Архив на блога

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Практика по приложението на ЗОП – Част ХХІI. Гаранция за участие и гаранция за изпълнениеС Решение № 1681 от 8.12.2011г. на КЗК е разгледана жалба, в която се твърди, че един от участниците е незаконосъобразно отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради представяне на банкова гаранция, в която е записано, че ще бъде изплатена сума "до 28 500 лв.". Като е взела предвид факта, че в Обявлението е посочено изрично, че гаранцията за участие в процедурата е 28 500 лв., и обстоятелството, че в представената от жалбоподателя банкова гаранция за участие е използван изразът "сума в размер максимум до 28 500 лв. ", КЗК е приела, че с представената от участника банкова гаранция не се гарантира напълно възможността на възложителя да упражни правото си по чл. 61, ал. 1 от ЗОП, а именно да задържи гаранцията в предвидените от закона случаи в пълен размер. Аргументът е, че в банковата гаранция за участие не е фиксиран точно размерът на гаранцията, а е определен просто максимум размер на гаранцията, до който банката поема задължение да извърши плащане. КЗК не е споделила довода на жалбоподателя, че комисията, назначена от възложителя, не е спазила изискването на чл. 68, ал. 8 от ЗОП и не го е информирала, че е налице нередовност в текста на представената от него банкова гаранция за участие, както и че не е му е дала срок за отстраняването й. КЗК се е позовала на разпоредбите на чл. 68, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП, съгласно които констатациите на комисията в етапа на преценка по допустимост се отнасят за наличието и редовността на представените документи в плик № 1. Участникът е представил гаранция за участие, т. е. такъв документ е наличен. Вторият момент, който е следвало да установи комисията на етапа на допустимост е този относно "редовността" и респективно "нередовността" на документа. В конкретния случай комисията на възложителя, законосъобразно е констатирала, че всички документи са налични и редовни, включително и гаранцията за участие, доколкото в нея са налице всички реквизити на банкова гаранция, поради което същата е валидно издадена и годна да породи задължение за банката - издател съобразно записаното в нея. Затова комисията не е имала задължение да опише тази гаранцията за участие в протокол № 1 сред нередовните или липсващи документи.  

Това решение на Комисията е потвърдено като законосъобразно с Решение № 3175 от 5.03.2012г. на ВАС. Очевидно е, че поставеното от възложителя изискване, макар и формално, не е изпълнено. Преценката дали всички реквизити съответстват на условията на възложителя, се прави от комисията на възложителя впоследствие съгласно ал. 10 на чл. 68, т.е. проверява се съответствието на документите в плик № 1 с изискванията за подбор. Поредността на действията на комисията на възложителя, регламентирани в разпоредбата на чл. 68 от ЗОП, е спазена. Представеното едва пред ВАС писмо от "Райфайзен банк" ЕАД, с което се уточнява, че изразът "в размер максимум до" включва в себе си пълния размер на сумата от 28 500 лева и че ако искът по гаранцията е за цялата сума, банката не може да изплати по-малък размер, е неотносимо доколкото установява ново обстоятелство, което не е съществувало към момента на провеждане на процедурата пред комисията на възложителя, нито е било представено пред КЗК, т.е. то не е част от административната преписка. Освен това, съгласно легалното определение на "банкова гаранция", съдържащо се в Търговския закон - Раздел VI, чл. 442 - "с банковата гаранция банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея", а в случая условията са за плащане максимум до 28 500 лева, а не твърдо фиксираната от възложителя сума.

В Решение № 292 от 2011г. на КЗК отново се посочва, че разпоредбите на чл. 68, ал. 7, ал. 8 и ал. 10 от ЗОП касаят законосъобразната рамка на действия на конкурсната комисия в първия етап на разглеждане на подадените оферти - етапа на подбор. Констатациите на комисията в етапа на преценка по допустимост следва да са "относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1". След като в Плик 1 на офертата на жалбоподателя се съдържа документ „гаранция за участие в търг“, то същият законосъобразно е приет за наличен.  Вторият въпрос, който стои е този за "редовността" и респективно - "нередовността" по смисъла на ЗОП. Разглеждайки и обявявайки документа "Гаранция за участие в търг“, комисията вижда всички реквизити на един документ за превод на сумата, посочена в него. От гледна точка на реквизитите и формата на волеизявлението е установен един редовен документ, т. е. документ, годен да породи правните последици, посочени в него. Текстът на ал. 11 на чл. 68 от ЗОП, за разлика от ал. 8, е обща разпоредба, защото се отнася до дейността на конкурсната комисия като цяло. Разпоредбата не само не ограничава рамките на поведение, а напротив - подчертава, че визираните в нея действия могат да се извършват "по всяко време", изразявайки законодателната идея, че комисията е длъжна да обезпечи законосъобразността на индивидуалния административен акт, който предстои да бъде издаден от възложителя. Затова е било законосъобразно действието на комисията, назначена от възложителя, с което са подложени на проверка данните, заявени в документа "Гаранция за участие в търг“ и в резултат на тази проверка участникът е предложен за отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, т. 3, а не на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от  ЗОП. Конкретната причина, поради която участникът е бил отстранен е, че приложената гаранция за участие в процедурата по всички обособени позиции е преведена по сметка на Д УССД - МВР в Уникредит Булбанк, клон Батенберг, а не в БНБ - ЦУ на името на МВР, каквото е било изискването на възложителя, посочено в обявлението на възложителя.

В Решение № 13818 от 5.11.2012г. на ВАС е разгледана ситуация, при която комисията на възложителя е констатирала, че в Плик № 1 на един от участниците се съдържа Списък на документите, в който е описано Приложение - Документ за внесена гаранция за участие, а такъв в действителност не е представен. Впоследствие помощната комисия е дала указание на участника да представи документ за внесена гаранция за участие в размер, съгласно документацията. Той е представил такъв, но с дата на осчетоводяване 08.05.2012г., т.е. след дата на подаване на офертата, поради което комисията го е предложила за отстраняване на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възможността да бъдат представяни допълнително документи за подбор не е неограничена и не следва да се представя информация, която има характер на новонастъпил факт, т. е. допълнително изисканите и представени документи трябва да съдържат информация за обстоятелства, които са били налице към датата на подаване на офертата, но не и след тази дата. Приложената банкова гаранция за участие законосъобразно не е разгледана от страна на комисията като съответстваща на изискванията на възложителя. С оглед установената законова възможност по чл. 54, ал. 2 от ЗОП участникът е имал право до 09.04.2012г. да предприеме необходимите действия по осигуряване наличието на изисканите от възложителя гаранции за участие. Почти един месец по-късно, на 08.05.2012 г., участникът е платил гаранциите за участие по обособени позиции, за които е участвал,  т. е. по отношение на крайния срок за подаване на оферти (09.04.2012 г.) наличните по преписката преводни нареждания, включително и извършените въз основа на тях плащания, имат характера на новонастъпили факти. Неоснователни са доводите в жалбата, че с оглед разпоредбата на чл. 68, ал. 10 от ЗОП участниците следва да отговарят на изискванията за подбор не към датата на подаване на офертите, а към датата на изтичане на срока за допълнително представяне на документите, представени в плик № 1, доколкото това не кореспондира с приложимата по отношение на разглежданата преписка редакция на ЗОП (ДВ, бр. 73/2011г.) В случая не става дума за нередовност в документ, която може да бъде отстранена без да се промени установеното с него, за да се приложи чл. 68, ал. 7 и 8 от ЗОП. Касае се за установяване на съвсем ново обстоятелство, което не е налице към момента на подаване на офертата, което правилно КЗК е приела, че е недопустимо и ако бе направено от оценителната комисия, би съставлявало нарушение на цитираните текстове от ЗОП.

В Решение № 1595 от 1.02.2012 г. на ВАС се посочва, че смисълът на представяне на банкова гаранция е възможността за обезпечаване на възложителя при настъпване на определени обстоятелства, предвидени с разпоредбата на чл. 61, ал. 1 от ЗОП, като в тази норма изрично са посочени действия на участника, а не на негов съдружник. По арг. от чл. 9 ЗОП, участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. С оглед легалната дефиниция на "Участник", дадена в разпоредбата на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗОП, това е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което е представило оферта. По тези съображения, противно на твърдяното в двете жалби, банковата гаранция само на един от участниците в обединението обезпечава само този участник, а не самото обединение като участник в процедурата. Доводите, изведени от съдържанието на договорите за създаване на сдруженията, не могат да обосноват твърдението в жалбите, че щом един от съдружниците, в единия случай водещ, е вписан като наредител в гаранциите за участие, това задължавало и обединението. Този извод се налага от факта, че представените от двете дружества документи за гаранция за участие в процедурата не са издадени на името на участниците - обединения, които даже не са посочени, а на името на един от съдружниците в тях, което противоречи на разпоредбата чл. 56, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗОП съгласно която всеки участник в процедура следва да представи документ, удостоверяващ наличие на гаранция за участие. В същия смисъл са и Решение № 14408/26.11.2010  и Решение № 13241/8.11.2010 на ВАС.

Когато в Обявлението е записано, че участниците в процедурата следва да представят документ за внесена гаранция за участие, под формата на банкова гаранция или парична сума, като срокът на валидност на гаранцията за участие следва да бъде равна на срока на валидност на офертата на участника, участниците следва да спазят това изискване. Поради това не може да участва в процедурата лице, чиято гаранция за участие е представена под формата на банкова гаранция и е със срок на валидност по-кратък от срока на валидност на офертата на участника. (Решение № 534 от 28.04.2011г. на КЗК)

С Решение № 9180 от 26.06.2012г. на ВАС е разгледан случай, при който комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е установила, че един от участниците е представил гаранция за участие, издадена от небанкова институция, а именно "Форуком и Компания" ООД, вписано като финансова институция в Регистъра по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), която не може да бъде приета за валидна и в съответствие с изискванията на ЗОП и ТЗ, и в тази връзка е изискала от участника да представи валидна гаранция за участие, съгласно изискванията на ЗОП и обявлението на възложителя. Поради непредставяне на такава участникът е отстранен от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. След анализ на съдържанието на представената гаранция за участие КЗК извела извод за липса на изискания от възложителя документ в плик № 1 и че при това положение оценителната комисия правилно е предложила този участник за отстраняване. ВАС е потвърдил това решение с аргумента, че в чл. 60, ал. 1 от ЗОП законодателят е определил, че гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция, като в ал. 2 от тази норма е определил възможност за кандидата, участника или определения изпълнител да избере сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Съгласно легалната дефиниция на банковата гаранция, дадена в чл. 442 от Търговския закон, с нея банката писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари съобразно условията, предвидени в нея, т. е. касае се за сделка, притежаваща белезите на лично обезпечение. Поради това приложената гаранция за участие, издадена от небанкова институция правилно е приета като несъответстваща на изискванията на възложителя и на специалните норми на ЗОП, дерогиращи общите норми на ЗКИ и ТЗ. Съображенията, изведени от отменения Закон за банките, в който сред сделките, които може да извършват небанковите финансови институции са добавени и гаранционните сделки, който подход е продължен и в ЗКИ, при завишени изисквания към небанковите финансови институции, са принципно основателни, но неотносими за настоящия случай, по който правоотношенията са регламентирани в специалните норми на ЗОП. С оглед на това не е налице основание за разширително тълкуване, нито причина за извод за извършено "стеснително" такова от страна на възложителя и КЗК, а стриктно и точно приложение на релевантните за случая правни норми. 

В друг случай КЗК е преценила, че възложителят е действал в съответствие с нормата на чл. 26, ал. 1, т. 1, буква "а" от ППЗОП, който залага изключения от общата забрана за промяна на обявените условия и други параметри на обществените поръчки. С нормата се дава възможност на възложителите да удължават сроковете за получаване на оферти или заявления за участие, сроковете на валидност на офертите, сроковете за изпълнение на поръчката или датата на отваряне на офертите или заявленията за участие в предвидените от закона случаи, и когато се налага в резултат от обжалване на решенията на възложителите. Възложителят се е възползвал от правото си да удължи срока за получаване на оферти за участие. Наред с това възложителят е предвидил и удължаването на срока на валидност на офертите на участниците. Офертата на жалбоподателя е била обвързана със срока, първоначално заложен в обявлението, а именно 19.05.2011 г. Тъй като жалбоподателят е бил надлежно уведомен, че се удължава срокът за подаване на оферти, то е следвало участникът да депозира писмено удължаване на валидността на своята оферта, респективно и на гаранцията за участие и да съобрази офертата си с извършените промени в сроковете по процедурата. Въпреки че той не е направил това комисията към възложителя е разгледала тази офертата. Незаконосъобразно възприемайки за валидна офертата на жалбоподателя, комисията е констатирала при отварянето на плик № 1 друго несъответствие, а именно, че банковите гаранции и по двете обособени позиции са с изтекъл срок и е поискала същите да бъдат удължени. В обявлението, относно изискуемите гаранции е заложено същите да бъдат валидни не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата.  По силата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП на участника е дадена възможност да отстрани констатираните нередовности. В отговор участникът е представил удължена гаранция. Независимо от това обаче, КЗК е преценила, че е без значение дали новоприложените документи са надлежни, доколкото представянето на какъвто и да било документ по невалидна оферта не може да санира нейното несъответствие с изискванията на ЗОП. Поради това е преценила, че отстраняването на жалбоподателя е законосъобразно.

В Решение № 1157 от 8.09.2011 г. на КЗК се посочва, че гаранцията за участие е задължителен документ от офертата за участие, чието отсъствие или несъответствие при всички случай съставлява самостоятелно и абсолютно основание за отстраняване от участие в процедурата. Гаранцията за участие има обезпечителна функция, а именно нейната цел е да защити интересите на възложителя от неправомерни действия на участниците. Хипотезите, при които възложителят може да се удовлетвори от представените гаранции, са изчерпателно изброени в чл. 61, ал. 1 от ЗОП като между тях е хипотезата, при която участник в процедурата е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка (чл. 61, ал. 1, т. 3 от ЗОП). Следователно в случай, че участник в процедурата представи банкова гаранция за участие, същата следва да е валидна към момента на класиране на участниците и да съвпада със срока на валидност на офертата. С оглед на изложеното при изтичане на срока на представените банкови гаранции за участие, въпреки липсата на изрична правна уредба в тази насока, възложителят законосъобразно е изискал удължаването им. Неоснователно е и твърдението на жалбоподателя, че възложителят е нарушил принципът на равнопоставеност при уведомяването за удължаване срока на офертите и банковите гаранции. От доказателствения материал по преписката е видно, че преди изтичането на срока на валидност на офертите, респективно банковите гаранции за участие на 22.03.2010г., в съответствие с чл. 2 от ЗОП възложителят изпраща едновременно по пощата уведомителни писма с обратни разписки на участниците в процедурата. Това, че едно от писмата не е потърсено от получателя си не може да се вмени във вина на възложителя.  Обстоятелството, че в последствие, че същият участник е бил уведомен и по факс, т. е. още преди писмото с обратната разписка да бъде върнато, показва, че общината е положила дори повече от задължителните мерки, за да уведоми участника. От своя страна обаче към момента на оценка и класиране на офертите, спрямо този участник е било налице удължаване срока на валидност на офертата, но не е била налице валидна банкова гаранция за участие, което съставлява несъответствие със заложеното в документацията изискване - банковата гаранция да е със срок на валидност, съвпадащ със срока на валидност на офертата., което съставлява основание за отстраняване от участие в процедурата по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП

В Решение № 1495 от 7.11.2011г. на КЗК е обсъдено твърдение на жалбоподателя, че в нарушение на чл. 59, ал. 3 ЗОП гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 100 % от стойността на договора, както и че са изискани общо три броя гаранции - гаранция за участие в процедурата, гаранция за изпълнение на договора и гаранция за добро изпълнение на договора, а ЗОП предвижда само две. КЗК посочва, че съгласно документацията, банковата гаранция за изпълнение на договора по своята същност представлява банкова гаранция за авансово плащане, която осигурява на възложителя правото при неизпълнение на доставката, предмет на договора, да задържи гаранцията и да си осигури вземането. Изискуемата гаранция за изпълнение на договора е в размер 100 % от стойността на договора и е със срок на валидност от подписване на договора до изпълнение на доставката, т. е. до момента на доставяне на МПС за нуждите на възложителя, а не до изтичане на договора за обществената поръчка, който включва не само доставката, но и извършване на услугата по гаранционно и следгаранционно обслужване. Видно от чл. 5 от проекто-договора, възложителят ще заплати цената на доставката в срок от 10 дни от подписване на договора и след представяне на тази гаранция, като самата доставка следва да се реализира от изпълнителя в рамките на оферирания от него срок от датата на подписване на договора. Следователно, независимо, че законодателят е разписал изискване за предоставяне само на две гаранции при процедурите за възлагане на обществените поръчки, то изисканата в случая гаранция в размер 100 % от стойността на договора не води до нарушение при откриване на поръчката, доколкото съответства на нуждите на възложителя и не ограничава участието на потенциалните участници в процедурата. Възложителят е спазил изискванията на закона, тъй като третата изискуема гаранция има характер на гаранция за окончателно изпълнение на договора по смисъла на ЗОП. Съгласно указанията в документацията тази гаранция е валидна от подписване на приемо-предавателен протокол за фактическото предаване на МПС от изпълнителя до възложителя до изтичане на срока на гаранционната поддръжка МПС за съответната обособена позиция и същата е в размер на 3 % от стойността на договора, съгласно изискването в чл. 59, ал. 3 ЗОП. Във връзка с условието банковите гаранции да са издадени от българска банка КЗК приема, че под понятието "българска банка" следва да се разбира банка на територията на страната, като това са най-вече клонове на банки с чуждестранно участие. Следователно, възложителят не е ограничил правото на участниците да представят банкови гаранции само от български банки, както счита жалбоподателят.
Следващото твърдение е, че в образеца на банкова гаранция за участие, в нарушение на чл. 61, ал. 2 ЗОП е записано, че банката ще заплати сумата, равна на стойността на гаранцията, в срок до три работни дни след получаване на искане, съдържащо декларация от възложителя, че участникът е обжалвал решението за определяне на изпълнител. В образеца на банкова гаранция за участие обаче е включен и текст, който е относим към нормата на чл. 61, ал. 1, т. 2 ЗОП, с която законодателят определя, че възложителят може само да задържи гаранцията, когато участникът обжалва решението за избор на изпълнител – до решаване на спора без да пристъпи към нейното усвояване. Вписването на този текст, независимо, че не дава възможност за възложителя за пристъпване упражняване на правата по гаранцията за участие не води до отмяна на обжалваното решение за откриване на процедурата. Този извод следва от факта, че съгласно обявлението за обществената поръчка, гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. Следователно в обявлението за обществената поръчка възложителят е регламентирал изрично препращане към нормата на чл. 61 от ЗОП, т.е. и недвусмислено е посочено, че условията на възложителя са съобразени с приложимия текст. В документацията за участие също ясно е записано, че гаранцията за участие се задържа по реда на чл. 61 ЗОП и се освобождава по чл. 62 ЗОП. Предвид изложеното, КЗК приема, че отклонението, допуснато при формулиране на образеца за банкова гаранция не е съществено и не се е отразило на законосъобразността на процесното решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

В Решение № 143 от 14.02.2012г. на КЗК е разгледана ситуация, при която банковата гаранция за участие на дружеството е издадена на 17.10.2011г., а същевременно договора за създаване на гражданско дружество за участие в поръчката е от 19.10.2011г. След извършен анализ на представената в хода на производството доказателства, както и на офертата на участника е установено, че гражданското дружество участник е създадено с договор между две юридически лица още на 04.11.2008 г. за участие по друга обществена поръчка, а в договора от 06.11.2009 г. е записано по-общо, че дружеството се създава за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки в сферата на строителството и ремонта. Следва да се отбележи също, че така създаденото дружество е вписано и в Регистър БУЛСТАТ на 04.11.2008 г. и пререгистрирано на 06.11.2011 г. и следователно към момента на издаване на банковата гаранция (17.10.2011 г.), е съществувало в правния мир като обединение под формата на ДЗЗД. Следователно банковата гаранция за участие е издадена законосъобразно от банката на съществуващ към дадения момент правен субект и в тази връзка не биха се нарушили правата на възложителя по чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП при евентуално предприети от него действие. С оглед изложеното, КЗК счита, че оценителната комисия незаконосъобразно и на формално основание е предложила участника за отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

В Решение № 839 от 24.07.2012г. на КЗК  е посочено, че назначената от възложителя комисия законосъобразно, преди да пристъпи към същинското разглеждане на офертите на двамата допуснати участници, с оглед факта, че срокът на валидност на офертите и срокът на гаранцията за участие са изтекли по време на производството пред ВАС, е изпратила Уведомления по чл. 68, ал. 8 от ЗОП единствено до "Билдинг строй експрес" ЕООД и до "Консорциум Шумен" ДЗЗД да удължат въпросните срокове. В дадения от комисията 5-дневен срок и двамата участника са заявили изрично, че удължават срока на валидност на офертите си и са представили доказателства, че са удължили и срока на валидност на гаранцията за участие в процедурата. След изтичане на дадения 5-дневен срок от комисията обаче "Консорциум Шумен" ДЗЗД е представил в Министерството на културата /МК/ ново писмо, с което участникът оттегля офертата си за участие, респективно и банковата гаранция за участие. От систематическото тълкуване на разпоредбата на чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в приложимата редакция), която гласи, че възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите и ал. 2, в която е разписано, че в случаите по ал. 1, т. 1, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея, следва, че участникът може по всяко време до приключване на процедурата - с решение за определяне на изпълнител или с решение за прекратяване (чл. 38 от ЗОП), да оттегли своята оферта. В този смисъл КЗК счита, че независимо от факта, че въпросното писмо-заявление е входирано в МК след дадения от комисията срок за представяне на допълнителни документи, то същото правилно е възприето от комисията като оттегляне на подадената оферта от "Консорциум Шумен" ДЗЗД. 

С Решение № 8645 от 15.06.2012 г. на ВАС е потвърден извода на КЗК, която е приела, че изричното изискване на възложителя банковата гаранция за участие в процедурата да бъде безусловна и неотменяема не води до незаконосъобразност на решението за откриване на процедурата, тъй като е в защита на правата и интересите на възложителя в отношенията му с банката-гарант, като в случай на законосъобразно искане за изпълнение по банковата гаранция при неизпълнено задължение от страна на изпълнителя, банката не може да направи възражение и да откаже да преведе съответната сума по сметка на възложителя. Това изискване не противоречи на чл. 62 и чл. 63 от ЗОП.

В Решение № 734 от 9.06.2011г. КЗК посочва, че жалбоподателят правилно е отстранен от процедурата с мотив, че представената от участника банкова гаранция за участие не съответства на изискванията на възложителя, тъй кат в нея е посочено, че същата е неотменяема, но не и безусловна, т. е. съдържанието на документа не съответства на предварително изисканото с обявлението. В обявлението възложителят е посочил, че гаранциите по процедурата могат да се представят от участниците във вид на парична сума или банкова гаранция, като формата е предоставена на избора на съответния участник. Посочено е обаче изрично, че когато се използва формата на банкова гаранция, същата следва да е безусловна и неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срока на валидност на офертата.

В друг случай (Решение № 1066 от 30.08.2011г. на КЗК) възложителят е поискал от участниците, които са представили банкови гаранции да удължат същите, а за тези, които са превели парични суми като гаранция за участие не е поискано удължаване на срока, тъй като сумата е постъпила по сметката на министерството на здравеопазването и докато не приключи обжалваната процедура тя стои по съответната сметка, а възложителят освобождава гаранциите за участие в съответствие с чл. 62, ал. 1 от ЗОП. Това действие е обжалвано с твърдението, че участниците са поставени в неравноправно положение. Според КЗК обаче, доколкото не са налице данни, а и това не се твърди от жалбоподателя, че гаранциите за участие на участниците, представили парични суми, са освободени по смисъла на чл. 62 ЗОП, то в случая не е извършено нарушение от страна на възложителя.


3 коментара:

 1. Здравейте,не забелязах коментар в светлината на чл.60,ал.3 от ЗОП при който наредител и ползващо лице по гаранцията е съдружник в ДЗЗД -вместо ползващото лице да е ДЗЗД като участник н процедурата

  ОтговорИзтриване
 2. След изменението на тази разпоредба законодателят вече е допуснал гаранцията за участие/изпълнение да бъде внесена от всеки от съдружниците в едно обединение. Преди беше по-сложно, защото се искаше като страна наредител по гаранцията да фигурира „участникът“ в процедурата, а участник е обединението. Сега наредител може да е всеки съдружник, но гаранцията трябва да е в полза на обединението, т.е. да е ясно, че наредителят действа от името и за сметка на Обединението и при неизпълнение на посочените задължения от страна на участника в процедурата, възложителят ще има право да упражни правата си по нея. За момента няма много практика по този нов текст, явно не предизвиква сериозни проблеми.

  ОтговорИзтриване
 3. Здравейте,
  Бих искал да Ви попитам за мнение, относно промяната на съдържанието на Образеца на дадена община на банкова гаранция за участие в процедура. Според Вас основание ли е за отстраняване ако банката е вкарала допълнителни условия за усвояване на гаранцията?

  ОтговорИзтриване