Архив на блога

неделя, 19 април 2015 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LXXXІVПрактика, свързана с нарушение на задължението на възложителите да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона.


С Решение № 539/ 14.11. 2013 г., e отменено НП № 11010542/ 18. 07. 2013 г. с което на МБАЛ „Х. Б." АД, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. - за нарушение по чл. 16, ал. 8, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1, вр. чл. 14, ал. 1, т. 2, вр. чл. 15, ал. 2, т. 2, б."а", вр. с чл. 8, ал. 2 и ал. 3 и чл. 7, т. 3 от ЗОП. За да отмени оспореното НП, въззивният съд е констатирал от една страна съществени нарушения на ЗАНН, които водят до ограничаване и нарушаване правото на защита на санкционираното юридическо лице, а от друга страна се приема за недоказано, че действително е извършено нарушение по чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Прието е, че част от доставените лекарствени продукти са закупени в изпълнение на договорно задължение на МБАЛ регламентирано и от закона. Счита се, че не е налице адм. нарушение по смисъла на чл.16, ал.8 от ЗОП, извършено или по-скоро допуснато да бъде извършено от страна на санкционираното юридическо лице. Наред с това е прието, че в случая датата на извършване на нарушението в АУАН и в НП е неправилно определена, с което е налице съществено нарушение на чл.42, т.3, пр.1- во и чл.57 от ЗАНН, което води до съществено ограничаване и нарушаване правото на защита на санкционираното юридическо лице. Освен това е прието, че неправилно е приложен и материалния закон по отношение на текста на чл. 8 от ЗОП при посочване на нарушените разпоредби в НП. Според РС възложител в конкретния случай е МБАЛ "Х. Б." АД - В., като ЮЛ, а изпълнителният директор я представлява и осъществява правомощията й на възложител - аргумент от чл. 8, ал. 3 от ЗОП. За тези действия, обаче той носи самостоятелна административно-наказателна отговорност по аргумент на чл.128 "б" от ЗОП. Следователно МБАЛ "Х. Б." АД е следвало да бъде санкционирано за нарушение в качеството й на възложител по чл. 8, ал. 1 от ЗОП, а не по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, както е посочено в АУАН и НП. Това според въззивният съд са съществени нарушения по чл. 42, т. 3, пр.1-во, т. 4 и т. 5 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗАНН. На база тези доводи РС е приел, че жалбата се явява напълно основателна и НП следва да се отмени.
Настоящата инстанция не споделя извода на въззивния съд, че ЮЛ в качеството на възложител е следвало да бъде санкционирано за нарушение по чл. 8, ал. 1 от ЗОП, а не по чл. 8 ал. 2 от ЗОП, както е посочено в АУАН и НП. Приетата квалификация, относно отговорния субект е правилна и точно визира задължение за възложителя, който е юридическо лице. Наред с това настоящата инстанция споделя останалите доводи на РС и изведения краен извод за незаконосъобразност на издаденото НП. Настоящата инстанция счита за законосъобразен извода, че нарушението не е доказано, тъй като част от доставените лекарствени продукти са закупени в изпълнение на договорно задължение на МБАЛ "Х. Б." АД. След като е налице надлежно сключен договор за част от доставените медикаменти, визирани в АНП, не може да се приеме, че е налице извършено нарушение по чл. 129 от ЗОП в параметрите, установени в процесното НП. Споделят се и изводите на въззивния съд, че е налице съществено нарушение на изискването на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, тъй като задължително следва да се посочи и датата на извършване на нарушението. В настоящия казус и в АУАН, и в НП е посочено, че нарушението е извършено на 14.05. 2012г., но фактическите обстоятелства, установени по делото не сочат за нарушение именно на тази дата. (Решение № 146 от 25.03.2014 г. по н. д. № 50/2014 г. на Административен съд – Враца)


За да отмени обжалваното НП, районният съд е направил извод, че при издаване на НП е допуснато нарушение на материалния закон, тъй като разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗОП не предвижда административнонаказателна отговорност за лицето по чл. 8, ал. 3 от ЗОП, а само за възложителя. Възраженията на касационния жалбоподател са неоснователни. Видно от установената по делото фактическа обстановка, със заповед № ФК-10-483/08.05.2014 г. на директор на АДФИ е възложена финансова инспекция на „Югоизточно държавно предприятие" ДП. Била извършената проверка от държавни финансови инспектори на АДФИ на първичната счетоводна документация в „ЮИДП ДП" гр. Сливен и установили, че за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. за нуждите на предприятието са извършени разходи за поддръжка на офис техника на обща стойност 194 891.58 лв. без ДДС, които били отчетени в сч. сметка № 602 „Разходи за външни услуги". За предходната 2012 г. по идентичен начин били изплатени разходи за поддръжка на офис техника на обща стойност 134 703.52 лв. без ДДС. В дневника за водене на входяща и изходяща кореспонденция на дружеството, нямало писмо до АОП, с което касатора да е изпратил решението за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за извършени разходи в размер 194 891.58 лв. без ДДС. Информацията не била изпращана и по електронен път, видно от електронната поща на предприятието. При извършената проверка в интернет страницата на АОП било установено, че няма вписано решение за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за извършени разходи за поддръжка на офис техника на обща стойност 194 891.58 лв. без ДДС. Установено било, че касатора в качеството си на д. на „Югоизточно държавно предприятие" ДП е издал на съответните ТП към „Югоизточно държавно предприятие" ДП генерално пълномощно, съгласно което били упълномощени да провеждат и организират процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и съгласно утвърдените вътрешни правила в предприятието. Проверяващите заключили, че касатора в качеството си на лице по смисъла на чл. 8, ал. 3, във вр. чл. 7, т. 3 от ЗОП е нарушил ЗОП, като при наличие на правно основание за това, не е провел открита процедура за извършени разходи за поддръжка на офис техника на обща стойност 194 891.58 лв. без ДДС, а е упълномощил директорите на съответните ТП на „Югоизточно държавно предприятие" ДП, с което е извършил разделяне на обществената поръчка, с цел заобикаляне прилагането на ЗОП. За извършеното на касатора деяние бил съставен АУАН №11-01- 874/16.07.2014 г., с който деянието било квалифицирано по чл. 8, ал. 2, изр. 2 вр. чл. 14, ал. 1, т. 2, и чл. 16, ал. 8 от ЗОП. Въз основа на така съставения АУАН било издадено и обжалваното НП № 11-01-874/25.07.2014 г.
Районният съд правилно и обосновано е приел, че административно-наказателната отговорност на В. е ангажирана незаконосъобразно. Настоящата инстанция споделя изводите на първоинстанционния съд, че в разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗОП не е предвидена административно-наказателна отговорност за лицата по чл. 8, ал. 3 от ЗОП, каквото е наказаното лице в случая. Видно от разпоредбите на Глава тринадесета от ЗОП, субекти на административнонаказателна отговорност са възложителите по чл. 8, ал. 1 от ЗОП, лицата по чл. 8, ал. 2 от ЗОП или лицата по чл. 8, ал. 3 от ЗОП. В разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗОП е предвидена административнонаказателна отговорност единствено за възложителя на обществена поръчка. Препращането към ал. 1, в която е предвидена санкция и за възложителя, и за лицето по чл. 8, ал. 2 или 3, е само по отношение на предвидените в ал. 1 наказания. С оглед горното, ответника по касацията, в качеството му на лице по чл. 8, ал. 3 ЗОП, не е субект на административнонаказателна отговорност по чл. 128, ал. 2 от ЗОП. Като е приел противното и е издал НП, наказващият орган е постановил един незаконосъобразен акт. По изложените съображения настоящата съдебна инстанция намира, че Районният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да се потвърди. (Решение от 13.03.2015 г. по н. д. № 24/2015 г. на Административен съд – Сливен)

Със заповед на Директора на АДФИ е възложено на финансов инспектор в АДФИ, да извърши финансова инспекция на Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен. Задачите на проверката били да се провери законосъобразността на отчетените през 2013 год. разходи за строителство, разходи за доставки и разходи за услуги, във връзка със спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки, сключените договори и плащанията по тях. В хода на извършваната проверка били изискани писмени обяснения от директора на ЮИДП, като същият отговорил писмено на въпрос № 5 - „Сигнално-охранителна дейност в размер на 49 хил.лв. Посочете нормативното основание, въз основа на което сте извършили разхода. Защо не сте публикували покана на Портала за обществени поръчки?". В отговора било отразено, че разходът е извършен във връзка с осъществяване присъщата оперативна дейност на предприятието и ТП и в съответствие с изискванията и правомощията на д. и д. на ТП по чл. 172, ал. 1, т. 10 ЗГ с цел опазване имуществото на предприятието и ТП и в изпълнение на чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗФУКПС. На 25.06.2014 год. бил съставен констативен протокол, в който проверяващите установили, че за периода от 01.01.2013 г. до 31.01.2013 г. са извършени периодично повтарящи се разходи за сигнално охранителна дейност на стойност 49017,14 лв. без ДДС. Услугите са отчетени по сч. сметка № 602 „Разходи за външни услуги". Инспекторите отразили, че възложителят не е спазил условията и редът за възлагане на обществена поръчка, като не е публикувал на Портала за обществените поръчки публична покана за събиране на оферти за извършени разходи за сигнално-охранителна дейност. На 18.07.2014 год. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение срещу П.И.В. - д. на „Югоизточно държавно предприятие" ДП - гр. Сливен за това, че за периода от 01.01.2013 год. до 31.12.2013 год. в качеството си на лице по смисъла на чл. 8, ал. 3, вр. чл. 7, т. 3 от ЗОП нарушил ЗОП, като при наличие на правно основание за това, не е спазил правилата на глава осма „а" от ЗОП при обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1 на стойност 49017,14 лв. без ДДС за сигнално охранителна дейност, а е упълномощил директорите на съответните Териториални поделения на „ЮИДП" ДП, с което е извършил разделяне на обществената поръчка, с цел заобикаляне прилагането на ЗОП. В акта е отразено, че д. на „ЮИДП" ДП - гр. Сливен е издал генерално пълномощно на д. на съответните ТП към „ЮИДП" - гр. Сливен, съгласно което били упълномощени да провеждат и организират процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и съгласно утвърдените вътрешни правила в предприятието. Посочва се, че описаното в акта представлява нарушение на чл. 8, ал. 2, изр. второ във вр. чл. 14, ал.4, т. 2 от ЗОП (нов - ДВ, бр. 93/2011 год., в сила от 26.02.2012 год., изм. ДВ, бр. 33/2012 год.). За да отмени Наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че при издаването му са допуснати съществени процесуални нарушения, които са основания за отмяна на НП. Направени са изводи, че в конкретния казус не са налице предпоставките по чл. 14, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 16, ал. 8 от ЗОП за провеждане на открита процедура, тъй като териториалните поделения са „равнопоставени участници и възложители в процедури по ЗОП". Съдът е приел, че в конкретния случай е налице несъответствие между посочените като нарушени законови разпоредби и основанието за налагане на административното наказание. В подкрепа на този извод било описаното в НП, че В. в качеството му на лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП е нарушил разпоредбата на чл. 8, ал. 2, изр. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, т.е. че упълномощаването не може да се използва за разделяне на обществената поръчка с цел заобикаляне на закона. Като приел, че неправилно е ангажирана административната отговорност на наказаното лице районният съд е отменил НП.
Настоящата инстанция споделя изводите на първоинстанционния съд, че в разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗОП не е предвидена административно-наказателна отговорност за лицата по чл. 8, ал. 3 от ЗОП, каквото е наказаното лице в случая. Видно от разпоредбите на Глава тринадесета от ЗОП законодателят изрично е посочил субектите, чиято административнонаказателна отговорност се ангажира - възложителите по чл. 8, ал. 1 от ЗОП, лицата по чл. 8, ал. 2 от ЗОП или лицата по чл. 8, ал. 3 от ЗОП. В разпоредбата на чл. 128, ал. 2 от ЗОП е предвидена административнонаказателна отговорност единствено за възложителя на обществена поръчка. Препращането към ал. 1, в която е предвидена санкция и за възложителя, и за лицето по чл. 8, ал. 2 или 3, е само по отношение на предвидените в ал. 1 наказания. С оглед горното П.В., в качеството му на лице по чл. 8, ал.3 ЗОП, представляващ ДП „Югоизточно държавно предприятие" гр. Сливен, не е субект на административнонаказателна отговорност по смисъла на чл. 128, ал. 2 от ЗОП. Като е приел противното и е издал НП, АНО е постановил по съществото си един незаконосъобразен акт. (Решение от 24.03.2015 г. по н. д. № 7/2015 г. на Административен съд – Сливен)

С наказателно постановление от 28.03.2014 г., издадено от председателя на Сметната палата на Република България, на ответника, на основание чл. 128в, ал. 5 ЗОП, е наложена глоба в размер на 2000 лв., за нарушение на чл. 32, ал. 2 ЗОП (редакция - ДВ, бр. 37/05.05.2006г.). От фактическа страна нарушението се свежда до следното: на 13.02.2012 г., ответникът, в качеството си на упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 ЗОП, съгласно заповед на кмета на Общината, е определил технически спецификации, чрез посочване на конкретна търговска марка - софтуерен продукт „AutoCAD", без да добави думите „или еквивалентно". РРС е отменил наказателното постановление със следните мотиви: „ [...] за да се приеме законосъобразност на атакуваното НП, следваше да бъде установено, че санкционираното лице притежава качеството на упълномощено такова, по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП. Това обстоятелство обаче съдът намира за недоказано в настоящото производство. [...] В случая жалбоподателят е организирал и провел процедурата за възлагане на процесната поръчка, действайки не като упълномощено лице, а като възложител по смисъла на чл. 7 от ЗОП. Аргумент в тази насока е съдържанието на представената, като писмено доказателство по делото заповед ат 09.11.2011 г. на кмета на Общината, с която [...] последният е възложил на заместник-кмет /жалбоподателя в настоящото производство/ да го замества при отсъствието му от общината за мандат 2011 - 2015 г., като упражнява всички функции на кмет на Общината. Следователно за посочения период и при невъзможност на отсъстващия от длъжността титуляр, заместник-кметът е изпълнявал правомощията на замествания в пълен обем, действайки от името на замествания орган. Касае се до хипотеза на заместване /в този смисъл ТР № 4 / 22.04.2004 г. на ВАС/, която е различна от упълномощаването по смисъла на чл. 8, ал. 2 от ЗОП. [...] Ето защо съдът счита, че жалбоподателят е санкциониран в качество, каквото не се установява да е притежавал - такова на лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, а не в качеството си на възложител по чл. 7, т. 1 от ЗОП. И доколкото се касае до два различни самостоятелни субекта на санкционираното на основание чл. 128в, ал. 5 от ЗОП нарушение, то това обстоятелство се явява и самостоятелно основание за отмяна на атакуваното НП като незаконосъобразно".
Въззивното решение е неправилно. Дори да се приеме, че ответникът е субект по смисъла на чл. 7 ЗОП, а не на чл. 8, ал. 2 ЗОП, това не накърнява съществено неговото право на защита, тъй като: а/ в наказателното постановление е посочен юридическият факт, от който произтича правомощието на ответника да проведе процедурата за възлагане на процесната поръчка, а именно - заповед от 09.11.2011г. на кмета; срещу този факт и неговите правни последици би могъл да прави възражения, оспорвания и доказване, дори ако фактът е неправилно квалифициран; б/ независимо дали ответникът е субект по чл. 7 ЗОП, или чл. 8, ал. 2 ЗОП, неговата отговорност като физическо лице е уредена в една и съща разпоредба (чл. 128в, ал. 5 ЗОП), предвиждаща една и съща санкция за възложителя и за лицето по чл. 8, ал. 2 или 3 - глоба в размер от 2000 до 7000 лв. Следователно, ако въззивният съд е смятал правната квалификация за погрешна, той би могъл да я изправи чрез изменение на наказателното постановление, като приложи закон за еднакво наказуемо нарушение (чл. 337, ал. 1, т. 2 НПК във вр. с чл. 84 ЗАНН), а не като отмени изцяло наказателното постановление (в подобен смисъл са мотивите на тълкувателно решение № 3/ 10.05.2011 г. на ВАС по тълк.дело № 7/2010 г. по повод прилагането на чл. 354, ал. 2, т. 2 НПК във вр. с чл. 84 ЗАНН). (Решение от 09.04.2015 г. по н. д. № 30/2015 г. на Административен съд – Силистра)

В акта и наказателното постановление се твърди ,че Е. Г.С. с месторабота към момента на извършване на нарушението в „**** „ЕАД град Раднево на длъжност изпълнителен директор в качеството си на изпълнителен директор на „****"ЕАД град Раднево и лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП към12.01.2012г. не е взел решение и не е провел процедура за възлагане на обществена поръчка, открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки, вместо което за периода от 12.01.2012г. до 29.12.2012г. е изплатена сума в размер на 145 491.36 лева без ДДС за доставка на лагери от „****" ООД Димитровград и „****" ООД град Пловдив по 159 фактури, без да е спазен нормативно установения по ЗОП ред.
Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а" от ЗОП - стойността на обществената поръчка се определя към датата на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, като за определяне на реда за възлагането, нейната стойност се изчислява на база действителната стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството и стойността на съответната доставка. На основание предоставена справка на финансовата инспекция от 17.06.2014г. се установи, че през предходната финансова 2011г. в „****" ЕАД град Раднево са доставени лагери съгласно първични документи без сключени договори с „Ти Ви Груп" ООД град Димитровград за 31 920.96 лева без ДДС и „****" ООД град Пловдив за 149 933.92 лева без ДДС или общо за 181 857.88 лева без ДДС, с които стойностния праг по чл.14 ал.1 т. 2 от ЗОП от 180 000 лева е бил надвишен и към 12.01.1012г. изпълнителния директор на „****" ЕАД град Раднево е бил длъжен да вземе решение и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличието на основанията, предвидени в закона. Всички тези признаци - обект, субект, предмет и стойност на доставените лагери, задължават лицето по смисъла на чл. 8, ал. 3 от ЗОП да вземе решение и проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 103, ал. 1, във връзка с чл. 3, ал. 1 т. 1, чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 15, ал. 2, т. 2 б. „а" от ЗОП, по обособени позиции. В нарушение на посочените разпоредби, изпълнителният директор на „****" ЕАД град Раднево Е. С., към 12.01.2012г. не е взел решение за откриване на процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка . Нарушението е извършено на 12.01.2012г. Като правно основание за налагане на имуществената санкция е посочена разпоредбата на чл. 129, ал. 1 от ЗОП. Наложената санкция е в размер на три хиляди лева.
Съгласно чл. 129, ал.1 от ЗОП възложител, който не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка при наличие на основание за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 15 000 до 50 000 лв. или с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв., а лицето по чл. 8, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП - с глоба в размер от 3000 до 10 000 лв. От фактическа страна по делото не е спорно, че към 12.01.2012 г. привлеченото към отговорност лице е заемало длъжността Изпълнителен директор на "****" ЕАД - гр. Раднево. Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОП възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях, а в ал. 3 на чл. 8 от ЗОП е предвидено, че когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, правомощията по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го представлява. При прилагането на посочената нормативна регламентация следва извода, че Е.С., като Изпълнителен директор на "****" ЕАД - юридическо лице - възложител на обществени поръчки по см. на чл. 7, т. 6 във вр. с чл. 7д, т. 1 от ЗОП, има качеството на лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП. Установените от наказващия орган факти, на които се основава това обвинение, а именно извършени от дружеството - възложител на обществени поръчки разходи за доставка на лагери на стойност 145 491.36 лева без ДДС за периода от 12.01.2012г. до 29.12.2012г., без да е изпълнено задължението за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка във връзка с предоставянето на тези доставки, подробно са описани в обстоятелствената част на наказателното постановление. Наказващия орган, въз основа на установените факти и обстоятелства, съотнесени към приложимата нормативна регламентация, в съответствие и при правилно приложение на закона е квалифицирал деянието като съставомерно такова по административнонаказателния състав на чл. 129, ал.1 от ЗОП. Правилно е определена и посочена датата на нарушението, която в хипотезата на бездействие за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка при наличието на основания за това, при липса на други доказателства, съвпада с момента на обективиране на първото изявление респ. първото фактическо действие по реализиране обекта на поръчката - в случая - извършено плащане по фактура от 12.01.2012 г. за извършени доставки на "Мини Марица- изток" ЕАД за 2012 г. От приложените доказателства безспорно се установява, че Е.С., в качеството му на Изпълнителен директор е бил длъжен да вземе решение и да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с обект по чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП, с оглед стойността на услугите, определена съобразно правилото по чл. 15, ал.2, т.2, б. "а" от ЗОП, въз основа на разходваните от възложителя средства за тези услуги през предходната финансова 2011 г. В този смисъл Наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. (Решение № 15 от 04.03.2015 г. по н. д. № 466/2014 г. на Районен съд – Раднево)

Жалбпоподателят В. бил изпълнителен директор на Б. агенция по безопасност на храните /БАБХ/. През 2012 г. били извършени ремонти на сгради, които се управлявали от БАБХ. Договорите за извършване на ремонтните дейности били сключвани от директорите на Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, в чийто райони се намирали тези сгради. За тези ремонти не било докладвано предварително на жалбоподателя или искано разрешение. Същият не бил сключвал договори за възлагане на ремонтни дейности. Директори на други ОБДХ докладвали на жалбоподателя за необходимост от ремонтни дейности в сгради и искали разрешение за извършване на такива или отпускане на средства, които жалбоподателят, като изпълнителен директор на БАБХ, отхвърлял. При извършен през 2013-2014 г. одит на БАБХ е установено, че за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. извършените ремонти на сградите на БАБХ, /договорите за които били сключени от директорите на съответните ОДБХ/ били на обща стойност разходи за доставка на стационарни телефонни услуги на обща стойност 687 801, 21 лева без ДДС. Преценено е, че тези ремонтни дейности са обект на обществена поръчка и стойността им попада в приложното поле на чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗОП и следвало да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка от страна на изпълнителния директор - жалбоподателят, което не било сторено. Прието, че с това е нарушен чл.8, ал.1 вр. чл.14, ал.1, т.1 ЗОП. На 20.02.2014 г. е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), въз основа на което е издадено и атакуваното НП.
При разглеждане на дела по оспорени НП районният съд е винаги инстанция по същество - чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно е приложен както процесуалния, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя - арг. от чл.314, ал.1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие съдът служебно констатира, че при съставянето на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, изразяващи се в следното: Липсва посочване на датата/времето на извършеното нарушение. В акта и НП се сочи само времевия период през който са извършени ремонтните дейности, които са на обща стойност, превишаваща праговете по чл. 14 ЗОП. Никъде обаче не се сочи към кой момент за жалбоподателя, като възложител, е възникнало задължението да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка или към кой момент стойността на ремонтните дейности е достигнала изискуемите минимални граници, че да може да се направи извод за това кога за възложителя е възникнало това задължение. Това е от значение, защото ремонтните дейности за този период е било възможно да са на обща стойност под праговете в чл.14 ЗОП и, в този смисъл за него изобщо да не възникне това задължение. А от така посочения времеви период от една година се налага изводът, че едва ли не за него това задължение е съществувало през цялата 2012 година, без значение дали са били налице предпоставките за провеждане на процедура по ЗОП. Липсата на посочване на датата на деянието съдът намира за особено съществено нарушение, доколкото липсва един от обективните признаци от състава на нарушението.
За пълнота, следва да се посочи, че и разгледано делото по същество, не се установява жалбоподателят да е извършил нарушението. В чл. 14, ал. 1 ЗОП е предвидено, че процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществени поръчки с обект по чл. 3, ал. 1, които имат следните стойности без ДДС - за строителство - по-високи от 264 000 лв., а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - по-високи от 1 650 000 лева. В конкретния случай, договорите за възлагане на ремонтните дейности не са сключени от жалбоподателя, а от директорите на съответните ОБДХ. За същите не е давано предварително разрешение от него, нито е бил информиран предварително. В този смисъл, след сключването им от други лица, няма как да се търси отговорност от жалбоподателя, че не е бил провел процедура за възлагане на обществена поръчка, доколкото конкретните договори са били сключени вече от други лица. Същевременно жалбоподателят не е сключвал от името на Агенцията такива договори. В този смисъл, съдът намира, че той не е извършил от обективна страна нарушението, за което е наказан. С горните съображения, съдът намира, че НП е незаконосъобразно и следва да се отмени. (Решение от 18.02.2015 г. по адм. д. № 9200/2014 г. на Софийски районен съд)

сряда, 15 април 2015 г.

Проектът на нов Закон за обществените поръчки е предложен за публично обсъждане до 11 май 2015 годинаМинистерски съвет е публикувал в Портала за обществени консултации Проект на нов Закон за обществените поръчки.

В мотивите на закона се посочва, че проектът на Закон за обществените поръчки въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките. Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите. Законът обхваща дейностите, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и условията, необходими, за да се гарантира правилното им планиране.
Чрез проекта е разработен рамков закон, с което се цели постигане на устойчивост и намаляване на необходимостта от чести промени, които могат да засегнат съществени елементи на цялостната концепция. Така ще се осигури трайно съответствие на националната правна рамка с европейските директиви. Техническите въпроси, свързани с оперативното реализиране на възлагането, ще бъдат развити в правилник за прилагане на закона, който следва да влезе в сила едновременно с него.
Очакваните ефекти от приемането на закона са:
- съответствие на националното с европейското законодателство;
- облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес;
- снижаване на риска от корупция и злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки;
- оптимизиране работата на държавните институции.