Архив на блога

сряда, 9 януари 2019 г.

Някои промени в Закона за защита на конкуренцията и в Тарифата за събиране на такси за производствата пред КЗК и ВАС по Закона за обществените поръчки, в сила от 01.01.2019г.


Със  Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 77 от 18.09.2018г. бяха направени някои промени и в Закона за защита на конкуренцията, които влязоха в сила от 01.01.2019г.

Промените се отнасят основно за реда за обжалване на актовете на КЗК и засягат най-вече текста на чл. 64 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).
Съгласно новия текст, решенията на Комисията, освен ако изрично не е предвидено друго, вече ще се обжалват относно тяхната законосъобразност пред Административния съд - София област като първа инстанция. Решенията на съда подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).
Досегашната уредба предвиждаше обжалване изцяло пред ВАС като на първа инстанция делата се гледаха от тричленен състав на съда, а на втора – от петчленен състав на същия съд.
Обжалването както и досега ще става в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването на решенията до страните по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а за третите лица-от публикуване на решенията в електронния регистър на комисията.
Определенията на КЗК, когато това е предвидено, също ще могат да бъдат обжалвани относно тяхната законосъобразност по реда за обжалване на решенията - пред Административния съд - София област (чл. 64, ал. 3). Срокът за обжалване на определенията е 7 дни от съобщаването им на страните по реда на АПК.

  • Такива са например определенията по чл. 97, ал. 1 от ЗЗК, с които се налагат временни мерки, когато съществува риск от сериозно увреждане на интересите на потребителите или на конкурентите. Става въпрос за мерки, с които се забранява разпространението на рекламата, преди да е станала публично достояние или спирането й когато вече е разпространена. Както и досега жалбата не спира изпълнението на определението, освен ако съдът разпореди друго.
  • По същия начин ще се обжалват и определенията по чл. 40 от ЗЗК, с които Комисията спира производството, когато окончателното й произнасяне зависи от решаване на въпрос или спор от компетентността на друг орган.
  • Казаното по-горе се отнася и за определенията по чл. 55, ал. 2 от ЗЗК, с които Комисията се произнася относно това, че не приема дадена информация за поверителна. Това означава, че Комисията не е приела мотивите на предоставилото информацията лице, че същата съдържа производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, респективно няма да третира тази информация при специален режим, включващ отказ на достъп до нея на страните в производството и заличаване съответните на данни в крайното решение на КЗК.   


Промяна в чл. 69, ал. 2 предвижда, че държавните органи и органите на местното самоуправление, които досега бяха освободени от заплащане на държавни такси по производствата пред КЗК вече ще дължат такива. 

С ПМС № 322 на МС от 20.12.2018г. (обн., ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г.) са направени някои промени и в Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки (ЗОП) пред КЗК и пред Върховния административен съд, приета с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., които също влизат в сила от 01.01.2019г.


За касационното обжалване на решенията на КЗК пред ВАС вече ще се събира пропорционална такса в  размер на таксите събирани от КЗК, а не както беше до момента – в половин размер. Тази промяна кореспондира с изменението на чл. 220, ал. 1 от ЗОП. Следва да се припомни, че таксите по жалби по ЗОП пред КЗК зависят от посочената от Възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка или съответната обособена позиция както следва:
  • ·        за поръчки на стойност до 1 000 000 лв. - 850 лв.; 
  • ·        за поръчки на стойност от 1 000 000 до 5 000 000 лв. - 1700 лв.; 
  • ·        за поръчки на стойност над 5 000 000 лв. - 4500 лв.

Държавните такси за отмяна на влезли в сила съдебни актове и за частни жалби пред Върховния административен съд ще се определят по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Считано от 01.01.2019г. отпада ал. 2 на чл. 220 от ЗОП, съгласно която Възложителите се освобождаваха от заплащане на държавни такси.

В чл. 1 от Тарифата е добавена нова ал. 3, която въвежда събиране на такси за предоставяне на презапис на електронни документи в зависимост от носителя както следва: 
  • ·        за CD - 1 бр. - 0,50 лв.
  • ·        за DVD - 1 бр. - 0,60 лв.