Архив на блога

неделя, 26 октомври 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LXXIV

Разминаване между документацията и предмета на сключения договор за изпълнение

 

 Съдът намира за безспорно установено по делото, че жалбоподателят в качеството си на заместник - кмет на Община Б. и упълномощено лице по чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), упълномощен със заповед на кмета на Община Б., е сключил договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне при условията на настоящият договор на кредит в размер на 3 000 000 лв. под формата на овърдрафт по разплащателна сметка", който не съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Неоснователно е възражението на жалбоподателят, че е сключил процесния договор в качеството на временно изпълняващ функциите на Кмет на Община Б., а не на „упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП“, поради следните съображения: Преди изменението на ЗОП - чл. 8, ал. 2 от ЗОП и чл. 8, ал. 3 от ЗОП(ДВ, бр. 52 от 09.07.2010г.), субект на процесното нарушение би бил възложителят на обществената поръчка - в случая това е общината. Тогава, при предишната редакция на посочените текстове, жалбоподателят не би имал качеството на възложител, по смисъла на чл. 7 от ЗОП, нито на упълномощено от възложителят длъжностно лице, по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП. Тогава разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП, в редакцията преди посоченото изменение сочеше, че организирането и провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки се извършват от възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица и кметът на общината нямаше качеството на упълномощено лице. Той беше представител по закон на общината, поради което, в това си качество не можеше да бъде определен като възложител по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП. С последващото изменение на закона обаче, изрично разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП (ДВ бр.52/09.07.2010г.) определя като задължено да проведе процедурата за възлагане на обществена поръчка лицето, което представлява юридическото лице, в случай че последното е възложител по смисъла на чл. 7 от ЗОП. С това изменение на закона може да бъде реализирана личната административнонаказателна отговорност на законните представители на юридическите лица-възложители, за нарушения на разпоредбите на ЗОП. В този смисъл настоящият състав приема, че правилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, в качеството на „упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП". Съдът намира, че АНО ясно и точно е посочил извършеното нарушение от жалбоподателя както в АУАН, така и в НП, като са спазени разпоредбите на чл. 42, т. 4 и т. 5 от ЗАНН, както и чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН, т.е. налице е пълно описание на нарушението и законните разпоредби, които са нарушени както в АУАН, така и в НП, а именно, че е нарушена разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОП, като правилно и законосъобразно е посочена санкционната норма в НП, а именно чл. 128д, ал.1, във връзка с чл.133, ал.2 от ЗОП. (Решение № 520 от 01.07.2014 г. по н. д. № 275/2014 г. на Районен съд – Ботевград)

В хода на съдебното производство в качеството на свидетел бе разпитан актосъставителя Д.О.Т.. От показанията й се установява, че е извършила проверка на „ЕВН България Електроснабдяване" АД за спазване на ЗОП. Установила е, че жалбоподателят М.Т., в качеството си на член на управителния съвет на дружеството, на 22.06.2011г. е сключил договор с „Красин" ООД гр.Д., като в договора била описана необвързваща форма на изпълнение и стойност в размер на 170 000 лева. без ДДС. Тази стойност обаче не съответствала на предложената от участника стойност в размер на 177 585 лева., с което била нарушена разпоредбата на чл. 41 ал.2 от ЗОП. Единичните цени по договора съответствали, но общата стойност не съответствала. При така установената по несъмнен и категоричен начин фактическа обстановка, Съдът намира от правна страна, че правилно осъщественото деяние е квалифицирано от административно наказващия орган като нарушение на чл. 41 ал.2 от ЗОП. Съгласно последната разпоредба „Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител." От събраните по делото доказателства се установява, че на 22.06.2011г. е сключен договор между „ЕВН България Електроразпеределение" АД и „Красин" ООД гр. Девин, в който било посочено обща стойност на СМР - 170 000 лв. без ДДС. Посочената цена обаче не съответства достигната в резултат на договарянето крайна цена в размер на 177 585,30 лв. без ДДС, въз основа на която участникът е определен за изпълнител на обществената поръчка. Изложеното до тук води до извода, че жалбоподателят е бил длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с предложения от офертата на участника, избран за изпълнител, което обаче не било извършено. Ето защо правилно административният орган е определил и нарушението, извършено от жалбоподателя. За последният не се спори, че като член на Управителния съвет на „ЕВН България Електроразпределение" АД гр. Пловдив, представлява и възложител по смисъла на чл. 7, т. 6 от ЗОП и като такъв имено той се явява субект на административно наказателната отговорност. Предвид на това Съдът счита, че правилно жалбоподателят е определен като субект на административното нарушение, което му е вменено. (Решение № 1129 от 30.04.2014 г. по н. д. № 798/2014 г. на Районен съд – Пловдив)
Видно от приложеното към преписката Решение от 12.08.2011г., с което било обявено класирането на участниците и участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, критерий при класиране на участниците е „най - ниска цена" и именно с оглед на това на първо място е класирано „Пимо СВ" ООД гр. П. Предложената от дружеството крайна обща стойност била 134 796.60 лв. без ДДС, която била посочена като такава и в изготвения протокол по договарянето от 05.08.2011г. В този смисъл безспорно посочването в сключения на 02.09.2011г. договор като приблизителна и „необвързваща" стойност за изпълнение 140 000 лв. без ДДС не съответства на предложената крайна обща стойност от участника в размер на 134 796.60 лв. без ДДС, въз основа на която същият е бил определен за изпълнител на обществената поръчка. Действително описаните в договора единични цени на дейностите, предмет на изпълнение, кореспондират на тези, посочени в офертата на участника „Пимо СВ" ООД гр. П., но не въз основа на тези единични цени последният е бил класиран на първо място и е бил определен за изпълнител на обществената поръчка. Недопустимо е поради съображенията, посочени в жалбата - характера на дейностите, предмет на договора - СМР, в договора да се предвижда стойност на изпълнение, различна от тази, въз основа на която съответното лице е определено за изпълнител на обществената поръчка. Евентуалното възникване на необходимост от извършването на СМР извън плановите такива, чието реализиране се налага по повод плануваните СМР, е бъдещо несигурно събитие, поради което е незаконосъобразно стойността на същите да бъде включена в договора за обществена поръчка, след като тази стойност не е посочена като стойност в офертата на участника, с оглед която последният е определен за изпълнител. (Решение № 887 от 16.04.2014 г. по н. д. № 751/2014 г. на Районен съд – Пловдив)

Законосъобразна е преценката на възложителя, че участникът следва да бъде отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Причините, довели до посоченото разминаване в цените, изтъкнати от жалбоподателя (използването на фиксинга на БНБ във връзка с обстоятелството, че възложителят иска предложенията да бъдат в „Евро", а участникът „ТЕКНОЛОДЖИ МЕНИДЖМЕНТ ЕНД ИНТЕЛИДЖЪНС СЪРВИСИС" ООД използва ценови разценки, посочени в „Щатски долари", както и използване на електронна таблица, като в нея са заложени стойностите на изделията с точност до четвъртия знак след десетичната запетая, а при нейното разпечатване на хартиен носител е използвано закръглението до втория знак) са ирелевантни в настоящото производство. При така представено ценово предложение съществува неяснота относно действителната воля на участника и невъзможност да бъде извършена преценка каква е вярната оферирана цена - единичните, общите или крайната цени. Порокът в офертата не може да бъде преодолян чрез предоставяне на разяснение по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, тъй като би се стигнало до промяна на предложението, която е недопустима на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „б" от ЗОП. Що се отнася до посоченото в разяснението на участника, че разликата представлява по-ниска обща цена с 1,46 евро, което е в интерес на Министерството на отбраната, следва да се посочи, че при наличие на несъответствие законът не допуска преценка дали и доколко разликата е минимална или максимална и дали е в полза на възложителя или не. Декларираната готовност от страна на жалбоподателя при евентуалното му избиране за изпълнител на обществената поръчка да се съобрази с желанието на възложителя за логиката на определяне на крайната цена - стойности закръглени до втория или четвъртия знак след десетичната запетая не санира допуснатия порок в ценовото му предложение. Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОП възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. В настоящия случай, доколкото поради разминаването в единичните, общите и крайната цени не е налице валидна ценова оферта, продължаването на участието на жалбоподателя в процедурата и евентуалното му избиране за изпълнител би поставило възложителя в невъзможност да изпълни изискването на разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОП. С оглед на гореизложеното, КЗК счита, че участникът „ТЕКНОЛОДЖИ МЕНИДЖМЕНТ ЕНД ИНТЕЛИДЖЪНС СЪРВИСИС" ООД е законосъобразно отстранен на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение, а обжалваното Решение № 8/29.01.2014г. на Заместник-министъра на отбраната за обявяване на класираните участници и определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Възстановяване на летателната годност на вертолети Bell - 206В3" следва да бъде потвърдено. (Решение № 340 от 19.03.2014 г. по преписка вх. № КЗК - 176/2014г. на Комисията)

Не се спори, че в ценовото предложение на жалбоподателя „Текнолоджи Мениджмент Енд Интелиджънс Сървисис" ООД са налице установените от комисията за провеждане на процедурата разминавания. Спорът е относно това дали тези разминавания, които според жалбоподателя са получени в резултат на закръгляване - в единия случай до четвъртия, а в другия - до втория знак след десетичната запетая, водят до несъответствие на представената оферта с изискванията на закона и на възложителя. Видно от ценовото предложение на жалбоподателя, действително единичната цена за повечето номенклатури, умножена по съответното количество е равна на стойност, различна от посочената обща цена. Сборът от общите цени за всяка една номенклатура се различава от крайната цена. Единичните и общите цени по номенклатури са посочени до втория знак след десетичната запетая, а крайната цена - до четвъртия знак след десетичната запетая. Именно затова настоящата инстанция намира за правилна преценката, че участникът е бил отстранен на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП. При така представено ценово предложение съществува неяснота относно действителната воля на участника и невъзможност да бъде извършена преценка каква е вярната оферирана цена - единичните, общите или крайната цени. Порокът в офертата не може да бъде преодолян чрез предоставяне на разяснение и по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП, тъй като би се стигнало до промяна на предложението, което е недопустимо на основание чл.68, ал.11, т.2, б.„б" от ЗОП. Що се отнася до посоченото в разяснението на участника, че разликата представлява по-ниска обща цена с 1,46 евро, което е в интерес на Министерството на отбраната, следва да се посочи, че при наличие на несъответствие, законът не допуска преценка дали и доколко разликата е минимална или максимална и дали е в полза на възложителя или не. Декларираната готовност от страна на жалбоподателя при евентуалното му избиране за изпълнител на обществената поръчка да се съобрази с желанието на възложителя за логиката на определяне на крайната цена - стойности закръглени до втория или четвъртия знак след десетичната запетая не санира допуснатия порок в ценовото му предложение. Съгласно чл.41, ал.2 от ЗОП възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. В настоящия случай, доколкото поради разминаването в единичните, общите и крайната цени не е налице валидна ценова оферта, продължаването на участието на жалбоподателя в процедурата и евентуалното му избиране за изпълнител би поставило възложителя в невъзможност да изпълни изискването на разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗОП. (Решение № 8067 от 12.06.2014 г. по адм. д. № 5958/2014 на Върховния административен съд)

Твърдението, че приемането на необосновано ниска цена опорочава възлагателната процедура не може да се сподели. Съгласно императивната норма на чл.41, ал.2 от ЗОП, възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. При това изрично изискване на закона следва извод, че договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен при оферираната цена и условия. Целта на Закона за обществените поръчки е осигуряване на ефективност при разходване на бюджетни средства след провеждане на публични и прозрачни процедури. Съобразно с целта на Закона при провеждане на процедурата е постигната оптималната за възложителя цена за извършване на услугата. Конкурентните отношения на регулирания пазар на този вид услуга не могат да се разглеждат в това производство, освен в контекста на съблюдаване на принципите, предвидени в чл. 2 от ЗОП. В случая не може да се приеме, че от възложителя е допуснато нарушение на принципите за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност на субектите, доколкото всеки от участниците сам преценява числовите стойности, които включва в офертата си. (Решение № 13501 от 29.10.2012 г. по адм. д. № 10711/2012 на Върховния административен съд)

Техническата спецификация, част от конкурсната документация не е предвидено изпълнение на такъв вид строително-монтажни работи. Представяне на техническа оферта, която не съответства на конкурсната документация, в частност на техническата спецификацията е достатъчно основание за отстраняване на офертата. Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. В случая има значително разминаване между офертата на жалбоподателя с изискванията на възложителя, тъй като участникът предлага извършване на СМР, които не са включени в предмета на поръчката. Несъответствие на техническата оферта на жалбоподател с предмета на обществената поръчка е налице и при предлаганата система за осъществяване на мерки по здравословни и безопасни условия на труд. В тази част също са описани мерки, които не отговарят на специфичния предмет на обществената поръчка.
Не могат да се споделят доводите на жалбоподателя, че констатираното несъответствие не е съществено, тъй като договорът за изпълнение на обществената поръчка ще бъде сключен при съобразяване на техническото задание. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОП възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, попълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. С оглед на тази разпоредба не може да се сподели довод, че допуснатото нарушение не е съществено, тъй като параметрите по които ще се изпълнява предмета на поръчката ще се определят при сключване на договора за изпълнение. (Решение № 8928 от 19.06.2013 г. по адм. д. № 4958/2013 на Върховния административен съд)

Съгласно обявената методика за оценка, един от показателите, формиращ комплексната оценка, е Т2 „Цена на пълно следгаранционно годишно обслужване след изтичане на гаранционния срок". Съобразно това, в образеца на Приложение 3.1- 3.4. „Ценово предложение" е изискано оферирането на цена за пълно следгаранционно обслужване за срок от една година след изтичане на гаранционния срок. В проекта на договор обаче липсва изрична клауза, която да урежда отношенията възложител - изпълнител при следгаранционното обслужване. Това е нарушение на чл.41, ал.2 от ЗОП, който вменява задължение на възложителя да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. КЗК не споделя становището на възложителя, че доколкото предложената цена за следгаранционно обслужване е част от ценовото предложение, същата ще залегне впоследствие в сключения договор и липсата на изрична клауза в проекта на договора не е нарушение. Това е така, но в настоящия случай, във връзка с разминаването между исканото за офериране и проекта на договор е отправено запитване. Пояснението е обективирано в отговор на въпрос 9, в писмо с изх. № 12Ф8934/15.10.2012г., където изрично е заявено, че съгласно документацията за участие цената за пълно следгаранционно обслужване за срок от 1 (една) година след изтичане на гаранционния срок не е предмет на договора, а критерий за оценка. Видно от това, възложителят изисква предложение, чието оценяване участва в определянето на изпълнител, но същото не е предмет на договора. С оглед на това може да се потвърди обоснованият от жалбоподателя извод, че е нарушен текстът на чл.41, ал.2 от ЗОП. Това според КЗК е самостоятелно и съществено нарушение, водещо до отмяна на обжалваното решение за откриване на процедурата.
В случая не може да се приеме изложеното от възложителя, че не е включил изрично като клауза в договора срок на следгаранционното обслужване, тъй като Община Пловдив, като бенефициент по проекта, ще прехвърли преди неговото окончателно приключване с непарична апортна вноска всички активи, придобити по изпълнение на проекта, и „Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД ще стане собственик на активите и същият следва да сключи договорите за следгаранционното обслужване и сервиз, а не Община Пловдив. В тази връзка, КЗК счита, че дейността по следгаранционно поддържане на доставяната техника следва да е обект на друга обществена поръчка, която трябва да бъде проведена от притежателя на оборудването, а не да се комбинира с процедурата за доставка и гаранционно поддържане на оборудването, възлагана от община Пловдив. Това още веднъж потвърждава извода, че тази дейност от предмета на поръчката, дори и да се изисква офериране на предложение за цена по нея, не е включена като предмет на самия договор, който впоследствие ще се сключи от друг възложител. (Решение № 1440 от 06.12.2012 г. по преписка вх. № КЗК - 1118/2012г. на Комисията)

Със съставения акт е констатирано нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ППЗОП, съгласно която "Възложителите не могат да променят обявените от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на случаите на удължаване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие." Разпоредбата на чл. 26 от ППЗОП е отменена, но нарушението продължава да е съставомерно по чл. 41, ал. 2 от ЗОП, който вменява задължение на възложителя да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Последната разпоредба е изменена, като вече обхваща и случаите на нарушения на отменената разпоредба на ППЗОП. В този смисъл не е налице по-благоприятен закон, тъй като не е отпаднала запретеността и наказуемостта на този вид деяния. Налице е мълчалива отмяна на старата разпоредба с въведената нова такава в ЗОП, който е уредил тази материя по начин, различен от начина, по който тя е била уредена в ППЗОП, като деянието е продължило да бъде съставомерно и по новия закон. Приложим в случая е старият закон, тъй като новият води до по-неблагоприятен за дееца наказателноправен резултат-съгласно новата разпоредба на чл.128д от ЗОП във вр. с чл. 133, ал.2 от ЗОП за нарушението вече се налага глоба в размер от 1500 до 2500 лева. И двете разпоредби целят да защитят прозрачността и еднаквото третиране на участващите в процедурите по обществени поръчки. Участниците следва да имат сигурност, че възложителят няма да влоши условията, при които участват, нито че ще сключи договор с друг кандидат при по-благоприятни условия от тези, които те са имали предвид при подаване на офертите си. В обявлението за обществената поръчка изрично е записано, че не се предвижда авансово плащане, кандидатите са били обвързани от това обявление и са се съобразили с него. По тези съображения настоящият състав на съда намира, че е налице извършено нарушение на посочената като нарушена норма, за което правилно е била ангажирана отговорността на възложителя. Нарушението не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от останалите такива от същия вид и предвид значителния размер на аванса - 43000 лева, не може да се приеме, че нарушението е маловажно. Предвид обаче, че същото е извършено за първи път, липсват доказателства за ответната община да са настъпили вредни последици, предвид личността на наказаното лице и фактът , че договорът за обществена поръчка е изпълнен, може да се направи извод, че санкция в минималния предвиден размер би изпълнила предупредително и превъзпитателно въздействие върху наказаното лице. На това основание санкцията следва да бъде намалена в предвидения от закона минимален размер. (Решение № 332 от 21.5.2012 г. по н. д. № 289/2012 г. на I състав на Административен съд – Плевен)

Не се подкрепят от доказателствата по делото и твърденията, че възложителя в одобрената документация не е поставил изискване предложените единични цени да отговарят на определени параметри при ценообразуването. В Образец ОЗ"Предлагана цена" от страна на възложителя са поставени конкретни изисквания към предлаганите от участниците цени.
Не могат да бъдат споделени и възраженията в жалбата, че представените от дружеството анализи "служат за вътрешна употреба". Тези анализи са представени в изискано от участника допълнително разяснение по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, поради и което представляват неразделна част от неговото ценово предложение. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОП възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Ето защо е недопустимо към рамковото споразумение, което възложителят би сключил с участника, да бъдат приложени документи съдържащи различни показатели за ценообразуване.
Правилно и законосъобразно КЗК е приела, че помощният орган на възложителя е констатирал, че посоченото несъответствие представлява изменение на офертата на участника, в противоречие със забраната на чл.68, ал.11 от ЗОП, като този порок не може да бъде саниран, доколкото се касае до информация, съставляваща съдържанието на плик №3. (Решение № 2595 от 24.02.2014 г. по адм. д. № 16919/2013 на Върховния административен съд)

На следващо място жалбоподателят оспорва въведената възможност в края на техническата спецификация след възлагане на поръчката да се коригира броя и размерите на обзавеждането до 10 % от обявените, съгласно проект, без промяна на договорените цени. КЗК намира, че условието е неправилно заложено, доколкото съгласно императивната разпоредба чл. 41, ал. 2 възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Условията за евентуално изменение на договора по изключение са изчерпателно изброени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП, като сред изброените хипотези не се съдържа възможност за промяна по отношение на броя и размерите на стоките предмет на доставка. В конкретния случай условието за евентуална промяна е въведено от възложителя, като потенциална възможност и поради това не следва да се приеме, че е налице основание за отмяна решението за откриване по същество на това основание. На този етап от процедурата не е сигурно дали възложителят действително ще извърши промяна в нарушение на чл. 41, ал. 2 от ЗОП, като по този начин ще създаде предпоставки за недействителност на договора като цяло. (Решение № 1298 от 08.11.2012 г. по преписка вх. № КЗК - 998/2012г., на Комисията за защита на конкуренцията)

На първо място в жалбата се твърди, че в противоречие на чл. 25, ал. 1, т. 3 и т. 5 ЗОП и чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗОП в раздел I „Пълно описание на обекта на поръчката" от документацията за участие е посочено, че: „възложителят си запазва правото да заменя обекти, както и да не поръчва пълния асортимент хранителни продукти и напитки, описани в Техническата спецификация или да поръчва стоки извън ценовото предложение, съобразно конкретните нужди и нововъзникнали обстоятелства." КЗК намира твърдението за основателно. С въведената възможност в документацията е налице порок, изразяващ се в неизвестност какво всъщност ще доставят изпълнителите, които следва да оферират продуктите, предвид избраният критерии за оценка най-ниска цена. Следва да се отбележи, че в обявлението за откриване на процедурата и документацията за участие възложителят е задължен да опише ясно продуктите, обект на доставка. В противен случай би се стигнало до незаконосъобразно разширяване на предмета на договора и нарушаване на целта и принципите на ЗОП. Аргумент за това представлява разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОП където изрично е предвидено, че възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Доколкото се установи, че действително възложителят не предвижда изчерпателно изброяване на вида на стоките, обект на доставка, КЗК счита, че е нарушена разпоредбата на чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗОП, изискваща пълно описание на предмета на поръчката и обособените позиции. (Решение № 810 от 17.07.2012 г. по преписка вх. № КЗК - 558/2012г., на Комисията за защита на конкуренцията)