията е проверила ценовите  предложения на участниците за аритметични грешки. При
проверката на ценовото предложение на един от участниците комисията е констатирала, че в КСС той е включил стойностите на част „ВиК” и част „Вентилация” два пъти. Веднъж като отделни стойности за всяка част, и веднъж като „ВиК и Вентилация”. При определяне на общата стойност за цялата сметка сумата е сметната два пъти, поради което в съответствие с утвърдената документация комисията е приела, че участника е допуснал аритметична грешка. След преизчисляване на КСС се е получила определена цена за изпълнение на поръчката, което предложение при критерий „най-ниска цена” е било най-благоприятно и участникът е класиран на първо място по обособената позиция. При своята работа по провеждане на процедурата комисията е длъжна стриктно да се придържа към утвърдената от възложителя документация за провеждането й. КЗК приема, че комисията е спазила стриктно утвърдената от възложителя документация и не е допуснала нарушение, както на нея така и на правилата уредени в ЗОП. Резултатите на комисията от проверката за аритметични грешки и преизчисляване на ценовото предложение се подкрепят и от извършената от КЗК служебна проверка. В резултат на изложеното КЗК счита твърдението на жалбоподателя, че е подменено ценовото предложение на избрания за изпълнител участник за неоснователно, доколкото формирането на ценовото предложение на участника от комисията е станало при спазването на посочените в документацията за участие процедура и условия. (Решение № 674 от 2012г.)

Относно мотива оценителната комисия на възложителя, че в линейния график от офертата не са посочени количества СМР, то в случая следва да се приеме, че комисията недопустимо е излязла извън правомощията си за оценяване, като в процеса на оценка е въвела нови критерии, които не са посочени изрично като съдържание на линейния график в раздел. 12.2.2. „Съдържание на офертата” – Плик № 2 и Образец № 23 – „Техническа оферта”. На следващо място следва да се отчете, че предмет на оценяване съгласно Методиката е описание на технологичната последователност на строителните процеси, като количествата, т.е. обемът СМР не влиза в този обхват. В този смисъл в описанието на технологичните процеси участника не е бил задължен да посочи и количествата СМР, които се включват. Следва също да се има предвид, че обемът СМР за обществената поръчка е утвърден от възложителя с обявената Документация, но е липсвало изискване за посочване на този обем в линейния график. КЗК счита, че въпреки констатираните неточности в мотивите и конкретно
оценката на участника по подпоказтел К.4.1., то същите следва да се квалифицират като несъществени нарушения, тъй като ако решението на възложителя да се отмени и преписката бъде върната за нова оценка по разглеждания подпоказател, то дори и ако участникът бъде оценен в случая с максималната стойност от 10 точки, то това не би променило комплексната му оценка по начин, по който да даде отражение върху вече обявеното крайно класиране по процедурата и не би довело до промяна на участника определен за изпълнител, тъй като същият отново би получил максимален резултат. (Решение № 668 от 2012г.)

Видно от представената по преписката Техническа оферта на участника, същия е предложил подробна организация и график на физическата охрана, която ще се осъществява на четирите поста. Трите поста на Административната сграда ще се охраняват от общо тринадесет охранители, а четвърти пост ще се охранява от двама охранители, като всичките ще работят на смени от по 12 часа. От така изложената организация може да се заключи, че никой от охранителите няма да надвишава максималната продължителност от 12 часа на работна смяна, както и всеки от тях ще получи задължителна непрекъсната седмична почивка от 24 часа. Според КЗК следва да се отчита обстоятелството, че възложителят не е страна в трудовите правоотношения между работодател (охранително дружество) и служител (охранител), а за нарушаване на трудовото законодателство работодателят носи съответната административно наказателна отговорност предвидена в КТ. Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности се осъществява от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” към министъра на труда и социалната политика.
КЗК е приела за неоснователно и твърдението, че заложеният минимално необходим персонал за изпълнение на поръчката ще получава възнаграждение под минимално предвиденото в нормативните актове, както и твърдението, че участникът не е предвидил разходи за възнаграждения на заместващи служители при отсъствие на титулярите, включително при ползване на платен годишен отпуск. Предложената от участника месечна цена на услугата е в размер на 7 496,50 лева без ДДС, която е формирана от месечна цена за един охранител 517,00 лева без ДДС и брой охранители за осъществяване на денонощната охрана – 15 (от които един на половин работен ден). В приложената икономическа обосновка
за формиране на цената на база издръжката на един охранител на месец е посочено, че средствата за фонд „Работна заплата” се формират от основна заплата в размер на 290,00 лв., нощен труд - 9,50 % – брой на нощните дежурства за месеца х 0,25 лв. на час, допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит 8,10 %, допълнително възнаграждение за работа на национални и официални празници 6,10 %, за платен годишен отпуск 10 % – при годишен отпуск от 20 работни дни или общо начисления 33,70 % от основната заплата или 97,73 лева без ДДС. Предвидени са и разходи за социално и здравно осигуряване – 17,90 % или 69,40 лв. без ДДС като всички те са за сметка на работодателя. Нетното възнаграждение за получаване на охранител за един месец е 303,95 лв. без ДДС. В икономическата обосновка са посочени още разходи за материално-техническо осигуряване на дейността – 19,85 лв., разходи за застраховка „Гражданска професионална отговорност при ползване на огнестрелно оръжие”, лицензиране на охранител, задължително първоначално и последващо обучение по професията „Охранител” в лицензиран Център за обучение и медицинско обслужване на персонала от служба по Трудова медицина - 5.00 лева, административно-стопански разходи – 4,00 лв. и печалба 8 % - 31,02 лв. Така представеното ценово предложение е съобразено с нормативно установените изисквания в областта на трудовото и осигурителното законодателство и условията на възложителя за формиране на цената за изпълнение на поръчката. За (Решение № 666 от 2012г.)


Работата на комисията е обективирана в издадени и подписани от нейните членове протоколи, които след извършване на класиране на участниците в процедурата са предадени на възложителя за издаване на крайния административен акт. Действително, в Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол № 5, КЗК установи неточно посочване на датата и часа на провеждане на заседанията на комисията, което следва да се приеме за несъществено, предвид факта, че във всички протоколи са посочени членовете на комисията, в които същата е заседавала, описани са всички нейни действия, които са извършвани съобразно подробно разписаната в ЗОП последователност за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, поради което твърдението за неясен състав и период на работа на комисията е неоснователно. (Решение № 653 от 2012г.)

Видно от Протокол № 1, комисията е констатирала, че за участие в процедурата са постъпили 15 броя запечатани непрозрачни плика, върху които са отразени подателя, подписите на лицата, подали и приели предложението, входящия номер, датата и часът на внасянето им в деловодството на община Бургас. Действително, всички постъпили оферти са заведени в деловодната система под един и същ входящ номер, като е различна датата и часът на подаването им. Следва да се има предвид, че представянето на оферти и завеждането им с един и същ входящ номер не води до порок в процедурата, който да е основание за отмяна на обжалваното решение за избор на изпълнител. С изписване на името на участника, неговото седалище, както и наименованието на поръчката, за която участва, за което не се спори в настоящото производство, безпрепятствено може да се направи идентификация на всеки участник в процедурата. Освен това, в ЗОП не е предвидено изрично задължение при приемане на офертите да се поставят задължително различни входящи номера. Начинът на завеждане на получените оферти е по собствено усмотрение на възложителя, при спазване изискванията на чл. 57, ал. 3 ЗОП, което в случая е изпълнено, поради което твърденията за объркване на подаваните оферти, както и за нарушения на прозрачността и публичността на процедурата се явяват неоснователни. (Решение № 653 от 2012г.)

Във връзка с документите, които следва да се представят от подизпълнителите, при ползване на такива от страна на участниците, законодателят е предвидил в чл. 56, ал. 2 ЗОП, че документите по ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 (документи за икономически и технически възможности) се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Законодателят изрично е записал, че документите за икономически и технически възможности следва да се представят от всеки един от подизпълнителите, в зависимост от вида на тяхното участие. Съгласно одобрената документация, изискването за представяне на сертификати за качество действително е насочено към участника. Следва да се има предвид обаче, че цитираният сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент доказва внедрена система за управление на качеството от предприятие, независимо от вида на дейност, която извършва. Този документ не е характерен за конкретна дейност при изпълнение на обществената поръчка, а напротив- удостоверява, че всички дейности по изпълнение на договора ще се изпълняват от сертифицирани лица. След като подизпълнителят следва да изпълнява конкретна дейност от предмета на поръчката, без значение от вида на неговото участие в процеса на изпълнение, то представянето на такъв сертификат е задължително, тъй като по този начин се изпълнява изискването на чл. 56, ал. 2, а именно да се представят всички документи предназначени за участника, в зависимост от вида на участие на подизпълнителя. Следователно, отстраняването на участници, поради непредставяне на такъв сертификат от страна на техните подизпълнители е съобразно изискванията на чл. 56, ал. 2 ЗОП, доколкото този документ е приложим за всеки вид дейност при изпълнение на обществената поръчка. Видно от Протокол № 2 и Протокол № 3, комисията е констатирала, че за посочения подизпълнител, жалбоподателят не е представил копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, който доказва внедрени мерки за управление на качеството. След разглеждане на офертата на жалбоподателя, КЗК установи, че участникът действително не е представил изискуемия, съобразно утвърдените изисквания от възложителя сертификат за подизпълнителя, поради което правилно е бил предложен за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. (Решение № 653 от 2012г.)


Няма коментари:

Публикуване на коментар