Архив на блога

събота, 25 май 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLСъгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 6 (декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Едновременно с това разпоредбата на чл. 47, ал. 4, т. 7 от ЗОП гласи, че изискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 се прилагат във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника. Видно от извлечение от Търговски съд Виена, представено в офертата на жалбоподателя, дружеството „Ва Тех Вабаг” ГмбН, Австрия има двама търговски ръководители: Ерик П. Готлин и Шанти Митра Шарма, като всеки от тях представлява дружеството заедно с друг търговски директор или с прокурист. А в чл. 47, ал. 4, т. 8 от ЗОП е разписано, че в случаите по т. 1-7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на РБ. Съгласно извлечението от Търговски съд Виена към 1.10.2012г., дружеството „Ва Тех Вабаг” ГмбН, Австрия има четирима прокуристи, както следва: дипл.-инж. Райнхард Новотни, инж. Волфганг Микса, Даниел Марио Пинеда и д-р Мартин Вурниг, като всеки от тях представлява дружеството заедно с упълномощен за представителство търговски директор или с друг общ прокурист. Предвид нормативната уредба КЗК намира, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти законосъобразно е изискала в Протокол № 1 да се представят декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП на търговските ръководители и всички прокуристи на участника в обединението „Ва Тех Вабаг”, както и коректно попълнени такива от Райнхард Новотни (прокурист) и Герхард Танер (упълномощен представител). Предвид че в законово определения срок от 5 работни дни участникът Консорциум „Понс – Вабаг – Еко Несебър 2013”, е представил декларации по образец (по чл. 47 от ЗОП) само от Райнхард Новотни и Герхард Танер, то жалбоподателят не е изпълнил указанията на комисията и изискванията на ЗОП. Приложена е и официална декларация на английски език, подписана от Ерик Готлин (търговски директор на ВА ТЕХ ВАБАГ) и г-н Рейнхард Новотни (прокурист на ВА ТЕХ ВАБАГ), която обаче не е със съдържанието, изискано от комисията, и няма превод на български език, поради което на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, тъй като участникът е нямал право да представя други документи, освен изисканите от комисията в протокола, същата правилно не е взета в предвид от комисията и участникът законосъобразно е предложен за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП и е отстранен от участие с решението на зам.- кмета на Община Несебър. (Решение № АКТ-233-13.03.2013)

ЗОП в чл. 68, ал. 4 указва, че комисията отваря офертите по реда на тяхното  постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Върху плика, съдържащ офертата на Обединение „Виа Строй Холд“ ясно е посочено, че офертата се подава именно по обжалваната обществената поръчка. Жалбоподателят е сред лицата, включени в регистъра по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, като отбелязаният входящ номер на подадената оферта е 277. В ЗОП не са предвидени случай, в които помощният орган на възложителя е освободен от задължението си да отвори всички подадени, по съответната обществена поръчка, оферти. КЗК намира за изцяло незаконосъобразно бездействието на оценъчната комисия и отказът на същата да отвори общия плик, съдържащ офертата на Обединение „Виа Строй Холд“. Не намира опора в закона (ЗОП) възражението на възложителя, че тъй като жалбоподателят не фигурира в списъка на лицата, закупили документация, а на подадения плик за участие не е изрично отразено, че участникът е в обединение с фирма „Строй Холд“ ЕООД офертата на Обединение „Виа Строй Холд“ правилно „не е допусната до участие“. В тази връзка КЗК приема, че е налице нарушение на нормата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Предвид установеното нарушение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП е безпредметно обсъждането на твърдения на жалбоподателя по отношение чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, тъй като същите са свързани с нарушения, осъществени в период, следващ момента на отваряне на подадените от участниците оферти и към момента КЗК не може да достигне до категоричен извод до колко е спазена нормата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, тъй като офертата на Обединение „Виа Строй Холд“ въобще не е отворена. Липсата в протоколите на комисията, и в крайния акт на възложителя, на правно основание за отстраняване е логично, тъй като в ЗОП няма правна норма, в чиято хипотеза да може да вместят описаните от помощния орган фактически основания за отстраняване. За пълнота на изложението следва да се посочи, че в случай, че документацията за участие е закупена от лидера на обединението - „Строй Холд“ ЕООД, то изтъкнатото обстоятелство не би могло да послужи само по себе си за основание за отстраняване на участника Обединение „Виа Строй Холд“. В описания казус следва да се правоприлага по аналогия и във връзка с общия правен принцип „когато е разрешено по-голямото е разрешено и по-малкото“, както и с оглед нормата на чл. 60, ал. 3 от ЗОП. Т.е. след като законодателят е допуснал гаранция за участие/изпълнение да бъде внесена от всеки от съдружниците в едно обединение, то в още по-голяма степен е верен изводът, че документацията за участие може да бъде закупена от един от участниците в обединението. При връщането на процедурата възложителят, чрез комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти трябва да проведе повторно открито заседание, в което да бъдат предприети действия за стриктно спазване на чл. 68, ал. 4 и сл. от ЗОП. (Решение № АКТ-224-13.03.2013)

От изложеното във фактическата част на настоящото решение протокол №2, обективиращ работата на помощния на възложителя орган по разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, не съдържа кратко описание на предложенията на участниците. КЗК не приема изразеното от възложителя становище, че поради обемността на техническите предложения, не е необходимо същите да бъдат излагани в краткост в протокола. ЗОП не прави отграничаване в реквизитите на протокола с оглед вида на възлагателната процедура – доставка, СМР или услуга, поради което липсващото описание на техническите предложения на участниците, съдържащи се в офертите им, е задължителен реквизит на протоколите с оглед законосъобразния избор на изпълнител. В протокола комисията единствено е присъдила брой точки по съответния подпоказател, съдържащ се в техническия показател за оценка, като е дословно преповторена методиката за оценка в частта, аргументираща какъв брой точки ще бъдат присъждани по съответния подпоказател. КЗК намира, че буквалния препис на методиката за оценка е абсолютно недостатъчно, за да се аргументира обосновано различният брой точки, определен за отделните участници, и да станат ясни причините, поради които са давани точките. Липсата на описание на техническите предложения с конкретни параметри, по които по-късно комисията е поставила оценки по техническия показател и съставните му части, опорочава провеждането на процедурата и представлява нарушаване на основен принцип, прогласен в ЗОП с оглед законосъобразното провеждане на обществени поръчки – този за публичност и прозрачност, тъй като такова съдържание на Протокол №2/10.01.2013г. не е налице. Тук е необходимо да се обърне внимание на факта, че в нито един от съставените протоколи на комисията по разглеждане и оценка на предложенията не се съдържа кратко описание предложенията на участниците и за двете обособени позиции. КЗК намира, че посоченият порок е рефлектирал върху крайния акт на възложителя, а именно решението за класиране и избор на изпълнител, поради което е и самостоятелно основание за отмяната на същото. (Решение № АКТ-244-13.03.2013)

Според дружеството нереално завишено и ограничаващо е изискването в раздел „Икономически и финансови възможности" от обявлението, участниците в процедурата да докажат ликвиден оборотен ресурс за финансиране на дейностите по поръчката на стойност минимум 6 000 000 лв. Цитираното изискване отново е в противоречие с разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, доколкото не е съобразено със схемата за разплащане по договора, предложена от самия възложител. ЗОП предоставя възможност на възложителя да поставя условия към участниците, които биха му гарантирали в най-голяма степен качествено изпълнение на поръчката. В случая ликвидния оборотен финансов ресурс, с който следва да разполага участника гарантира възможността на изпълнителя да посреща краткосрочните си задължения и в този смисъл гарантира наличието на свободен финансов ресурс за изпълнението на дейностите, обект на поръчката. За да се постигне баланс спрямо изискванията на възложителя и възможностите на икономическите оператори, в чл. 25, ал.6 от ЗОП законодателят е въвел ограничение на правото на възложителя при определяне на икономическите показатели, които трябва да притежават участниците, а именно, че изискванията за икономическото и финансово състояние на участниците, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка. Както вече бе отбелязано прогнозната стойност на поръчката е в размер на 24 040 534, 52 лв. без ДДС, следователно изискуемият размер на ликвидния оборотен финансов ресурс е повече от четири пъти по-малък от стойността на поръчката и законосъобразно е посочен от възложителя с цел своевременното и качествено изпълнение на предмета на същата. Предвид гореизложеното, КЗК счита, че със залагането на изискването участниците да разполагат с ликвидния оборотен финансов ресурс в размер на не по-малко от 6 000 000 лв., участниците не се ограничават необосновано и в този смисъл не се нарушава чл. 25, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай възложителят е предвидил схеми на авансови и междинни плащания, но видно от посочените периоди на одобрение те са принципни и изпълнителят трябва да разполага с налични средства, за да не спира работата по обекта. (Решение № АКТ-298-26.03.2013)

С Решение от 14.07.2011г., на основание чл. 73 от ЗОП е обявил класирането и участника избран за изпълнител - ДЗЗД „Интер”. Това решение на изпълнителния директор на„Мини Марица-Изток“ ЕАД е потвърдено от КЗК и ВАС, в резултат на което са предприети стъпки към сключване на договор с ДЗЗД „Интер”, като същият е поканен в срок до 30.05.2012г. да представи изискуемите документи. С писмо ДЗЗД „Интер“ е представил документи, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като между тях са: 1. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за „Инмат” ООД и 2. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за „Холдинг Тера Груп” АД. И двете удостоверения са издадени от НАП, Териториална дирекция - Пловдив. След постъпили сигнали пред възложителя, същият е извършил проверка като е отправил запитване до НАП - ТД Пловдив. Полученият отговор, гласи че няма издавани  такива удостоверения. В резултат на гореустановеното, възложителят постановява Решение от 12.07.2012г., с което прекратява процедурата на договаряне с обявление. Визираното решение е отменено с Решение № 16594/28.12.2012г. на ВАС и преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата съобразно изложените в решението мотиви. Въз основа на решението на ВАС, изпълнителният директор на „Мини Марица – Изток“ ЕАД е постановил ново Решение от 17.01.2013г., с което обявява, че ще сключи договор с участника класиран на второ място. В спорното решение като мотиви за сключване на договор с участника класиран на второ място е посочено, че ДЗЗД „Интер“ (участника класиран на първо място) е представил исканите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП. В решението е направен извода, че доколкото пред възложителя са представени неистински документи, договор с участника спечелил обявената процедура не следва да се сключва на основание чл. 42, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Текстът на цитираната норма (чл. 42, ал. 1, т. 2) гласи, че договор за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП (съгласно  приложимата редакция от ДВ, бр. 73 от 2011 г.). Следователно изводът, че са представени неистински документи пред възложителя, отразен в спорното решение, е верен и съответства на установените факти по преписката. При установяване на цитираните по-горе обстоятелства, ЗОП не вменява задължение на възложителя да иска нови удостоверения или потвърждаване истинността на самите представени документи от съответния участник. Още повече, че вече представените от участника удостоверения са проверени за истинността на посочените в тях обстоятелства чрез компетентния за това орган - НАП. Предвид това доводът на жалбоподателя, че е трябвало на ДЗЗД „Интер“ да се укаже, кои конкретно документи са неистински и да се изиска потвърждения на същите, или представяне на нови е необосновано и неоснователно. Доколкото за представените удостоверения е установено, че не са издадени от посочения в тях издател и компетентен за това орган, то следва да се приеме, че обстоятелствата които удостоверяват не са потвърдени и доказани. При непредставяне на необходим по закона документ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за възложителя се поражда задължение, или да прекрати процедурата, или да сключи договор с участника, класиран на второ място, като следва да изложи мотиви за избора на една от двете възможности. В разглеждания случай, възложителят е изпълнил вменените му по закон задължения и е изискал участникът ДЗЗД „Интер“ да представи определени документи, измежду които са удостоверения за липса на задължения, издадени от НАП. Такива обаче за партньорите в обединението се установи, че не са издадени от компетентния органи, т.е. липсват. Предвид това неизпълнение, според КЗК, обосновано и законосъобразно възложителят е предприел действия за издаване на процесното решение, с което обявява сключването на договор с участника класиран на второ място. (Решение № АКТ-297-26.03.2013)

КЗК счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че е налице заобикаляне на закона, доколкото поръчката е обявена с обект доставка на топлинна енергия. Жалбоподателят счита, че възложителят прикрива друга поръчка и избягва обявяване на процедура за обществена поръчка за инженеринг. Предметът на обществената поръчка, поместен в решението за откриване на процедурата е „Доставка на гориво природен газ до котелни инсталации...”. Видно от „Технически спецификации и изисквания”, част от документацията, във всеки от обектите, които следва да се отопляват е налична отоплителна инсталация. Никъде в документацията за обществената поръчка не е предвидено „инженеринг на система за производство на топлинна енергия”. Предметът и дейностите, обявени от възложителя като предмет са съобразени със задълженията на доставчика, заложени от законодателя в глава ХХІІ „Газоснабдяване” на ЗЕ. Разглежданата процедура не обхваща дейностите, описани от жалбоподателя, като за осъществяването им възложителят има възможност да обяви друга обществена поръчка със съответния предмет. (Решение № АКТ-296-26.03.2013)

Видно от писмените материали по преписката, цитираното искане за разяснение от жалбоподателя е изпратено на 29.01.2013г., а в отговор на 04.02.2013г. възложителят е изпратил писмо с разясненията поискани от жалбоподателя. Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП лицата могат да поискат писмено разяснение по документацията за участие до изтичането на срока на нейното закупуване или получаване, като възложителят изпраща разясненията в 4 - дневен срок от постъпването на искането. Следователно визираното разяснение от възложителя е изпратено в законоопределения 4 - дневен срок, тъй като съгласно приложимата разпоредба на чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от ГПК, срокът който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който да тече срокът, и изтича в края на последния ден, а когато последният ден е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. В конкретния случай срокът за изпращане на разяснението е изтекъл на 02.02.2013г., който е неприсъствен, а разяснението е изпратено в първия присъствен ден 04.02.2013г., следователно твърдението на жалбоподателя, че възложителят не е изпълнил задължението си да предостави отговор в законоопределения срок е неоснователно. (Решение № АКТ-283-21.03.2013)

На следващо място следва да се посочи, че комисията е спазила определената в закона последователност при отваряне на ценовите оферти. Съгласно разпоредбата чл. 69а ЗОП комисията отваря ценовите оферти за първи път на публично заседание, на което следва да бъдат поканени всички участници, доколкото отстраняването от участие в процедурата се извършва на по-късен етап, с решението на възложителя, издадено на основание чл. 73 ЗОП. На това публично заседание комисията има задължение само да оповести предлаганите цени. Проверката, която установява съответствие на ценовото предложение с изискванията на възложителя, както и оценката на офертите по същество се извършват от комисията на закрито заседание. Поради изложеното по-горе не може да се сподели становището на жалбоподателя, че с факта на оповестяването на направените от „Хроно” ООД ценови предложения по обособени позиции № 13, 14, 15 и 19 на проведеното на 16.01.2013г. публично заседание, те се считат за валидно направени и съответно трябва да участват при определяне на комплексната оценка, както и че преразглеждането на ценовите предложения на закрито заседание, след тяхното публично оповестяване, е нарушение на комисията, с което тя превишава правомощията си. Посоченият извод на жалбоподателя не намира опора в чл. 69а и следващи от ЗОП. Оповестяването на ценовите оферти не може да санира невалидно направено ценово предложение. Също следва да се има предвид, че до оценка следва да се допускат само оферти, чието съответствие с изискванията на възложителя е налице, какъвто не е настоящият случай. В този смисъл не може да се сподели и твърдението на жалбоподателя, че формалното му отстраняване от участие е довело до определяне на изпълнител на обществената поръчка, който предлага значително по-високи цени за преобладаваща част от продуктите, въпреки че оферира едни и същи продукти за диагностика с тези, предложени от жалбоподателя. (Решение № АКТ-264-21.03.2013)

Действително в Протокол № 3/18.01.2013г. от работата на комисията, същата на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП е изискала от участника ДЗЗД „Дабъл График”, да представи копия на описаните договори, свързани с изработка на сайт и дизайн и печат на рекламни материали, а не и да представи други документи като например фактури. КЗК счита, че комисията е била непрецизна в указанията към участника, предвид че съгласно т. 2 от раздел III.2.3. „Технически възможности” от обявлението, когато по обективни причини участникът не може да представи искания от възложителя договор, той може да докаже техническите си възможности с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, т.е. е следвало да даде възможност да се представят и други документи. Следователно ДЗЗД „Дабъл График” не е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, второ изречение, която гласи, че участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията, като е представил освен договори и фактури, тъй като сумите по голяма част от изпълнените от обединението услуги, сходни с предмета на поръчката, са на ниска стойност и най-вероятно за същите не са сключвани договори, а единствено са издадени фактури, с които се доказва вида на услугата и нейната стойност. Същевременно с приемането на представените от участника документи от комисията на възложителя е саниран порокът в нейните действия на етапа от процедурата, касаещ проверката за съответствие на участниците с критериите за подбор. (Решение № АКТ-277-21.03.2013)

При преглед на техническото предложение на участника се установи, че действително за гореописаното оборудване в офертата на жалбоподателя не са налице снимки, каталожни данни и технически характеристики, които съставлява задължителна част от техническата оферта съобразно раздел VI.3 от обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. Участникът не е представил снимков материал, каталожни данни и технически характеристики за нито един мултифункционален фитнес уред съгласно спецификацията, нито за комбинирано детско съоръжение за деца от 1 до 6 години, състоящо се от 3 подхода тип стъпала, 2 подхода от типа за катерене, 2 пързалки, въжен мост, дъски с тематични игри и пъзел съгласно спецификацията. Снимки, каталожни данни и технически характеристики не са представени и за съоръжението за футболно игрище, а само за настилката на въпросното. КЗК счита, че неспазването на изрично заложеното изискване относно съдържанието на техническото предложение и по-конкретно липсата на предложение за всички съоръжения, включени в техническата спецификация, при всички случаи води до непълнота на последното по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП и е абсолютно основание за отстраняване на участника от процедурата. Несъстоятелно и в противоречие с материалния закон е възражението на жалбоподателя, че комисията е следвало да упражни правото, разписано в чл. 68, ал.11, буква „б“ от ЗОП и да изиска представянето на липсващите материали. Цитираната норма е диспозитивна и регламентира изискването на допълнителни доказателства за документи, които се съдържат в плик № 2. В настоящият случай участникът не е представил всички изискани документи, а именно: снимки, каталожни данни, технически характеристики на заложените в документацията детски и спортни съоръжения. Непълнотата на техническото предложение е за сметка на участника, като същата не може да бъде отстранена чрез искане на разяснения на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а” от ЗОП, каквато претенция има жалбоподателя. Изискване на липсващите документи от страна на комисията е недопустимо, тъй като би довело до промяна на техническото предложение на участника, което е в разрез с разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. б от ЗОП. (Решение № АКТ-274-21.03.2013)

КЗК намира за основателно възражението, че жалбоподателят незаконосъобразно е отстранен от участие в процедурата. За да постанови горното, оценъчната комисия незаконосъобразно е приела, че извън Плик № 3 „се намират” 1 бр. копие и 1 бр. оригинал на предлаганата цена. От изложеното във фактическата част на настоящото решение се установява, че на първото проведено публично заседание, обективирано в протокол №1, помощният на възложителя орган е отворил офертите по реда на тяхното постъпване и последователно е извършил действията по чл. 68, ал.4 и 5 от ЗОП. В протокола не фигурира текст, от който да е видно, че при отваряне на плика, в който се е намирала офертата на жалбоподателя, са открити незапечатани и отделно от плик №3 документи, представляващи „незапечатани 1 бр. оригинал и 1 бр. копие на ценова оферта“. От горното може да се заключи, че доколкото на първото заседание по отваряне на предложенията на участниците и обявяване съдържанието на плик № 1 от офертите им не е констатирано твърдяното нарушение, то в общия плик, в който са поставени пликове с номера 1, 2 и 3 от офертата на жалбоподателя, не са установени други документи, в това число незапечатани оригинал и копие на ценово предложение. Напротив, протоколирано е, че офертата на участника „Руен Холдинг” АД съдържа три отделни запечатани плика, а именно: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, без да са описани други документи, извън отразените три запечатани плика. След извършване на горните действия комисията е констатирала, че плик № 1 и плик № 2 съдържат три отделни запечатани плика, ясно надписани: Оригинал и два броя копие, а плик № 3 е представен в един брой запечатан плик, който не е отварян, а единствено е подписан от трима членове на комисията и един представител на участниците. Съгласно протокол № 1 оценъчната комисия е извършила действия по оповестяване на документите, съдържащи се в плик № 1 с надпис „Документи за подбор” от офертата на „Руен Холдинг” АД. Отново в протокола не е налице отбелязване, че в същия плик фигурират гореописаните документи от плик № 3, от което следва изводът, че и в плик № 1 от офертата на жалбоподателя не са били поставени незапечатани оригинал и копие от ценовото предложение на участника. Горното се подкрепя и от представеното от възложителя заверено копие от офертата на „Руен Холдинг” АД. Плик № 2 също е отворен на гореописаното първо публично заседание в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от ЗОП, като най-малко трима от членовете на комисията са подписали съдържащите се в него документи, както и един представител от присъстващите участници е подписал документите в плик № 2. Доколкото в протокола не се съдържа информация при извършване на горните действия от страна на присъстващите участници и от страна членовете на комисията да са открити документи, представляващи незапечатани 1 бр. копие и 1 бр. оригинал на ценова оферта, то може обосновано да се приеме, че и в плик № 2 от офертата на „Руен Холдинг” АД не са открити документи, обосноваващи отстраняването от участие на участника на основание чл. 69, ал.1, т.4 от ЗОП с мотива, че е „представен оригинал и копие от предлагана цена, извън плик № 3”.(Решение № АКТ-273-21.03.2013)

ЗОП не забранява дефинирането на показатели за оценка, които нямат точен математически или друг стойностен израз, но в този случай гаранция за избягване на непрозрачно и субективно оценяване е излагането на мотиви от страна на оценителната комисия. Във връзка с това следва да се съобрази и обстоятелството, че гаранция за избягване на субективно оценяване е и правилото на чл. 34 ЗОП, според което в състава на помощния орган се включват членове, притежаващи опит и квалификация по предмета на поръчката, именно за да могат да извършат точно оценяване. На следващо място следва да се посочи, че възложителят не е допуснал нарушение на правилата на ЗОП като е разпределил 70% тежестта на показателя ТО и 30% тежест на показателя ФО в комплексната оценка. Възложителят е свободен да одобрява методика по свой избор и има право да предпочете оферта с по-високо финансово изражение за сметка на по-добро качество на изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 10 ЗОП, когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценка по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по низходящ ред. От цитирания текст става ясно, че възложителят определя тези показатели и тяхната относителна тежест, но няма законови ограничения как точно да разпредели относителната тежест между показателите.
В жалбата се съдържа и искане КЗК да провери обжалвания административен акт за законосъобразност на всички основание, посочени в чл. 146 АПК, като не се ограничава само с изложеното в жалбата. Следва да се има предвид, че КЗК дължи произнасяне само по заявените в жалба доводи на основание чл. 122а, ал. 1 ЗОП (в сила от 02.05.2012г.). Съгласно цитираната норма проучването се извършва по обстоятелствата, изложени в жалбата, подадена в срока, посочен в чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП. Следователно законът не предвижда извършването нито на служебна проверка за законосъобразност от органа по преразглеждане върху целия обжалван административен акт, нито цялостна проверка, извършвана на базата на бланкетни твърдения на жалбоподателя, които не се подкрепени с конкретни доводи и доказателства, представени пред КЗК в законоустановените срокове за това. (Решение № АКТ-334-03.04.2013)

събота, 18 май 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XXXIX


Съгласно чл. 28, ал. 1, т. 9 от ЗОП, проектът на договор е част от документацията за участие в процедурата. Затова, независимо от обстоятелството, че съгласно легалната дефиниция на  „договор за обществена поръчка”, дадена в § 1 от Допълнителни разпоредби на ЗОП, а именно възмезден писмен договор между един или повече изпълнители и един или повече възложители с обект строителство, доставка на стоки или предоставяне на услуги, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, тоест независимо от факта, че този договор се сключва, след като процедурата, която подлежи на контрол за законосъобразност (а не за целесъобразност) е проведена, а и приключила с влязъл в сила акт на възложителя, на административния орган или на съда, следва да се обсъжда и съдържанието на договора. Тази преценка обаче е само дотолкова, доколкото има противоречие между клаузите на договора и утвърдената от възложителя документация. В конкретния случай, КЗК не констатира такова противоречие, а оплакването, че предвидената в договора неустойка води до нарушаване на добрите нрави, е извън обхвата на проверката в рамките на административния процес. КЗК счита, че доколкото предвидената неустойка по този договор не води до нарушение на императивни текстове от ЗОП, както и че тази неустойка не е условие нито за допустимост на участниците, нито за оценка на техните оферти, следва да се приеме, че в случая не е налице нарушение, което да води до незаконосъобразност на обжалваното решение за откриване на процедурата. (Решение № АКТ-234-13.03.2013)

Второто твърдение на жалбоподателя е, че в нарушение на разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията не е пристъпила към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор след изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП, а точно 10 работни дни след срока. Съгласно чл. 68, ал. 10 от ЗОП, първо изречение, след изтичане на срока по ал. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Законът има предвид задължението на комисията да не извършва други действия по оценка на съответствието на офертите с критериите за допустимост или да преминава на следващия етап в процедурата - оценка на предложенията, преди да е изтекъл срокът за получаване на допълнително представените документи. Буквалното тълкуване на жалбоподателя за разглеждане на представените документи на следващия ден след изтичане на петдневния срок не намира опора в закона, доколкото липсва волеизявление на законодателя в такъв смисъл. (Решение № АКТ-233-13.03.2013)

Видно от Протокол № 2 от 15.11.2012г. комисията за провеждане на процедурата е разгледала и приела допълнително представените липсващи и нередовни документи от Обединението, които е изискала от същия участник с Протокол № 1 от 06.11.2012г. След направена допълнителна проверка на документите на Обединението, комисията е установила липсата на референция за изпълнените договори от участник в обединението, които документи не са били поискани от участника в първото уведомление. Ето защо, комисията на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП е поискала от Обединение, в петдневен срок от уведомлението, да представи референции за изпълнените договори от участника в Обединението. Вземайки предвид така изложената фактическа обстановка КЗК приема, че решението на комисията да изиска допълнително от Обединението референции, след изпращане на Протокол № 1, в който същите не са описани като липсващи, представлява изправяне на пропуск, който тя е допуснала при провеждане на процедурата. Това е така, защото в конкретния случая комисията е изискала допълнителни документи, които са различни от тези изискани от Обединението с Протокол № 1 от 06.11.2012г. и това нейно действие е извършено на същия етап от процедурата – проверка на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. Този извод се налага и от обстоятелството, че неконстатираните липсващи референции в плик № 1 от офертата на Обединението и неизискването на същите с протокол №1, по своята същност представляват процедурен пропуск на самата комисията провеждаща процедурата, който не може, по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, да обоснове отстраняването на участника от процедурата. Действително чл. 68, ал. 8 от ЗОП предвижда задължение комисията да извърши цялостна проверка на наличието и съответствието на представените документи за допустимост на участниците, а не да осъществява това действие поетапно. Т.е. това е правна опция за отстраняване на пропуски чрез изпращане на Протокол № 1 с отразените констатации на комисията и изброяване на липсите и несъответствията, които да бъдат отстранени, което задължение следва да бъде изчерпателно осъществено. В конкретния случай обаче, допуснатото повторно изискване на документи на същото правно основание се явява несъществено нарушение, доколкото комисията сама е отстранила непълнотата на предишната си проверка и то на същия етап на процедурата - проверка на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя. В противен случай, до оценка и класиране би бил допуснат участник, който не е доказал съответствието си с критериите за допустимост на възложителя. До същия правен ефект – повторно упражняване на правомощието по чл. 68, ал. 8 от ЗОП би се достигнало и в хипотезата на упражнен контрол по чл. 36а от ЗОП на възложител, ако последния констатира пропуска, както и при упражнена проверка за законосъобразност при обжалване пред КЗК и ВАС. В тази връзка, КЗК счита, че оспореното действие на комисията за провеждане на процедурата не съставлява нарушение, което да обоснове отмяна на процесното решение, тъй като същото изправя допуснат съществен пропуск в процедурата. (Решение № АКТ-196-05.03.2013)

Съгласно одобрената с решението за откриване документация за участие участниците следва да представят оферта, в изискуемото в раздел V от документацията възложителят съдържание. По отношение документите в плик № 3 изрично е предвидено, че същата следва да съдържа ценово предложение, към което е приложено КСС за обособената позиция, в която се посочват единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена. Към КСС се прилагат и подробни анализи на единичните цени за всяка една позиция и дейност. Изрично е записано, че участник, който не е представил някое от описаните по-горе приложения към ценовото си предложение и/или е представил непълно, частично и/или неясно ценово предложение и/или приложения към него се отстранява от участие в процедурата. Коментираният от жалбоподателя текст се отнася до методиката за определяне комплексната оценка на предложенията, като аритметичната грешка се отнася до извършени аритметични грешки в КСС, но не и до несъответствие между сметките, отразени като краен резултат в КСС и рекапитулацията и изрично оферираното в образеца на ценовото предложение като крайна стойност за изпълнение на поръчката. Предвид това КЗК намира, че не е налице противоречие между текстове в документация за участие. Жалбоподателят, при наличие на съмнение относно визираните текстове, е следвало да се възползва от възможността, дадена му в чл. 29 от ЗОП и да изиска разяснения от документацията по отношение начинът на третиране на „аритметична грешка в КСС”, или съответно да обжалва предходния административен акт – решението за откриване и/или решението за промяна в преклузивния срок документацията за участие и/или методиката за оценка. Доколкото същото не е осъществено, документацията, с визираните в нея текстове, е станала задължителна както за участниците в процедурата, така и за възложителя и неговия помощен орган. В настоящия случай правилно комисията е приела, че несъответствието между рекапитулацията и стойността в КСС с оферираната крайна стойност за изпълнение на поръчката по обособена позиция № 1 не може да се санира с последващо потвърждаване на КСС или на Крайната цена в образеца на ценово предложение. По отношение приложението на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е необходимо да се прецизира, че визираната разпоредба оправомощава помощния орган по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове №2 и №3. Визираното правомощие комисията осъществява в условията на оперативна самостоятелност, с оглед конкретния случай, но същото е запретено да се използва за промяна на техническото и ценово предложение на участниците. КЗК счита, че дори и комисията да беше изискала от жалбоподателя разяснение по плик № 3, то последващото „потвърждаване за меродавна цена” или тази, съдържаща се в КСС и рекапитулацията, или тази, описана като окончателна в самия образец на ценово предложение, ще се яви промяна в ценовото предложение в съответните части /КСС или Образец на ценово предложение/, което е недопустимо и запретено от закона. Предвид горното КЗК счита, че жалбоподателят законосъобразно е отстранен от участие в процедурата за обособена позиция № 1 и доколкото е налице класиране на участниците на първо и второ място, същият няма правен интерес от обжалване на извършеното от помощния орган, съответно от възложителя класиране на участниците за обособена позиция №1, поради което останалите му възражения в тази насока следва да се оставят без разглеждане и да се разгледат единствено твърденията за незаконосъобразност на решението за класиране и избор на изпълнител в частта за обособена позиция № 2. (Решение № АКТ-244-13.03.2013)

Установено бе, че след представяне на допълнително изисканите документи от жалбоподателя не са били представени документи за трите дружества в качеството им на подизпълнители съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, като допълнително представените анекси към договорите за транспортни услуги и декларации от управителите на трите дружества правилно не са били кредитирани от помощния орган, тъй като същите не са били изискани от него и съответно не биха могли да се вземат под внимание като доказателства към офертата на участника. Предвид което комисията по процедурата правилно е приела, че не се касае в настоящия случай за хипотезата на чл.51а, ал.1 от ЗОП, за ползване на чужд технически и човешки ресурс (автомобили и шофьори) от участника, тъй като от договорите за транспортни услуги е видно, че трите фирми ще бъдат ползвани като подизпълнители. Хипотезата на чл. 51а , ал.1 от ЗОП предоставя възможност на участниците да използват чужди ресурси, които могат да бъдат технически, човешки и др., но условието е тези ресурси да бъдат използвани от самия участник в процедурата, с които той лично ще изпълни цялата или част от обществената поръчка, а не както е в конкретния случай трите дружества да изпълняват дейност, която е определена от възложителя като част от поръчката и е показател за формиране на комплексната оценка, съгласно методиката – доставка на хранителни продукти при заявена рекламация от страна на община Добрич. В контекста на изложеното КЗК споделя становището на конкурсната комисия, респективно възложителя, че доставката на хранителни стоки при заявена рекламация ще бъде осъществена от лица (трите фирми), които ще вземат участие в изпълнението предмета на поръчката и съответно ще получат възнаграждение не за ползването на техните автомобили, а възнаграждение за извършена доставка на хранителни изделия.
Видно от съдържанието на приложените договори, участникът няма да използва съгласно разпоредбата на чл. 51а от ЗОП, дадени ресурси на определени лица, а директно възлага изпълнението на част от дейността по предмета на обществената поръчка, а именно доставка на хранителни стоки при заявена рекламация от страна на община Добрич. (Решение № АКТ-206-05.03.2013)

За да се използват чужди ресурси и доказването им, че са на разположение тези ресурси на участника, това може да стане посредством облигационни правоотношения като наем, лизинг, право на ползване. В случая, от представените документи е видно, че участникът не е сключил договори за използване ресурсите на „Триада - ГТ" ООД град Добрич, „Тропик" ООД град Добрич и „Савимекс" ЕООД град Добрич, а е сключил договори за изпълнение на дейност предмет на обществената поръчка - доставка на хранителни стоки при заявена рекламация. В тази връзка КЗК приема, че съгласно съдържанието на сключените договори за транспортни услуги, помощния орган правилно е квалифицирал трите фирми като подизпълнители на участника, като за тях е трябвало да бъдат представени от жалбоподателя всички изискуеми документи съгласно документацията за участие и в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Въз основа на гореизложеното КЗК счита, че комисията правилно е приела, че участникът не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, като е предложила законосъобразно дружеството да бъде отстранено от процедурата, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗОП, тъй като жалбоподателят не е приложил в офертата си документи изискуеми при участието на подизпълнители. (Решение № АКТ-206-05.03.2013)

Установено бе, че комисията е допуснала техническа грешка, като в Протокол № 2 е посочила, че ще оповести на 23.01.2013г. ценовите предложения на допуснатите участници, но на този ден не са били отворени ценовите оферти, като преди това представителите и на двамата участници са били уведомени, че след разглеждане на допълнително представените доказателства и от двамата участници, офертите на същите са били отстранени от процедурата, за което комисията се е мотивирала и не се е стигнало реално да разглеждане и оценка на документите в плик № 2 и № 3. Във връзка с изложеното твърдение, следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 36а от ЗОП е диспозитивна. Възложителят разполага с право на преценка дали в хода на работата на назначения от него помощен орган да упражни правото си на контрол или не. Прилагането на възможността разписана в текста на чл. 36а от ЗОП не е задължителен елемент от етапите на процедурата. Приемането на резултатите от работата на комисията от страна на възложителя, видно от положения подпис на същия, че приема представения му Протокол по чл. 72 и е съгласен с работата на комисията, без да е осъществен текущ контрол не представлява пропуск в задълженията на възложителя. (Решение № АКТ-226-13.03.2013)

По отношение на реализирания общ размер на оборота за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011г.) не по-малко от 90 000 000 лв., видно от обявената прогнозна стойност на обществената поръчка, същата е в размер на 24 040 534, 52 лв. без ДДС. При съпоставяне с изискуемите 90 000 000 лв. общ размер на оборота за последните три приключили финансови години, минималният размер надвишава почти четири пъти прогнозната стойност на самата поръчка. КЗК намира същия за необосновано завишен и ограничаващ участието на лица в обществената поръчка, тъй като посоченото изискване е в противоречие с разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП, особено в съчетание с изискването за наличие на минимален специфичен оборот (оборот от строителство, предмет на поръчката). (Решение № АКТ-298-26.03.2013)

На първо място следва да се отбележи, че настоящата процедура е по договаряне без обявление, като по тази причина не може да се приеме, че е налице нарушение на чл.25, ал. 2, т. 8 от ЗОП, който касае съдържанието на обявлението, каквито доводи излага жалбоподателя. Относно финансирането на обществената поръчка, действително никъде не е посочено как ще бъде финансирана обществената поръчка, като от това следва да се заключи, че тя ще бъде финансирана от бюджета на община Пловдив. Видно от нейния предмет, изпълнението е насочено преимуществено към особено чувствителна част от населението – децата в много ранна и ранна възраст. Удовлетворяване на тяхната ежедневна нужда от отопление и топла вода съставлява приоритет за всяка общинска власт. Наред с това осъществяването на предмета на обществената поръчка е в изпълнение на Решение № 223, взето с протокол № 15 от 16.06.2011г. на Общински съвет-Пловдив, относно „Приемане на Актуализация на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на община Пловдив” и „План за действие, обхващащ периода 2011-2013г.”, като в т. 2 от решението Общински съвет - Пловдив възлага на кмета на община Пловдив изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за периода 2011-2013г. Въз основа на изложеното, не могат да бъдат уважени доводите за липса на финансиране, наведени от жалбоподателя, а следва да се приеме, че не е налице нарушение, което да води до незаконосъобразност на обжалваното решение за откриване на процедурата, доколкото предвидените механизми за осигуряване на финансирането от общинския бюджет не водят до нарушение на императивни норми и правила от ЗОП. КЗК счита за недопустимо твърдението на жалбоподателя, че така заложеното финансиране поражда възможност изпълнителят на обществената поръчка да не получи коректно заплащане на вложените средства, труд и материали за реализацията на предмета на поръчката. В компетенциите на КЗК не попада произнасянето по твърдения за евентуално нарушение или възможност за извършването на такова, като посоченото няма отношение към откриването на процедурата и съблюдаването на принципите на ЗОП, заложени в чл. 2 ЗОП. (Решение № АКТ-296-26.03.2013)

С Решение № 3/01.02.2013 г. в посоченият от ЗОП срок, възложителят се е възползвал от правната възможност да извърши промяна в документацията за участие, в частта техническа спецификация. В т. 2.2. „Изисквания към предмета на поръчката“ от документацията за участие, възложителят е пояснил, че изделията трябва да отговарят точно на техническите изисквания, посочени в спецификацията към документацията за участие, а в т. 5.1. „Отваряне на офертите“ е отбелязано, че комисията назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и изискванията, посочени в ЗОП и условията на документацията за участие в процедурата. Тук трябва да се отбележи, че определянето на техническите изисквания, на които следва да отговарят изработените и доставени от участниците изделия, попада в оперативната самостоятелност на възложителите, доколкото единствено те биха могли да преценят на какви характеристики следва да отговарят тези изделия, за да удовлетворят максимално нуждите им. При определянето на изискванията към доставяните изделия обаче възложителите са длъжни да се съобразяват със заложените в ЗОП разпоредби, чиято цел е да се гарантира свободната и лоялна конкуренция, равнопоставеността и недопускането на дискриминация. Въпреки предходното, за възложителя няма законова пречка да поставя специфични условия и изисквания, към участниците, когато това е пряко свързано, налага се и обосновава от спецификата на предмета на поръчката или се изисква съгласно специален нормативен акт. В настоящия случай посочените изисквания са заложени предвид специфичната функция, за която ще бъде използвано униформеното представително и теренно облекло. Също така обжалваните изисквания на възложителя не касаят посочването на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, които да доведат до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки, което води и до липса на нарушение по разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. В обжалваната обществена поръчка възложителят е използвал комбинация от способи за точно дефиниране на техническите изисквания, а именно ползване на български стандарти, които въвеждат европейски стандарти, общоприети технически спецификации, създадени и широко възприети от индустрията, посочване на работни характеристики и функционални изисквания, които позволяват точно определяне на предмета на поръчката. От прегледа на дадените от възложителя разяснения на основания чл. 29 от ЗОП, последния се е придържал стриктно към изискванията от техническите спецификации, изменени и допълнени с Решение № 3/01.02.2013г., където като уточнение е записано, че „всички изделия в техническите спецификации се изработват съобразно описанията, а фигурите с изображенията са помощни“. […] Водена от изложеното КЗК приема, че със заложените от възложителя изисквания за изработката и доставка на униформено представително и теренно облекло последният е спазил изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съобразно спецификата на предмета на поръчката. (Решение № АКТ-283-21.03.2013)

Съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 4 ЗОП комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря не изискванията на чл. 57, ал. 2 ЗОП. Според последната норма офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. От фактическа страна е установено, че в протокола на комисията се съдържа констатация, че жалбоподателят е представил пликове № 3 за всяка обособена позиция, всички поставени в един общ плик № 3. В общия плик се съдържа един магнитен носител и четири броя запечатани пликове № 3 за всяка обособена позиция. В пликове № 3 за всяка обособена позиция се съдържа ценово предложение на участника на хартиен носител, без да има поставен магнитен носител с цена за съответната позиция. От изложеното може да се заключи, че участникът е допуснал нарушение на разпоредбата на чл. 57, ал. 2 ЗОП и следователно посоченото второ правно основание за отстраняване на офертата е правилно изложено. Това е така, защото участниците следва да изготвят ценовите си предложения като отчитат както изискванията на закона, така и предварително оповестените условия по поръчката в съвкупност. В този смисъл излагането на ценовите оферти по всички обособени позиции на един и същи файл се явява неизпълнение на изискването ценовите оферти да са представени отделно за всяка една обособена позиция (чл. 57, ал. 2 във връзка с чл. 57, ал. 3 ЗОП). (Решение № АКТ-264-21.03.2013)

КЗК намира за неоснователно твърдението, че възложителят е нарушил разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП като не е осигурил достъп до протоколите от работата на комисията, въпреки направеното писмено искане. Видно от представените по преписката писмени доказателства, в отговор на постъпилото на 06.02.2013г. искане от страна на жалбоподателя за предоставяне на протоколите на помощния орган, възложителят е изпратил на 11.02.2013 г. по факс до участника копие на същите. В този смисъл КЗК счита, че е спазен законоустановения тридневен срок по чл. 73, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 6 от ГПК за осигуряване на достъп до горепосочените документи. Що се касае до възражението на жалбоподателя по отношение на пълнотата на полученото от него решение, следва да се отбележи, че същият е имал възможност, след като е констатирал липсата на част от съдържанието на акта, да изиска от възложителя ново копие на въпросния документ. В този смисъл КЗК не счита, че е налице пропуск от страна на възложителя, който да води до отмяна на издаденото от него решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка. (Решение № АКТ-280-21.03.2013)

Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. Следователно комисията непрецизно е дала на участниците 5 дневен срок, без да уточни че същият следва да е 5 работни дни, а не календарни. Писмото е получено от участника на 22.01.2013г., което се установи от товарителница № 05341123. Видно от сниманото копие на плика, в който са представени допълнителните документи по плик № 1 от участника, върху същия е сложен входящ № 70-00-82/29.01.2013г., от което следва, че участникът ги е представил на 29.01.2013г., която дата е посочена и в Протокол № 4/29.01.2013г., ползващ се като неоспорен с материална доказателствена сила за отразените в него обстоятелства. Предвид че 5-те работни дни изтичат именно на 29.01.2013г., считано от уведомяването на обединението, извършено на 22.01.2013 г., то участникът е спазил законовия срок за представяне на допълнителните документи по плик № 1, поради което законосъобразно комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти е приела и е разгледала получените документи. В случай че комисията не ги беше приела, тъй като 5 дневният срок (календарен) е изтекъл на 28.01.2013г. (във връзка с чл. 60, ал. 6 от ГПК), помощният орган на възложителя щеше да е извършил нарушение на императивната норма на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, изречение първо, което щеше да бъде основание за отмяна на решението за класиране на участниците. (Решение № АКТ-277-21.03.2013)

На първо място неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че непосочването в обжалваното решение на това кой от членовете на комисията е правоспособен юрист е индикация за незаконосъобразност на състава на комисията. Няма законово императивно изискване в крайния акт по процедурата – решението за класиране и избор на изпълнител – да се съдържа информация относно професионалната квалификация на членовете на конкурсната комисия. Такава информация, с оглед проверката за законосъобразност на състава във връзка с чл. 34, ал. 2 от ЗОП, може да бъде посочена в заповедта за назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите и в протоколите от работата на последната. В конкретния случай, от Заповед № РД -25-2400/11.12.2012г. за назначаване на комисия, отразена в т. 4 от фактическата част на настоящото решение, не става ясно кой от членовете е правоспособен юрист. В допълнение към заповедта, в хода на извършеното проучване възложителят представи пред КЗК писмени доказателства и по-конкретно квалификационни документи (диплома за завършено образование и удостоверение за правоспособност), от които се установи, че в състава на помощния орган е налице изискуемия по закон правоспособен юрист, а именно членът на комисията М. Б.- началник отдел „Обществени поръчки“. От последното следва, че комисията е била в състав, формиран съгласно изискванията на закона и изказаното в тази връзка съмнение на жалбоподателя се явява неоснователно. (Решение № АКТ-274-21.03.2013)

На следващо място жалбоподателят твърди, че изискването на възложителя за заверка на копия от представените документи с печат на участника е незаконосъобразно, тъй като не намира опора в нормативната уредба и е свързано с отдавна отменени разпоредби на ЗСч. В същото време изискването е дискриминационно по отношение на дружества, регистрирани след 2001 г., когато е отменен ЗСч., тъй като ги поставя в неравноправно положение с дружества, регистриране преди отпадане на изискването за наличие на печат. В подобно положение са и участниците обединения, макар да не са персонифицирани по смисъла на ЗЗД. Следва да се има предвид, че сред обстоятелствата, които подлежат на вписване или актовете, които подлежат на обявяване в Търговския регистър, никъде не фигурира условие за представяне на образец на печат на дружеството. Съгласно чл.13, ал.1 от ТЗ търговецът е длъжен да посочи в търговската си кореспонденция и в интернет страницата си, ако има такава: фирмата, седалището и адреса на управление, ЕИК и банковата сметка. Търговецът може да посочи и адрес за съобщения. В текста, озаглавен „Задължение за посочване на данни” законодателят не е включил изискването за поставяне на печат в търговската кореспонденция, като условие за идентификация на търговеца. Оттук следва, че печатът няма свое собствено правно значение и не е закрепен нормативно като условие за достоверност или автентичност. Никъде в разпоредбите си ТЗ не поставя изискване за легитимация на търговските дружества да се полага и печат, наред с подписа на представляващия. Съгласно Закона за счетоводството, в изменението от 2003г., е отпаднало изискването за търговците да полагат подпис и печат върху първични счетоводни документи, издадени по електронен път.
В същото време следва да се има предвид, че в обичайната търговска практика се е наложило масовото използването на печат, като средство за идентификация на търговските субекти, наред с подписа на представляващия. Освен това набавянето на печат не е свързано с непреодолими трудности и разходи, които да са от естество да възпрепятстват заинтересовано лице да закупи документация и да участва в процедура по възлагане на обществена поръчка. В този смисъл е неоснователно да се твърди, че разгледаното изискване е ограничително по смисъла на чл. 25, ал. 5 ЗОП. (Решение № АКТ-334-03.04.2013)