Архив на блога

неделя, 18 май 2014 г.

Последни изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 30 април 2014г. Част втора.С УКАЗ № 119 от 10.05.2014г. бе приет ЗИД на ЗОП. Законът влиза в сила от 1 юли 2014 с следните изключения:

Промените в чл. 4, чл. 7 и чл. 42а Чл. 42а[1] влизат в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.
Промените в чл. 8, новия чл. 16в, чл. 16г., новия чл. 20, чл. 21, новият раздел ІІІ „Профил на купувача“ с чл. 22б – 22г,  чл. 23, чл. 27, чл. 27а, чл. 29, чл. 31, ал.1, чл. 34, чл. 41, ал.1, чл. 44, чл. 68, ал. 8, чл. 69а, ал. 3, чл. 73, ал. 4, чл. 83г, ал. 12, чл. 83ж, ал. 2, чл. 88, ал. 12, чл. 101, ал. 2, чл. 101б, чл. 120, ал. 6 и новите членове 126а – 126г влизат в сила от 1 октомври 2014г.

Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
Когато към влизането в сила на този закон има подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.
Член 42а се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на този закон.


За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят ще може да изисква от тях да представят документи съобразно предмета на поръчката (чл. 51, ал. 1). В ал. 1, т. 1 е уточнено, че списъкът трябва да включва доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. А съгласно т. 2 ще трябва да се представя списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Вече няма да е необходимо представянето на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, а само посочване на тези обстоятелства, но те ще важат и за лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството (ал.1, т. 7). Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години няма да се представя, когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице (ал. 1, т. 8).
Възложителят вече ще може да изисква и сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53 (нова т. 13 към ал. 1).

Според промените в чл. 51а, кандидат или участник ще може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

Възложителят няма да може да отстрани участник от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава – членка на Европейския съюз, и когато от удостоверението или еквивалентния документ може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя. (чл. 53б)

 Възложителите няма да имат право да изискват от участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел на ЗОП. (чл. 53г)

Както и до момента, всеки участник ще има право да представя само една оферта. За разглеждане ще се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя, като в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3, който дава възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка – при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия - за разглеждане, ще се приемат само офертите, които отговарят на минималните изисквани към офертите, които са за част от номенклатурите в обособените позиции (чл. 55, ал. 4).

Свързани лица или свързани предприятия няма да могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура (чл. 55, ал. 7).

Промени има и към съдържанието на офертите, описано в чл. 56. Те трябва да съдържат представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9, и в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя (чл. 56, ал. 1, т. 1). При участници обединения ще се представя – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (т. 2). Ще се изисква оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума (т. 3).
В т. 6 отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 се заменя с декларация за  липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2.

Техническото предложение за изпълнение на поръчката задължително ще трябва да включва и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4[2] (т. 7).

Офертата ще трябва да съдържа и  видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители (т. 8).

Списъкът по чл. 56, т. 14 вече трябва да съдържа не само списък на документите, но и на останалата информация, съдържаща се в офертата. В ал. 2 се уточнява, че участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

При възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти или на медицински изделия, върху плика на офертата трябва да се отбелязва и за кои части от номенклатурите в обособената позиция се подава офертата  (чл. 57, ал. 1).

Съдържанието на плик № 2 е изчистено като се посочва, че в него се поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4.
Във връзка с възможността за представяне на оферта за повече от една обособена позиция се уточнява, че ако документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции (ал. 3).

Съгласно изменението на чл. 58, ал. 3 възложителят ще кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Изрично е уточнено, че участник, който след покана и в определения в нея срок, не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.

Начините за обмен на информация между възложителя и участниците не са променени, но възложителят вече ще задължен освен да подбира общодостъпни средства за комуникация и да посочва същите в обявлението (чл. 58а).
Възложителят вече ще трябва да предоставя на участниците не само решенията (чл. 58а, ал. 5), но и документите, които се прилагат към тях.

Гаранцията за изпълнение на договора отново ще се определя като процент от стойността на обществената поръчка, но вече до 5 на сто от стойността й, а не както беше досега – до 3 на сто. (чл. 59, ал. 3). Гаранция за участие и за изпълнения няма да се изисква от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания (чл. 59, ал. 6).

В чл. 61, ал. 1 се уточнява, че задържането на гаранцията за участие може да се прави само спрямо кандидат или участник, който обжалва съответното решение. Задържането е до решаване на спора.

Създаден е нов чл. 62а, според който когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 КЗК отмени решение на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2, отново да представят гаранция за участие. Участник, който не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

Когато договорът за обществена поръчка ще се изпълнява на етапи, възложителят ще е длъжен да включи в проекта на договор клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка (чл. 63, ал. 2). Когато гаранцията за изпълнение обезпечава и гаранционното поддържане на предмета на поръчката, частично освобождаване ще се допуска само ако гаранцията за изпълнение е по-голяма от тази за гаранционно поддържане.

При публичното отваряне на офертите вече ще могат да присъстват не само представители на юридически лица с нестопанска цел, а всякакви други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето (чл. 68, ал. 3). В протокола на комисията по чл. 68, ал. 8 вече трябва да се посочват и установените фактически грешки, като същият трябва да се изпрати до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
При представяне на изисканите липсващи документи и при отстраняване на несъответствията по чл. 68, ал. 8, участникът вече ще може, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор (чл. 68, ал. 9).

Съгласно новата редакция на чл. 69а, ал. 3 не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията ще обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението трябва да съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти ще се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и трябва да предложи по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

Решението, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, вече задължително ще се публикува в профила на купувача заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден решението ще се изпраща на участниците (чл. 73, ал. 4).

Значително е съкратен чл. 77 в частта, в която посочва какво трябва да съдържа заявлението за участие в предварителния подбор при ограничени процедури като дългият списък е заменен с препращане  към документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8 и 11 – 14. Същото важи и за изискванията спрямо подизпълнителите  (ал. 4). Отварянето на заявленията е предвидено да се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 (чл. 79, ал. 2)
Поканата за представяне на оферти в ограничената процедура ще се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок от: 1. изтичането на срока за обжалване – когато решението не е обжалвано, а ако е обжалвано – не е направено искане за налагане на временна мярка или от 2. влизането в сила на определението, с което е отхвърлено искането за временна мярка, или от 3. влизането в сила на решението, когато е наложена временна мярка. (чл. 79, ал. 13).
И при ограничената процедура важи задължението на възложителя в един и същи ден да изпраща решението за класиране на всички участници и да публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 (чл. 83, ал. 6).

При състезателния диалог е уточнено, че решението за възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог се мотивира от лицата, на които възложителят е възложил изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите (чл. 83а, ал. 4). В тридневен срок от вземане на решението, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в диалога, възложителят, в един и същи ден, го изпраща на всички кандидати и публикува в профила на купувача решението и протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3. Поканата за участие в диалога се изпраща до избраните кандидати в 7-дневен срок, определен по реда на чл. 79, ал. 13. (чл. 83г, ал. 12). Същите изисквания за публикуване се отнасят и до решението, с което диалогът се обявява за приключен и се определят кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти (чл. 83ж, ал. 2), както и за решението, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето при процедура по договаряне с обявление (чл. 88, ал. 12).

Изменение има в условията, при които възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление (чл. 90). В т. 4 се посочва, че това може да става когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.
Въведена е и нова т. 14 според която тази процедура може да се прилага и в случай, когато  поръчката е за доставки или за услуги в областта на физическото възпитание и спорта и е на стойност по чл. 14, ал. 3, т. 2.
Съгласно дефиницията в т. 8 от Допълнителните разпоредби „изключителни обстоятелства“ са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.

В чл. 93а посветен на рамковото споразумение, се създава нова ал. 4, в която се посочва, че с рамковото споразумение се определя редът за сключване на договорите за обществени поръчки, включително сроковете за получаване на оферти и за класиране на офертите.
В нова ал. 4 към чл. 93б е пояснено, че офертите при рамковото споразумение се изготвят в съответствие с рамковото споразумение и съдържат: 1. срок за изпълнение на поръчката, ако такъв не е определен с рамковото споразумение; 2. предлагана цена; 3. техническо предложение за изпълнение на поръчката, когато уговореният с рамковото споразумение критерий за оценка е икономически най-изгодна оферта.

В процедурите по провеждане на конкурс за проект, журито назначено за разглеждане и класиране вече се състои най-малко от петима членове, а не от трима (чл. 99, ал. 1), като най-малко 2/3 от членовете на журито трябва да имат същата или еквивалентна квалификация като тази, която се изисква от  участниците в конкурса (чл. 99, ал. 3). Класирането на проектите ще се извършва по показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението, като при инвестиционните проекти един от показателите задължително е проектната стойност на строежа (чл. 101, ал. 1).

Промени има и в Глава осма „а", която урежда възлагането на обществени поръчки чрез публична покана. Практиката показа,  че макар замислена като „облекчен ред“, без провеждане на процедура, публичната покана, която се прилага за „малки обществени поръчки“, поради лаконичността на уредбата й в ЗОП, създава затруднения както за възложителите, така и за потенциалните изпълнители. За да се преодолеят тези затруднения, са направени промени, с които се цели гарантиране на правата на лицата, които подават оферти, и на публичността. Съгласно чл. 101б с поканата не може да се определят изисквания към финансовото и икономическото състояние. Към нея обаче се прилагат технически спецификации и проект на договор.
Поканата се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа задължително: 1. наименование и адрес на възложителя; 2. обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране; 3. кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем; 4. критерия за възлагане, а когато изборът се извършва по критерий икономически най-изгодна оферта – и методика за оценка на офертата в съответствие с чл. 28а; 5. срок и място за получаване на офертите; 6. дата, час и място на отваряне на офертите.
Поканата се публикува в един и същи ден на Портала за обществени поръчки и в профила на купувача, като в него задължително се публикуват и приложенията към поканата. В деня на публикуването възложителят изпраща съобщение за поканата и до средствата за масово осведомяване и може да я изпрати и до избрани от него лица, без да променя условията по нея. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
Срокът за получаване на офертите не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача. При оттегляне на поканата поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия, възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3 на чл. 101б.
При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка (чл. 101б, ал. 6). С офертата вече няма да се представя предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3, а техническо предложение, като задължително трябва да бъде посочен и срок на валидност на офертата (чл. 101в, т. 4)
За получаването, разглеждането и оценката на офертите възложителите вече ще трябва да приемат вътрешните правила (чл. 101г, ал. 1), а в комисията да се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност[3], свързана с предмета на поръчката. Отварянето на офертите ще се извършва при условията на чл. 68, ал. 3, като комисията ще обявява ценовите предложения и ще предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения (ал. 3). Комисията ще съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, който ще се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден ще се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3.
Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, но само ако тя е в съответствие с техническите спецификации (чл. 101д). Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят ще е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата и от техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата (ал. 2).
Възложителят ще може последователно да предложи сключване на договор с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: 1) откаже да сключи договор; 2) не представи някой от документите по чл. 101д, ал. 2; 3) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5. Възложителят задължително ще публикува в профила на купувача договора и допълнителните споразумения към него.

Променено е изискването на чл. 103, ал. 2, т. 3, при което възложителите вземат решение за възлагане на процедура на договаряне без обявление. Това ще може да става при възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление.

В жалбите срещу решения на възложителите, вече ще трябва да съдържат и адрес, включително електронен, за получаване на съобщения и призовки. (чл. 121, ал. 2, т. 2).
Призоваването на страните вече ще става по реда на АПК, като срокът за призоваване не може да е по-кратък от три дни преди заседанието. Изрично е посочено, че на страните може да бъдат връчвани съобщения и призовки и на посочения от тях електронен адрес (чл. 122б, ал. 3).
Когато установи незаконосъобразност на решението КЗК вече ще налага санкция в размер до 10 на сто от стойността на сключения договор, а не както до момента – 10 на сто (чл. 122г, ал. 4).
Има промяна и в сроковете за произнасяне на КЗК. Тя ще се произнася в едномесечен срок от образуването на производството за обществени поръчки по чл. 45в, ал. 2, а в останалите случаи – в 15-дневен срок от образуването на производството. (чл. 122д ал. 1)
За производствата пред КЗК и ВАС се дължат държавни такси и разноски, като държавните такси вече ще са пропорционални и ще се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет. Възложителите се освобождават от заплащане на държавни такси  (чл. 122о).

Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция ще осъществяват контрол по изпълнението на този закон, както и контролът по изпълнение на договорите за обществени поръчки и на рамковите споразумения. Контролът върху качеството на изпълнението по съответния договор обаче не се осъществява (чл. 123, ал. 1).

 При осъществяване на дейността си Сметната палата и органите на Агенцията за държавна финансова инспекция.ще имат право да ползват електронна платформа „Електронен мониторинг“ (Е-мониторинг), която събира, съхранява и осигурява онлайн достъп до протоколите на всички комисии за провеждане на процедури за обществени поръчки, рамковите споразумения, договорите между възложителите и изпълнителите, допълнителните споразумения към договорите и договорите за подизпълнение (чл. 126а). Контролните органи ще имат право да ползват и електронна платформа „Електронен одит“ (Е-одит), която разполага с комуникационна система, която позволява на физически лица и институции да предоставят в структурирана форма сигнали за отклонение от законосъобразното провеждане на процедурите по този закон и на изпълнението на договорите за обществените поръчки (чл. 126б). Сигналите  ще служат за потвърждаване и усъвършенстване на методите за проверка или за контрол, както и за анализите за разработване на антикорупционни мерки (чл. 126в). Условията и редът за въвеждане и ползване на тези платформи ще бъдат определени с правилника за прилагане на ЗОП.

Възложителите вече ще бъдат наказвани с имуществена санкция или с глоба не само когато не са изпратили в срок информацията, подлежаща на вписване в РОП, но и когато не публикуват в срок документите и информацията, подлежаща на вписване в профила на купувача (чл. 132, ал. 1).  На възложител, който не публикува документ или информация, подлежаща на вписване в профила на купувача, ще се налага имуществена санкция или глоба до 2000 лв., а на лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 –глоба в размер до 1500 лв.

Съгласно новия чл. 134 изпълнител, който наруши забраните по чл. 45а, ал. 2, ще се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. Същите наказания ще се налагат и на подизпълнител, който наруши забраната по чл. 45а, ал. 4.“

В допълнителните разпоредби е дадена дефиниция на понятието „Договор за подизпълнение“ -  възмезден писмен договор, сключен между изпълнителя и едно или повече лица, с предмет изпълнението на една или повече дейности от възложена обществена поръчка, с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги.

Допълнена е дефиницията на понятието строеж (т. 28 от § 1), като е посочено, че това е резултатът от надземно, полуподземно, подземно или подводно строителство, който е достатъчен сам по себе си да изпълнява икономическа или техническа функция и за който възложителят е предвидил издаването на отделно разрешение за строеж и на отделен акт за въвеждане в експлоатация.

В §1, т. 28а. се посочва, че  „съобщение до средствата за масово осведомяване“ е електронен документ с титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори.


В чл. 87 на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се създава нова ал. 10, според която в 5-дневен срок от получаване на искане от възложител по чл. 7 от Закона за обществените поръчки или от орган, който организира процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, органът по приходите предоставя удостоверение за наличието или липсата на задължения на лицето, с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения.
[1] Според който: паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

[2] При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

[3] Съгласно новата т. 22а от Допълнителните разпоредби „професионална компетентност“ представлява наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

12 коментара:

 1. Здравейте. Имам следния въпрос относно промяната по чл. 51а - може ли да бъдат използвани ресурсите на трето лице при доказване на специфичен опит и специфичен оборот?
  Благодаря!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да. При доказване на съответствието с поставеното изискване за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация, участниците могат да се позовават на възможностите на едно или повече трети лица. В чл. 51а, ал. 2 изрично е посочено кои могат да бъдат тези „трети лица“ - подизпълнители на съответния участник, свързани с него предприятия или други лица, независимо от връзката им с участника. Когато участник се възползва от правото си да доказва съответствие с критерии за подбор чрез позоваване на ресурсите на трети лица, наред с изисканите от възложителя документи за доказване на съответствие с определени изисквания, участникът трябва да представи и доказателства, че ще има на разположение ресурсите на трети лица.

   Изтриване
 2. Здравейте,
  как ще коментирате изискванията в чл.16г, задължени ли са Възложителите всички поръчки да са "запазени за специализирани предприятия" или изискването важи при изпълнение на Програми за защита на работни места.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте!
   Редовно чета Вашите публикации, много сте изчерпателна.
   Искам да Ви попитам какво ще рече чл. 49, ал.1 и 2 от ЗОП?
   Участваме в ОП за доставка на хранителни продукти и за първи път се сблъсквам с това изисване, идея си нямам какви са тези доказателства.Предварително благодаря!

   Изтриване
 3. Съобразно чл. 49 от ЗОП възложителят може да изисква от всеки участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. Тази разпоредба е приложима не във всеки случай, а само когато съществуват такива изисквания.
  Например при обществени поръчки с предмет доставка на хранителни продукти и напитки на едро - наличието на регистрация по чл. 12 от Закона за храните е необходимо условие за осъществяването му. В този смисъл участниците трябва да представят заверено копие на удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на обществената поръчка, издадено от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от ЗХ.
  В други случай пък предметът на съответната обществена поръчка предполага участниците да притежават някакви удостоверения за правоспособност, специално разрешение или пък членство в определена организация, за да могат да изпълняват съответната услуга.
  Така че трябва да прецените какви други специфики има по предмета на Вашата поръчка, какви удостоверения, сертификати и др. под. задължително трябва да притежавате, за да сте в състояние да изпълнявате поръчката и да ги представите или да посочите регистъра, в който са вписани, за да може комисията на възложителя сама да ги провери.

  ОтговорИзтриване
 4. Здравейте,
  Искам да Ви попитам за следния казус свързан с новия чл. 42а, а именно.
  При сключен договор по ЗОП с Гражданско дружество и клауза за плащане "възнаграждението ще бъде платено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ"
  може ли да се плати по фактура и сметка на един от ГД, на основание представен протокол от Общо събрание в което пише , че решават плащанията да стават по сметката на един от ГДто.
  Според мен при плащане към 3то лице на основание чл.42а от ЗОП фактурата може да престави САМО изпълнителя по договора, а самия превод на средста вече и по сметка на друг . Моля за вашето мнение за което благодаря .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Може, но ако възложителя не е съгласен, загуба на време е да го мотивирате.
   След като може да се разберете със съдружниците Вие да управлявате парите, значи може да се разберете и Вие да управлявате сметки на ДЗЗД-то.
   Тогава няма казус.

   Изтриване
 5. Здравейте,
  Възложител е изискал от участника да разполага с Удостоверение за вписване към АУЕР по чл. 23 от ЗЕЕ за обществена поръчка за обследване на сгради. Такава възможност е предоставена на Възложителите по чл. 49 ЗОП. Но наличието на такова удостоверение към участника в процедурата е посочено като минимално изискване в раздел ІІІ.2.3) Технически възможности, "Лицата, които ще извършат обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите е необходимо да са вписани в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие по чл. 23а, ал.1 от ЗЕЕ и да отговарят на условията, поставени в чл.23, ал.1 и чл.23, ал.3, т.1 от ЗЕЕ.+ Номер в АОП 00237-2015-0004. Записано е ЛИЦАТА, ВЪПРОС: Участник Х в процедурата не разполага с такова удостоверение, а доказва това изискване на Възложителя, чрез Подипълнител, който притежава Удостоверение. Правилно ли конкурсната комисия е допуснала участника в процедурата и го е определила за Изпълнител? Моля за конкретен отговор. Благодаря!

  ОтговорИзтриване
 6. Според е трябвало да бъде отстранен.
  Ако действително става въпрос за минимално изискване към участниците в процедурата, то тогава именно участникът трябва да докаже изпълнението му. Съгласно § 1, т. 33 от ДР на ЗОП участникът е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта. С оглед на това следва да се приеме, че при наличие на минимални изисквания обединението следва да отговаря на тях като съвкупност, докато при участие на подизпълнител на тези условия следва да отговаря участникът, в чиято оферта фигурира подизпълнителят, като последният прилага единствено документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, а изискванията към него се прилагат съобразно вида и дела на неговото участие, по смисъл на чл.56, ал.2 от ЗОП.
  Следователно минималното изискване трябва да бъде изпълнено както от участника, така и от подизпълнителя, който е определен да изпълнява в това си качество конкретна дейност, но съобразно дела си. Този извод се налага и от чл.41, ал.1 от ЗОП, според който възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител. Тоест, законовите изисквания за подизпълнителя чрез препращащата норма на чл.56, ал.2 от ЗОП трябва да се тълкуват в насока, че участникът следва да покрива минималните изисквания, а в зависимост от дейността, която ще изпълнява, и подизпълнителят трябва да отговаря на същите изисквания съобразно дела си на участие в поръчката. Така че ако само подизпълнител притежава въпросното удостоверение, участникът би следвало да бъде отстранен. Ако участникът и подизпълнителят бяха подали оферта под формата на обединение, т.е. тогава щеше да има само един участник, тогава би се изпълнила хипотезата на чл.56, ал.3 от ЗОП и обединението като цяло щеше да е доказало, че отговаря на минималните изисквания с представянето на Удостоверение за вписване към АУЕР по чл. 23 от ЗЕЕ на един от членовете си.

  ОтговорИзтриване
 7. Уважаема г-жо Карлова,
  Налице е процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. Участва обединение от три юридически лица, но едно от юридическите лица фигурира като подизпълнител на друг участник в процедурата. Според чл. 55, ал. 5 от ЗОП "Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта". Законодателят предоставя алтернатива, но по отношение на това, дали участникът е представил самостоятелна оферта. Съгласно т. 33 от Допълнителните разпоредби на ЗОП участникът е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта. Налице ли е нарушение или става въпрос за заобикаляне на закона?

  ОтговорИзтриване
 8. Здравейте, г-жо Карлова. Имаме един интересен случай. Определени сме за потенциален изпълнител по открита процедура за сключване на рамково споразумение. Получили сме покана и сме представили оферта. Възложителят отваря офертите, в които се съдържа и цената, без да обяви публично отваряне, тъй като в ЗОП няма правна уредба. Как да постъпим?

  ОтговорИзтриване
 9. Здравейте, госпожо Карлова. Бих искала да Ви попитам, длъжен ли е възложителят при отваряне на офертите при условията на чл. 101 г., подадени по глава 8"а" ЗОП да се съобрази с подадени декларации по чл. 33, ал. 4 ЗОП, касаещи както техническото предложение, така и ценовата оферта и в протокола на комисията да заличи данните, за които се сочи, че са конфиденциални за участника?

  ОтговорИзтриване