Архив на блога

сряда, 2 март 2016 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CІІ
Настоящото издание включва новите стойности прагове при които се прилага ЗОП, както и методите за изчисляване на прогнозните стойности.  Разгледани са и някои специфични случаи на съвместно възлагане на обществени поръчки на национално и общностно ниво и особеностите при смесените обществени поръчки. 

Новият ЗОП (в сила от 15.04.2016) въвежда в чл. 6 ново понятие „възложител за конкретен случай“. Целта е законът да намери приложение в случаите, когато с публични средства се финансира пряко с повече от 50% някоя от дейностите в областта на: 

(1) строителството, ако същата е по-голяма или равна на 5 000 000 лв.,
(2) услуги, свързани със строителство по т. 1, когато прогнозната им стойност е по-голяма или равна на 408 762 лв. 

В тези случаи лицето, което възлага поръчката действа като възложител за конкретния случай независимо дали е финансиращият орган или финансираното лице. 

Съвместно възлагане на поръчки на национално и общностно ниво

За съвместно възлагане на обществени поръчки става въпрос когато двама или повече възложители сключат споразумение за общо възлагане на обществена поръчка (чл. 8). Споразумението трябва да урежда всички организационни, технически и финансови въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството или доставките или услугите, които са предмет на поръчката. В тези случаи процедурата за възлагане на обществената поръчка може да се проведе съвместно от името и за сметка на всички възложители или един от тях може да представлява всички възложители като поеме изпълнението на техническите дейности по провеждането на процедурата. Идеята на законодателя е да бъдат облекчени отделните възложители при възлагане на свързани дейности, но без да се снема отговорността им за изпълнение на закона. Поради това независимо дали процедурата ще се провежда от всички възложители или от един, всеки от тях отговаря самостоятелно за изпълнението на задълженията си по ЗОП. Възможни са и комбинирани случаи, при които някои части от поръчката ще се възлагат съвместно – от името и за сметка на всички възложители, а други самостоятелни. В последната хипотеза, когато дадена част се провежда самостоятелно – от името и за сметка на конкретен възложител – отговорността е само негова. 

Законът урежда и възможността за съвместно възлагане на обществени поръчки с възложители от други държави членки (чл. 9), включително чрез сключване рамкови споразумения или чрез управление на динамични системи за покупки съвместно с възложители от други държави членки. В тези случаи възложителите могат самостоятелно да възлагат договори за обществени поръчки по тях. Въпросите, свързани с този вид възлагания могат да бъдат уредени в споразумения, сключени между България и друга държава членка на междудържавно ниво. Когато обаче такова липсва, самите възложители ще бъдат длъжни да сключат споразумение, в което да определят:

(1) конкретните си задължения и приложимите национални разпоредби, които задължително се посочват в документацията за обществената поръчка и
(2) организационните, техническите и финансовите въпроси, свързани с провеждането на процедурата, сключването на договорите, разпределението на строителството, доставките или услугите, които са предмет на поръчката, и други.

Въведена е презумпция, че когато договорът за обществена поръчка е сключен от името и за сметка на един от участващите в съвместното възлагане възложители, а строителството, доставките или услугите по него се придобиват от друг от участващите възложители, то последният е изпълнил задълженията си по закона. 

Възложители от различни държави членки могат да учредят и обединение помежду си, включително европейски групи за териториално сътрудничество[1] или други обединения, създадени съгласно правото на Европейския съюз (ЕС). В този случай приложимите правила за възлагане на обществените поръчки се определят с акт на компетентния орган на съвместното обединение. Тези правила могат да са националните разпоредби на държавата членка, в която се намира седалището на обединението или в която обединението осъществява своята дейност. В акта задължително се определят: 

(1) срокът за прилагане на правилата, освен когато в учредителния акт на обединението е определен неограничен срок и
(2) видовете или конкретните поръчки, за които се прилагат правилата.

Новият ЗОП предвижда някои промени в стойностните прагове, при които ЗОП задължително се прилага. 

Процедура
Прагове, при които ЗОП се прилага
Бележки
Процедурите по чл. 18, ал. 1:
1. открита процедура;
2. ограничена процедура;
3. състезателна процедура с договаряне;
4. договаряне с предварителна покана за участие;
5. договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
6. състезателен диалог;
7. партньорство за иновации;
8. договаряне без предварително обявление;
9. договаряне без предварителна покана за участие;
10. договаряне без публикуване на обявление за поръчка;
11. конкурс за проект;
1. публични възложители, както и техни обединения възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 264 033 лв. - за доставки и услуги;
в) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
2. публични възложители, работещи в областта на отбраната, възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 264 033 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по приложение № 3;
в) 408 762 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на приложение № 3;
г) 500 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
3. секторни възложители възлагат обществени поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 5 000 000 лв. - за строителство;
б) 817 524 лв. - за доставки и услуги;
в) 1 000 000 лв. - за услуги по приложение № 2;
4. публични и секторни възложители възлагат поръчки в областите отбрана и сигурност с прогнозна стойност, по-голяма или равна на:
а) 817 524 лв. - за доставки на военно оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него, включително оборудване, включено в списъка на продуктите, свързани с отбраната, приет на основание чл. 2, ал. 1 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
б) 817 524 лв. - за доставки на чувствително оборудване, включително на части, компоненти и/или монтажни елементи за него;
в) 817 524 лв. - за услуги, пряко свързани с оборудването по букви „а" и „б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
г) 5 000 000 лв. - за строителство, пряко свързано с оборудването по букви „а" и „б" за всеки и всички елементи от неговия жизнен цикъл;
д) 817 524 лв. - за услуги за специфични военни цели или за чувствителни услуги;
е) 5 000 000 лв. - за строителство за специфични военни цели или за чувствително строителство;
5. възложителите провеждат конкурс за проект на стойност, по-голяма или равна на 70 000 лв.
Обществените поръчки на стойност, по-малка от съответния праг, могат да се възлагат директно, но възложителите са длъжни да сключат писмен договор.
Процедури по чл. 18, ал. 1:
12. публично състезание;
13. пряко договаряне.
когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета на поръчката.

Чл. 20, ал. 3:
Възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица
Когато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 50 000 лв. до 270 000 лв.;
2. при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 - от 30 000 лв. до 70 000 лв.

Чл. 20, ал. 4:
Директно възлагане на обществена поръчка
Когато прогнозната стойност на обществената поръчка е по-малка от:
 1. 50 000 лв. - при строителство;
2. 70 000 лв. - при услуги по приложение № 2;
3. 30 000 лв. - при доставки и услуги извън тези по т. 2.


В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 възложителите могат да доказват разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор.
Чл. 20, ал. 7:
Възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 15 (които са ръководители на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина, както и на постоянните представителства на Република България към международни организации),  прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лицаКогато обществените поръчки имат прогнозна стойност:
1. при строителство - от 270 000 лв. до 5 000 000 лв.;
2. при доставки и услуги - от 70 000 лв. до съответния праг по ал. 1 в зависимост от предмета на поръчката.


Могат да възлагат директно обществени поръчки с прогнозна стойност под посочените прагове, като при доставки и услуги могат да докажат разхода само с първични платежни документи, без да е необходимо сключването на писмен договор. (чл. 20, ал. 8)
Възложителите имат право да възложат конкретна обществена поръчка по ред, приложим за по-високи стойности, като в този случай са длъжни да прилагат всички правила, валидни за избрания от тях ред (чл. 20, ал. 9)

Методи за изчисляване на прогнозната стойност на обществените поръчки
 
Материята е подробно уредена в чл. 21 от ЗОП.

Прогнозната стойност на обществена поръчка се определя към датата на решението за нейното откриване. Най-важно е да се отбележи, че прогнозната стойност включва всички плащания без ДДС към бъдещия изпълнител, включително предвидените опции и подновявания на договорите, посочени изрично в условията на обществената поръчка. Когато възложителят предвижда награди или плащания за кандидатите или участниците, те се включват при определяне на прогнозната стойност на поръчката. 

Когато в структурата на възложителя има обособени звена на териториален, функционален или друг принцип, които не са самостоятелни възложители, прогнозната стойност на конкретна обществена поръчка включва потребностите на всички обособени звена. 

Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции. Когато обособена позиция се възлага самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка

Възложителите могат да възлагат обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и услуги и 1 000 000 лв. за строителство, и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. 

При определяне прогнозната стойност на обществена поръчка за строителство в нея се включва и стойността на всички доставки и услуги, предоставени от възложителя на изпълнителя, при условие че такива са необходими за изпълнението на строителството. При определяне стойността на договор за строителство не се допуска включването на доставки или услуги, които не са необходими за неговото изпълнение

При обществени поръчки за доставки или услуги, които са регулярни или подлежат на подновяване в рамките на определен период, прогнозната стойност се определя на базата на: 

1. действителната обща стойност на поръчките от същия вид, които са възложени през предходните 12 месеца, коригирана с евентуалните промени в количеството или стойността, които биха могли да настъпят за период от 12 месеца след възлагането на поръчката,
или
2. общата прогнозна стойност на поръчките, възложени през 12-те месеца след първата доставка или услуга.

При обществени поръчки за доставка чрез лизинг, наем, финансов лизинг или покупка на изплащане прогнозната стойност на обществената поръчка се определя, както следва: 

1. при обществени поръчки с определен срок, когато този срок е по-кратък от или е равен на 12 месеца - общата прогнозна стойност за срока на действие на договора за обществена поръчка, или ако срокът на действие на договора е по-дълъг от 12 месеца - общата стойност, включително прогнозната остатъчна стойност;
2. при обществени поръчки без определен срок или чийто срок не може да бъде определен - месечната стойност, умножена по 48.

При обществени поръчки за услуги основата за изчисляване на прогнозната им стойност е следната: 

1. при застрахователни услуги - платимата застрахователна премия и други възнаграждения;
2. при банкови и други финансови услуги - таксите, дължимите комисиони, лихвите и други плащания;
3. при поръчки за проектиране - таксите, дължимите комисиони и други плащания.

При обществени поръчки за услуги без посочена обща цена основата за изчисляване на прогнозната стойност е следната: 

1. при поръчки с определен срок, ако този срок е по-кратък или е равен на 48 месеца - общата стойност за пълния срок;
2. при поръчки без определен срок или със срок, по-дълъг от 48 месеца - месечната стойност, умножена по 48.

При рамкови споразумения и динамични системи за покупки се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на всички договори за обществени поръчки, предвидени за целия срок на действие на рамковото споразумение или динамичната система за покупки. 

При партньорство за иновации се взема предвид максималната прогнозна стойност без ДДС на научноизследователските и развойните дейности, които ще се извършват на всички етапи от предвиденото партньорство, както и на доставките, услугите или строителството, които ще се разработват и доставят в края на предвиденото партньорство. 

Изборът на метод за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка не трябва да се използва с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. Не се допуска разделяне на обществена поръчка на части с цел прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. 

Не се смята за разделяне възлагането в рамките на 12 месеца на две или повече поръчки:
1. с обект изпълнение на строеж или проектиране и изпълнение на строеж;
2. с идентичен или сходен предмет, които не са били известни на възложителя към момента, в който са стартирали действия по възлагането на предходна обществена поръчка с такъв предмет.

Някои особености при смесените обществени поръчки

В чл. 11 от ЗОП е предвидено, че когато обществената поръчка включва дейности с повече от един обект (строителство, доставки или услуги), тя се възлага по реда, приложим за обекта, който характеризира дейностите, представляващи основния предмет на поръчката. 

Когато обществената поръчка включва услуги и доставки, основният предмет се определя в зависимост от услугата или доставката, чиято прогнозна стойност е най-висока. 

Когато обществената поръчка включва услуги по Приложение № 2[2] и други услуги, основният предмет се определя в зависимост от услугата, чиято прогнозна стойност е най-висока. 

Когато в предмета на обществената поръчка се съдържат няколко дейности, за част от които се прилагат правилата за публични възложители, а за други - правилата за секторни възложители, или някои от дейностите попадат извън обхвата на закона, възложителят може да възложи отделни поръчки за отделните дейности. При самостоятелно възлагане на отделните дейности се спазват правилата, приложими към съответната дейност. В случай че възложителят реши да възложи дейностите в обща поръчка, се прилагат правилата, приложими за публични възложители

При обществена поръчка, която включва дейности, за които са приложими правилата за секторни възложители, и дейности, за които не са приложими правилата на закона и които не са обект на концесия, и ако е обективно невъзможно да се определи коя от дейностите е основен предмет на поръчката или възложителят реши да възложи обща поръчка, тя се възлага по правилата за секторни възложители

ЗОП не допуска вземане на решение за възлагане на обща поръчка с цел прилагането на по-облекчени правила или изключване на поръчката от приложното поле на закона. Когато предметът на обществена поръчка съдържа обективно неделими части, тя се възлага по реда, приложим за частта, която определя основния предмет на поръчката

При договори, които включват обект на обществена поръчка и концесия, договорът се възлага: 

1. по правилата на ЗОП, когато възложителят вземе решение да възложи обща поръчка;
2. по правилата на ЗОП, когато предметът е обективно неделим;
3. по правилата, приложими за всяка от дейностите - във всички останали случаи.


[1] Такава възможност е въведена с Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Eвропейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС).
[2] Услуги, свързани със здравеопазване, социални и други подобни дейности; административни, образователни, здравни и културни услуги; религиозни услуги; хотелиерски и ресторантьорски услуги; правни услуги; услуги, свързани със затвори, услуги по опазване на обществената сигурност и услуги по аварийна безопасност, доколкото не са изключени съгласно чл. 14, ал. 1, т. 5; детективски и охранителни услуги; пощенски услуги и др.

1 коментар: