Архив на блога

събота, 21 септември 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LВ документацията за участие в обществената поръчка са посочени изискванията при изготвяне и предаване на офертите, като изчерпателно са изброени всички документи, които офертата трябва да съдържа. Сред тях са финансово предложение, по образец към документацията, и каталог с цени на нови, оригинални части, компоненти, възли и консумативи – на хартиен или електронен носител. Безспорно това са два различни документа, изисквани от възложителя – единият е по образец, а другият представлява каталог с предлаганите от участника артикули и цени. В одобрената документация възложителят изрично е указал, че тези два документа представляват част от съдържанието на плик № 3 „Финансово предложение“, от което следва извода, че жалбоподателят е трябвало стриктно да спазва изискванията на вече утвърдената документация и да приложи в плик № 3, посоченият каталог. От представения по преписката плик № 3 на жалбоподателя е видно, че същият съдържа ценова оферта по образец с включена спецификация с конкретни по вид резервни части, цени и срок на гаранция, както и документ, озаглавен „Каталог с цени на нови, оригинални части, компоненти, възли и консумативи, предлагани от „ФАР 04“ ЕООД“. Съдържанието на последния обаче, изцяло се припокрива със спецификацията – част от ценовата оферта, като единствената разлика е, че е премахната колоната „Гаранция“. Така представеният документ не съдържа никаква допълнителна информация и освен, че чисто формално е наименован според изискванията на възложителя, на практика не съдържа данните, чието събиране се цели с него. Следва да се отбележи, че в т. 1.2. от ценовата оферта е записано, че участникът трябва да посочи предлаганата отстъпка „от единичната цена за всички вложени оригинални нови части, компоненти, възли и консумативи, извън посочените в спецификацията“. Възложителят изисква каталог с цени, за да се направи преценка на единичните цени и предлаганата от участника отстъпка за съответните артикули, а търговската отстъпка е единият от показателите според одобрената методика, съобразно които ще се преценява икономически най-изгодната оферта. Спецификацията, която е част от ценовата оферта и която е приложена от жалбоподателя вместо каталог, не може да даде изисканата съгласно документацията информация за предлагана търговска отстъпка на артикули извън посочените в спецификацията, както и не може да замести същия. Безспорно установено от доказателствата по преписката е също така, че такъв каталог жалбоподателят не е предоставил. В т. 1.2. на офертата кандидатът е предложил отстъпка върху единичните цени на всички части, възли и консумативи извън посочените в спецификацията, а при липса на каталог тази отстъпка е с чисто декларативен характер. По тази причина комисията правилно е решила да не допусне до участие в окончателното класиране офертата на „ФАР 04“ ЕООД. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че дори и да не бил представил необходим документ, той следвало да му бъде изискан още с протокол № 1. Въпросният каталог е част от финансовото предложение, изрично посочено в документацията е, че плик № 3 съдържа ценовата оферта и каталога. Видно от представените протоколи за работата на комисията е, че тя първо е пристъпила към отваряне на плик № 1, след това на плик № 2 и накрая е разпечатан плик № 3, т.е. комисията е спазила реда за разглеждане на офертите. Предвид изискването каталогът да се съдържа в плик № 3 и с оглед факта, че това не е изискуем документ за подбор, не е възможно същият да бъде изискан от участника с Протоколи № 1 и 2, които отразяват работата на комисията по отваряне на пликове № 1 и 2. Спрямо документите, съдържащи се в плик № 3, е неприложима разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП и те не подлежат на допълване или отстраняване на нередовност. С оглед изложеното, комисията е провела правилно и законосъобразно процедурата по оценка и класиране на офертите Жалбоподателят е отстранен на валидно правно основание – чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради представяне на оферта, неотговаряща на изискването на възложителя. (Решение № АКТ-1018-14.08.2013)

Възложителят е поставил условие към участниците да приложат към ценовата си оферта допълнително предложение, съгласно което доставчикът на превозното средство предлага на възложителя и лизингова схема със съответните финансови условия, по която същото да бъде придобито от него за съответния срок. Както сам отбелязва в жалбата си Консорциум „Камено - 2013“, той е приложил към ценовата си оферта лизингова схема за финансирането му като участник, която си е осигурил от банка „Уникредит лизинг“ АД. При анализ на представения от „Уникредит лизинг“ АД документ се установява, че същият представлява обща бланка, без изходящ номер, и адресат; без отразен лизингополучател, като същият не е подписан и подпечатан. Следователно представеният документ не покрива изискванията и не изпълнява функциите, които са отразени в Документацията за участие относно неговото съдържание. Релевантни са констатациите на комисията, че представения погасителен план и оферта от „Уникредит лизинг“ АД не се подписан и подпечатан и не е ясно кой служител на банката е издал тези документи, а също така сумите посочени в тях са в евро, докато участникът е посочил цена в лева. Законосъобразно е предложението на комисията, респ. решението на възложителя да предложи Консорциум „Камено - 2013“ за отстраняване от участие в процедурата поради оферта не съответства на обявените условия, тъй като участникът не е представил подробна лизингова схема съобразно условията на възложителя. Следва също да се допълни, че в тази връзка разпоредбите на ЗОП не допускат допълване или коригиране на представено в процедура ценово предложение.
Може да се направи извод, че представения погасителен план от „Уникредит лизинг“ АД е неотносим към изискванията на възложителя, тъй като не съответства като по отношение на адресатите, така и по отношение на съдържанието с обявените условия. Заключенията на помощния орган отразени в мотивите му, че „Уникредит лизинг“ АД е подизпълнител и разглеждането на декларация № 8 касаят разглеждане на документите за подбор на участника, който етап е преминат успешно от него и не са относими към съответствието на ценовата оферта на участника с изискванията на възложителя относно съдържането й. Неточните правни изводи обаче не се отразяват на факта, че ценовата оферта на жалбоподателя не отговаря на обявените условия и чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП е приложен законосъобразно. Решението на възложителя да отстрани участника Консорциум „Камено - 2013“ на горното правно основание е законосъобразно и неточното правно тълкуване на помощния орган на установените факти не е съществено процедурно нарушение, което да бъде основание за отмяна на оспорения акт и връщане на процедурата. (Решение № АКТ-1018-14.08.2013)

Твърдението на жалбоподателя, че е необходимо допълнително оценяване на верността на технологичното оразмеряване и предложените оразмерителни параметри, тъй като са налице основания да се смята, че в изчисленията на „Хидрострой” АД е допусната грешка не следва да се обсъжда в настоящото производство. Това твърдение се основава на предположения на жалбоподателя, за които не са наведени конкретни аргументи и доказателства, които да се преценят от КЗК съобразно изискванията в документацията. (Решение № АКТ-1012-14.08.2013)

Що се отнася до изложения от жалбоподателя довод за субективен елемент при определяне на оценката на участниците по показател „Техническо предложение”, следва да се посочи, че законодателят не е въвел задължително изискване оценките на участниците да бъдат определяни чрез точен математически алгоритъм (формула за оценка), т. е. оставена е възможност възложителят да въведе показатели, при които тази преценка се извършва от неговия помощния орган. Предвид гореизложеното и доколкото начинът на определяне на оценките на участниците в процедурата по Показател „Техническо предложение” не противоречи на разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от ЗОП и чл. 37, ал. 2 от ЗОП, КЗК счита, че утвърдената методика за оценка на офертите е законосъобразна и следва да бъде оставена в сила. (Решение № АКТ-1083-04.09.2013)

КЗК намира за неоснователно твърдението, че класираният на първо място участник не притежава достъп до гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка в размер на не по-малко от 1 000 000 лева или собствен финансов ресурс, предвиден само за изпълнение на поръчката, на същата стойност. В изпълнение на това изискване „Каро Трейдинг” ООД, е представило референция от „Инвестбанк” АД (издадена на 03.09.2012 г.), съгласно която дружеството има договорен с банката кредитен лимит за банкови гаранции и кредит за оборотни средства в размер на 4 100 000 лева, до който ще има достъп във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Грашево, Община Велинград” в минималния изискуем от възложителя размер от 1 000 000 лева. Отделно участникът е представил и декларация от управителя на дружеството, съгласно която същият декларира, че кредитната линия от ТБ „Инвестбанк” АД в размер на 1 000 000 лева, ще бъде използвана само и единствено за реализация на проекта на поръчката. ((Решение № АКТ-1010-14.08.2013)

Жалбоподателят твърди,че не е получавал и не са му връчвани копия от протоколите от работата на комисията, като по този начин е бил лишен от възможността да се запознае с действията и констатациите, извършени от комисията, довели до отстраняването му от участие в процедурата. Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП, при писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Видно от установената фактическа обстановка, жалбоподателят не е направил искане до възложителя за предоставяне на копие или достъп до протоколите от нейната работа, поради което и възложителят съответно не му ги е предоставил. В същото време следва да се посочи, че констатациите на комисията по отношение на представения от участника „Консултантска инженерна група“ ООД плик № 3 „Предлагана цена“ са описани в протокол № 1 от нейната работа, който е бил изпратен на жалбоподателя с писмо изх. № 69.82/27.05.2013г. Предвид изложеното, може да се заключи, че по този начин жалбоподателят се е запознал своевременно с действията и констатациите, извършени от комисията, които са довели до отстраняването му от процедурата, поради което изложеното от него твърдение в тази връзка се явява неоснователно. (Решение № АКТ-1009-14.08.2013)

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.2 от ЗОП в състава на комисията се включват задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчка. Комисията се състои от нечетен брой членове - най -малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП най-малко трима. В настоящата фактическа обстановка е видно, че възложителят назначава със Заповед комисия в състав: председател и четирима членове. В качеството на член на комисията е посочено лицето Живко Димитров, който обаче съгласно същата Заповед № 256/16.05.2013г. е определен като консултант. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗОП решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й т.е. в приемането на решения на помощния орган следва да участват само и единствено неговите членове, но не и външни лица - консултанти, наблюдатели и т.н. Членовете на комисията и консултантите имат различни права и задължения. Консултантите нямат право да участват във вземането на решения. Задължително е обаче да изразят своето становище в окончателния протокол от работата на комисията. Те не участват в гласуванията, а дават само експертни становища, върху чието съдържание възложителят не може да влияе. По същата причина консултантите не носят административнонаказателна отговорност: те не участват във вземането на решения за отстраняване или допускане до оценяване на подадените оферти. В настоящата фактическата обстановка е видно, че в протоколите от работата на комисията Живко Димитров е вземал участие в работата на комисията и е изпълнявал задължения като редовен и пълноправен член на комисията на възложителя, а не задълженията които би следвало да изпълнява като "консултант" към настоящата поръчка. След извършен анализ на попълнените декларации по чл. 35 от ЗОП декларацията попълнена от Живко Димитров е попълнена и подписана в качеството му на консултант, а не на член на комисията на възложителя. Видно от това неговите задължения са били да дава становища относно работата на комисията, а не да участва във вземането решения като пълноправен неин член. Предвид така изложеното КЗК счита, че комисията на възложителя се явява в настоящия случай незаконосъобразна. От една страна поради факта, че в работата на комисията е участвало лице без право на глас, а от друга, че поради причина, че консултанта не е редовен член на комисията членовете й са четен брой. Въз основа на така направения фактически и правен анализ КЗК счита, че комисията на възложителя е незаконосъобразно конституирана, тъй като в нейния състав присъстват четен брой членове. (Решение № АКТ-1088-04.09.2013)

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя, че назначената от възложителя комисия е заседавала в незаконен състав. Видно от съдържанието на протоколите от работата на помощния орган комисията е заседавала (разглеждала и оценявала техническите предложения и писмените обосновки относно ценовите предложения на участниците) в състав от четирима членове – адв. Пенчо Милков, Диан Йорданов, Марияна Димитрова и Диляна Иванова- Букева. В горепосочените протоколи е обективирано, че на заседанията, проведени на 09.05.2013г. и 17.06.2013г. външния експерт Надежда Бенчева е отсъствала по обективни причини, като същата не е била заместена от резервен член на помощния орган – възможност, предоставена от законодателя съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗОП. Не са налице и данни, че възложителят е издал заповед в съответствие с цитираната разпоредба за определяне на нов член на комисията. Доколкото нормата на чл. 34, ал. 2 ЗОП е императивна, то на всички заседания и при всички действия комисията за провеждане на процедурата следва да приема решенията си в пълен състав (състоящ се от нечетен брой членове), като при невъзможност някой от членовете да присъства възложителят е следвало да издаде заповед за назначаване на друг външен експерт, доколкото в заповедта за комисия не е предвиден резервен член външен експерт. Предвид изложените факти, КЗК приема, че заседанията на 09.05.2013 г. и 17.06.2013 г., са проведени от комисия в непълен състав, което е в противоречие с императивните изисквания на закона. Като допълнение в случая следва да се отбележи и обстоятелството, че на едно от заседанията, на които е отсъствала г-жа Бенчева са били разглеждани и оценявани техническите предложения на допуснатите участници – етап от провеждането на процедурата, който неминуемо изисква присъствието на квалифициран експерт в областта на строителните и ремонти дейности. Експертните знания, притежавани от г-жа Надежда Бенчева са били необходими именно при оценяването на офертите по заложените в методика технически показатели. Нейното отсъствие подлага под съмнение обективността на поставените оценки на участниците по показател „Предлаган подход за изпълнение на СМР, гарантиращ качествено строителство и недопускане на пропуски и непълноти”. Предвид изложеното по-горе, КЗК счита, че констатациите на комисията за провеждане на процедурата след извършване на действията, описани в Протокол № 1 (обективиращ дейността на помощния орган по отваряне на офертите за участие и разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя) не следва да се приемат за валидни, тъй като са направени в резултат на заседаване на комисия в незаконосъобразен състав, поради липсата на външния експерт г-жа Надежда Бенчева. Именно предвид гореизложените аргументи, обжалваното решение за избор на изпълнител следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като фактическото основание за неговото издаване са протоколите от работата на комисията. Следва да се има предвид, че след като е констатирано съществено нарушение по провеждане на заседанията на помощния орган, то процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да се върне от последното законосъобразно действие – провеждане на заседание за разглеждане на допълнително получените от участниците документи за подбор (на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП) и оценка на техническите предложения от комисия в пълен състав. Предвид установеното нарушение, останалите твърдения, свързани с последващите действия на комисията (оценка на ценовите предложения на допуснатите участници) не следва да се обсъждат, тъй като същите са извършени на по-следващ етап от провеждане на процедурата.
 КЗК намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че съставът на комисията за провеждане на процедурата е определен в нарушение на императивните разпоредби на ЗОП. След извършен преглед на представените по преписката писмени доказателства, КЗК установи, че в титулярния състав на назначената със Заповед № ЗОП-12/12.02.2013г. на кмета на Община Тутракан комисия са включени един правоспособен юрист (външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП), един външен за администрацията на възложителя експерт с квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и трима експерти, чийто опит съответства с предмета на поръчката. За резервни членове на комисията са определени двама служители в Община Тутракан – строителен инженер и правоспособен юрист. Тук е моментът да се отбележи, че разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП предвижда в състава на помощния орган да бъде включен поне един правоспособен юрист, като по отношение на останалите членове въпросът е оставен на преценката на възложителя, но със задължителното указание лицата да притежават необходима професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на дадената обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗОП съответният възложител може по собствена преценка да привлича като член на помощния му орган и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Видно от заповедта за назначаване на комисията и допълнително представените документи, касаещи квалификацията и опита на експертите, включени в нея, КЗК счита, че законовите задължения при определянето на състава на помощния орган са изпълнени. В съответствие с изискванията на закона за включване на правоспособен юрист, възложителят е назначил адв. Пенчо Пламенов Милков – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. От представените за него документи (дипломи, заповеди, удостоверения и др.) се установи, че същият безспорно притежава необходимата квалификация и опит, които да гарантират съблюдаването на законосъобразността при протичането и приключването на обжалваната процедура. Отделно следва да се отбележи, че горепосоченият експерт е защитил дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема „Договорни отношения в строителството” – обстоятелство, което води до извода, че адв. Милков притежава и необходимата квалификация да участва като редовен член в комисията по провеждане на настоящата процедура. Що се касае до експертите Марияна Димитрова и Диляна Иванова- Букева, то КЗК установи, че същите са участвали в редица комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет строителство на различни обекти. Назначаването на г-жа Букева като член на помощния орган на възложителя е обосновано и от обстоятелството, че същата като експерт счетоводител в извършва финансов контрол върху плащанията, извършени от общината. Отделно доколкото всяка обществена поръчка включва минимални изисквания за икономически и финансови възможности и включва представянето на ценови оферти, то е напълно логично в състава на комисията за провеждане на процедурата да вземат участие лица с икономическо образование, какъвто в конкретния случай са г-жа Диляна Иванова-Букева и г-н Диан Йорданов. Последният притежава и изискуемия съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗОП професионален опит в съответствие с предмета на поръчката, тъй като от представените по преписката документи е видно, че същият е работил като строителен работник и лаборант в строително изпитвателна лаборатория. Отделно г-н Йорданов е бил и регионален администратор в регионално звено за изпълнение на проект „Красива България” в гр. Варна. Излагайки горното, КЗК счита, че назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата попада напълно в хипотезиса на чл. 34, ал. 2 от ЗОП и се явява компетентна да разгледа, оцени и класира получените оферти съобразно поставените в документацията условия, стига същата да заседава (да разглежда, оцени и класира предложенията на участниците) в пълния си състав. (Решение № АКТ-1086-04.09.2013)

КЗК намира за основателно твърдението, че е налице несъответствие между срока за изпълнение на поръчката, посочен от възложителя в обявлението за поръчката и този, отбелязан в документацията за участие. След запознаване със съдържанието на документацията за участие (в това число и обявлението за поръчката и проекта на договор) се установи, че в т. ІІ.3. от обявлението и чл. 2, ал. 1 от проекта на договор възложителят е посочил, че продължителността на поръчката е 18 месеца, докато в т. 3 на Раздел І от документацията за участие е записано, че „срокът за изпълнението на договора е 24 месеца от датата следваща датата на подписването му от страните”. Според КЗК допуснатото противоречие е съществено и представлява нарушение, което би могло да се коригира единствено чрез публикуване на решение за промяна в документацията за участие на основание чл. 27а от ЗОП, но не и чрез разяснение, както е сторил възложителят в случая. Следва да се отбележи, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от ЗОП обявлението за обществената поръчка задължително трябва да съдържа информация относно срока за изпълнение на поръчката, като същият следва да е съобразен и да е идентичен с този, посочен в документацията за участие. С обжалваното решение за откриване на обществената поръчката възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие като съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП корекции по тях могат да бъдат направени еднократно единствено чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. В случая възложителят не се е възползвал от тази възможност, като вместо това след като е бил уведомен от КЗК на основание чл. 121а, ал. 1 от ЗОП за образуваното производство по преписка № КЗК-890/26.07.2013г. е изпратил до заинтересованите лица, закупили документацията, разяснение, с което е уточнил, че срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца. Горепосоченото действие на възложителят по никакъв начин не може да бъде толерирано от КЗК като валидно, поради което обжалваното решение за откриване на процедурата следва да бъде обявено за незаконосъобразно и да бъде отменено. (Решение № АКТ-1083-04.09.2013)

В Раздел „Технически възможности“ от обявлението за участие възложителят е изискал следното минимално изискване, касаещо изпълнени договор/и през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, сходни с предмета и обема на поръчката, а именно: „Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата, посочена в обявлението като крайна за подаване на офертите, договор/и за услуги с предмет и общ обем, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти. Под „сходни” с обема на поръчката следва да се разбират договори на обща стойност равна или по-голяма от прогнозния бюджет на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.“ След като се запозна с представените по преписката доказателства, КЗК установи, че класираният на първо място участникът - „Рила Консулт“ ЕООД е представил Декларация по образец - Приложение № 9 видно от която, последният е реализирал общ оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години в размер на 1 979 000 лв. Представен е и Списък-декларация на основните изпълнени договори по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП от участника през последните три години, в който са описани 11 на бр. договори на обща стойност - 778 994 лв. без ДДС. Като част от задължителните елементи за попълване на цитираното Приложение № 10 е срокът за изпълнение на договора, за който срок възложителят е указал да се посочи начална дата и крайна дата на изпълнението. От така представеният Списък-декларация на участника „Рила Консулт“ ЕООД е видно, че това изискване не е спазено, тъй като участникът е упоменал само по една дата и за единадесетте описани от него договори, т.е. не се установява дали реално тези обекти посочени в цитираната Списък-декларация са изпълнени и ако са изпълнени кога са приключили. От тук може да се направи обоснован извод, че изисканите от възложителя изпълнени договори за услуги с предмет и общ обем, сходен с предмета на поръчката не се доказва от разискваният участник, следователно и изискания оборот на обща стойност не по-малко от 1 000 000 лв. за последните три години не се доказва, че действително е реализиран от дейности сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. В заключение КЗК счита, че в случая е налице несъобразяване и неизпълнение на предварително поставените от възложителя изисквания, налагащо от своя страна, комисията да приложи спрямо участника „Рила Консулт“ ЕООД законоустановената процедура в чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП. Неизвършвайки посочените действия, помощният орган на възложителя е нарушил процесуалните правила и незаконосъобразно е допуснал до по-нататъшно участие в обществената поръчка участника „Рила Консулт“ ЕООД. (Решение № АКТ-1082-04.09.2013)

По отношение определянето на членове на комисията възложителят следва да вземе предвид обекта и сложността на обществената поръчка, т.е. комисията, която ще извършва разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в обществената поръчка трябва да се състои от компетентни да извършат тази дейност лица, притежаващи съответните знания и умения, както и практически опит. В конкретния случай със Заповед № 354/16.04.2013г. на възложителя, като член на комисията е привлечен външния експерт Росен Иванов Милянков – адвокат, вписан в списъка на АОП под № ВЕ 869 от 2009-04-15. За привлечения външен експерт от страна на възложителя не са представени никакви доказателства, удостоверяващи придобит опит в областта на предмета на поръчката. Доколкото квалификацията юрист е посочена в официален документ – списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и лицето е адвокат, то тя е безспорна, но в случая остава недоказано именно конкретното, изискуемо се от законодателя обстоятелство – „квалификация в съответствие с предмета на поръчката” (чл. 34, ал. 3 от ЗОП). Обстоятелството, че едно лице е юрист и е вписано като адвокат не го препятства да се впише и в списъка на АОП с външни експерти, но при условие, че именно като лице от този списък, то участва в обществена поръчка, включваща пътни СМР и ВиК дейности и от външния експерт се оценяват елементи на строителния процес – процес, който е предмет на поръчката, то законът изисква „квалификация в съответствие с предмета на поръчката”. По отношение на адв. Росен Милянков – вписан в списъка на АОП под № ВЕ 869 от 2009-04-15 възложителят не е представил никакви доказателства, че лицето притежава „квалификация в съответствие с предмета на поръчката”. С оглед на това, КЗК приема за недоказано, че по отношение на вписания в списъка на АОП член на помощния орган на възложителя е изпълнен императива на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. В конкретната спорна пред КЗК процедура не се удостоверява, че вписаният в списъка на АОП под № ВЕ 869 от 2009-04-15 член на конкурсната комисия е участвал именно в качеството си на експерт със специфична квалификация, гарантираща специфични и задълбочени познания в съответната сфера – рехабилитация на път и/или ВиК на населено място. Доколкото в случая възложителят се е възползвал от възможността да включи в състава на комисията външен експерт по чл. чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, то същият следва да има именно квалификация в съответствие с предмета на поръчката, което в настоящия случай не е спазено и е довело до незаконосъобразен състав на комисията за провеждане на процедурата. Следва обаче изрично да се подчертае, че проблемът със състава на конкурсната комисия не е в обстоятелството, че юристите-членове са двама, както неоснователно счита жалбоподателят, а че е назначено лице от списъка на АОП, което не отговаря на императива на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. Изискването на закона – чл. 34, ал. 2 от ЗОП е в състава на конкурсната комисия да бъде включен не повече от един правоспособен юрист. КЗК счита, че това тълкуване на текста на закона се явява неоснователно ограничително и в текста на закона не е заложен изричен императив за забрана за участие на повече от един правоспособен юрист в състава на помощния орган. (Решение № АКТ-1092-04.09.2013)неделя, 15 септември 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLІХРазпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП изисква в състава на конкурсната комисия да е включен задължително правоспособен юрист, а останалите членове да са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката и сложността на поръчката. Следва да се отбележи, че в ДР на ЗОП липсва легална дефиниция за „квалификация” по смисъла на този закон, поради което в него следва да се вложи смисъл на общоупотребимото правно понятие „квалификация”, което съставлява необходимата степен от знания, умения и навици, чрез които става възможно извършването на определена дейност в общественото разделение на труда и тя изразява равнището на подготвеност на съответния експерт да изпълнява определена функция. Съдебната практика прибавя към тази дефиниция и деловите качества при изпълнение на съответната дейност. В изискуемата съвкупност от знания, умения и навици, знанията са два вида - теоретични и практически, като теоретичните знания се натрупват чрез образованието в учебни заведения, а практическите знания се усвояват в процеса на упражняването на определена трудова функция. Освен посочените елементи в квалификацията се включват и уменията, които са израз на личните способности на съответния експерт да осъществява трудова дейност. От изложеното може да се направи извод, че професионалната квалификация на членовете на комисията следва да се разглежда в по-широк смисъл.
Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на доставка и монтаж на оборудване за изпълнение на проект „ Хиляда години от битката на Самуил (1014 - 2014) - устойчиво развитие на туристическа атракция ”Самуилова крепост” в община Петрич”. Изхождайки от дейностите, които ще се изпълняват, а именно: монтиране на информационни табели, мултимедийно табла, инсталиране на видеонаблюдение, изработване на холографски копия е необходимо членовете на комисията да притежават знания и умения в областта на механиката, електротехниката.
За председател на комисията на възложителя е назначена инж. Петя Иванова Кънчева притежаваща диплома за висше образование с професионална квалификация електроинженер, член на комисията Наталия Димитрова Аврамова притежаваща диплома за завършено висше образование със специалност - електроинженер, член на комисията е и Юлиян Крумов Антонов с диплома за завършено висше образование със специалност машинен инженер. Имайки предвид предмета на поръчката и нейната специфика КЗК прави обоснования извод, че наличието на двама електроинженери и един машинен инженер покрива изискването на закона за членове на комисията на възложителя да са лица имащи съответната квалификация. (Решение № АКТ-1089-04.09.2013)

Първото твърдение, изложено в жалбата, е че възложителят е нарушил процедурата по уведомяване на участниците, тъй като е изпратил процесното решение извън 3-дневния срок, посочен в ЗОП. Регламентираният в чл. 73, ал. 3 от ЗОП срок е инструктивен, а не преклузивен, неспазването му не накърнява правата на участниците, поради което за възложителя не следват неблагоприятни последици. Уведомяването на участниците за решението за класиране извън 3-дневния срок не е основание за отмяна на процесното решение като незаконосъобразно, тъй като правото на защита на участниците не е засегнато или ограничено. Доказателство за това е жалбата, инициирала проучването, тя е израз на упражнено право на защита, допустима е и подлежи на разглеждане по същество. (Решение № АКТ-1018-14.08.2013)

Съгласно обявлението за обществена поръчка, участниците трябва да представят валиден Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, а като минимално изискване е указано: „наличието на валиден Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, издадени от акредитирани институции или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област. Сертификатът задължително се представя в превод на български език, а сертифициращия орган да отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно и за него. По отношение на участник обединение критерият за подбор се прилагат съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 25, ал. 8 ЗОП).
След като се запозна с представените по преписката доказателства, КЗК установи, че класираният на първо място участник по обжалваната обособена позиция 5 - „Панов“ ЕООД е представил – 1 брой копие на Сертификат QMS/204-11, издаден от „Джи Ес Мениджмънт Системс“ ЕООД на 23.08.2011 г., в уверение на което е потвърдено, че организацията „Панов“ ЕООД е внедрила и прилага система за управление в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008, с обхват на сертификация „Търговия, доставка и монтаж на сцени, театрално оборудване и обзавеждане и костюми“. С валидност до: 22.08.2014г. За установяване основателността на така изложеното твърдение с писмо КЗК, се обърна за експертно становище към ИА „Българска служба за акредитация“, във връзка с издаденият от „Джи Ес Мениджмънт Системс“ ЕООД Сертификат № QMS/204-11 по БДС EN ISO 9001:2008 на „Панов“ ЕООД, гр. Варна. В представения отговор се посочва, че приложеният сертификат няма доказателства, че е издаден под акредитация на национален орган за акредитация, който е страна по многостранно споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. Изрично е посочено, че Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) не е акредитирала „Джи Ес Мениджмънт Системс“ ЕООД. В становището е подчертано още, че всеки акредитиран орган по сертификация посочва номер на предоставената му акредитация върху издавания от него сертификат, за да обозначи издаването на сертификата под акредитация. В заключение ИА „Българска служба за акредитация“, определя, че на основание гореизложеното представеният сертификат не отговаря на изискванията на чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. КЗК счита, че в случая е налице несъобразяване и неизпълнение на предварително поставените от възложителя изисквания, налагащо от своя страна, комисията да приложи спрямо участника „Панов“ ЕООД законоустановената процедура в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
Неизвършвайки посочените действия, помощният орган на възложителя е нарушил процесуалните правила и незаконосъобразно е допуснал до по-нататъшно участие в обществената поръчка „Панов“ ЕООД. Този порок от своя страна е рефлектирал и върху обжалваното решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП, в частта му по обособена позиция 5 - „Изработване и доставка на костюми и декори за сценична постановка „Съдбоносни дни на 893 година“, тъй като същото възприема изцяло констатациите на комисията за провеждане на процедурата. Предвид на изложените съображения, КЗК счита, че Решение № 014/2012/02 от 17.06.2013 г. на кмета на община Велики Преслав за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с посочения предмет, в частта по обособена позиция № 5 страда от наведените в жалбата пороци и следва като незаконосъобразно да бъде отменено, в тази си част, а преписката да бъде върната на възложителя за ново разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване мотивите в настоящото решение. (Решение № АКТ-1014-14.08.2013)

Изложените мотиви на помощния орган на възложителя са в рамките на обявените изисквания за оценка по този показател. Следва да се има предвид, че методиката по спорния показател е субективна, като е предоставено в правомощията на комисията оценяване на техническите предложения въз основа експертното мнение на членовете й. Доколкото аргументите на комисията са съобразени с указанията в методиката и съответстват на данните и информацията в техническото предложение на жалбоподателя, то по отношение на този участник методиката по спорния показател е приложена законосъобразно.
Наведените в жалбата аргументи, касаещи обясненията на жалбоподателя относно това кой от двата предложени подхода за изпълнение на поръчката, този предложен от него или съответно този, предложен от избраният за изпълнител на поръчката е по-добър като се базира на най-добрите налични практики и опитът на участниците в обединението- жалбоподател не следва да се обсъждат в настоящото производство. Така изложените аргументи касаят субективното мнение на жалбоподателя относно начина на представяне на техническите предложение на участниците, което не подлежи на преценка във връзка законосъобразността на решението за избор на изпълнител.
Изложените аргументи в жалбата, че самите проектни части на проекта са изброени в технологична последователност, която следва при проектирането, поради което не е правилен мотива на комисията, че не се установява детайлно и последователно представяне на етапите при проектирането не доказва неправилно прилагане на методиката за оценка. Аргументът на жалбоподателя отново не е свързан с изисквания в документацията и методиката за оценка, доколкото в случая е изразено неговото субективно мнение относно това дали предложението за етапите на проектирането са представени детайлно.
По изложените по-горе съображения не е относим към законосъобразността на обжалваното решение за избор на изпълнител и аргумента на жалбоподателя, че комисията би трябвало да оцени разликата в предложените методи и подход, а не обема на записката. (Решение № АКТ-1012-14.08.2013)

По същество, решението на възложителя за прекратяване на процедурата съдържа конкретни и ясни мотиви, като е записано, че: „Целта на Закона за обществените поръчки е осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетни средства при съобразяване с регламентираните в чл. 2 от ЗОП принципи. Принципът за свободна и лоялна конкуренция при възлагането на обществените поръчки не може да бъде спазен, когато до класиране на офертите е допуснат само един участник. В хипотезата на чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП, каквато е в конкретния случай, при наличието само на една оферта, която отговаря на предварително обявените условия на възложителя, заложения критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта” е практически неприложим, поради невъзможност на комисията да съпостави заложените в документацията показатели за оценка с други оферти и да извърши реален конкурентен подбор между участниците”.
Тук следва да се подчертае, че пазарът на мобилни услуги, в чиито обхват е и предмета на процесната обществена поръчка е сегментиран, като ноторно е известно, че участниците, т.е. реално опериращите дружества, са само три - „БТК” АД, „Космо България Мобайл” ЕАД и „Мобилтел” ЕАД.
Горецитираните мотиви на възложителя отразяват прилагането на принципа на ефективността в областта на материята на обществените поръчки, принцип, който се съизмерява не само с другите принципи на обществените поръчки като правен клон, но и е отделен от тях. Това е видно и от нормативната структура на ЗОП, в рамките на която принципът за ефективност е заложен в една разпоредба – чл. 1 от ЗОП, а принципът за свободна и лоялна конкуренция – в друга /чл. 2 от ЗОП/. С оглед на това, необосновано е позоваването на практика на КЗК /Решение № 787/03.07.2013 г. на КЗК/. В цитираното решение КЗК разглежда законосъобразността на прилагането на чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП в контекста на липса на обосновка на мотивите, които налагат прекратяването и бланкетно използване на доводи за липса на конкуренция, но настоящия случай не е такъв. Възложителят, в настоящото процесно решение за прекратяване залага фундаментния принцип за ефективността – принцип, който предполага именно наличие на ефективен избор, избор, който в случая, за възложителя не е налице. Възложителят не може да избере най-доброто за него предложение по параметрите, по които е посочил, че желае да направи избора си. След като възложителят не разполага с каквато и да е възможност за избор на предложения, то това е хипотеза, в рамките на която законодателят му дава възможността да избере една от двете законосъобразни линии на поведение – или да сключи договор /но при лиса на избор/ или – да прекрати процедурата и респективно – по-късно откривайки нова, да си гарантира възможността за избор. (Решение № АКТ-1011-14.08.2013)

Относно твърдението, че мотивите, с които помощният орган е приел, че обосновките са бланкетни и представляват фрагменти от изложеното от участниците, КЗК счита, че в Протокол № 2 от 03.12.2012 г. ясно и точно са посочени кои от алтернативно изброените в разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП обстоятелства, комисията е счела че са налице. Изложените от помощния орган на възложителя мотиви обосновават наличието на едно или няколко от предвидените в закона основания за приемането на дадената обосновка, свързани с „оригинално решение“, „техническо решение”, „икономичност при изпълнение на поръчката” или „изключително благоприятни условия за съответния участник”. В случая следва да се спомене, че непосочването на допълнителни мотиви за приемането на всяка една обосновка (различаващи се от тези, посочени в писмените обосновки на участниците) не представлява пропуск, който да обуславя отмяната на крайния акт на възложителя, имайки предвид, че с представянето на отделни мотиви биха се преповторили и потвърдили посочените от дадения участник данни, довели до оформянето на неговото предложение. С оглед на това, КЗК счита, че приемането на писмените обосновки на петимата участника от страна на комисията е мотивирано в достатъчна степен, съобразено е с изискванията на закона и с условието от документацията за участие да не се предлага срок за изпълнение по-малък от 61 дни, поради което не е налице нарушение на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, което да е довело до опорочаване на обжалваното решение. (Решение № АКТ-1010-14.08.2013)

Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, пликът с офертата на участника трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика с № 1, № 2 и № 3. Предвид това, КЗК намира, че понятието „непрозрачност” не изисква резултат, а именно - да бъде прочетено изцяло съдържанието на находящия се в плика документ. Непрозрачен, по смисъла на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, е този плик, който при нормални условия и употреба не позволява през него да прозират графични знаци, които могат да бъдат прочетени. Относно плик № 3 „Предлагана цена”, тъй като последният съдържа ценовото предложение на участника, което подлежи на оценяване и формира част или цялата оценка в зависимост от критерия за оценка на офертите „икономически най-изгодна оферта” или „най-ниска цена”, понятието „непрозрачност” е въведено с оглед гарантиране тайната на ценовите предложения на участниците до отварянето им на публичното заседание от комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, като се елиминира и най-малката възможност за предварително узнаване на съдържанието на цялото или на части от ценовото предложение на даден участник, което би могло да повлияе върху класирането на участниците. Достатъчно е при преглед на плика да е налице възможност да бъдат визуализирани графични знаци, без значение дали реално комисията е узнала предложенията на участника, за да се приеме,  че е нарушено императивното изискване за непрозрачност на Плик № 3, съдържащ ценовото предложение. Следва да се има предвид, че изискванията на закона са строго формални, т.е. достатъчно е плик № 3 да е прозрачен, за да се приеме, че участникът следва да бъде отстранен от участие в процедурата. В хода на производството пред КЗК, възложителят е представил оригиналния плик № 3 от офертата на „Консултантска инженерна група“ ООД. След преглед на представения плик, КЗК установи, че същият е бял и е неотворен, като на лицето на плика е залепено друго парче бяла хартия, върху което е напечатан следния текст „плик № 3. „Предлагана цена” на Консултантска инженерна група“ ООД“, а на гърба на плика има поставени три подписа, както и е изписано името Михаил Памукчиев - „Стройконсулт и партньори“. В легнало положение върху работен плот се установява, че през плика са видими напечатани редове текст, а при вдигане към светлина се чете и част от намиращото се вътре в самия плик съдържание. С оглед изложеното КЗК намира, че плик № 3 „Предлагана цена” е прозрачен, поради което законосъобразно комисията е предложила, а кметът на община Севлиево е отстранил от участие в процедурата жалбоподателя „Консултантска инженерна група“ ООД. (Решение № АКТ-1009-14.08.2013)

На първо място в жалбата се посочва, че общата предлагана цена следва да включва всички разходи за изпълнение на предмета на поръчката. От своя страна предметът включва пълно и комплексно изпълнение на различен по вид дейности, в различни по местоположение места, с определени за всяка дейност цени, обобщени в една обща цена, представляваща сбор от цените на отделните дейности. Според жалбоподателя следва да се изработи Система за контрол за измервателни уреди (СКИУ), за което се определя отделна цена. Документацията сочи, че изработването на проект за СКИУ се отнася до всички обекти на възложителя, подробно описани в същата. Възложителят не е посочил, че изисква да се изработи проект за СКИУ за един обект или за една точка на контрол. Следователно цената за СКИУ следва да е за всички обекти, а не за една точка за контрол, както е посочено в решението за класиране и избор на изпълнител. В жалбата е изведен извод, че възложителят е определил най-ниската цена по друг критерий, различен от посочения в указанията. Поради изложеното се е стигнало до нарушаване на методиката за формиране на цената, липсва мотивираност, което от своя страна води до издаване на порочен акт.
Изложените твърдения не се подкрепят от установените факти по настоящата преписка. Първо, КЗК не споделя виждането на жалбоподателя, че в документацията никъде не е посочено, че следва да се изработи проект за СКИУ за един обект или за една точка на контрол. Действително в указанията за изготвянето на офертата, липсва изричен запис, че цената за изготвяне на проект за СКИУ касае само една точка на контрол. Но изискването се извлича от съдържанието на образец № 0-3. В него е указано, че следва да се посочат три единични цени, включително цена за изготвяне на проект за СКИУ. Също е указано, че се посочва обща цена, която е сума от трите единични цени за изпълнение предмета на поръчката, касаеща една точка за контрол. Оттук е ясно, че цената за проект за СКИУ следва да се съобрази за една точка за контрол и да се включи в сумата на общата цена. От своя страна именно общата цена подлежи на оценка в разглежданата процедура. Този извод се подкрепя от указанието на възложителя, че при несъответствие между предложените единични и обща цена, е валидна общата цена на офертата. Според документацията, ако бъде открито такова несъответствие, участниците са задължени да приведат единичните цени в съответствие с предложената от тях обща цена.
В жалбата се сочи още, че съгласно указанията за изготвяне на ценовата оферта следва да се предложи цена за административни процедури и съгласувателни дейности пред компетентните митнически органи. Твърди се, че разходите на административните услуги за отделните обекти са различни, тъй като обектите са на различни отстояния на ТУ на АМ, което предопределя няколко различни цени за административните разходи. Според жалбоподателя в документацията се указва, че за административните разходи следва да се определи една обща цена, отнасяща се за всички обекти, която да участва във формирането на крайната обща цена за изпълнение на предмета на поръчката.
Посоченото твърдение също не се подкрепя от представената административна преписка. Както е посочено и по-горе, следва да се предложи обща цена, сбор от единичните цени, включително за административни разходи, по отношение на една точка за контрол. Както при проекта за СКИУ и тук цената за административните услуги следва да се съобрази за една точка на контрол и да се включи в сумата на общата цена. (Решение № АКТ-1007-14.08.2013)


Жалбоподателят оспорва мотивите на процесното решение като твърди, че не са налице основанията, предвидени в приложимата разпоредба, а именно чл. 103, ал. 2, т. 3 от ЗОП, поради което счита откриването на процедура на договаряне без обявление за немотивирано и незаконосъобразно.
Цитираната норма предвижда, че възложителите вземат решение за възлагане на обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, породени от настъпване на събитие от извънреден характер, което възложителят при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати и за преодоляването на което не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. Тоест за да се приложи цитираната разпоредба, законодателят е предвидил необходимостта да бъдат кумулативно изпълнени пет предпоставки: 1. да е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия; 2. събитие от извънреден характер; 3. причинно-следствена връзка между неотложните действия и събитието от извънреден характер; 4. при полагане на дължимата грижа възложителят да не е могъл или да не е бил длъжен да предвиди или предотврати това събитие и 5. за преодоляването на събитието да не могат да бъдат спазени сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. Същевременно в закона се съдържа легална дефиниция на понятието „събитие от извънреден характер” в разпоредбата на §. 1, т. 28а от ДР на ЗОП, а именно: „Събитие от извънреден характер е природно бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда.”
В разглеждания случай, въз основа на представените доказателства, КЗК приема, че хипотезата на чл. 103, ал. 2, т. 3 ЗОП, не е изпълнена. Видно от посочените в настоящото решение мотиви, възложителят е отбелязал, че откритата процедура на договаряне с обявление с предмет „Охранителна услуга – охрана с технически средства и физическа охрана” се обжалва пред КЗК и е образувано производство. Едновременно с това е изтъкнато, че възложителят не е могъл да предвиди, в рамките на дължимата грижа, подаването на жалба срещу решението за откриване на процедура, а от друга страна е налице неотложна необходимост от осигуряване на охрана на обектите от водоснабдителна система, която в случай, че не бъде осигурена, ще доведе непосредствено застрашаване живота и здравето на хората на територията на Столична
община. Откриването и провеждането на процедура на договаряне без обявление цели обезпечаване извършването на охранителната услуга по посочените по-горе съображения, до сключване на договор въз основа на процедура за обществена поръчка на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
КЗК счита, че самото оспорване на решението за откриване на процедура на договаряне с обявление по съществото си не съставлява някои от хипотезите на понятието „събитие от извънреден характер“, което от своя страна е една от кумулативно изискуемите предпоставки, която в случая, не е изпълнена. Не може и не следва да се приема, че едно признато от закона право на обжалване може да се яви събитие от извънреден характер, което не е могло да се предвиди. Напротив точно това действие, доколкото е залегнало в ЗОП, като право на участниците и заинтересованите лица, може да бъде предвидено от всеки един възложител. За законосъобразното прилагане на нормата е необходимо да са изпълнени едновременно условията, посочени по-горе, като с това следва да е налице и събитие от извънреден характер, а именно природно бедствие, авария или катастрофа, както и друго събитие, което непосредствено застрашава живота и здравето на хората или околната среда.
Не следва да се приема и другия мотив, който е обосновал волята на възложителя за откриване на процедура на договаряне без обявление, а именно, че е налице неотложна необходимост от осигуряване на охрана на обектите от водоснабдителна система, доколкото ако същата не бъде осигурена, ще доведе до застрашаване живота и здравето на хората на територията на Столична община. Към жалбата си „Викинг-Николов“ ЕООД представя доказателства (които не се оспорват от възложителя) от които е видно, че охраняване на обектите на „Софийска вода“ АД се извършва и обществения интерес в тази връзка е защитен. Предвид това не може да се сподели тезата, че е налице неотложна необходимост от осигуряване на охрана на обектите от водоснабдителна система на Столична община. Според КЗК, съвкупността от изложените обстоятелства в мотивите на решението за откриване на процедурата, неправилно е била възприета, като събитие с извънреден характер, налагащо решение от страна на възложителя, обосноваващо откриване на процедура на договаряне без обявление. От това следва обоснования извод, че възложителят незаконосъобразно е приложил разпоредбите на чл. 103, ал. 2, т. 3 ЗОП и на §.1, т. 28а от ДР на ЗОП, относно избора на вида на процедурата, а процесното решение следва да се отмени като незаконосъобразно. (Решение № АКТ-1006-14.08.2013)