Архив на блога

вторник, 29 януари 2013 г.

Обява за работа за икономически консултанти в областта на конкуренцията




COMPETITION ECONOMISTS – CONSULTANT & CONSULTING MANAGER, Central London, £50-95,000 base + bonus & benefits

The UK Economics team at this global professional services LLP is over a hundred strong, and growing. Would you like to join them?

If you’re working as a competition economist already you’ll know the score. You’ll be advising organisations ranging from government departments, the City and international corporations, to lawyers, accountants, regulators and investors. Your task: shaping strategy, providing policy recommendations, appraising investments and deflecting litigation. Ideally, you’ll already have had exposure to competition and regulation issues in banking and financial services, energy and utilities, telecommunications and transport.

The team will expect you to own specific areas of research and analysis around market investigations, competition studies, litigation and disputes. Financial modelling and scenario analysis will be meat and drink to you. And depending on your seniority, you’ll manage work flows, lead project teams, develop client relationships business and contribute to the firms’ intellectual capital.
In return, you’ll be given all the professional support you need to advance your career in one of the world’s oldest and best known professional brands.

All the team asks of you is these three things:

  •  A high pass degree in economics
  • Experience of competition economics in the workplace
  • The ability to make the complex, simple
Please contact Don Leslie quoting reference number DFL/61146. He wants your CV and a covering note explaining why you’re the person for the job. *And if you know a better joke than the one about the three-handed economist, he’ll be pleased to hear it.

Видео-клип с по-подробни обяснения, можете да видите тук.


Адресите и телефоните за контакт са:

Quality House, 5-9 Quality Court Chancery Lane London WC2A 1HP
+44 (0) 20 7419 0909
dfl@blt.co.uk 
Ref: DFL/61146


неделя, 27 януари 2013 г.

Практика по приложението на ЗОП – Част ХХV



Основателно е възражението за незаконосъобразност на методиката за оценка на офертите. По подпоказателя П1.1 „Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора" не става ясно относно кои конкретно идентифицирани предпоставки (допускания) и рискове възложителят ще оценява - рисковете, свързани с изпълнението на договора, посочени в методиката за оценка или рисковете, свързани с изпълнението на договора, посочени в техническата спецификация. В документацията за участие възложителят не е разписал по този подпоказател как и при какви условия ще се извършва оценката и в кои случаи участниците ще получат 5 т., в кои случаи ще получат 3 и т. н. Утвърдена по този начин методиката за оценка не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 7 от ЗОП. За участниците в процедурата остава абсолютно неясно по какъв начин ще бъдат оценени техните оферти. Цитираната разпоредба на ЗОП изисква получаването на определен брой точки да бъде обвързано с изпълнението или неизпълнението на точно определени обективно установими условия, нещо което с обжалваната методика не е направено. КЗК установи, че по този начин разписана методиката за оценка създава предпоставка за субективно оценяване от страна на конкурсната комисия. Предвид гореизложеното КЗК намира, че така формулирана методиката за оценка е в противоречие както с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗОП, така и с принципите прокламирани в чл. 2 от закона за публичност и прозрачност, тъй като същата е непрозрачна и неясно формулирана, като същевременно предоставя възможност на конкурсната комисия за субективно оценяване на техническите оферти на участниците. (Решение № АКТ-1257-29.10.2012)

В обжалваното решение, възложителят изцяло е възприел като мотив за отстраняване на жалбоподателя изложените аргументи от комисията в Протокол № 10 от работата на комисията, а именно, на основание чл. 73, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 и чл. 54, ал. 1 от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания, посочени в документацията за участие. Оценъчната комисия е приела, че предложената часова ставка в размер на 1,70 лв./ч.ч. е по-ниска от нормативно определената в размер на 1.72 лв., утвърдена съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012г. и същата се явява в противоречие с представената от участника в плик № 1 декларация обр. 16 за спазена минимална цена на труда. Жалбоподателят твърди, че комисията в противоречие на посочените в ценовото предложение на жалбоподателя ценообразуващи параметри е приела, че оферираната ценова ставка 1,70 лв/ч.ч. е по-ниска от нормативно определената, както и че комисията неправилно е приела, че тази ставка представлява анализна цена и следва да се свързва с минималната цена на труда. Съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗОПминимална цена на труд” това е минималният размер заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 на ЗБДОО за 2012г. Часовата ставка на работниците при средномесечни 21 работни дни и осем часов работен ден е: квалифицираните работници – 3,15лв., машинни оператори и монтажници 3,15 лв. и работници без специална квалификация 1,85 лв. В случая обект на поръчката е строителство на депа за обезвреждане на битови отпадъци, който строителен процес предполага ангажираността на: високо квалифицирани строителни работници, машинни оператори, монтажници и работници без специална квалификация. Последно изброените следва да бъдат ангажирани за неголям брой вид дейности, поради което може да се заключи, че в по-голямата си част ще се ангажират друг вид работници, различни от тези без специална квалификация. Горното се потвърждава и от съдържащия се в техническото предложение за изпълнение на поръчката образец, в който участникът е декларирал, че разполага с квалифицирани работници за изпълнение на поръчката. Предвид на това може обосновано да се приеме, че в офертата на жалбоподателя се съдържат доказателства, че ще използва квалифицирани работници. Въпреки това предложената от жалбоподателя часова ставка от 1,70 лв/ч.ч. е по-ниска от изрично нормативно определената в ПМС 300/2011г. на МС, а именно 1,72 лв/ч.ч. В ценовото предложение участникът е дал анализни цени, съгласно които всички елементи от КСС са изчислени с часова ставка 1,70 лв/ч.ч, което е в противоречие на съдържащата се в Плик №1 декларация за спазена минимална цена на труда. Относно съжденията, съдържащи се в жалбата с оглед формирането на осреднената часова ставка и довода, че осреднената часова ставка включва часовата ставка и допълнителните разходи върху труда /осигурителни вноски за работника, задължителни здравни осигуровки, ДОД, надбавки за прослужено време и платен годишен отпуск/ е необходимо да се обърне внимание на следното: часовата ставка се формира при съблюдаване на Наредбата за организацията и структурата на работната заплата, КТ, ПМС 300/2011г. на МС и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и е основана на работната заплата. Допълнителните разходи върху труда включват надбавки за прослужено време и платен годишен отпуск, възнаграждения за работа, болнични и т.н. Следователно допълнителните разходи върху труда не са средства, които следва да се добавят върху часовата ставка на работниците. Предвид на това КЗК счита, че соченият в жалбата начин за сформиране на осреднената часова ставка е неправилен. В документацията за участие изрично е записано, че участниците следва да спазват действащите в страната норми и стандарти за този вид дейности. Тоест участниците са правно задължени да съобразяват предложенията си с нормативно установеното, в случая с нормативните актове относно минималното заплащане на труда. (Решение № АКТ-1223-23.10.2012)

В документацията за участие възложителят не е ограничил възможността за ползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката, което е в съответствие с действащата нормативна уредба. За осигуряване на равнопоставеност на участниците в процедурата, в ЗОП е предвидена възможността за участие и на субекти, които нямат собствени ресурси за изпълнение на поръчката, но могат да докажат, че разполагат с такива, предоставени им от други лица (чл. 51а, ал. 1 от ЗОП). Освен разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, правото на избор на кандидатите за това самостоятелно или в случая с подизпълнител ще изпълнят поръчката е предвидено и в чл. 77, ал. 3, т. 6 от ЗОП, регламентиращ съдържанието на заявлението за участие. В тази разпоредба изрично е допусната възможността кандидатите в процедурата да използват подизпълнители при изпълнението обекта на поръчката като по смисъла на закона подизпълнителят е лице, което участва наравно с изпълнителя в изпълнението на поръчката с определен дял. Липсва нормативно ограничение относно допустимия дял от обема на поръчката, който може да бъде изпълнен от подизпълнител и следователно неговото договаряне е по преценка на съответния участник като е въведено единствено задължението в офертата да се посочи вида на работите, които последният ще извършва, и дела на участието му. Липсва ограничение и по отношение на възможността за участие на обединения. Следователно поставеното изискване за наличие на строителни машини и работна ръка от всички специалности, ежедневно необходими на обекта може да бъде изпълнено съвместно при обединение от строители в това число и жалбоподателя, които поотделно може да не го покриват, но заедно да отговарят на поставените критерии за допустимост при участието им в настоящата обществена поръчка. Не на последно място, следва да се отчете и обстоятелството, че е резонно възложителят да постави условие участниците да разполагат с определен набор от техника, с която ще осъществяват дейностите на поръчката, както и че тази техника е налична и на разположение на участника. Осигуряването на техническа обезпеченост едва след спечелване на обществената поръчка може да осуети изпълнението й в предвидените срокове или да доведе до сериозното и затрудняване, включително неизпълнение. С оглед на изложеното, КЗК счита, че заложените от възложителя минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците не са ограничителни, а съобразени в пълна степен с предмета на обществената поръчка. (Решение № АКТ-66-22.01.2013)

В настоящият случай възложителя е заложил следното изискване в Раздел ІІІ от Документацията за участие: „Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета лаборатория за контрол на качеството, или да имат сключен предварителен договор за обслужване с лицензирана лаборатория за контрол на качеството за срока на изпълнение – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора”. Така заложеното изискване, КЗК приема за недискриминационно, тъй като е допуснато участниците в процедурата да имат не само собствена, но и наета лицензирана лаборатория за контрол на качеството. Спрямо участниците не са приложени ограничения водещи до необоснованото стесняване на броят лица имащи възможност да подадат оферта за настоящата обществена поръчка, доколкото всеки потенциален участник би могъл да сключи договор за наем с лицензирана лаборатория за контрол на качеството. Що се отнася до довода на жалбоподателя, че подобно изискване е ненужно, следва да се посочи, че то цели допълнителното гарантиране качеството на продукцията вложена при изпълнение на обществената поръчка, като в случая залагането на това условие е част от оперативната самостоятелност на възложителя, и КЗК не би могла да се произнесе по целесъобразността му, доколкото контролът извършван от комисията се ограничава единствено до проверка за законосъобразността на обжалваното изискване на възложителя. (Решение № АКТ-63-22.01.2013)

По смисъла на чл. 29, ал. 3 ЗОП, възложителят е задължен да изпрати разяснение по документацията на всички лица, които са я получили, като в следващото изречение е записано, че същото (разяснението) се прилага към документацията, която предстои да се предоставя на други участници или кандидати, т.е. на лицата, които ще я получат след датата на неговото издаване. От събраните в хода на производството доказателства е видно, че жалбоподателят е закупил документация за участие в процедурата на 18.09.2012г., т.е. един ден след като възложителят е издавал оспорваното разяснение. Следователно, по смисъла на чл. 29, ал. 3 (изречение второ) ЗОП, възложителят е нямал задължение да изпрати визираното разяснение на жалбоподателя, тъй като същото е станало част от документацията за участие в процедурата, която дружеството вече е закупило. Обстоятелството, че разяснението е получено с документацията не се оспорва от жалбоподателя. Отделно от изложеното до тук следва да се обърне внимание и на факта, че възложителят на 17.09.2012г е качил в официалният си сайт посоченото по-горе разяснение, което е приложено като част от документацията за участие в процедурата и по този начин допълнително е улеснил заинтересованите лица да се запознаят със съдържанието на този документ. В тази връзка КЗК приема, че началото на 10-дневеният преклузивен срок за оспорване на съдържанието на разяснението, чрез обжалване на решението за откриване на процедурата, съвпада със закупуване на документацията за участие в процедурата. Следва да се има предвид, че документацията за участие се одобрява с решението за откриване на процедурата, което по смисъла на чл. 120, ал. 4, т. 1 и ал. 5, във вр. с чл. 11 от ЗОП, подлежи на самостоятелно обжалване и претенции относно законосъобразността на неговото съдържание не могат да бъдат предявявани при и чрез обжалване на решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, което се явява последващ издаден индивидуален административен акт в процедурата, който има друго правно предназначение. Следователно разяснението като част от документация за участие в процедурата подлежи на оспорване чрез обжалване на решението за откриване на процедурата. (Решение № АКТ-21-16.01.2013)

Според разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за доказване на техническите възможности и/или квалификация на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят списък на основните договори за доставки или услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени с препоръки за добро изпълнение. Разглежданата норма не дава конкретни указания относно предмета на договорите, които следва да бъдат включени в списъка. Не е указано дали те трябва да са със сходен, еквивалентен или идентичен предмет с този на конкретно обявената обществена поръчка. Следователно възложителят сам може да формулира предмета на договорите, включени в списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, съобразно конкретните си и специфични потребности, стига това изискване да се съобрази с чл. 25, ал. 5 ЗОП. Според посочената разпоредба възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия и изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка. Видно от съдържанието на нормата законодателят поставя акцент върху необосноваността на изискването или условието, т.е дори да се достига до стесняване на кръга на потенциалните участници, това би било допустимо, ако е обосновано от спецификата на дейностите, включени в конкретния предмет на обществената поръчка. В конкретния случай възложителят е поставил изискване за минимум два договора с предмет, идентичен с този на обявената обществена поръчка, придружени с две препоръки за доброто им изпълнение. Действително може да се счете, че е налице ограничаване на кръга на потенциалните участници, но в случая това е обосновано от предмета на обществената поръчка. Следва да се отчете обстоятелството, че обществената поръчка е за доставката на 50 броя нископодови автобуси, като в обявлението изрично е уточнено, че видът на тролейбусите е определен с оглед задоволяване на нуждите на социална група, която има специфични транспортни потребности, а именно: възрастни и трудноподвижни граждани. Следователно доставката на тролейбусите цели не изобщо обновяване на тролейбусния парк на столицата, а задоволяването на нуждите на определен кръг ползватели. Що се отнася до уточнението, че тролейбусите следва да са с конкретни характеристики, то също не е ограничително, а е насочено към доказване на качеството на тролейбусите, доколкото те следва да осигурят не само комфорт, но и сигурност при пътуване, като експлоатацията им ще се осъществява в условията на интензивно градско движение. Следва да се има предвид още, че разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП не указва конкретен брой на договорите и препоръките, които следва да се включа в списъка, но доколкото граматически в разпоредбата се използва множествено число – „основни договори” и „препоръки”, то следва да се приеме, че възложителят може да изиска в списъка да се включат минимум два договора, придружени най-малко от две препоръки. В този смисъл, при определянето на конкретния брой на договорите и препоръките, които следва да се представят, не е допуснато нарушението, което се твърди в жалбата. (Решение № АКТ-11-16.01.2013)

По отношение на външният експерт член на комисията следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗОП възложителят може да привлича като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. С посочената разпоредба законодателят е дал възможност на възложителя да включи в състава на комисията и външен експерт, като по отношение на него са въведени кумулативно условията, както да бъде вписан в списъкът на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 11 от ЗОП така и да разполага с квалификация в съответствие с предмет на поръчката. В конкретния случай видно от представените доказателства външният експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП има диплома от Държавна академия по строителството гр. Ростов на Дон за специалност: „икономика и организация на строителството” и квалификация – магистър инженер – икономист. В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП е вписан със специалност – икономика и организация на строителството и компетентност в областта на строителните материали. Предвид изложеното КЗК намира, че в случая лицето не разполага с необходимата квалификация спрямо предмета на поръчката, доколкото същия касае основно доставка на медицинска лабораторна апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали. Допуснатото несъответствие между действителна квалификация на външният експерт спрямо предмета поръчката в случая води до незаконосъобразен състав на комисията като цяло. Извършеното нарушение при определяне на състава на комисията е съществено и води до отмяна на крайният акт, доколкото нелегитимният състав на назначената по процедурата комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти. С оглед изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, а процедурата да се върне на етап назначаване на комисия по реда на чл. 34, ал. 2 и 3 от ЗОП. (Решение № АКТ-27-16.01.2013)

Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти. В изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 33, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалент”. Жалбоподателят счита за нарушена горепосочената разпоредба, но в конкретния случай това твърдение е неоснователно, защото възложителят търси продукт, съвместим с притежавания от него модел и никъде в техническите спецификации не посочва, че иска именно определен модел/марка продукт. Вярно е, че възложителят е изразил в документацията мнението си, че „Замяната на наличната при възложителя рентгеновата тръба с нова, която не е произведена от производителя на Компютърен томограф Модел Bright Speed 16 Elite – „Дженерал Електрик Хелткеър”, ще доведе до несъвместимост и технически затруднения при експлоатацията и поддържането на компютърния томограф”, но от друга страна са посочени: - технически спецификации, без обвързване с конкретен модел и марка; - изискване за техническа съвместимост с наличното медицинско оборудване; - реквизит на предложение за изпълнение, от който е видно, че участникът сам посочва производителя, модела и датата на производство на рентгеновата тръба. Гореизложеното означава, че стига монтирането и поддръжката да се извършат от надлежен, компетентен оторизиран представител на производителя на компютърния томограф и да е гарантирана съвместимостта и коректната и ефективна работа на медицинско-диагностичната конфигурация, то по аргумент от цитирания по-горе текст на чл. 32, ал. 2 от ЗОП, не е налице нарушение на закона. Вярно е, че никъде в документацията за участие възложителят не е употребил думата еквивалентен – във връзка с параметрите на изискуемата се техническа доставка /рентгенова тръба, резервни части/, но това е несъществено нарушение, тъй като многократно е наблегнато и подчертано на изискването за съвместимост с наличното оборудване. Дори да се приеме, че единствено един производител може да покрие това изискване, това не може да доведе до извод, че само той може да покрие изискванията за доставка. За да се стигне до такъв категоричен извод трябва всички характеристики на специфицираната медицинска апаратура, в тяхната съвкупност, да наложат извода, че само един производител може да предложи такава апаратура. В настоящото производство, по отношение на технически параметри в съвкупност не са изложени аргументи за това, че само един производител е в състояние да ги удовлетвори, поради което КЗК отхвърля като недоказан довода, че само един производител може да удовлетвори изискванията, посочени в техническата спецификация. От изложеното КЗК приема, че в така заложената спецификация – „минимални технически характеристики” няма ограничаващо изискване и не се предпоставя изпълнителя, поради което приема твърдението на жалбоподателя за неоснователно. (Решение № АКТ-26-16.01.2013)

петък, 18 януари 2013 г.

Кратки международни новини в областта на антитръста

Новият директор на икономическата дирекция към американската Федералната комисия за търговия (FTC) Howard Shelanski, даде интервю, в което обсъди редица въпроси, пред които  агенцията е изправена в момента. Сред тях са проблемите свързани с договорите, сключвани между конкуренти; стандартите, налагани от различни организации; споразуменията, с които се уговаря заплащане при забавяне (pay-for-delay settlement agreements), някои иновационни производства и поведенческата икономика. Той обяснява също как икономистите на Федералната търговска комисия си взаимодейства с други федерални агенции. Цялото интервю може да видите тук.

Австрийското ведомство по конкуренция (BWB), проведе през месец ноември 2012г. втора дискусия по въпросите на конкуренцията, насочена към обсъждане на най-добрите практики при провеждане на претърсвания и изземване на доказателства. Представено бе резюме на дейностите на институцията пред последните 2 години, последвано от презентация на г-жа Natalie Harsdorf-Enderndorf – експерт във ведомството по практическите въпроси, свързани с претърсванията и новите правомощия на институцията, които се предвиждат с предстоящото изменение на австрийския Закона за конкуренцията. Г-н Raoul Hoffer, представител на една от най-големите австрийски правни кантори, представи виждането на адвокатите, акцентирайки върху правните гаранции и основанията за защита срещу предвижданите ограничения на правата на компаниите да откажат преглед и изземване на някои документи от страна на BWB. Г-н Nikolaus Schaller, съдия в Картелния съд, посочи нуждата от предвижданите изменения в закона с оглед осигуряване на ефективно правоприлагане, доколкото действащите в момента правни норми водят до прехвърляне на дейности по разследването от ведомството към съда. Дискусията приключи с обсъждане на някои практически въпроси за правата и задълженията на предприятията, както и правното положение на служителите в компаниите при разследване на антитръстови казуси.

Сръбската Комисия за защита на конкуренцията е наложила санкция в размер на 770 000 евро на две дружества - Алкалоид Конс и ДР. Пановски, за забранено съгласувано поведение при доставката на генеричния продукт Docetaxel предназначен за Института за лъчетерапия и онкология, Скопие и за Университетска болница " ДР.Трифун Пановски" Битоля през 2008г., 2010г. и 2011г.

Френската Autorité de la concurrence наложи санкция в общ размера 9,3 млн. евро на FNAC, неговият филиал France Billet и Ticketnet за извършено нарушение под формата на забранено споразумение. Ведомството е установило, че между 2004 и 2008, Fnac, France Billet и Ticketnet съвместно са определили размера на комисионните при продажба на билети, които да изискват от организаторите и продуцентите на концертни програми, както и че между 2007 и 2008 платформите за продажба на билети на трите дружества са се кооперирали по такъв начин, че да възпрепятстват навлизането на нови конкуренти на пазара. Договорените комисионни са били на възможно най-високата цена. Мениджърите на трите компании са уговорили помежду си чрез електронни писма какво поведение да поддържат, така че организаторите на концерти да не могат да получат по-ниска комисионна от нито една от тях. Тази политика е била прилагана последователно в периода 2004 – 2008 спрямо всички местни и международни концертни прояви, включително и тези на Shakira, Beyoncé, Lionel Richie, Christina Aguilera, Earth, Wind and Fire, Michel Polnareff, Christophe Maé и др.
През 2007 г. платформата за продажба на билети Digitick е нарушила наложения баланс чрез въвеждане на пазара на цифров бизнес за продажба на билети. Това дружество предпочело да се отличи от конкурентите си, като предлагало на организаторите и продуцентите да се включат в платформата срещу предоставяне на временно или ограничено изключително право за разпространение на електронни билети, като е предложило също така и цифрови или персонални системи за проверка на билети на входа на залите, в които се провеждат мероприятията, като този разход традиционно се е поемал от самите организатори. Това практично и евтино решение е било добре възприето от последните.
В отговор обаче Fnac, France Billet и Ticketnet групово са отказали да участват в разпределението на разходите на Digitick за контрол върху продаваните от тях билети, с което в голяма степен са блокирали дейността на новия конкурент. В допълнение на това те са отказали да продават билет за събития на продуценти, които преговарят Digitick.

Немската Bundeskartellamt съобщава, че Lufthansa е променила някои антиконкурентни клаузи в програмата си за корпоративни клиенти и договорите си с тях. Това е станало в рамките на процедура, образувана пред ведомството по жалба на корпоративен клиент на превозвача. Президентът на Bundeskartellamt, г-н Andreas Mundt посочва, че тези клаузи са давали достъп на Lufthansa да чувствителна от гледна точка на конкуренцията информация за негови конкуренти. Тя е трябвало да бъде предоставяна на дружеството от най-големите негови клиенти, ако искат да получат определени отстъпки от цените на билетите и възстановяване на част от разходите за тях. Информацията е включвала не само данни за всички запазени чрез Lufthansa и неговите поделения полети, но и за заявките направени при конкурентни превозвачи. Срещу това клиентите са получавали специални отстъпки, корпоративни кредитни карти и други облекчения (co-called incentive services). След като ведомството е стигнало до извода, че това създава предпоставки за нарушаване на конкуренцията Lufthansa спешно е предприела мерки за премахване на тези клаузи от програмата си за корпоратвни клиенти. Поемането на такъв ангажимент е било приемливо за Bundeskartellamt и след като е закрепено като задължение за превозвача, преписката е прекратена.

Немската Bundeskartellamt е дала също така кратък отчет за извършеното от нея през изминалата година. Ведомството е наложило санкции в общ размер на € 248 млн. на 57 компании и 31 физически лица, постановени в рамките на 14 самостоятелни картелни производства в различни сектори като например в областта на производството на бетонни павета и тръби, пожарните автомобили, търговия на едро с химически изделия, железопътни релси, автоматични системи за врати, захарни изделия и силови трансформатори. От ведомството посочват, че броят на делата за картели продължава да се увеличава. През 2012г. са проведени 14 претърсвания в 72 различни локации.
Най високата санкция в размер на 124,5 млн. евро е наложена на членовете на картел в областта на железопътната индустрия. Разследването в този бранш ще продължи и през следващата година, тъй като за момента са наложени санкции само за забранено споразумение между производителите на железопътни релси и Deutsche Bahn. Съществуват обаче данни, че подобни незаконни споразумения съществуват и при доставките на ж.п. релси и др. съоръжения на регионално и местно ниво.
През годината Bundeskartellamt е получило 1 200 уведомления за концентрации, като 21 от тях са били детайлно проучени. Четири сделки са били забранени, други 4 са оттеглени от самите участници в сливанията и 1 сделка е разрешена под условия. Сред останалите критични концентрации са били тези в областта на вискозните влакна и газобетонните блокове. В голямата част от случаите, разследващите се концентрират върху регионалните пазари, свързани например с издателства, насочени към селското стопанство, варовикови кариери, банки за съхранение и болници Hamburg и Lauenburg. По две сделки предстои произнасяне в началото на 2013г. Президентът на Bundeskartellamt посочва загриженост относно конкурентната среда на пазара на кабели, поради което особено задълбочено се проучва придобиването на Tele Columbus от KDG. Сливането на няколко групи в здравния сектор също е проблематично (придобиването на участие от страна на Asklepios в болница Rhön-Klinikum), поради което се изследват възможните ефекти от сделката на регионално ниво.
Един от емблематичните казуси на ведомството беше разследването на злоупотреба с господстващо положение от страна на водоснабдителното дружество Berlin water supplier Berliner Wasserbetriebe, което бе наказано с 250 млн. евро глоба. Дружеството е един от най-големите монополисти в Германия, което крие риск от налагане на прекомерно високи цени. По думите на президента Andreas Mundt „Някои общински комунални предприятия изглежда се използват като дойна крава от общините. Тъй като обаче органите за защита на конкуренцията следят отблизо този сектор, потребителите ще имат възможност да спестят много пари. "
През 2012г. ведомството представи резултатите от секторните си проучвания в областта на млечната индустрия и управлението на отпадъците. Те подчертават важността на конкуренцията за тези индустрии и да дават препоръки за някои законодателни мерки. Секторни проучвания в областта на валцувания асфалт и топлофикацията са идентифицирали области на сериозна загриженост за конкуренцията, което най-вероятно ще доведе до започване на производства за разследване от Bundeskartellamt.
След приключване на секторния анализ върху бензиностанциите, ведомството сега възнамерява да започне нов анализ на горестоящия пазар – този на рафинериите и продажбата на едро на горива.
Друг голям проект е анализа на пазарната сила при търговските вериги в Германия.
В отчета се посочва, че на 12.12.2012г. е влязъл в сила закон за създаване на специален орган, който ще наблюдава прозрачността на пазара (Market Transparency Body Act). Според президента на ведомството, последното твърдо ще настоява за специално наблюдение на прозрачността на пазара за горива. „През следващите години потребителите трябва да имат достъп до пълна и точна информация за цените на горивата, за да могат да изберат бензиностанция в близост до тях, която предлага най-добрата цена".
Освен това в рамките на Federal Network Agency антикартелното ведомство ще има нови правомощия за мониторинг и върху пазари за продажба на едро за електричество и газ.

Само през последния месец в гръцкия орган по конкуренция за постъпили множество уведомления за предстоящи сливания между, като по интересните от тях са:

  • APM Terminals B.V. and Transportation Investments Holding Ltd, което желае да закупи дялове от капитала на Global Ports Investments Plc. Transportation Investments Holding Ltd е дружество, регистрирано съгласно законите на Република Кипър. Групата е активна в предоставянето на транспортни услуги и спедиция, както и в железопътния транспорт, контейнерните превози, обработката на петрол и петролни продукти и предоставянето на чартърни услуги. Global Ports Investments Plc от своя страна също е регистрирано в Република Кипър, а акциите му се тргуват на Лондонската фондова борса. Дружеството осъществява дейност в областта на транспортирането и съхранението на товарни контейнери и неопаковани и сухи насипни товари, както и транспортиране и съхранение на течни товари в пристанищата.
  • Prysmian UK Group Ltd е заявило желанието си да придобие дялов капитал от  Global Marine Systems Energy Ltd. Prysmian UK Group Ltd е английска компания изцяло притежавана от Prysmian Group of Companies. Групата осъществява дейност в производството и разпространението на кабели и системи, предназначени за енергетиката и телекомуникациите. Global Marine Systems Energy Ltd присъства на пазара на полагане на кабели и за подводници и свързани с тях енергийни услуги. Активно е и в областта на офшорните вятърни паркове. 
  • Ferrero International S.A., е поискало да закупи дялове от капитала на Newco Nat IT and Newco Nat TK. Групата към която принадлежи Ferrero International S.A., желае да прехвърли бизнеса си свързан с производството и дистрибуция на сурови лешници на новообразуваното дружество. Сделката касае придобиването на съвместен контрол върху Newco, на което IF-Mariano Stelliferi S.P.A възнамерява да прехвърли всички свои дейности, свързани с полу-преработени ядки.
  • Нотифицирана е и предстояща концентрация, при която Glencore International Plc, иска да придобие дялов капитал от Vale Manganese Norway AS и Vale Manganese France SAS. Glencore International Plc е регистрирано в Джърси и основната му дейност е насочена към производство, пречистване, обработка, съхранение, транспорт и търговия с метали и минерали, енергийни и селскостопански продукти. Vale Manganese Norway AS е регистрирано в Норвегия и е специализирано в областта на мангановите и алуминиевите горелки, рафиниращи съоръжения и нагревателни единици. Vale Manganese (France) SAS пък е регистрирано във Франция и има същия основен предмет на дейност.
  • Пред ведомството е заявена нотификация от страна на Japan Tobacco Inc. И клоновете му JT International Holding BV и JT International Netherlands B.V. относно придобиването на V.D.M. Invest Comm. VA и поделението му  Gryson NV. Групата, към която принадлежи Japan Tobacco - JT Group се занимава основно с производство и продажби на цигари, тютюн, пури, пурет и др. тютюневи изделия. Групата е собственик на марките Winston, Mild Seven, Camel, Benson & Hedges, Silk Cut, Sobranie, Glamour and LD. Групата има участие и на фармацевтичния и хранителния пазар. V.D.M. Invest Comm. VA е компания, регистрирана в Белгия, чиято основна дейност също е на пазар на тютюн и тютюневи изделия. Компанията оперира и в Кипър чрез поделението си Gryson NV, което е дистрибутор на тютюн и изделия, предназначени за ръчно свиване на цигари.
  • Нотифицарана е и предстояща сделка, при която Marinopoulos Holding SARL предстои да закупи изцяло дяловия капитал от Carrefour Marinopoulos S.A., след което последното ще стане собственост на купувача. Marinopoulos Holding SARL е регистрирано в Люксембург и е част от инвестиционна група, която оперира в Кипър и други държави. Marinopoulos Group Companies притежава важни позиции в търговията на дребно в югоизточна Европа чрез притежаваните от нея супермаркети и хипермаркети, не само за хранителни продукти, но и за облекла, козметични продукти и кафе. Carrefour Marinopoulos S.A. е активно на пазара на търговия на дребно чрез супермаркет.

Датското ведомство по конкуренция е извършило наблюдения върху пазарите на мобилни и застрахователни услуги и съобщава, че всяка година малко над всеки трети потребител сменя мобилната компания, която го обслужва, а почти всеки десети сменя застрахователя си, който предлага застраховки, свързани с дома. Желанието за по-евтини мобилни и застрахователни услуги най-често е причината за преминаване към друг доставчик. Това се отнася за 44 % от клиентите на мобилни оператори и 68% от застрахованите граждани. Сред всички европейски потребители, датчаните най-често променят мобилните си абонаменти. В застрахователния сектор, датчаните и финландците се нареждат на четвърто място в списъка на европейските потребители, които сменят застрахователите си. Що се отнася до пазара на мобилни услуги, рекламните кампании, свързани с цените на тези услуги и отправените от тях конкретни оферти най-често подтикват потребителите да сменят своите мобилни абонаменти планове спонтанно. За разлика от това в застрахователния сектор рекламите са много повече имиджово ориентирани, отколкото ценово. Причините, които най-често карат потребителите да сменят доставчика си са появата на нови продукти или лошото обслужване, което важи и за двата сектора. Смяната на застраховател често е продиктувана и от промяна в социалното положение на потребителите като например сключване на брак, придобиване на собственост и др.под. Докато мобилните телефонни услуги са неразделна част от ежедневието на потребителите, повечето потребители не са в течение на застрахователните си договори. Всеки 6-ти от потребителите, които никога не са сменяли застрахователната си компания обяснява, че предпочита да спести време за нещо друго, вместо да се задълбочава по въпросите на застраховането. Самите застрахователи смятат, че тази неосведоменост на потребителите е една от най-важните причини за слабата мобилност на клиентите на този пазар.

Швейцарското ведомство по конкуренция съобщава, че е започнало разследване на банковия пазар, след като е получило информация за незаконни споразумения между банки. Информацията по-конкретно засяга търговията с деривати, които влияят върху определянето на индексите LIBOR (London Interbank Offered Rate) и TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate). В резултат на това биват манипулирани и деривативните продукти, които се влияят от тези индекси. Разследването е насочено срещу UBS и Credit Suisse, както и срещу повече от 10 други чужди финансови институции и компании.  Информацията е получена в рамките на швейцарската Leniency program и се отнася до манипулирането на двата индекса спрямо определени валути. Британската банкова асоциация и Японската асоциация на банките определят тези индекси на ежедневна база за определени валути, основавайки се на данни получени от конкретни банки, които е възможно да бъдат манипулирани така, че да се облагодетелстват референтните рейтинги на конкретни валути. В допълнение на това търговците на деривати биха могли да се споразумяват така, че да манипулират разликите между цените на офертите за търсене и предлагане на деривати, базирани на двата индекса в ущърб на свои клиенти. Останалите банки, срещу които е насочено разследването, са Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citigroup Inc., Deutsche Bank Aktiengesellschaft, HSBC Holdings plc, JP Morgan Chase & Co., Mizuho Financial Group Inc., Rabobank Groep N.V., Royal Bank of Scotland Group plc, Société Générale S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Ведомството ще анализира задълбочено ефекта, който са имали тези практики върху частните клиент и компании във Швейцария. 

Белгийското ведомство по конкуренция наложи санкция на BPOST за извършена злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на система за отстъпки наречена “model per sender”, прилагана в периода януари 2010 – юли 2011г. Отстъпките са били предоставяни по договори с големи клиент, като например банки и компании, осъществяващи дистанционни продажби, при което активно се ползват пощенски услуги. Отстъпките са били предоставяни в зависимост от количеството пощенски пратки (количествени рабати).

Румънският орган по конкуренция (Competition Council) е образувал производство за разследване на пазара на пилотиране и извличане на буксир на морски кораби в пристанищата под управлението на Национална компания Constanta Maritime Ports. Производството е образувано по жалби от няколко пристанищните оператора и е насочено към установяване на евентуално извършена злоупотреба с господстващо положение. Компанията е налагала условия за достъп до посочените пристанищни услуги и е третирала по дискриминационен начин операторите. Обект на проучване са и условията за отдаване под наем на пристанищна инфраструктура. Съществуват съмнения за наличие на споразумение между дружествата под формата на joint venture, като само на неговите членове е предоставено правото да  извършват услуги по извличане на морски кораби. Подозрения има и по отношение на уговорки във връзка с други пилотски услуги. В рамките на разследването са проведени претърсвания в централата на Constanta Maritime Ports, както и в още 5 дружества.

Чешкото ведомство по конкуренция (Office for the Protection of Competition) е наложило санкция на 4 дружества (“ASA“, “AVE“, “SITA“ и “van Gansewinkel“) в общ размер на около 3 825 000 евро. Засегнат е бил пазара на събиране и депониране на отпадъци, като някои от дружествата са осъществявали дейност на пазара на пътно почистване и поддържане. Ведомството е установило наличие на забранено споразумение за разпределяне на пазара, с което е увредена конкуренцията. В периода 2007 – 2011г. 4-те дружества са уговорили тайно помежду си разпределяне на клиентите, което е осъществено освен по други начини и чрез манипулиране на търгове за обществени поръчки за възлагане на дейности по събиране и депониране на отпадъци и пътно поддържане. Нарушението се изразява не в едно общо споразумение между 4-те предприятия, а посредством 6 отделни двустранни споразумения свързани с конкретни публични търгове. По време на претърсванията, извършени в дружествата, ведомството е открило доказателства за поддържани между тях контакти, които постепенно са прераснали в антиконкурентно координиране на поведението им в ущърб на техните клиенти. Дружествата са пристъпили към изготвяне на фиктивни оферти за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, с което привидно са демонстрирали наличие на конкуренция помежду им. Установени са и уговорки за неучастие на някои от дружествата в точно определени процедури, както и ангажименти да не се правят оферти към клиенти на конкурентите – членове на картела. По време на разследването две от компаниите - ASA и AVE, са кандидатствали за намаляване на санкцията съгласно чешката Програма Leniency и са получили облекчено третиране – като санкциите им са намалени съответно с 50% и 30%. В замяна на това двете дружества са предоставили на разследващия орган съществена информация и доказателства, които са спомогнали за разкриване на картела. И четирите дружества са приели резултати от разследването и заключенията на ведомството, за което са получили намаление на санкциите с още 20%.

Интересна литература
Public procurement in international trade

Пълният текст на изданието на английски език може да се изтегли от тук.


От тук могат да бъдат изтеглени презентациите от 8-та Годишна Азиатска Конференция посветена на правото на конкуренцията, която се проведе на 10.12.2012г. в Хон Конг.