Архив на блога

сряда, 14 декември 2016 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CХIIАгенцията по обществени поръчки издаде методическо указание (Изх. номер: МУ -10/11.10.2016г.) относно приложимостта на Закона за обществените поръчки (ЗОП) при отпускането на банков кредит


Според чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗОП (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016г.) възложителят не е длъжен да прилага правилата за възлагане на обществени поръчки, когато предмет на правоотношението са заеми, независимо от това дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти.
Изключението е в съответствие с приетите през 2014 г. директиви на ЕС в областта на обществените поръчки, които изключват от своя обхват заемите (член 10, буква „е“ от Директива 2014/24/ЕС и член 21, буква „д“ от Директива 2014/25/ЕС). Въпреки че не е посочено изрично, в приложното поле на изключението попада банковият кредит, доколкото при сключването му възниква заемно правоотношение между страните.
При възникване на потребност от избор на финансова институция за предоставяне на определен кредитен продукт, не е необходимо прилагане на ЗОП.
При сключване на договори за банкови услуги, различни от посочените обаче, възложителите следва да определят изпълнител чрез възлагане на поръчка по реда на ЗОП. Това означава, че за сключване на договори, свързани с откриване и водене на разплащателни сметки в лева и чуждестранна валута, депозити и др. банкови операции, възложителите трябва да съблюдават реда и правилата на ЗОП.
При определяне на прогнозната стойност при възлагане на тези услуги основата за изчисляването им са таксите, дължимите комисионни, лихвите и други плащания (чл. 21, ал. 10, т. 2 от ЗОП)


Контрол чрез случаен подбор


На всички Възложители следва да се напомни, че от 01.09.2016 г. влезе в сила разпоредбата на чл. 232 от ЗОП, във връзка с чл. 121 – чл. 130 от ППЗОП, които уреждат контрола чрез случаен избор.
При него подлежащите на проверка процедури преди тяхното стартиране се определят чрез жребий, като за целта се използва специален софтуер.
По този начин обхватът на контрола ще включва потенциално всички процедури, които подлежат на публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОП), независимо дали са инициирани от публични или секторни възложители, каква е стойността на поръчката и какъв е източникът на финансиране.
Изключения от обхвата са предвидени за процедури за обществени поръчки в областите отбрана и сигурност, за които се прилагат специални правила, а също така и процедурите на договаряне без предварително обявление, без предварителна покана за участие и пряко договаряне, които са обект на контрол по реда на чл. 233 от ЗОП.
Редът за приемане и изпращане на документи е уреден в Правилата за електронен обмен на информация при осъществяване на външен предварителен контрол, достъпни на интернет страницата на АОП.
Предвид изложеното след стартиране на този предварителен контрол, възложителите трябва да изпращат до АОП регистрационна форма за завеждане на всяка планирана поръчка в системата за случаен избор, в съответствие с приложената форма. За целта е предоставен и съответния софтуерен продукт чрез страницата на АОП.

Същата може да бъде открита тук.

А тук можете да намерите видеоклип за начина за попълване на регистрационната форма за контрол чрез случаен избор.

Подробности за начина, по който се осъществява този контрол, можете да намерите тук.