Архив на блога

понеделник, 12 ноември 2018 г.

Влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОП (обн. ДВ., бр. 86 от 18.10.2018 г.)
В бр. 86 на ДВ от 18 октомври 2018 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на някои промени, за които са предвидени различни срокове.


От деня на обнародване на закона (18 октомври 2018 г.) се прилагат измененията в чл. 201, ал. 2; чл. 204, ал. 5; чл. 205, ал. 7; чл. 213, ал. 2; чл. 216а от ЗОП и § 138 от ЗИДЗОП. Те са свързани с производството по обжалване на разпореждания и определения на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд.
Описаните промени са в голяма степен редакционни като по същество не променят реда за обжалване и само са систематизирани по различен начин.
При обжалване на решения на КЗК не се променят срока за обжалване (14 дни от съобщаването му на страните) и срока за отстраняване на нередовности по жалбата пред ВАС (3 дни от получаване на съобщението). Промени има по отношение на призоваването и връчването на съобщения, което до сега ставаше единствено по реда на чл. 42, ал. 1 и 3 от ГПК. Занапред този ред се запазва, но като алтернативен, а основно призоваване и връчване на съобщения ще се извършва на посочени от страните електронен адрес или факс (чл. 201, ал. 3 от ЗОП).

От 18 октомври 2018 г. се отменят преходните параграфи в ЗОП, с които се въвежда задължителното използване на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки. Въвеждането на платформата ще се осъществи на два етапа. Тя ще е напълно завършена с всички функционални възможности до края на 2020 г.
От 1 ноември 2019 г. влизат в сила разпоредбите, с които се въвежда задължително прилагане на националната електронна платформа от откриване на процедурите до получаване и отваряне на електронни заявления за участие и оферти включително, както и електронна комуникация в хода на възлагане на поръчките. До тази дата е планирано провеждане на дейности по обучения, тестване и регистрация на потребителите в платформата, с оглед безпрепятственото и плавно преминаване към електронно възлагане.
Чл. 39, който урежда общите правила за обмен на информация с електронни средства също е отменен. Тъй като този текст още не беше влязъл в сила неговото изменение е въведено в новия чл. 39а.  

От 1 януари 2021 г. ще се прилагат и нормите, свързани с въвеждане на всички функционалности на платформата.

От 1 март 2019г. влизат следните по-важни промени в ЗОП

С новата ал. 4 в чл. 7 се въвежда възможност за възложител - първостепенен разпоредител с бюджет, да може да възлага обществени поръчки за нуждите на неговите разпоредители с бюджет от по-ниска степен, независимо че последните са самостоятелни възложители. По този начин законът ще обхване множество случаи от практиката, в които първостепенните разпоредители с бюджетни средства възлагат поръчки за подчинените им структури.

Корекции са въведени и в чл. 26, който урежда сроковете, в които Възложителите изпращат обявленията за възлагане на поръчка. Съгласно ал. 1, т. 2 това става в 7-дневен срок от влизането в сила на решението за прекратяване на процедурата или на решението на Комисията за защита на конкуренцията по чл. 215, ал. 2, т. 2 или 5, а съгласно новата т. 3 – в 30 дневен срок след сключване на договор на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 - 8.
Така в ал. 1 се уточняват срокът и момента, от който възниква задължението за изпращане на информация за резултатите от провежданата процедура, а т. 2 е допълнена със случаите на неуспешни процедури в резултата на решение на КЗК, с което решението за откриване на процедурата е отменено или обявено за нищожно. С промените в ал. 4 отпада възможността вложителите да изпращат обобщена информация за сключените договори по Приложение № 2 (социални и други специфични услуги), тъй като образецът за възложена поръчка не позволява групиране на договорите по различни видове услуги.
В същия контекст следва да се разглеждат и промените в чл. 155, ал. 2, които отразяват съдържанието на образеца на обявлението за възложена поръчка и възможните данни, които възложителите могат да попълнят в него.

С промените в ал. 1 на чл. 48 е внесено уточнение, че при изготвяне на техническите спецификации приоритет има специалното законодателство в съответната област, след което могат да се поставя и изисквания, свързани със стандарти, технически оценки и др., което максимално доближава разпоредбата до смисъла на европейската директива. С отпадането на първото изречение, дефиницията на понятието „технически спецификации“ остава в ДР на закона. Аналогични са и редакциите на чл. 159, ал. 1.
От ал. 2 отпада понятието „технически еталон“, тъй като в нормативните актове в сферата на стандартизацията и оценката на съответствието това понятие не се използва.

В чл. 54 е създадена нова ал. 3, с която се пояснява, че освен лицата по ал. 2, които се изследват за наличие на обстоятелства, водещи до отстраняване, същото правило се прилага и в случаите, в които представителните функции се изпълняват от физически лица по пълномощие.  

Редакционно се изменя и чл. 57, ал. 4, като се уточняват обстоятелствата относно установяването на основанията за отстраняване, без да се променя смисълът на разпоредбата.

Чл. 67, ал. 6 запълва една празнота в закона, като пояснява, че когато кандидатът или участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.

Промените в чл. 80, ал. 1 до ал. 3 прецизират случаите, при които се провежда конкурс за проект и съответстващите им начини за изчисляване на прогнозната стойност, което е съобразено с приложимите директиви в областта на обществените поръчки и цели установяване на по-ясни правила.

Промените в ал. 5 на чл. 101 уточняват, че кандидатите и участниците са длъжни да се придържат към условията на възложителя при подготовката както на офертите, така и на заявленията за участие.

В ал. 2 на чл. 181, която допуска оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, се добавя че тази възможност трябва да е посочена от възложителя в обявлението и да са спазени изискванията на чл. 104, ал. 3. Този ред за обратно разглеждане на документите за участие – първо ценовото и техническото предложение, а след това документите за годност, е в съответствие с Директива 2014/24/ЕС и е предвиден като възможност при откритите процедури, но при наличие на определени условия, а именно всички предложения от офертите да са представени чрез числови стойности и да са обявени при отваряне на офертите.

От чл. 188 отпадат ал. 2 и ал. 3, тъй като цялата информация, свързана с възлагане на т. нар. „малки поръчки“, е предвидено да се публикува в общата база данни за обявените в страната поръчки. По този начин за тази категория поръчки се осигурява същата степен на публичност и прозрачност както за останалите. Така удължаването на срока за получаване на оферти, ако в първоначално определения срок има подадена само една оферта, се явява излишно.

В чл. 194, ал. 3 се уточнява, че Възложителят може да изменя договор за обществена поръчка при условията на чл. 116. Промяната е редакционна, доколкото т. 6, на ал. 1 от чл. 116 отпада, а със сегашната редакция става ясно, че промени в договора са допустими на останалите основания по чл. 116.

Създадена е нова ал. 2 в чл. 208, според която за представяне на електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, се прилага чл. 184 от ГПК. Тази промяна урежда представянето на електронни документи като доказателство по преписките при обжалване пред КЗК, каквато разпоредба липсваше до момента. С поетапното въвеждане на електронната платформа и създаването на документи в и чрез нея, изричното регламентиране на достъпа до тяхното съдържание става наложително. Платформата ще съдържа модул за създаване и изпращане на електронни жалби, който обаче се предвижда да бъде въведен на втория етап.

След изменението на чл. 233, ал. 4 и след въвеждане на електронната платформа, становищата на АОП във връзка с контрола върху процедури на договаряне няма да се публикуват в РОП, а ще се изпращат на възложителите, които ще са задължени да ги качват на профила на купувача.