Архив на блога

неделя, 5 март 2017 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CХVI
Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В раздел IV Изисквания към участниците, в т.4.4.3 е посочено, че участникът следва да има внедрени следните системи: система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката, както и система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват сходен на предмета на поръчката. Изрично е предвидено, че при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението - участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Тоест, само в случаите когато за доказване на техническите и професионални възможности на обединения, които не са юридически лица, възложителят е изискал представянето на конкретни сертификати за управление на качеството, е необходимо представянето на такива не от обединението – участник, а от съдружниците в него, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще извършват съответната дейност, предмет на обществената поръчка.
В случая, ДЗЗД „Зимно поддържане 2016“ е обединение, което не е юридическо лице, поради което цитираната правна норма е приложима спрямо него. Видно от Анекса към Споразумението за учредяване на обединение ДЗЗД „Зимно поддържане 2016“ разпределението на участието на съдружниците при изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, е както следва:
-„Тарктур“ ЕООД – изпълнение предмета на поръчката, осигуряване на механизация и доставка на материали за изпълнение предмета на поръчката
- „Нивел Строй“ ЕООД - осигуряване на механизация и доставка на материали за изпълнение на поръчката и осъществяване на контролни функции за качествено изпълнение предмета на поръчката.
Следователно за удостоверяване представянето на внедрена система за управление на околната среда, съобразно изискването на чл. 59, ал. 6 от ЗОП, сертификат по стандарта ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват сходен с предмета на поръчката, трябва да бъде представен от съдружника „Тарктур“ ЕООД, доколкото съгласно Анекса към споразумението, той е ангажиран в изпълнение предмета на поръчката. Видно от представения коригиран ЕЕДОП, обаче, „Тарктур“ ЕООД е декларирал, че не притежава сертификати, доказващи изискуемите стандарти или системи за екологично управление. . Същите са декларирани от другия съдружник в обединението - „Нивел Строй“ ЕООД. Доколкото, обаче, последният е ангажиран с осигуряване на механизация и доставка на материали и осъществяване на контролни функции за качествено изпълнение предмета на поръчката, следва, че въпросният сертификат по стандарта ISO 14001:2004 не е следвало да бъде представен от него за доказване съответствието на дружеството-обединение с изискванията на възложителя относно системите за екологично управление , тъй като участникът не ще изпълнява дейностите по реализиране предмета на поръчката.
Горното налага извода, че изискването на възложителя участникът да притежава изискуемите сертификати съобразно разпоредбата на чл. 59, ал. 6 от ЗОП във връзка с т. 3.2.6 от документацията, не е изпълнено от обединението , поради което изводът на комисията, че е налице пълно съответствие на участника с изискванията на възложителя относно критериите за подбор, е неправилен и незаконосъобразен. (Решение № 183/16.02.2017 на КЗК)

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по ал.7 и изпраща протокола на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача. Съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 работни дни от получаването на протокола по ал.7 кандидатите или участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнителна информация.
КЗК не споделя становището на възложителя за относимост на разпоредбата на чл.42, ал.7 във връзка с чл.42, ал.2, т.4 от ЗОП по отношение уведомяването на участниците за протокола по чл.54, ал.7 от ППЗОП. Съгласно чл.42, ал.2, т.4 от ЗОП в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи, протоколите на комисиите за провеждане на процедурите. Според чл.42, ал.7 от ЗОП, с публикуването на тези документи се приема, че заинтересованите участници са уведомени относно отразените в протоколите обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон. В чл.104, ал.4 от ЗОП е посочено, че когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното състояние на кандидатите или участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на кандидатите или участниците се предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят представената информация. ЗОП препраща към ППЗОП по отношение на реда за отстраняване на несъответствия и нередовности по чл.104, ал.4. Този ред е разписан в чл.54, ал.8 ÷ ал.12 от ППЗОП. От тези нормативни разпоредби следва, че е предвиден различен ред от установеното в чл.42, ал.2 във връзка с ал.7 от ЗОП, за уведомяване на участниците в процедурата, за протокола с установени липси, непълнота или несъответствие на информацията, касаещи критериите за подбор. Обсъжданият ред предполага изпращане на протокола до участниците (освен публикуването му на профила на купувача) като срокът за представяне на допълнителни документи е петдневен и тече от получаването на протокола.
В конкретния случай протокол № 1, представляващ протокола по чл.54, ал.7 от ЗОП, е получен от жалбоподателя „Братя Великови“ ООД чрез куриерска услуга на 28.11.2016г. Следователно, съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, законният срок за представяне от жалбоподателя на изисканите от оценителната комисия документи изтича на 03.12.2016г., който е неработен ден. С оглед чл.28, ал.3 от ППЗОП, съгласно който когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден, срокът за представяне на документи е изтекъл на 05.12.2016г. включително. Видно от представените по настоящата преписка документи, помощният орган на възложителя на свое заседание, проведено на 29.11.2016г. е констатирал, че участникът „Братя Великови“ ООД не е представил допълнително изисканите документи и не го е допуснала до по-нататъшно участие в процедурата. КЗК намира, че с тези свои действия оценителната комисия е нарушила чл.54, ал.9 от ППЗОП, като не е спазила законоустановения срок от 5 работни дни и по този начин е лишила жалбоподателя от законното му право да представи изисканите документи, с които да докаже своето съответствие с критериите за подбор. (Решение № 181/16.02.2017 на КЗК)

В предварително обявените изисквания за удовлетворяване на критериите за подбор, отнасящи се до техническите и професионални способности, е заложено, участниците да разполагат с екип от експерти, включващ и специалист с образователна степен „магистър“, специалност „Архитектура“ или еквивалентна специалност, с минимум 2г. професионален опит. Доказването на наличие на екип става с попълнен списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, неразделна част от ЕЕДОП. Изискано е, посочените специалисти да са включени в Списъка на екипа на правоспособните физически лица, неразделна част от Удостоверението/ Лиценза за осъществяване на строителен надзор.
Видно от установените факти в офертата на „Кимтекс- ЛС“ ООД е представен ЕЕДОП, към който, обаче, липсва списък на персонала за изпълнение на поръчката. Същевременно участникът е приложил Удостоверение № РК-0223/26.06.2014г. за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, към което е представен заверен списък на екипа правоспособни физически лица, чрез които се упражнява дейността. Списъкът е актуален към 26.06.2014г. и в него са вписани 35 физически лица. От така представените доказателства не може да се направи извода, кои лица са предложени за участие в екипа за изпълнение на обжалваната поръчка и дали същите покриват изискването да са вписани в списъка на екипа на правоспособните физически лица за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти, в който смисъл е и направената констатация от Комисията, обективирана в Протокол №1.
В изпълнение на дадените указания „Кимтекс- ЛС“ ООД е представил ЕЕДОП за двете обособени позиции, в който е посочил лицата, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката. За експерт, специалност част „Архитектура“, за двете обособени позиции е предвиден арх. Младен Кирилов Лисичев, за който са представени доказателства, удостоверяващи необходимото образование и опит. Предложеният експерт обаче не е включен в списъка на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени в „Кимтекс- ЛС“ ООД, който списък е неразделна част към Удостоверение №РК-0223/26.06.2014г., представени към офертата, т.е. участникът не доказва, че предложеният експерт по част 6 „Архитектура“, отговаря на изискването, заложено в обявлението и в документацията за участие.
Не може да се сподели довода на жалбоподателя, че доколкото данните от регистъра на ДНСК са публични и е можело да се проверят, то правно основание за отстраняване на „Кимтекс- ЛС“ ООД липсва. Всеки участник сам подготвя заявлението си за участие в съответствие с изискванията на възложителя и той носи отговорността за документите които прилага, както и за тяхната актуалност и адекватност. В разглежданата процедура „Кимтекс- ЛС“ ООД е представило Списъка на физическите лица към Удостоверението за оценяване на съответствието и строителен надзор, в който не е вписан арх. Младен Лисичев. Друг списък не е представян и по реда на чл.54, ал. 8-9 от ППЗОП, в указания в Протокол №1 срок. Участникът не се е позовал с изрично изписване в ЕЕДОП или другаде в офертата си на публичен източник, или ресурс за проверка на спорните обстоятелства. Предвид което, за помощния орган на възложителя не е възникнало основание да извършва допълнителна проверка на заявените обстоятелства по реда на чл.54, ал.13 от ППЗОП и не следва да му се вменява подобно действие, като задължение във всеки един случай. (Решение № 180/16.02.2017 на КЗК)

КЗК счита, че твърдения, касаещи по същество незаконосъобразност на обявлението и документацията за участие в обществената поръчка, одобрени с решението за откриване, е недопустимо да се разглеждат в настоящото производство. Причината за това е, че така наведените твърдения касаят друг административен акт, различен от обжалвания, а именно – решението за откриване на обществената поръчка и одобрените с него обявление и документация за участие. Същите са могли да бъдат разгледани по същество, ако е била подадена жалба в срока по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С оглед преклузивния характер на посочения в разпоредбата срок, който отдавна е изтекъл, установените в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие изисквания се считат за влезли в сила към настоящия момент и съответно за обвързващи възложителя и участниците в процедурата.
Предмет на подадената пред КЗК жалба в настоящото производство е Решение № 3976/08.12.2016 г. на кмета на община Враца за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка. Поради това, дружеството може да излага твърдения за незаконосъобразност и да предявява доказателствени искания, свързани единствено с постановяването на този административен акт (Решение № 163 от14.02.2017 на КЗК; Решение № 345 от 26.05.2016г. на КЗК; Решение № 14420 от 02.12.2014на ВАС, Решение № 1259 от 08.02.2016 на ВАС).

КЗК установи че възложителят в Раздел III.1.3) Технически и професионални възможности от обявлението е заложил като изискване за допустимост участниците да разполагат със собствена или наета асфалтова база (мобилна или стационарна), което обстоятелство участниците доказват като попълват информацията в част ІV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, без да трябва да я попълват в друг раздел в ЕЕДОП. Следователно доказването на това изискване на възложителя става единствено чрез попълване в ЕЕДОП.
Като императивно изискване в чл. 67, ал. 1 от ЗОП законодателят е заложил, че при подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът задължително декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Самият ЕЕДОП представлява утвърдена типова бланка, която възложителят прилага към Документацията за участие. Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, ЕЕДОП се представя както при откритата процедура, така и при публичното състезание, какъвто е и настоящият вид процедура. (Решение № 163/14.02.2017 на КЗК)

Проверката за законосъобразност, извършвана от КЗК, в случая се състои единствено в изследване дали при наличие на условията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП конкурсната комисия е изискала писмени обосновки от участниците, предложили с 20% по-благоприятни предложения, в сравнение със средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, както и дали комисията е обсъдила представените обосновки относно наличието на някои от обстоятелствата, предвидени в чл. 72, ал. 2, т. 1- 5 от ЗОП. Що се отнася до самата преценка дали посочените обстоятелства са обективни или не, тя е в оперативната самостоятелност на комисията на възложителя. Използваният от законодателя израз в чл. 72, ал. 3 от ЗОПобосновката може да не бъде приета” води до заключението, че приемането от комисията на представената писмена обосновка се явява по същество преценка по целесъобразност, която е изключена от контрола за законосъобразност, осъществяван от КЗК. Въпреки това, комисията следва да обсъди и изложи относими и адекватни мотиви относно обстоятелствата защо приема или не приема обосновката на участника съобразно обстоятелствата предвидени в чл. 72, ал. 2, т. 1- 5 от ЗОП, като представената обосновка трябва да е пълна и обективна.
В представената от участника „Пътинженеринг – М“ АД писмена обосновка е посочено, че за направеното от него предложение са налице обстоятелствата, посочени в чл. 72, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗОП, а именно: „Пътинженеринг - М” АД притежава единствения на територията на Северозападна България асфалтосмесител AMMANN с производителност 200 тона/час. „Пътинженеринг – М“ АД разработва на концесия кариери за добив на висококачествени инертни материали, разположени изключително близо до строителната площадка. Разполага с нови и отлично оборудвани производствено - технически бази и трошачно - сортировъчни и пресевни инсталации за производство на пълен асортимент каменни фракции, несортиран трошен камък, чакъл, пясък и др. „Пътинженеринг-М“ АД притежава собствена акредитирана пътно строителна лаборатория, която гарантира качеството на произвежданите от нас строителни материали и изпълнявани строително — ремонтни работи. Горепосочените фактори обуславят изключително благоприятни условия за висока производителност и своевременна доставка на материали и продукти на строителната площадка, както и бърза мобилизация на производствените мощности и трудови ресурси, при ниска себестойност на производството, в сравнение с основните конкуренти в региона.
От Протокол № 3 на комисията е видно, че тя подробно е обсъдила и анализирала обстоятелствата, посочени в писмената обосновка на участника, като е констатирала конкретни противоречия и несъответствия в предложението на участника. Предвид на горепосоченото е достигнала до извода, че не са налице обективни обстоятелства по смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 1 – 5 от ЗОП, в резултат на което не е приела представената писмена обосновка и съответно е предложила този участник за отстраняване от участие на основание чл. 72, ал. 3 от ЗОП. (Решение № 163/14.02.2017 на КЗК)

КЗК приема, че съгласно чл. 207 от ЗОП проучването по преписката обхваща обстоятелствата по жалбата. В настоящия случай горепосочените твърдения не се съдържа в жалбата на „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД срещу Решение № 3976/08.12.2016 г. на кмета на община Враца, подадена в законоустановения срок по чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, а са изложени за първи път в настоящото производство с нова жалба, депозирана ден преди откритото заседание на КЗК на 14.02.2017г. Редът за приключване на проучването и насрочване на откритото заседание пред КЗК е регламентиран в чл. 209. Според ал. 4 на същия чл. 209 на страните е вменено задължението да представят всичките си доказателства най-късно преди заседанието за разглеждане на жалбата. Никъде в закона не е предоставена възможност на страните да подават нови жалби или да правят допълнения към първоначално подадената жалба, като навеждат доводи различни от тези, наведени в първоначалната жалба. Поради това, наведените в горепосочената жалба нови твърдения, се явяват направени извън срока за подаване на жалбата и следователно не трябва да бъдат обсъждани по същество (Решение № 163/14.02.2017 на КЗК;  Решение № 12552 от 21.11.2016 г. на ВАС; Решение № 14051 от 20.12.2016 г. на ВАС).

При издаването на решението си за класиране възложителят дължи излагане на фактите, които са го мотивирали да направи конкретната преценка за класиране на участниците и избора на изпълнител. По този начин се дава възможност на адресатите на акта и заинтересованите лица да научат фактическите основания, мотивирали административния орган, да вземе едно от две еднакво законосъобразни решения. Освен това излагането на мотиви дава възможност на КЗК и ВАС да осъществят контрол за законосъобразност на административния акт. Мотивите на възложителя следва да са съобразени с изискванията на ЗОП, документацията за участие, включително техническата спецификация и методиката за оценка на офертите, като неразделни части от нея, както и със съдържанието на офертите на участниците. Мотивите могат да се съдържат както в решението за класиране, така и в съпътстващи документи, подготвящи издаването му, на които административният акт се позовава. В настоящия случай мотивите за направеното класиране и избор на изпълнител се съдържат в протокола и доклада на комисията за провеждане на процедурата, на които се е позовал и възложителят при издаването на крайния административен акт, предмет на оспорване в настоящото производство.
От фактическа страна е установено, че помощният орган на възложителя не е съобразил съдържанието на методиката за оценка и техническата спецификация при мотивирането на направеното оценяване на техническата оферта на жалбоподателя. От прегледа на цитираните документи на възложителя, част от документацията за участие, е видно, че не се поставят конкретни изисквания към съдържанието на анализите на риска, които трябва да станат основа за разработването на плановете за охрана. В този смисъл оплакването на жалбоподателя, че няма изискване в анализа на риска да се съдържа ниво на риска или вероятност рискът да се сбъдне, както и че в документацията няма дефиниция, която да указва кога анализите на риска ще се счетат за оскъдни и немотивирани, е основателно. Като е посочила в протокола си, че „изготвените анализи на риска са твърде оскъдни и немотивирани, не са посочени основни елементи от оценката като ниво на риска, нито реално са анализирани рисковете в обектите или вероятността те да се сбъднат“, което от своя страна е довело до поставяне на оценка 0 на техническото предложение и отстраняване на жалбоподателя, комисията за провеждане на процедурата неправилно е приложила методиката за оценка на офертите и техническата спецификация. В методиката за оценка по показател К2 не се съдържа конкретно указание да се оценяват анализите на риска. От своя страна, Техническата спецификация не съдържа изисквания към съдържанието на анализите на риска. При това положение комисията за провеждане на процедурата неправилно и при нарушение на утвърдената документация е изследвала дали жалбоподателят е изпълнил изисквания към съдържанието на анализа на риска, които всъщност не са поставени от възложителя. (Решение № 160/14.02.2017 на КЗК)

От фактическа страна е установено, че в Техническата спецификация за всеки един от обектите, подлежащи на охрана, е посочено следното: „Техника, специално оборудване и униформа: - комуникация с оперативния дежурен център на Изпълнителя и с МВР да се осъществява с негови сили и средства“. От посоченото е видно, че Техническата спецификация не съдържа конкретни изисквания към съдържанието на мерките за оперативно взаимодействие с органите на МВР и ГД ПБЗН. Следователно комисията неправилно и в нарушение на утвърдената документация е изследвала дали жалбоподателят е изпълнил изискване към съдържанието на техническото предложение, което всъщност не е поставено от възложителя.
В същото време следва да се отчете обстоятелството, че съгласно т. 2 от Общите изисквания на Техническата спецификация възложителят поставя изискване охранителната дейност да се осъществява в строго съответствие със Закона за частната охранителна дейност и всички останали нормативни актове. Комисията обаче не е ангажирала мотиви дали констатираните несъответствия в съдържанието на предложените мерките за оперативно взаимодействие с органите на МВР и ГД ПБЗН произтичат от неизпълнение на конкретни разпоредби на ЗЧОД и другите нормативни актове, към които препраща документацията. […]
КЗК счита, че комисията за провеждане на процедурата не е анализирала действителното съдържание на техническото предложение на участника. При новото разглеждане е необходимо да го анализира, като по усмотрение на комисията може да се приложи разпоредбата на чл. 104, ал. 5 от ЗОП. Съгласно посочената норма при разглеждане на офертите, когато е необходимо, може да се извърши проверка на заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участника може да се изиска да представи разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение на участника. (Решение № 160/14.02.2017 на КЗК)

Твърди се, че ценовото предложение на участника не е изготвено според изискванията на възложителя, доколкото предложената от него месечна такса за един охранител не е съобразена с действащото законодателство относно възнаграждението за труд, каквото е изискването на документацията. В жалбата подробно се посочват всички „други разходи“, които жалбоподателят счита, че следва да се включат в ценовото предложение. От фактическа страна е установено, че към ценовото предложение на участниците, съгласно документацията за участие, следва да се съдържа месечна такса за един охранител, подробна калкулация за начина на сформиране на таксата, съобразена с действащото законодателство относно възнагражденията за труд.
Установено е още, че към ценовото предложение на „РМ Титан Секюрити“ ЕООД е приложена подробна обосновка (калкулация) за един охранител въоръжена/невъоръжена охрана, в която е посочено следното: ФРЗ за един охранител, включващо брутно трудово възнаграждение, състоящо се от трудово възнаграждение, % прослужено време, платен годишен отпуск, нощен труд, официални празници, извънреден труд. За социално осигуряване са включени: ДОО, ТЗПЗ, здравни осигуровки, ФГВРС.
КЗК счита, че така изготвената калкулация съответства на изискванията на документацията. При изготвянето й „РМ Титан Сикюрити“ ЕООД е съобразил разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Съгласно чл. 3 на посочената наредба брутната работна заплата се състои от основна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и други трудови възнаграждения, определени с нормативен акт или индивидуалния трудов договор и невключени в основната заплата или допълнителните възнаграждения. В Глава ІІІ на НСОРЗ са посочени видовете допълнителни възнаграждения. Те се изплащат за извънреден труд, нощен труд и придобит трудов стаж и професионален опит. Видно от ценовото предложение на участника изискванията на НСОРЗ са спазени. Следователно може да се заключи, че калкулацията на таксата за един охранител е съобразена с изискванията на действащото законодателство относно възнагражденията за труд, каквото е изискването на възложителя.
Жалбоподателят твърди, че класираният на първо място участник е следвало да включи в калкулацията на таксата за един охранител и други разходи, подробно описани в част „Същност на жалбата“ на настоящото решение.
Това твърдение не може да се сподели, доколкото документацията изисква калкулацията на начина на формиране на месечната такса за един охранител да се съобрази със законовите изисквания за възнагражденията за труд, като никъде не е посочено, че трябва да включва разходите на работодателя, разписани в КТ. Посочените в жалбата разходи за униформено облекло по чл. 296, ал. 1 и ал. 2 от КТ и чл. 29 от ЗЧОД, за топла храна и ободряващи напитки по чл. 140, ал. 3 от КТ, за помощни средства по чл. 34, ал. 1 ЗЧОД, осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване по чл. 282 от КТ, първоначално обучение, поддържане и повишаване на професионалната квалификация по чл. 228а от КТ и чл. 28 от ЗЧОД и др. нямат характер на елемент на работната заплата съгласно НСОРЗ. (Решение № 160/14.02.2017 на КЗК)