Архив на блога

четвъртък, 12 ноември 2015 г.

С Регламент (ЕС) 2015/1986 са одобрени нови стандартни формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки
На 11 ноември 2015г. Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. 

В Регламента се посочват стандартните формуляри, които следва да се използват при публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на обявленията, както следва:

-  за обявленията посочени в членове 48, 49, 50, 72, 75 и 79 от Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, възлагащите органи използват стандартните формуляри, установени в приложения I, II, III, VIII—XI, XVII и XVIII;
- за обявленията посочени в членове 67—70, 89, 92 и 96 от Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, възложителите използват стандартните формуляри, установени в приложения IV—XI, XVII и XIX към настоящия регламент;
- за обявленията посочени в членове 30 и 52, както и в член 60, параграф 4, второ тире от Директива 2009/81/ЕО, възлагащите органи и възложителите използват стандартните формуляри, установени в приложения XIII—XVI към настоящия регламент;
- за обявленията посочени в в членове 31, 32 и 43 от Директива 2014/23/ЕС, възлагащите органи и възложителите използват стандартните формуляри, установени в приложения XI, XVI, XX, XXI и XXII към настоящия регламент;
- за обявленията посочени в член 2г, параграф 4, второ тире от директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО, възлагащите органи и възложителите използват стандартния формуляр, установен в приложение XII към настоящия регламент.

Възлагащите органи и възложителите следва да изпращат формулярите в Службата за публикации на Европейския съюз с електронни средства, чрез използването на онлайн приложението eNotices или базата данни TED (Tenders Electronic Daily) — електронен формат на притурката към Официален вестник на Европейския съюз (eSender system).

С Регламента са установени стандартни формуляри, които могат да бъдат открити в Приложенията към него ето тук

Списък на стандартните формуляри:
 
„Обявление за предварителна информация“, Приложение I
 „Обявление за поръчка“, Приложение II
 „Обявление за възлагане на поръчка“, Приложение III
 „Периодично индикативно обявление — Комунални услуги“, Приложение IV
 „Обявление за поръчка — Комунални услуги“, Приложение V
 „Обявление за възлагане на поръчка — Комунални услуги“, Приложение VI
 „Система за квалифициране — Комунални услуги“, Приложение VII
 „Обявление на профила на купувача“, Приложение VIII
 „Обявление за конкурс за проект“, Приложение IX
 „Резултати от конкурс за проект“, Приложение X
 „Поправка“, Приложение XI
 „Обявление за доброволна прозрачност ex ante“, Приложение XII
„Обявление за предварителна информация — Отбрана и сигурност“, Приложение XIII
 „Обявление за поръчка — Отбрана и сигурност“, Приложение XIV
„Обявление за възлагане на поръчка — Отбрана и сигурност“, Приложение XV
 „Обявление за поръчка за подизпълнение — Отбрана и сигурност“, Приложение XVI
 „Обявление за изменение“, Приложение XVII
 „Социални и други специфични услуги — Обществени поръчки“, Приложение XVIII
„Социални и други специфични услуги — Комунални услуги“, Приложение XIX
„Социални и други специфични услуги — Концесии“, Приложение XX
 „Обявление за концесия“, Приложение XXI
 „Обявление за възлагане на концесия“, Приложение XXII

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, а член 3 ще се прилага от 18 април 2016 г. 

От същата дата ще се счита за отменен и Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011

понеделник, 9 ноември 2015 г.

Стартира информационна кампания за по-добър контрол на потребителите над онлайн рекламитеВ качеството си на пряко ангажирана към рекламната индустрия и в частност към нейната етична страна, с настоящата публикация бих искала да привлека вниманието върху една дългоочаквана информационна кампания у нас.Целта е потребителите да научат повече за т.нар. онлайн поведенческа реклама и как сами да направят така, че тя да достига или да НЕ достига до тях. Кампанията се подкерпя от Националния съвет за саморегулация (НСС), който обхваща над 200 представители от цялата рекламна екосистема.Какво представлява поведенческата реклама

Онлайн поведенческата реклама (известна още като реклама, базирана на интересите) е начин за представяне на реклама на уебсайтове, които човек посещава и “нагаждането” им спрямо неговите интереси. Споделените интереси се групират на базата на персоналната история на браузване, както и на тази на други потребители в Интернет, като след това се сервира реклама, отговаряща на тези споделени интереси. По този начин рекламата може да бъде възможно най-релевантна и полезна за вас.

Така например ако сте планирали да посетите даден град и потърсите информация за него на даден уеб сайт, като преглеждате няколко статии за места, където бихте могли да отседнете или които бихте могли да посетите, при следващо посещение в Интернет, четейки нещо съвсем различно, на екрана ще се появят реклами и оферти свързани с града, за който сте се интересували преди – например за вечеря с намаление в даден ресторант или  за кола под наем с отстъпка и т.н. Тези реклами се показват специално на вас, защото сте показали интерес към конкретен град.

Тази форма на насочена реклама е основана на историята на бразузване на определен потребител и затова се нарича онлайн поведенческа реклама - зависи изцяло от вашето поведение в Интернет.

Повече информация за това каква е ролята на поведенческата реклама и как тя помага да се финансира съдържанието и услугите, от които потребителите се ползват в интернет можете да намерите тук. Видео материалите се зареждат малко бавно, затова проявете търпение. 

Сайтът показва как всеки може да направи смислен избор и да контролира своите предпочитания за рекламите, които да вижда онлайн.

Предимствата на поведенческата реклама

Основното предимство е свързано с това, че човек получава информация, която съответства на конкретни негови интереси. Таргетирането на рекламата е полезно за потребителите, които по този начин по-лесно, по-бързо и без нарочно търсене срещат реклами, които ги интересуват и получават достъп до безплатно съдържание, услуги и приложения.  Това е полезно също и за рекламодателите, тъй рекламата им се насочва към аудитория, която е по-вероятно да бъде заинтересована от информацията, която се предлага, като изолира тези потребители, които най-вероятно няма да проявят интерес.

Личната информация

В повечето случаи информацията, използвана за насочване на реклама не е лична, в смисъл че потребителят не може да бъде идентифициран. Примери за такава лична информация (Personally Identifiable Information) са: име, адрес, и-мейл адрес, телефонен номер[1]. Повечето доставчици на услуги не използват такъв тип информация за поведенческа реклама.
Когато такава информация се предвижда да бъде използвана, потребителите биват уведомявани за това от съответната секцията, както и за условията за използване на съответния уебсайт при самата регистрация. В този смисъл всеки има избор относно това дали да се възползва от предимствата на рекламата, съответстваща на вашите интереси или не.

Отказ от поведенческа реклама

Всеки, който не желае да получава такъв тип реклама може да се откаже. Това не означава, че няма да получава изобщо реклама, докато е в Интернет, а само че  рекламата, която достига до него не винаги ще отговаря на демонстрираните от него интереси.

Aко изберете да се откажете от конкретен доставчик на поведенческа реклама, това действие ще се отнася само до конкретното събиране на данни от уеб браузъра, който използвате. Трябва да направите същото за всеки различен браузър, който използвате на същия или други компютри. Ако имате повече от един потребителски профил на домашния си компютър, бихте могли да ги синхронизирате с вашите предпочитания.

Ако сте се отказали от поведенческата реклама, но по-късно решите, че искате да получавате такава, можете да разрешите това чрез opt out страницата. Също така можете да изтриете “бисквитките” от вашия браузър.

Няколко основни съвета, които ще Ви помогнат да управлявате по-добре неприкосновеността на вашите данни в Интернет, можете да намерите тук.

В случай, че рекламите не спират или имате проблем с инструментите за отказ, можете да се свържете с www.nss-bg.orgСтраницата на кампанията осигурява  достъп до общия европейски сайт  YourOnlineChoices.com/bg/, който предоставя подробна информация за това как се събират данни за интересите на потребителите в интернет, как тези данни след това се използват и какъв избор имат потребителите по отношение на този вид реклами.

  Специално разработеният триъгълен знак, чрез който може да се упражни контрол върху достъпа на онлайн поведенческите реклами, е елемент от пан-европейския проект за саморегулация в  онлайн поведенческата реклама.

Този проект е иницииран от Европейския алианс за дигитална реклама  (ЕDAA) и се подкрепя от Европейската комисия, IAB Europe, Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA), Европейската асоциация на комуникационните агенции (EACA) и много други организации, имащи отношение към рекламната индустрия.

Организацията, към която потребителите в България могат да се обръщат за информация и да подават жалби, свързани с онлайн поведенческата реклама е  Националният съвет за саморегулация.  НСС е член на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA)  и прилага утвърдените препоръки за добри практики на алианса. През 2105 г. НСС прие специални Правила за онлайн поведенческа реклама и разглежда жалби, свързани с тях.  

От всички фирми, които са ангажирани в публикуването на този вид реклами в България, се очаква да прилагат правилата и,  което е важно -  да се включат в европейската програма за саморегулация на онлайн поведенческата реклама (вижЗа контакт:
Национален съвет за саморегулация (НСС),
www.nss-bg.org, office@nss-bg.org, tel. + 359 (0) 886 695 616

Рекламни банери на кампанията:

[1] Дефиницията за такъв тип информация може да бъде намерена в европейска Директива 95/46/EC.

понеделник, 2 ноември 2015 г.

В помощ на Възложителите на обществени поръчки – Ръководство за специалисти Европейската комисия публикува Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


Изчислено е, че около 48 % от тези фондове се изразходват чрез обществени поръчки.

Проектите в държавите членки, съфинансирани по линия на фондове на ЕС, трябва да бъдат в съответствие с приложимите правила за обществените поръчки, които гарантират икономическа ефективност и лоялна конкуренция на пазара

Целта на настоящия документ е да представи насоки за държавните служители, които участват в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, като им помогне да избегнат честите грешки и да възприемат най-добрите практики, когато става дума за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Въпреки че не осигурява правно тълкуване на директивите на ЕС, той представлява полезен инструмент, който насочва тези, работещи в сферата на обществените поръчки, по отношение на най-често допусканите грешки, като дава практически съвети как те да бъдат избегнати и как да се постъпи в дадена ситуация. Този документ също така съдържа редица добри практики, примери от реалния живот, обяснения относно конкретни въпроси, казуси и образци. Неговото оформление, което включва предупредителни сигнали и интерактивни елементи с линкове към съответните законодателни текстове и други полезни документи, има за цел да улесни използването на настоящото ръководство.

Представеният документ се състои от две части:


  • Ръководството, структурирано около шестте етапа на процедурата за възлагане на обществена поръчка от планирането до изпълнението ѝ, в което са подчертани проблемите, за които да се внимава, и потенциалните грешки, които да се избягват, с връзки към по-подробен набор от инструменти.
  • Наборът от инструменти, съдържащ документи за справка, засягащи по-задълбочено конкретни теми и даващи примери за добра практика с насоки какво да се предприема и какво да се избягва, по време на цикъла на възлагане на обществени поръчки.

От практическа гледна точка процедурата за възлагане на обществени поръчки е разделена на шест етапа:

1. Подготовка и планиране
2. Публикуване
3. Представяне на оферти и подбор на оференти
4. Оценка на офертите
5. Възлагане на поръчката
6. Изпълнение на поръчката
Ръководството насочва стъпка по стъпка служителя, занимаващ се с обществени поръчки, през процеса, включително и през най-важния етап — планирането, като подчертава областите, в които обикновено се допускат грешки, и посочва как те могат да се избегнат. В края на всеки раздел има списък, в който са посочени най-често срещаните грешки и са дадени някои примери. Предоставени са връзки към наличните допълнителни източници, свързани с набора от инструменти или други полезни документи в интернет.
Ръководството обхваща финансираните от ЕС договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, описани в Директива 2004/18/ЕО[1].

В цялото ръководство критичните области са отбелязани със следните символи:

 Предупреждение! Така се посочва стъпка, при която възникват най-честите и сериозни грешки.
Внимание! Така се подчертава рискова област, която трябва да се вземе под внимание, за да се постигне икономия, ефикасност и ефективност в процедурата за възлагане на обществени поръчки.
Помощ! Това е област, в която са предоставени допълнителни ресурси посредством набора от инструменти или връзки към други документи.

Наложително е, разбира се, всяко длъжностно лице, което участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка, да спазва националното законодателство и вътрешните правила на своята организация, както и правилата на ЕС. Това важи с еднаква сила за поръчки над и под праговете за публикуване в ОВ на ЕС.

Статутът на настоящия документ е на „ръководство“. То е предназначено да окаже практическо съдействие на занимаващите се с обществени поръчки служители да избягват някои от най-често срещаните грешки и финансови корекции[2]. Това не е ръководство с инструкции относно спазването на изискванията, изложени в Директива 2004/18/ЕО, както и определено не е окончателно правно тълкуване на правото на ЕС. Настоящото ръководство има за цел да подкрепя, а не да заменя вътрешните правила и процедури. При липсата на еквивалентни национални и специфични за даден фонд документи с насоки, управляващите органи могат, по свое желание, да приемат документа като ръководство за бенефициерите на безвъзмездни помощи от ЕС.

През февруари 2014 г. бяха приети нови директиви в областта на възлагането на обществени поръчки[3], а държавите членки трябва да ги транспонират в своето национално законодателство в срок до април 2016 г. (изключение прави електронното възлагане на поръчки, за което срокът е септември 2018 г.).


[1] Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134,  30.4.2004 г., стр. 114)
[2] Изразът „финансови корекции“ обхваща действията, предприемани от Комисията спрямо държава членка, за изключване от съфинансиране от бюджета на ЕС на разходи, които не отговарят на условията за финансиране поради нередност. Вж. насоките на Комисията за определяне на финансови корекции от страна на Комисията по отношение на разходите, финансирани от Съюза в рамките на споделено управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, одобрени с Решение C(2013) 9527 на Комисията от 19 декември 2013 г., тук.
[3] Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия и Директива 2014/25/ЕС на  Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО.