Архив на блога

сряда, 4 май 2016 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CХВсичко за профила на купувача

 
Съгласно чл. 42 от новия ЗОП (в сила от 15.04.2016г.) Възложителите ще са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. 

В профила на купувача трябва да бъдат публикувани под формата на електронни документи:
1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол. 

Посочените по-горе документи се обособяват в електронна преписка за всяка отделна обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, със собствен номер и дата на създаването. 

Преписката се поддържа в профила на купувача до изтичането на 3 години от:
1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 ЗОП - когато не е сключен договор;
2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно на всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки. 

Възложителите поддържат профила на купувача по начин, от който може да се удостовери датата на публикуване на документите в него.

При публикуване на документите се заличава информацията, посочена от участниците като конфиденциална и съдържаща търговска тайна, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва основанието за заличаване.

Когато до документацията по дадена обществена поръчка не може да се осигури неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства по причини свързани със защита на информацията или поради други технически причини, тогава чрез профила на купувача се оповестяват начинът, мястото и редът за получаване на документите. 

С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон. 

Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани на профила на купувача.

В Правилник за прилагане на ЗОП са предвидени повече подробности по този въпрос, най-вече свързани със сроковете за публикуване на определени документи, както следва:

1
Всички решения и обявления
в деня на публикуването им в регистъра
2
Решенията за:
·      одобряване на поканата за потвърждаване на интерес;
·      предварителен подбор;
·      приключване на диалога;
·      за определяне на изпълнител;
·      за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;
·      за прекратяване на процедурата;
·      създаване на квалификационна система за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система;
·      прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея.
в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане - в деня на издаването им;
3
Поканите[1] в случаите на ограничена процедура, състезателен диалог, партньорство за иновации, състезателна процедура с договаряне или процедура нa договаряне с предварителна покана за участие. (чл. 34, ал. 1)
в деня на изпращането им на избраните кандидати
4
Поканите за потвърждаване на интерес, когато процедурата е открита с обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление  (чл. 34 ал. 2)
в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие
5
Протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите
в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 - 10 ЗОП[2], в зависимост от вида и етапа на процедурата  

6
Договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях
в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра
7
Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения
а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2[3] и 3[4] ЗОП - в деня на публикуване на обявлението за изменение в регистъра;
б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1[5], 4 - 6[6] ЗОП - до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;

8
Становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол
в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в регистъра
9
Цялата информация, разменена по повод подготовката за възлагане на обществена поръчка, включително резултатите от проведените от възложителя пазарни консултации, получените съвети от независими експерти, органи или от участници на пазара (чл. 44, ал. 3, т. 1)
в 5-дневен срок след извършване на съответното действие
10
Съобщението за прекратяване на възлагането заедно с мотивите
в деня на прекратяването

Решенията по т. 2 от таблицата по-горе се изпращат по някой от следните начини:
1. на адрес, посочен от кандидата или участника:
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;
2. по факс. 

Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

Когато някое от тези решения не е получено от кандидата или участника по описаните начини, възложителят е длъжен да публикува съобщение до него в профила на купувача. Съобщението се публикува в деня, в който възложителят е узнал, че решението не е получено. В този случай решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

Друга информация, която се публикува в профила на купувача

Съгласно чл. 53 от Правилника при промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за участие или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват за това чрез профила на купувача. Уведомлението трябва да бъде публикувано в профила най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Когато комисията на възложителя, в хода на работата си след отваряне на заявленията за участие или офертите, установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията посочва същите в протокола по чл. 54, ал. 7, който също се публикува в профила на купувача.

В профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения,което трябва да се направи поне два работни дни предварително.  

В процедурите за провеждане на конкурс за проект, като част от процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга, когато възложителят възнамерява впоследствие да възложи поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 ЗОП[7], той трябва да обяви поименно лицата, номинирани за членове на журито, както и резервните членове, ако не са посочени в обявлението, най-малко 14 дни преди крайния срок за получаване на конкурсните проекти. Всеки заинтересован от участие в конкурса може да подаде писмено мотивирано възражение срещу номиниран член на журито и срещу резервен член, с когото е в отношения, които пораждат конфликт на интереси, в 3-дневен срок от обявяване на номинираните лица. Ако възраженията са основателни възложителят заменя съответното лице, номинирано за член на журито или за резервен член в 3-дневен срок като окончателният поименен състав на журито (и на резервните членове) се обявява най-късно до крайния срок за получаване на конкурсните проекти. Всички тези действия възложителят е длъжен да оповести чрез профила на купувача.
Когато възложител възлага обществени поръчки на ниска стойност по реда на Глава девета, той публикува в профила на купувача обява за събиране на оферти. Същата се изготвя по образец и трябва да съдържа най-малко информацията по Приложение № 20 от ЗОП. В същия ден той публикува кратка информация за поръчката на портала чрез директно въвеждане чрез специализиран софтуер, предоставен от АОП. Информацията съдържа освен данни за възложителя, кратко описание на предмета на поръчката, прогнозната стойност и срока за получаване на оферти и връзка към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка. След приключване на работата на комисията, съставеният от нея и утвърден от възложителя протокол за разглеждане и оценка на офертите и за класиране на участниците, се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувача. 

Съгласно чл. 244 от ЗОП публичните възложители приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв. В тях трябва да бъде уреден и ред за поддържане на профила на купувача.[1] Поканата се одобрява с решението за предварителен подбор или решението за приключване на диалог и трябва да съдържа информацията, посочена в чл. 34 от ЗОП.
[2] 4. за предварителен подбор;
 5. Решения за 4. за предварителен подбор;
 5. Това са съответно решенията: за приключване на диалога; за определяне на изпълнител;  за класиране на участниците в конкурс за проект и/или за присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект; за прекратяване на процедурата; за създаване на квалификационна система за включването или за отказа за включване на заинтересовани лица в динамичната система за покупки или в квалификационна система; за прекратяване участието в динамична система за покупки или в квалификационна система на лица, които са включени в нея..
[3] Поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени в първоначалната обществена поръчка.
[4] Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение.
[5] Когато промените са предвидени в документацията за ОП и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции.
[6] Когато се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител; когато се налагат несъществени изменения и когато изменението се налага поради непредвидени обстоятелства без това да променя цялостния характер на поръчката или рамковото споразумение.
[7] Чрез изпращане на покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса.