Архив на блога

сряда, 16 май 2012 г.

Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки – Част VІI


Когато предметът на поръчката се отнася до създаване на интелектуален продукт – резултат от творчески труд, който е индивидуален, конкретен и се ползва с автентичност и неповторимост в основния му вариант, условието за еквивалентност (равностойност, равнозначност) е несъотносимо към предмета на конкретната процедура. Изискването на чл. 32, ал. 2 от ЗОП, според което, към предмета на поръчката се добавят думите "или еквивалентно" в подобни случаи не е задължително. (Решение № 386 от 2012г.)

Законодателят е предоставил възможност възложителят свободно да определи условията и изискванията към участниците, които смята, че ще му гарантират точно изпълнение на поръчката при съобразяване със спецификата на нейния предмет и неговите потребности, но при зачитане на основните принципи на чл. 2 от ЗОП и при спазване на забраната (чл.25, ал. 5 от ЗОП) условията или изискванията да не дават предимство на даден участник или необосновано да ограничават участието на лица. Когато възложителят определя даден показател за оценка и предварително знае кой участник може да го изпълни и и съответно ще получи предимство при оценяването по него, това означава, че чрез залагането на подобни параметри за оценка е предопределен участникът, който ще получи най-много точки. В тази връзка посоченото условие се явява дискриминационно. (Решение № 370 от 2012г.)

Съгласно съдебната практика и практиката на КЗК, правото на жалба за участник класиран на второ или трето място се простира до оплаквания, свързани с допустимостта и оценяването на офертите на класирани на по-предни позиции участници, както и законосъобразното оценяване на неговата оферта. Твърденията относно отстранени вече от процедурата участници са недопустими и следва да се оставят без разглеждане. (Решение № 368 от 2012г.)

С оглед спазване на основните принципи на ЗОП за равнопоставеност и недопускане на дискриминация, при съпоставяне на офертите на участниците следва да се съотнасят стойностите, получени при използването на един и същ математически подход (Решение № 368 от 2012г.)

Определянето на техническите изисквания, на които следва да отговарят доставяните от участниците продукти, попада в оперативната самостоятелност на възложителите, доколкото единствено те биха могли да преценят на какви характеристики следва да отговарят тези продукти, за да удовлетворят максимално нуждите им. При определянето на изискванията към доставяните изделия обаче възложителите са длъжни да се съобразяват със заложените в ЗОП разпоредби, чиято цел е да се гарантира свободната и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускането на дискриминация. Въпреки това за възложителя няма законова пречка да поставя специфични условия и изисквания, към участниците, когато това е пряко свързано и се налага и обосновава от спецификата на предмета на поръчката или се изисква съгласно специален нормативен акт. Анализ на представените по преписката доказателства е установил, че в конкретния случай посочените изисквания са заложени предвид специфичната функция за която ще бъдат използвани диализаторите, а именно извършване на хемодиализа. От изключително важно значение за пациентите, които е необходимо да бъдат подлагани на хемодиализа, е както материалът, от който са изработени диализаторите така също и начина за стерилизацията им, тъй като през тези медицински продукти преминава кръвта на пациентите, за да бъде пречистена. Предходното обсновава изискването за материала и начина на стерилизация на медицински изделия, което от своя страна води и до липса на нарушение по отношение на чл. 32, ал. 1 от ЗОП. Също така обжалваните изисквания на възложителя не касаят посочването на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, които да доведат до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или стоки, което води и до липса на нарушение по разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от ЗОП. (Решение № 427 от 2012г.)

КЗК приема за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че показателят за оценка „срок за отложено плащане” не представлява показател, който да е пряко свързан с предмета на поръчката (доставка на медицински изделия). Определянето на показателите за оценка на офертите е част от оперативната самостоятелност на възложителите, като те сами определят онези показатели, които имат преимуществено значение за избора на участниците. Извършваният от КЗК контрол за законосъобразност обхваща единствено проверка, която следва да установи дали при прилагане на одобрената от възложителя методика би се стигнало до прозрачно и справедливо класиране на участниците в процедурата. От извършеният анализ на методиката за оценка КЗК е установила, че предвиденият за оценка показател „срок за отложено плащане” представлява конкретна стойност, която приложена във формулата, посочена от възложителя в Методиката за оценка, води до обективно, прозрачно и конкурентно класиране на офертите, в съответствие с принципите заложени в чл. 2, ал. 1 от ЗОП. (Решение № 427 от 2012г.)

Нормата на чл. 58, ал. 3 от ЗОП има диспозитивен характер, който е в полза на самия възложител и която възможност може да упражни до сключване на договора за поръчката. Изискването за удължаване на срока на валидността на офертата представлява предложение от възложителя към участника за потвърждаване на волята му да участва в класирането и евентуално да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка след забавяне на същата по повод на нейното обжалване. Удължаване на срока на офертите може да се иска при класиране на участниците (преди сключване на договора) и не прегражда правото на възложителя да постанови решение за класиране на участниците. Изтичането на срока на валидност на офертата няма за последица незаконосъобразност на проведената процедура. В конкретния случай участник е бил уведомен с факс на 17.02.2012г. да удължи срока на валидност на подадената оферта, както и да представи удължена банкова гаранция. Срокът за удължаване на валидността на офертата е даден до 16.00 ч. на 22.02.2012г., а участник е потвърдил своето удължаване на срока на 21.02.2012г., като същевременно възложителят е постановил Решението за класиране на 21.02.2012г., преди да изтече дадения срок - на 22.02.2012г. КЗК е приела, че издаването на решение преди изтичане на дадения срок за удължаване на офертата не води до порок в процедурата, поради което не е налице нарушение на чл. 58 , ал. 3 от ЗОП. (Решение № 425 от 2012г.)

В разпоредбата на чл. 39, ал. 2 т. 2 от ЗОП законодателят е предвидил, че в условията на оперативна самостоятелност възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение когато: 1. е подадена само една оферта или заявление за участие; 2. има само един кандидат или участник, който отговаря на изискванията по чл. 47-53а или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя. Докато в ал.1 на чл. 39 от ЗОП са посочени основания, при наличие на които възложителят е длъжен да прекрати процедурата, действайки при условията на обвързана компетентност, то разпоредбата на ал. 2 е с диспозитивен характер и при прилагането й административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност. В конкретния случай още в обявлението е разписано изрично условието, че рамковото споразумение ще бъде сключено с няколко изпълнители - най-малко трима. Целта при предварителното определяне на тези условия е била като се има предвид характера на услугата, особената й обществена значимост за населението на общината, както и динамиката на пазара при предоставянето й, да осигури публичност, прозрачност и лоялна конкуренция не само в процеса на провеждане на процедурата по сключване на рамковото споразумение, а и по време на периода на изпълнението му - 48 месеца. Следователно възложителят е изискал класирането на минимум 3-ма участници в процедурата, с които да бъде сключено рамково споразумение с поне 3 изпълнители. В този смисъл, наличието на годна оферта само на един участник, с който да се продължи процедурата, би било в разрез с принципите на ЗОП за осигуряване на конкурентно начало при възлагане на обществените поръчки. КЗК е на мнение, че при прекратяването на процедурата за сключване на рамково споразумение само с един изпълнител на основание чл. 39, ал. 2, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 93а, ал. 2 ЗОП, възложителят е действал правилно в рамките на предоставената му от законодателя оперативна самостоятелност и е приел за целесъобразно да прекрати процедурата за възлагане на обществената поръчка, а не да я финализира със сключване на договор с единствения допуснат участник, отговарящ на условията. (Решение № 420 от 2012г.)

КЗК е посочила, че Министерството на здравеопазването е заложило в раздел „Техническа спецификация” към документацията конкретни изисквания към продуктите за дезинфекция на повърхности и към препаратите, предназначени за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, с което е ограничило продуктите, които могат да се използват. Така възложителят е пропуснал да се съобрази с основния принцип на ЗОП – за недопускане на необосновано ограничаване на конкуренцията /чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОП/, тъй като е заложил прекомерни изисквания. КЗК е подчертала, че при възможност за това следва да се дадат такива технически параметри към предложенията на потенциалните участници, които да избегнат нереалистични и завишени изисквания, водещи до ограничаване на избора на дезинфектанти при болничната дейност, като се отчита и принципът за ефективно разходване на публичните средства /чл. 1 от ЗОП/. Неоснователно според КЗК обаче е твърдението на жалбоподателя, че установявайки изисквания към химическия състав, възложителят е задължен да се съобразява с препоръките на Световната здравна организация /СЗО/. В посочените технически спецификации е записано, че за обособена позиция „Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и оперативно поле” се изискват „Препарати за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло съдържащи 4 % хлорхексидин диглюконат.” КЗК счита, че възложителят притежава оперативна самостоятелност да даде необходимата му техническа спецификация на желаните от него хигиенни препарати и да определи изискванията към потенциалните участници. Още повече, че в това отношение е налице конкуренция между множество производители. Общите препоръки на СЗО не само не са задължителни (доколкото са само препоръки), но и не могат да бъдат обективен довод за смяна на утвърдения предоперативен модел и метод за хигиенизиране и дезинфект. Участниците в процедурата нямат компетентност вместо възложителя да избират кои според тях показатели са съществени. (Решение № 412 от 2012г.)

Чрез текста на чл. 25, ал. 5 ЗОП и основните принципите залегнали в чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОП законодателят е задължил възложителите при откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки да не допускат неравнопоставеност, нито предпоставки за дискриминационно и субективно отношение към потенциалните участници и/или неравнопоставено третиране на същите, което да води или би могло да доведе до необосновано ограничаване на конкуренцията. Тази законодателна рамка се обуславя от основната цел на ЗОП /чл.1/, а именно, процедурите да бъдат провеждани при максимално ефективно изразходване на бюджетни и извън бюджетни средства, което единствено може да се гарантира и стимулира при въвеждане на прозрачни и конкурентни условия, позволяващи равнопоставен достъп на голям брой потенциални участници във възлагателните процедури. В конкретния случай КЗК е преценила, че Възложителят е приел формула, която е дискриминационна, тъй като дава максимален брой точки на участник по критерий, който е предварително и публично известен, а в същото време не отчита техническата подготвеност на участниците в процедурата за целите на конкретната ОП. Самото използване на въведената от Възложителя формула, която пи принцип трябва да служи като гаранция за обективност при оценяването, е фиктивно /формално/, доколкото отнапред е било ясно кой участник ще получи максимален брой точки по визирания подпоказател. Залагането на показател, който дава необосновано предимство само на един от участниците в процедурата е дискриминационно. (Решение № 402 от 2012г.)

От мотивите на обжалвания акт (решение за прекратяване на процедурата) е видно, че възложителят определя като нарушение по смисъла на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, невъзможността да назначи първоначално определените членове на комисията (след връщане на процедурата от КЗК на етап повторно разглеждане на офертите). КЗК обаче счита, че невъзможността да бъдат назначени първоначално определените членове на комисията, не може да се квалифицира като нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена. Дори напротив, в случая са налице доказателства, че възложителят е назначил комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите при спазване на посочените в чл. 36, ал. 2 от ЗОП предпоставки, както и указанията на КЗК, дадени с Решение № 120 от 2012г. Законът допуска подмяната на членовете на оценителната комисия при строго определени условия, а именно: когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член. Възложителят е назначил в новата комисия трима от членовете на предишната комисия. По отношение на останалите членове на първоначалната комисия са приложени заповеди за прекратяване на служебното/трудовото им правоотношение, т.е. по отношение на тях е налице невъзможност за изпълнение на трудовите им задължения. Възложителят е включил в състава на новата оценителна комисия нови членове, като при тяхното назначаване е спазил всички предвидени в императивната норма на чл. 36, ал. 2 от ЗОП предпоставки и комисията е пристъпила към ново разглеждане на офертите на участниците. В този смисъл, не са налице обстоятелствата, визирани в хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП за прекратяване на процедурата. Поради това КЗК намира, че новото решение за прекратяване на процедурата се явява незаконосъобразно, отменила го е и върнала процедурата на етап определяне на състав на нова комисия при спазване на изискванията на чл. 36, ал. 2 от ЗОП. (Решение № 534 от 2012г.)

В документацията за участие в процедурата възложителят е дал указание както за осъществяването обмена на информация между възложител и участници в процедурата по принцип, така и конкретно относно това как ще бъде извършено обявяването на часа, датата и мястото на публичното заседание за оповестяване на ценовите оферти. Освен това в офертите на жалбоподателите се съдържат и декларации, с които участниците декларират, че са запознати с всички обстоятелства и условия на документацията. Нещо повече, фактът на оповестяването на часа, датата и мястото на публичното заседание за отваряне на ценовите оферти на сайта на общината не се оспорва в жалбите. При това положение следва да се приеме, че всички участници са информирани по предвидения в документацията начин за часа, датата и мястото на публичното заседание за отваряне на ценовите оферти, поради което възложителят е изпълнил задължението си, предвидено в чл. 69а, ал. 3 ЗОП, като е дал възможност на участниците в процедурата, както и на техни упълномощени представители, да присъстват при отваряне на ценовите оферти. С това е спазен и принципът на публичност и прозрачност, установен с чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗОП. Действията на комисията по чл. 69а ЗОП са публични, но участниците не са задължени да присъстват на заседанията. Обявяването на интернет страницата е общодостъпно, участниците са били информирани за използването на този способ за оповестяване, като това обстоятелство са декларирали изрично. (Решение № 533 от 2012г.)

Съгласно чл. 73, ал. 4 ЗОП за възложителя възниква задължението да осигури достъп до протокола само при писмено искане от страна на участник в процедурата. Правна възможност да поиска протоколите има всеки от участниците, като с това се цели спазване на принципите, залегнали в чл. 2 ЗОП, както и обезпечаване в най-пълна степен на правото на защита на всеки един участник, чиято правна сфера е засегната от решението на възложителя, издадено на основание чл. 73, ал. 1 ЗОП. (Решение № 533 от 2012г.)

Ако при отваряне на общия плик или кашон, в който се съдържа офертата, се установи, че са налични три отделни запечатани плика, надписани съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП, но освен тях се констатират и други документи, извън посочените три плика, то те не следва да се разглеждат от комисията по реда на чл. 68 от ЗОП, тъй като същите не са изрично означени от участника. Подписването на документите от плик № 2 е гаранция за това, че в един по-късен момент към техническото предложение няма да бъдат добавяни други документи, с които да се промени техническото предложение. КЗК намира, че приемането за разглеждане на такива документи и приобщаването им към някой от пликовете би било нарушение на правомощията на комисията, тъй като самата оферта на жалбоподателя не е изготвена съобразно изискванията на чл. 57, ал. 2, където изрично законодателят е указал как да се комплектоват документите по пликове. В тази връзка всяко самоволно действие от страна на комисията и приемането за разглеждане на документи извън съдържащото се в плик № 2 е недопустимо от формална гледна точка. (Решение № 535 от 2012г.)

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 6 от ЗОП когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, само ако решението за прекратяване е влязло в сила. Идеята на закона е да не се обявява и провежда повече от една процедура, въз основа на която едновременно да се възлага изпълнението на обществени поръчки с идентичен предмет, т.е. да няма едновременно изпълнение на напълно идентични видове дейности, но възложени с различни обществени поръчки. От тълкуването на тази разпоредба може да се заключи, че за да е налице откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет като предхождаща я такава от същия възложител, трябва да има пълно съвпадане на предмета на поръчката, както и на местопредназначението на дейностите, които следва да бъдат извършени по нея. В конкретния случай става въпрос за открита процедура за доставка на хранителни продукти и конкретно на следните стоки: пшенично брашно, прясно мляко и зелен фасул - стерилизиран. Докато предметът на предходната поръчка на същия възложител е бил за доставка на кисело мляко, сирене, кашкавал и др. При това положение КЗК е стигнала до извода, че съвпадението на обжалваното решение не попада в заложения от законодателя смисъл на пълно съвпадение с дейностите по предмета на предходната поръчка, доколкото се касае за припокриване само по отношение на един от хранителните продукти, съставляващ съдържанието на една от множеството обособени позиции, а именно доставка на мляко и млечни продукти. (Решение № 515 от 2012г.)

В хода на процедурата по възлагане на ОП, участник е представил на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП липсващ в първоначалната му оферта документ - Сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001 : 2008, който е приет от комисията като отговарящ на изискванията в документацията за участие в процедурата (изисква се ISO 9001 : 2000 или еквивалентен) с аргументи, че представеният сертификат отговаря напълно на изискванията на възложителя, тъй като заменя изискуемия ISO 9001 : 2000. Комисията не се е усъмнила в истинността на представения от участника сертификат, доколкото документът е съдържал всички реквизити: издаден е бил на бланка на сертифициращия орган, съдържал е номер, дати на издаване и срок на валидност, подпис на издателя. В хода на производството по обжалване на крайното решение на възложителя за класиране обаче КЗК е извършила служебна проверка чрез запитване до сертифициращия орган - „Муди Интернешънъл” ЕООД и е изискала копие от сертификата, при което се установило, че такъв сертификат никога не е издаван на участника в процедурата. Представеният от него сертификат е издаван на друго юридическо лице. При това положение КЗК е преценила, че представеното от участника копие от Сертификат за внедрена система за управление по EN ISO 9001:2008 не отговаря на изискванията на възложителя, поради което участникът е следвало да бъде отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП за непредставяне на изискуем документ за доказване на техническите възможности. Като е възприел констатациите на оценителната комисия, възложителят е издал незаконосъобразен индивидуален административен акт, който следва да бъде отменен в частта по съответната обособена позиция. (Решение № 522 от 2012г.)

Съгласно разпоредба на чл. 41, ал. 4 от ЗОП едномесечният срок за сключване на договор започва да тече от датата на влизане в сила на решението за избор на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди
изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП. Когато е имало процедура по обжалване, вкл. и пред пред ВАС, едномесечният срок започва да тече от датата на постановяване на съдебното решение, а не от датата на уведомяване на класирания участник за представяне на документите необходими за сключване на договор. За възложителя не съществува задължение за уведомяване на страните в производството за влизане в сила на съответните актове, тъй като това е задължение на заинтересованите участници, които следва да следят за
изтичането на съответните срокове. Съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП, последно предложение, неспазването на срока (в случая посочено в частната хипотеза на неявяване на участника в срока, определен от възложителя) се приравнява на отказ за сключване на договор, което по смисъла на цитираната разпоредба е основание процедурата да бъде прекратена, т.е. това е юридически факт, при настъпването на който възложителят прекратява процедурата по смисъла на чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. В конкретния случай юридическите лица – участници в обединението са представили необходимите документи по смисъла на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, но не са представили документ за регистрация на юридическото лице, съгласно задължителното изискване на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОП. При непредставяне на изискуем документ, необходим за сключването на договор, такъв не се сключва и същото представлява основание процедурата да бъде прекратена по смисъла на чл. 39, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Съгласно т. 33 от ДР на ЗОП участник в процедурата е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е подало оферта за участие. Действително, съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, гражданското дружество е неперсонифицирано обединение и дружествата, участници в него запазват своята юридическа самостоятелност, но по смисъла на ЗОП качеството участник се придобива от самото обединение, като в случая разпоредбите на ЗОП като специален закон дерогират общите правила на ЗЗД. С оглед на това за възложителя не съществува задължение да изпраща уведомителните писма до всички участници – юридически лица в обединението, доколкото по силата на специалните разпоредби на ЗОП и на действащия между участниците в обединението договор, кореспонденцията е достатъчно да бъде изпратена на представляващия обединението. (Решение № 521 от 2012г.)

Присъжданите от комисията, назначена от възложителя, точки и по-конкретно техният точен брой по отделните подпоказатели е в оперативната самостоятелност на комисията като е оценка по целесъобразност. Контролът, който осъществява КЗК, е по законосъобразност и е в посока доколко оценяването, извършено от комисията, е мотивирано и дали е в съответствие с утвърдената от възложителя методика и заложените от него изисквания. В някои случаи за заложените от възложителя в Методиката подпоказатели липсва точно определен метод за определяне на конкретна оценка във връзка с заложените изисквания, от прилагането на който да се обоснове извод за правилно оценяване на участниците като се посочи кое в офертата им дава основание да се приеме до каква степен отговарят на изискванията на възложителя. Обстоятелството, че оценката по тези подпоказатели е по преценка на членовете на комисията предполага субективизъм и затова е от изключителна важност, относно определените точки за всяко предложение да бъдат изложени подробни мотиви от комисията, респективно от възложителя, които да кореспондират с изложеното кратко описание на всяко едно предложение на участник по отделните подпоказатели. При установена липса на кратко описание на предложенията на участниците и при изложени от комисията лаконични мотиви относно поставяните оценки, КЗК не може да извърши контрол по законосъобразност на действията на комисията относно извършеното оценяване на кандидатите. Освен това липсата на кратко описание на предложенията на участниците е нарушение на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, което е основание за отмяна на обжалваното решение. (Решение № 519 от 2012г.)

При процедури за възлагане на обществената поръчка, открити преди влизане в сила на ЗИДЗОП (ДВ., бр. 93/25.11.2011 г.), са приложими правилата на ЗОП в редакцията, съгласно ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г. Съобразно с чл. 70, ал. 1 от ЗОП (редакция ДВ, бр. 73/20.09.2011 г.) когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий за оценка е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията за провеждане на процедурата трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, а не както е според новите изменения – при 20 на сто по-благоприятно предложение.
Когато в документацията за участие липсва изискване за начина, по който участниците в процедурата трябва да оформят предложенията си спрямо оферираните от тях лимити на отговорност, оферирането на безлимитна отговорност за имуществени и неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не се намира в противоречие с документацията за участие. Съобразно § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането застрахователната сума (лимит на отговорност) е договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице. Във връзка с така дадената легална дефиниция оферирането на безлимитна отговорност означава липса на поставена горна граница на отговорност на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице, т.е. при настъпване на застрахователното събитие застрахователят ще заплати в пълен размер застрахователното обезщетение съобразно претърпените вреди. Доколкото предлагането на безлимитна отговорност за имуществени и неимуществени вреди по застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не противоречи на изискванията на възложителя и предвид обстоятелството, че в случая не се касае за променлива цена или липса на ценово предложение, комисията законосъобразно е допуснала участника до етап оценка и класиране. От друга страна, в конкретния случай до оценка на ценовите предложения са допуснати само двама участника, единият от които е предложил отговорност без лимит, а другият – конкретен  цифров лимит на отговорност, за което комисията е присъдила максималния брой точки и на двете дружества. В този смисъл не се е стигнало до нарушаване правата на жалбоподателя.  (Решение $ 518 от 2012г.)

Когато порокът в техническата спецификация, изготвена от възложителя е такъв, че се стига до невъзможността участниците да оферират правилно параметри от техническото си  предложение за изпълнение на поръчката и това води до невъзможност оценителната комисия да извърши съответно класиране и оценяване на офертите на участниците, процедурата следва да се прекрати. В този случай е налице хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП - нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без да се променят условията на обявяване. Поради липсата на законово изискване относно начина за установяването наличието на такива нарушения, достатъчно е те да бъдат констатирани от възложителя и дори това да се е случило с акт на друг орган, само по себе си не е нарушение ако възложителят възприеме и възпроизведе като свои съответните констатации. В случая оценителната комисия е сигнализирала възложителя за своите констатации с доклад, с което е изпълнила вменените й задължения като помощен орган, който трябва да подготви издаване на законосъобразен административен акт, респективно да съобрази основните принципи на ЗОП. Целта на възлагателната процедура е да се сключи договор, удовлетворяващ определена нужда на възложителя и то по начин, осигуряващ ефективност на разходваните средства. Едновременно с това тя трябва да бъде организирана, проведена и приключена при спазване на всички законови изисквания. Когато преди сключване на договора за обществена поръчка се установи наличие на предпоставките по чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, възложителят е задължен да я прекрати. В противен случай той би сключил договор на базата на незаконосъобразен административен акт и то при установена незаконосъобразност, което поведение противоречи на целта и принципите на закона. (Решение № 517 от 2012г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар