Архив на блога

сряда, 16 юли 2014 г.

Нова Тарифа за таксите, които се събират при обжалване по ЗОППОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 10 ЮЛИ 2014 Г.
за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Одобрява Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите (загл. доп., ДВ, бр. 54 от 2006 г.), одобрена с Постановление № 180 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г. и бр. 54 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите“ се заличават.
2. В чл. 1 т. 7 – 9 се отменят.
3. В заключителната разпоредба, в параграф единствен след думата „конкуренцията“ запетаята и думите „чл. 121, ал. 4 от Закона за обществените поръчки“ се заличават.

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.


ТАРИФА
за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

Чл. 1. За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира пропорционална такса, определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция, в размер 2 на сто, но не по-малко от 850 лв. и не повече от 15 000 лв.
Чл. 2. (1) За касационното производство пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в половин размер на таксите по чл. 1.
(2) За производствата по частни жалби пред Върховния административен съд, образувани по реда на Закона за обществените поръчки, се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от внесените или дължимите такси по чл. 1 и чл. 2, ал. 1, но не по-малко от 100 лв.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. За жалби, подадени след 1 юли 2014 г., по процедури, които са открити преди тази дата, размерът на таксата се определя въз основа на информация за прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението или представена от възложителя.

§ 2. Тарифата се одобрява на основание чл. 122о от Закона за обществените поръчки.
4769