Архив на блога

петък, 24 юли 2015 г.

Измененията на Закона за защита на конкуренцията са вече факт
УКАЗ № 137
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, приет от ХLIІI Народно събрание на 9 юли 2015 г.
Издаден в София на 21 юли 2015 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Христо Иванов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2, изречение първо накрая се добавя „или злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“.
§ 2. В чл. 4, ал. 1 се създава изречение второ: „Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура и не могат да бъдат преизбирани веднага за още един мандат.“
§ 3. В дял втори се създава глава седма „а“ с чл. 37а:
„Глава седма „а“
ЗЛОУПОТРЕБА С ПО-СИЛНА ПОЗИЦИЯ ПРИ ДОГОВАРЯНЕ
Чл. 37а. (1) Забранява се всяко действие или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето и на потребителите. Недобросъвестни са действия или бездействия, които нямат обективно икономическо основание, като необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги, налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия, или неоснователно прекратяване на търговски отношения.
(2) Наличието на по-силна позиция при договаряне се определя с оглед характеристиките на структурата на съответния пазар и конкретното правоотношение между засегнатите предприятия, като се отчита степента на зависимост между тях, характерът на дейността им и разликата в нейния мащаб, вероятността за намиране на алтернативен търговски партньор, включително съществуването на алтернативни източници на снабдяване, канали за разпространение и/или клиенти.“
§ 4. В наименованието на глава дванадесета думата „глава“ се заменя с „глави“ и накрая се добавя „и седма „а“.
§ 5. В чл. 94, ал. 1 след думите „глава седма“ се добавя „или седма „а“.
§ 6. В чл. 98, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „глава седма“ се добавя „или седма „а“.
§ 7. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За нарушение на забраната по чл. 37а, ал. 1 комисията налага имуществена санкция в размер до 10 на сто от реализирания от предприятието оборот от продажбата на продукта, предмет на нарушението за предходната година, но не по-малко от 10 000 лв. Когато няма реализиран оборот, комисията налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея навсякъде думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 5 и 6“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
§ 8. В чл. 102, ал. 4 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за защита на конкуренцията привежда в съответствие с него Устройствения правилник на Комисията за защита на конкуренцията и другите актове, предвидени в закона.
§ 10. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 54 и 77 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 26 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се нов чл. 19:
„Чл. 19. (1) Договорът за покупка на храни за последваща продажба не може да:
1. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да предлага или закупува стоки или услуги на или от трети лица;
2. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да предоставя същите или по-добри търговски условия на трети лица;
3. предвижда санкции при предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
4. се изменя едностранно, освен ако това е изрично предвидено в договора;
5. предвижда възнаграждения за услуги, които не са реално предоставени;
6. предвижда прехвърляне на неоправдан или непропорционален търговски риск към една от страните;
7. предвижда срок за плащане, по-дълъг от 30 дни от датата на получаване на фактурата за доставка или друга покана за плащане; когато фактурата или поканата е получена преди получаване на стоката, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката, независимо че фактурата или поканата за плащане е отпреди това;
8. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да прехвърля вземания на трети лица.
(2) Уговорки в нарушение на ал. 1 са нищожни.“
2. Създава се глава шеста „б“ с чл. 37е – 37л:
„Глава шеста „б“
НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПО-ДОБРО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ВЕРИГАТА НА ПРЕДЛАГАНЕ НА ХРАНИ. ПОМИРИТЕЛНА КОМИСИЯ
Чл. 37е. (1) Към министъра на земеделието и храните се създава Национален консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни (Национален съвет).
(2) В състава на Националния съвет са включени представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, професионалните организации на производителите на храни и браншовите организации на търговците на храни.
(3) Председател на Националния съвет е министърът на земеделието и храните.
(4) Националният съвет насърчава сключването на споразумения между сдружения на производители и търговци на храни, дава становища, мнения и препоръки по проблеми, установени по веригата на предлагане на храни и по проекти на нормативни актове, включително по тяхното прилагане, и други.
(5) Националният съвет се свиква на заседание от председателя или по искане на една трета от членовете на съвета, които предлагат дневния ред на заседанието.
(6) Националният съвет може да се подпомага от комисии или работни групи.
(7) Членовете на Националния съвет не получават възнаграждение за работата си в него.
(8) Министърът на земеделието и храните издава правилник за организацията и дейността на Националния съвет.
Чл. 37ж. (1) Към министъра на земеделието и храните се създава помирителна комисия, която съдейства за извънсъдебно разрешаване на спорове между производители и търговци на храни, включително и за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики.
(2) Помирителната комисия осъществява дейността си по правилник, издаден от министъра на земеделието и храните.
(3) Производството пред помирителната комисия е безплатно.
Чл. 37з. (1) Помирителната комисия се състои от председател, определен със заповед на министъра на земеделието и храните, и членове – лица, предложени от професионалните организации на производителите на храни и браншовите организации на търговците на храни, представени в Националния съвет. Списъкът с предложените членове се одобрява от министъра на земеделието и храните.
(2) За председател на помирителната комисия се избира лице, което има висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 10 години.
(3) Членовете на помирителната комисия са специалисти в бранш, свързан с веригата за предлагане на храни, и имат висше юридическо или икономическо образование.
(4) Помирителната комисия провежда помирително производство в тричленен състав, състоящ се от председателя и двама членове, които се избират от списъка по ал. 1 от всяка от страните по спора.
(5) Помирителното производство може да се проведе от председателя или само от един член на помирителната комисия, в случай че страните по спора са постигнали писмено съгласие за това.
(6) Не може да участва в помирителното производство член на комисията:
1. който е съпруг или се намира във фактическо съжителство, или е роднина по права, съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен с някоя от страните по спора;
2. който е бил представител или пълномощник на страна по спора;
3. който е бил в трудово или гражданско правоотношение с някоя от страните по спора през последните три години;
4. за който съществуват други обстоятелства, пораждащи основателно съмнение в неговата безпристрастност.
(7) Председателят или член на комисията е длъжен да си направи отвод, ако е налице обстоятелство по ал. 6.
(8) Председателят и членовете на комисията подписват декларация, че не са налице обстоятелствата по ал. 6 за всяка процедура, в която участват, и я предоставят на страните по спора.
(9) Всяка от страните по спора има право да поиска отстраняване на председателя или член на комисията, ако е налице обстоятелство по ал. 6.
(10) Председателят и членовете на комисията нямат право да разгласяват сведения, които са им станали известни във връзка с изпълнението на задълженията им.
Чл. 37и. (1) Помирителното производство се образува въз основа на писмено възражение от производител или търговец на храни по смисъла на този закон.
(2) Във възражението се посочват фактите и обстоятелствата по спора, конкретните искания, както и избраният член на помирителната комисия от списъка по чл. 37з, ал. 1. Към възражението се прилагат всички документи, необходими за изясняване предмета на спора.
(3) Не се разглеждат анонимни възражения, възражения по спор, за който има приключило помирително производство на помирителната комисия или спорът е отнесен за решаване пред съдебен орган.
(4) Приключило помирително производство може да се преразгледа, ако се отнася до нови факти и обстоятелства и спорът не е отнесен за решаване от съдебен орган или е във връзка с изпълнението на постигнато споразумение между страните по спора.
(5) Ако възражението е непълно или неясно или липсват достатъчно документи, помирителната комисия оставя възражението без движение, информира подателя и определя 14-дневен срок за отстраняване на недостатъка.
(6) Възражението се изпраща на засегнатите лица, които в 14-дневен срок представят становища и доказателства.
(7) В едномесечен срок от образуване на помирителното производство председателят на комисията определя ден, час и място за провеждане на заседанието и изпраща покана за участие до страните по спора.
Чл. 37к. (1) Помирителната комисия разглежда спора в открито заседание, като при необходимост може да поиска от страните допълнителни документи, информация или доказателства.
(2) За изясняване на спора помирителната комисия може да назначи вещо лице.
Чл. 37л. (1) Помирителното производство завършва със сключване на писмено споразумение между страните. Споразумението се изготвя от комисията в тримесечен срок от образуването на помирителното производство и се предоставя на страните по спора.
(2) Страните по спора сключват споразумението в 10-дневен срок от предоставянето му.
(3) В случай че в срока по ал. 1 помирителната комисия не е представила писмено споразумение или споразумението не е прието от страните по спора, производството се прекратява.“
§ 11. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон договорите за продажба на храни, сключени до влизането му в сила, се привеждат в съответствие със Закона за храните.
§ 12. Националният консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни и помирителната комисия към министъра на земеделието и храните се създават в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 9 юли 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
4649