Архив на блога

вторник, 25 септември 2012 г.

Практика по приложението на Закона за обществените поръчки – Част ХVIСледва да се отбележи също, че жалбоподателят неправилно тълкува разпоредбата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП (в редакцията преди измененията на закона от 26.02.2012г.), доколкото при преценка на съответствието на документите за подбор от плик 1 от офертите на участниците, не намира приложение посочената разпоредба. Тя касае единствено възможност на комисията да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3, т.е. относно техническата и ценовата оферта, а не относно обстоятелства, представени в плик 1. В тази връзка активната роля на помощния орган се е проявила, чрез прилагането на относимата разпоредба на чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП, т.е. направил е всичко допустимо по закона, за да установи дали участникът отговаря на изискванията за подбор, въпреки, че участникът е длъжен да установи безспорността на твърдяното от него обстоятелство, а именно еквивалентността на двете образователни степени, като представи допълнително изисканите доказателства. (Решение № 808 от 2012г.)

Жалбоподателят „Термикс ЕС” ООД е отправил искане за проверка на Решението за пороци по чл. 146 АПК. По посоченото искане е нужно да се отбележи, че правомощията на КЗК са посочени в чл. 120 и сл. от ЗОП, и в съответствие с чл. 122а от ЗОП, КЗК извършва проучване на обстоятелствата по жалбата, а в нея не са наведени конкретни твърдения относно други пороци на обжалвания акт във връзка с чл. 146 АПК. Следващото твърдение на жалбоподателя е, че класираното на първо място дружество не отговаря на предварително обявените от възложителя условия за технически и/ или икономически възможности, както и на тези за формиране на ценовата оферта. Доколкото изложените твърдения са бланкетни, не са прецизирани и в тяхна подкрепа не са посочени конкретни факти и обстоятелства, КЗК не може да изпълни правомощията си в съответствие с чл.122а от ЗОП. Изложеното се потвърждава и от наличието на алтернативност - „и/или” в твърдението на жалбоподателя. (Решение № 783 от 2012г.)

КЗК счита, че искането за допълване на Решение № 825/19.07.2012 г на КЗК е основателно, тъй като в диспозитива на решението липсва произнасяне относно претендираните разноски в производството и същото е необходимо да бъде сторено с настоящия административен акт. Съгласно чл. 122 г. ал. 9 (нова – ДВ бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.) от ЗОП, КЗК се произнася по отговорността за разноски при условията и по реда на чл. 143 от АПК. Процесната обществена поръчка обаче е открита с Решение № IV-018/22.02.2012 г. преди влизане в сила на тази разпоредба. Съгласно § 121, ал. 2 от ПЗРЗИДЗОП /ДВ, бр. 93/11/ производствата, образувани пред КЗК до влизане в сила на този закон, се довършва по досегашния ред, т.е по реда на чл. 122г от ЗОП (ДВ, бр. 73 от 2011 г., в сила от 21.10.2011 г.), според който КЗК няма право да присъжда разноски. (Решение № 910 от 2012)

КЗК приема за неоснователно направеното от страна на възложителя възражение за липса на правен интерес от страна на „Панда-ИП” ЕООД при обжалването на обособени позиции № 3, 4, 7, 9 и 10 относно твърденията, касаещи незаконосъобразното допускане до участие на „Валпарего” ЕООД. От представените доказателства е видно, че е налице изявление от страна на избрания на първо място участник по позиции 3, 9 и 10 и на второ място по позиции 7 и 4, в което се заявява, че същият отказва да сключи договор. Фактът, че участникът реализира даденото му по закон право - да откаже да сключи договор за възлагане на обществена поръчка, въпреки че е избран за изпълнител, не се отразява върху правния интерес на жалбоподателя. Преди да е налице изричен акт на възложителя, с който „Панда-ИП” ЕООД да е определен за нов изпълнител на основание чл. 74, ал. 2, предл. второ от ЗОП (в редакцията преди изменението в ДВ, бр. 93 от 2011 г.), посоченото дружество има правото да оспорва допускането до участие в процедурата на този участник, предвид съществуващата възможност за прекратяване на процедурата от възложителя. (Решение № 908 от 2012)

В документацията за участие е посочено, че до участие в процедурата се допускат само участници, които притежават и представят валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, с обхват - предмета на поръчката, или еквивалент. От така установеното изискване е видно, че възложителят не е поставил условие сертификатът за внедрена система за управление на качеството да обхваща и площадките, които ще се използват от изпълнителя. В тази връзка помощният орган е разширил предоставените му по закон правомощия, като е изискал представянето на документ за удостоверяване на обстоятелство - сертифициране на площадките, което обстоятелство, с оглед изискваната на документацията не е предварително обявено условие на възложителя. Осъщественото нарушение е отстранено от самата комисия по процедурата с действията, описани в протокола от 15.06.2012г., от който е видно, че помощният орган е приел представения сертификат № СІ/12797НА от участника и законосъобразно е взел решение да допусне участника до по-нататъшно участие в процедурата. (Решение № 908 от 2012)

Несъстоятелни са твърденията на възложителя, отразени в становището му по жалбата за недопустимост на същата поради неправилно посочване на номера на решението на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка В конкретния случай се касае за допусната техническа грешка при изписването на номера на решението, което не може да се приеме за нередовност на жалбата, предвид обстоятелството, че в последната в достатъчна степен е индивидуализиран обжалваният акт, а именно - решението за класиране и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стоманено въже O30 (реф. № 196/2011 МОП)”. (Решение № 905 от 2012)

В случая при разглеждане на техническата оферта на жалбоподателя комисията е констатирала липса на мостра на стоманеното въже, което съставлява задължителна част от техническата оферта съобразно обявлението за обществена поръчка. Неспазването на изрично заложеното изискване относно начина на изготвяне на техническото предложение при всички случай води до непълнота на последното по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 3 от НВМОП (отм.) и е абсолютно основание за отстраняване на участника от процедурата. (Решение № 905 от 2012)

Съгласно чл. 121, ал. 2, т. 5 от ЗОП, един от задължителните реквизити на жалбата е посочване на оплакванията срещу обжалвания акт на възложителя, а според чл. 122а, ал. 1 от ЗОП проучването обхваща обстоятелствата по жалбата, подадена в срока по чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП. От посочените норми следва изводът, че КЗК дължи произнасяне само по заявените такива в първоначалната жалба, а не извън нея в допълнителни жалби, писмени становища, писмени бележки или писмени защити поради факта, че същите безспорно са направени след изтичането на десетдневния срок и са преклудирани.   (Решение № 903 от 2012)

Неоснователно е твърдението, че обжалваното решение е постановено в противоречие с чл. 73 от ЗОП, тъй като е недопустимо възложителят да се произнася с две отделни решения за класиране на участниците по различните обособени позиции. Следва да се отбележи, че в законът не е налице текст, който да задължава възложителите по обществени поръчки да обявяват класирането на участниците и да определят изпълнители по всички обособени позиции от предмета на поръчката едновременно с един и същ акт. В този смисъл постановяването на отделно решение за избор на изпълнител по две от обособените позиции на обществената поръчка не води до неговата незаконосъобразност. (Решение № 903 от 2012)

Във връзка с твърдението, че към някои от участниците са отправяни искания за разяснения, а от жалбоподателя като участник в процедурата не са поискани такива, следва да се има предвид, че нормата на чл. 68, ал. 11 ЗОП в приложимата редакция изрично забранява искане за разяснения за допълване на техническа или ценова оферта. При положение, че офертата на жалбоподателя не е пълна, поради липсващи данни и информация от техническото предложение, то в случая с искане на разяснения този порок в офертата на жалбоподателя не би могъл да бъде отстранен и съответно същата да се приеме за съответстваща на предварително обявените изисквания. Още повече, че искането за разяснения от страна на комисията за провеждане на процедурата е нейно право съгласно нормата на чл. 68, ал. 11 ЗОП, от което може да се възползва по собствена преценка, но не и нейно задължение. По изложените съображения неупражняване правото на комисията да изиска разяснения от жалбоподателя в случая не води до нарушения при провеждане на процедурата. (Решение № 902 от 2012)

За предложеното лице за ключов експерт „сътрудник” при изпълнение на поръчката е представена Диплома за завършено средно образование от Езикова гимназия „Гео Милев”, гр. Добрич със задължителна подготовка по немски и английски език, с което се доказва покриването на изискването за лицето да има завършена езикова гимназия и да владее английски език. Относно изискването експертът на притежава минимум 10 години практически опит в упражняването на езика (английски език), възложителят не е предвидил изричен документ, с който да се докаже наличието на това обстоятелство. Това може да стане с представяне на всякакъв документ като например –трудов договор и длъжностна характеристика, от които да е видно практическата дейност на лицето във връзка с използването на английския език или друг документ от работодател или друго лице, което да удостовери практическите умения на експерта в упражняването на езика за период от 10 години. В случая в плик 1 от офертата на не е представено никакво доказателство относно притежаването на 10-годишен практически опит в упражняването на английски език от експерта. В тази връзка помощният орган правилно е констатирал тази липса на документ от плик 1 от офертата на участника, поради което в протокол 1 от дейността на комисията помощният орган е изискал на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП да се представи доказателство. В изпълнение на указанието на комисията участникът е представил Уверение от главния редактор на в. „Черно море”, с което същият удостоверява, че „като международен редактор Зл. Н. Д. всекидневно използва в работата си английски и немски език, за да провежда и подготвя за нуждите на вестника статии и материали от международния новинарски обмен.” Представеният документ не е обсъден от комисията за провеждане на процедурата, като в протокол 2 е записано единствено, че председателят на комисията е запознал членовете на комисията с получените в срок, изискани документи. На следващото заседание на комисията направо е пристъпила към оценяване на техническите оферти на участниците, от което се съди, че помощният орган е приел представеното уверение като доказателство и е допуснал участника до следващия етап на процедурата. КЗК счита, че с представеното уверение не се доказва покриването на посоченото минимално изискване на възложителя. Действително посоченото уверение може да се приеме за удостоверяване на обстоятелството, че Зл. Н. Д. всекидневно използва в работата си английски и немски език, за да провежда и подготвя за нуждите на вестника статии и материали от международния новинарски обмен, в същото обаче не се съдържа периодът, в който лицето е изпълнявало указаните дейности като международен редактор във вестника, т.е. няма доказателство за практическото упражняването на английски език в изискания от възложителя срок в продължение на 10 години. Нещо повече, от представените в плик 1 от офертата документи – автобиография и трудова книжка на лицето, може да се заключи, че лицето не е работило 10 години във в. „Черно море” като международен редактор, т.е. не е изпълнявало 10 години посочените в уверението дейности, свързани с практическото упражняване на английски език. Следва да се направи заключение, че участникът не е представил нито в офертата си, нито впоследствие на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП необходимите доказателства за наличието на 10 години практически опит за предложения ключов експерт „сътрудник”, поради което незаконосъобразно е допуснато до участие в процедурата. КЗК счита, че процесният акт на възложителя следва да бъде отменен като незаконосъобразен и преписката върната за продължаване на процедурата от етап проверка на допустимост на офертите на участниците с оглед отстраняването на участника поради това, че офертата му не отговаря на изискванията на възложителя. (Решение № 1016 от 2012)

Предметът на настоящата поръчка е строителен надзор и инвеститорски контрол на инженеринг на проект във ВиК сектора за община Панагюрище за обекти – „Пречиствателна станция за отпадни води” и обект „ВиК мрежа”. Следователно с оглед изискването на закона по чл. 34, ал. 2 в частта относно състава на конкурсната комисия да присъстват и лица, с професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката, който, видно от описанието в Решението и обявлението, същите следва да притежават образование по специалността „ВиК мрежи и съоръжения” или „ВиК пречистване на води”, с квалификация - „ВиК инженер”, изучавани специалности в Хидротехническия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Видно от представените по преписката писмени документи КЗК установи, че в състава на комисията по процедурата има лица с квалификация инженер, но те са по специалността минно инженерство, химия и електроника, некореспондиращи с обекта на поръчката, а липсва лице с необходимата квалификация „ВиК инженер”. Включеният външен експерт, съгласно списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 също не притежава необходимата квалификация, съответстваща на предмета на поръчката – лицето е инженер по хидромелиоративно строителство, което се придобива по специалността „Хидромелиоративно строителство”, касаеща напоителни и отводнителни системи и съоръжения (язовири и каскади), видно от изучаваните специалности в Хидротехническия факултет на УАСГ. С оглед на това КЗК приема, че съставът на помощния орган е незаконосъобразен, тъй като изброените лица включени в състава му не отговарят на изискванията на закона и възложителят в нарушение на чл. 34, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП не е определил като членове, лица притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта на поръчката. КЗК счита, че извършеното процесуално нарушението от възложителя е съществено и представлява отменително основание, водещо до порок и незаконосъобразност на постановеното решение за класиране в настоящата процедура. В контекста на изложените изводи КЗК намира, че поради определения от възложителя състав на комисията по процедурата, несъобразен със законовите изисквания на ЗОП, опорочаващ цялата процедура, то всички действия и взети решения от помощния орган са неправилни и незаконосъобразни, приети в нарушение на процедурните правила, предвид което останалите твърдения в жалбата следва да се оставят без разглеждане. (Решение № 1007 от 2012)

В разглеждания случай жалбоподателят е дружество с ограничена отговорност и по смисъла на чл. 47, ал. 4, т. 3 от ЗОП (редакция бр. ДВ, бр. 97/10.12.2010 г.) обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП не следва да са налице по отношение на лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а именно управителя на дружеството. Тоест с разпоредбата на чл. 47, ал. 5 от ЗОП е въведено императивното изискване за недопускане до участие във възлагателна процедура на участници, при които лицата, които ги представляват, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с възложителя или със служители на ръководна длъжност от неговата администрация. Обществената поръчка е открита с акт на кмета на община Сунгурларе, който съгласно разпоредбата на чл. 7 от ЗОП има качеството на класически възложител. Всички членове на комисията са представили декларации по чл. 35 от ЗОП за съответствие с обстоятелствата по ал.1 и за спазване изискванията на ал. 2. От друга страна, по отношение на констатацията на комисията, че е налице свързаност поради това, че Община Сунгурларе е съдружник и притежава 1,42 % от капитала на „Северни води“ ООД, следва да се отбележи, че съгласно актуалния дружествен договор на „Северни води“ ООД, Община Сунгурларе се представлява от общински съветник. В тази връзка следва да се посочи, че съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация кметът на общината и общинският съвет са местни органи с различна компетентност и правомощия, като общинският съвет е орган на местното самоуправление, а кметът е орган на местната изпълнителна власт. Изцяло в компетентност на кмет на общината са вменени правомощия на възложител в процедурите за възлагане на обществени поръчки. За да може да се изгради извод за свързаност, следва да има припокриване на правомощията на кмета на общината и общинския съвет, а такова не е налице. В процедурите за възлагане на обществени поръчки общинският съвет не разполага с правомощия, включително и по контрол при провеждане на процедурата. В случая при провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка кметът не изпълнява решение на общинския съвет, за да се презюмира съмнение за неговата безпристрастност. Наред с горепосоченото, съгласно чл. 21, т. 9 от ЗМСМА Общинският съвет приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи. Тоест в разглеждания случай представителят на община Сунгурларе като съдружник в „Северни води“ ООД е избран от Общинския съвет, а не от кмета на общината. „Северни води“ ООД представлява самостоятелно юридическо лице, по отношение на което само на база общинско участие в капитала и то незначително не могат да бъдат установени икономически или политически зависимости с кмета на общината. Освен това доколкото Общото събрание на съдружниците избира управителя на дружеството с ограничена отговорност, в разглеждания случай Общинският съвет чрез избрания от него представител взема участие в избора на управителя на „Северни води“ ООД. В тази връзка изискуемата декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП е подадена от управителя на „Северни води“ ООД, с което е изпълнено законовото изискване. (Решение № 995 от 2012)

Съгласно чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП, в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и т. 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания критерий и посочените в документацията изисквания. Предвид на това дружеството – жалбоподател е следвало да постави Протокола от изпитване на лицевия плат на униформените ризи в плик №2 за всяка от обжалваните обособени позиции, тъй като показателите вписани в него ще се съпоставят за установяване на съответствието им с показателите определени от възложителя в технически изисквания за текстилния материал и представените мостри на униформените ризи, които ще бъдат оценявани от комисията по процедурата по един от техническите показатели за оценка Кn „Качество на изпълнение и естетически вид на представените мостри от участника”, от което се потвърждава отново факта, че Протокола от изпитване е неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката. В контекста на изложеното КЗК счита, че не може да бъде приложен чл. 68, ал. 8 от ЗОП, тъй като не се касае за липса на документ в плик № 1, какъвто е Протокола за изпитване, който е част от Техническата оферта, представена в плик № 2. Установеното несъответствие при изготвяне на техническата оферта (липсата на приложен протокол от изпитване и техническа спецификация от производителя на лицевия плат) с предварително заложените технически изисквания на възложителя по отношение на документите в плик №2, не е могло да бъде санирано от оценителната комисия на етапа на разглеждане на техническите предложения, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. 2б от ЗОП могат да се изискват допълнителни доказателства за вече представени документи, но не и да се отстраняват нередовности в техническото предложение, водещи до промяна на същото, като представянето допълнително на липсващи такива документи в техническата оферта на участника. КЗК приема, че възложителят законосъобразно е отстранил на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП жалбоподателя, поради представянето на оферта, която не отговаря на предварително обявените технически условия на възложителя. (Решение № 989 от 2012)

Видно от Протокол № 3 от работата на комисията, същата е отворила и оповестила на публично заседание ценовите оферти на участниците, отразени впоследствие и в протокола, а видно от Протокол № 4, след изискване и приемане на писмената обосновка на предложената от участника цена по обособена позиция № 4, комисията е извършила класиране по 4-те обособени позиции на участниците съобразно критерия „най-ниска цена”, без обаче да са записани в него извършените от комисията математически изчисления. Въпреки че в образеца на „Ценова оферта” възложителят е изискал от участниците да попълнят само единични цени за всеки два района, включени по всяка от 4-те обособени позиции - общо 18 цени по съответната обособена позиция, и няма условие за попълване на „обща предложена цена”, математическата логика при критерий „най-ниска цена” изисква при извършване на оценяването, а оттам и класирането на участниците и техните ценови оферти, комисията да извърши математически изчисления – сумиране на предложените единични цени и формиране на обща цена по съответната обособена позиция. Възложителят е представил в производството пред КЗК таблици с предложените единични цени на участниците по 4-те обособени позиции, под които комисията е пресметнала обща цена за двата района, формиращи всяка обособена позиция, а под ценовото предложение на съответния участник е посочено с цифра неговото място в класирането. Действително в текста на Протокол № 4 никъде не е отразено, че към протокола има приложения – таблици с цени, но при съпоставка на оферираните от участниците единични цени и на всички останали участници по обособена позиция № 4, както и с изготвените таблици с предложените единичните цени на участниците, КЗК установи, че класирането в низходящ ред е извършено в съответствие с направените от участниците ценови предложения, като на първо място е класиран участникът предложил най-ниска обща цена по съответната обособена позиция. От това следва, че комисията е извършила съответните математически изчисления. Доколкото критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена” и предвид изготвените от комисията таблици с изчисления по 4-те обособени позиции, КЗК счита, че предложеното на възложителя от страна на комисията класиране е мотивирано и обективно, изготвено въз основа на ценовите предложения на участниците, а оттам и издаденото въз основа на отразените резултати в протоколите от работата на комисията Решение на възложителя за класиране е законосъобразно и математически обосновано. (Решение № 1020 от 2012)

Съобразно избраният критерий за оценка на офертите „най-ниска цена“, класирането на участниците се извършва на база предложеният размер на възнаграждението за отпечатване на ваучерите за храна и доставката им, изразяваща се в процент от номиналната им стойност. Следователно независимо от обстоятелството, че в документацията за участие не е поставено ограничение спрямо възможния минимален или максимален размер на оферирания процент за възнаграждение, конкретните предложения на участниците следва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба и по-специално с чл. 24 от Закона за Българската народна банка, съгласно който паричната единица в страната е левът, разделен на сто стотинки. За да се приеме в случая наличие на ценово предложение, произведението от номиналната стойност на ваучерите умножена по предложения процент за възнаграждение следва да съответства на визираната норма, а именно резултатът да не е по-малък от една стотинка (0.01 лв.). В конкретния случай един от участниците е представил ценово предложение, съгласно което дружеството е оферирало цена/възнаграждение за отпечатване на ваучерите за храна и доставката им при възложителя в размер на нула точка тринадесет хиляди нула осемдесет и седем нули едно процента от номиналната стойност на ваучерите, който процент умножен по договорната стойност на ваучери по номинална стойност е значително под най-малката единица на парична стойност в страната – една стотинка (0.01 лв.). Независимо от обстоятелството, че при умножаването на оферирания процент с номиналната стойност на ваучерите се получава математическа стойност над нула, е налице нереална ценова стойност, лишена от практическо значение. Подобно число би могло да даде реална стойност само при изключително високи величини, които не са налице в конкретната процедура. С оглед на изложеното, КЗК е преценила, че участникът законосъобразно е отстранено от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, доколкото е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. (Решение № 1019 от 2012)

Във връзка с доводите на жалбоподателя, че предложените цени са нереални и не покриват разходите за предлаганите услуги, следва да се каже, че в предварително обявените условия няма изискване какви разходи следва да бъдат покрити от участниците. Формирането на цената е въпрос на целесъобразност на самия участник, който провежда собствена икономическа политика и в тази връзка доколкото няма конкретно изискване как да бъде формирана предлаганата цената, то не е възможно комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, респ. възложителят да извършват проверка доколко направените предложения са реални или не. Възражението, че е избрана оферта, която всъщност не е икономически най-изгодна за възложителя, не се споделя от КЗК. Първоначално обявената методика за оценка не е обжалвана, същата е влязла в сила и при определяне на комплексните оценки от Комисията, тя трябва да бъде спазена. Това е направила комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, като за всеки показател участващ във формирането на комплексната оценка са приложени математически формули за изчисляване на оценките. В резултат на това е извършено и настоящото класиране, като на първо място е избран участникът, който е получил най-висока комплексна оценка. (Решение № 1017 от 2012)

Няма коментари:

Публикуване на коментар