Архив на блога

неделя, 24 януари 2016 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XCVІІІЗа някои грешки в офертите на участниците, кога същите могат да бъдат отстранени в хода на процедурата и кога водят до отстраняване.


Правилно е отхвърлено възражението, че в документацията се съдържат документи, датирани с 2009 г., а поръчката се провежда през 2010 г., което е можело да заблуди участниците. Налице е техническа грешка, която е несъществено нарушение, което по никакъв начин не се е отразило на участниците, в това число и на жалбоподателя, който е подал оферта, същата е допусната до класиране и е оценена. Поръчката е индивидуализирана с множество други признаци и посочването на грешна година не е заблудило нито един от участниците, а още по-малко е накърнило неговите права, в това число и тези на жалбоподателя. (Решение №8303 от 13.06.2011 г. на ВАС по адм. д. № 6154 / 2010.г)

Жалбоподателят изнася твърдение, че е незаконосъобразно отстранен от участие в процедурата, тъй като възложителят е цитирал неправилно правното основание за взетото от него решение, тъй като не става въпрос за приложимост на разпоредбите на чл.70, ал.2 и 3 от ЗОП. Тези разпоредби биха се прилагали в случай, при който участникът целенасочено е подал офертата си с така заложените стойности и съответно поради голямото различие с другите оферти се налага да обоснове предложението си съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП. В конкретния случай обаче става въпрос за допусната техническа грешка при въвеждането на предлаганата цена, а не за целенасочено и съзнателно подаване на оферта с такава стойност. Грешката обаче не е могла да бъде поправена, тъй като по принцип системата технически не позволява извършването на поправка.
Предвид изложеното, КЗК счита, че възложителят правилно е установил, че предложението на „Каучук" АД е с 20% по-благоприятно от това на останалите участниците, поради което е изискана подробна писмена обосновка. Следва да се отбележи, че соченото от жалбоподателя обстоятелство, а именно допусната техническа грешка при подаване на офертата по обособена позиция № 1 в електронната система на възложителя, не би могло да се приеме за обективно по смисъла на закона. От друга страна в „Правила за провеждане на електронни търгове", т.6.9 е посочено, че ако по време на търга „КонтурГлобал Марица Изток 3" АД получи невалидна оферта/и (оферта неотговаряща на изискванията или оферта, чието числово изражение е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници), дружеството-възложител може да поиска потвърждение за всички съставни елементи на въпросната оферта/и или обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, след приключване на търга или на един от етапите му. „КонтурГлобал Марица Изток 3" АД отхвърля такава оферта/и или прекратява тръжната процедура или етап от нея, ако те са сериозно компрометирани от представянето на невалидната оферта/и, като участниците нямат право на компенсация или обезщетения от всякакъв вид, породени от това. В настоящата случай, КЗК счита, че жалбоподателят е представил оферта с числово изражение, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници. Предложената цена от 74 116.00 лв. предвид електронната система и заложените й функции, не би могла да бъде увеличена, а само намалявана с 5 000 единици от всеки един от участниците дори и да става въпрос за допусната „техническа грешка". Допуснатата техническа грешка при оферта с ID 764 с попълване на сумата от 74 116.00 лв. е обстоятелство, за което процедурата на електронния търг не предвижда възможност за корекция. Каква е причината за горното цифрово изражение на офертата е ирелевантен въпрос, който не може да се обсъжда от настоящата инстанция.
КЗК счита, че ако възложителят бе приел писмената обосновка на жалбоподателят за наличие на техническа грешка, то това би било пряко нарушение на принципите на равнопоставеност на страните в процедурата. Участниците са длъжни да полагат необходимата грижа и внимание в търговската си дейност, като допуснатите от тях грешки рефлектират изцяло в тяхната правна сфера. Единствената възможност в настоящия случай за възложителя е бил да изиска обосновка относно предложената стойност като следва да се отбележи, че по същество представената от жалбоподателя обосновка е всъщност обяснение относно това как се е стигнало до оферираната „грешна" стойност. (Решение № 1367 от 16.10.2013 г. на КЗК)

Основателно е и твърдението, че по обособена позиция 1 участникът ЕТ „Мариана Караянева" следва да бъде отстранен. Ценовото предложение е попълнено изцяло неправилно - не са предложени единични цени за всяко от четирите тримесечия на годината, изцяло липсва предложение за плодовете № 5, 7, 12 и 17 и за зеленчуците № 11, 12 и 15, ред „Единична цена на едро за килограм продукт в лева с ДДС от САПИ и/или „Родопи 95" АД-с. Първенец" също не е попълнен. Тази оферта се явява неотговаряща на предварително обявените условия на възложителя и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП следва да бъде отстранена. Видно от оспореното решение обаче, същата е допусната, оценена и класирана на първо място по обособена позиция 1 „Плодове и зеленчуци". (Решение № 1370 от 22.10.2014 г. на КЗК)

В офертата си жалбоподателят е предложил да достави „плътен асфалтобетон" 4 000 т. за целия период на обществената поръчка, количество, което е многократно под минимума изискан от възложителя 8 000 т./за 1 година или общо 32 000 т./за целия период на обществената поръчка. КЗК счита горното за съществено нарушение на предварително заложените от възложителя условия, което е достатъчно и самостоятелно основание участника ДЗЗД „Интегрирани инфраструктури Габрово" да бъде отстранен от участие в процесната обществена поръчка, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Наведеното от жалбоподателя твърдение, че допуснатото несъответствие на офертата с предварително заложените от възложителя условия е техническа грешка, КЗК счита за неоснователно, дотолкова доколкото обратното би представлявало промяна на офертата, тъй като биха били изменени заявените от участника количества строителни материали. […]
От представените по преписката доказателства е видно, че комисията, на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, е изискала от участника Консорциум „РПМ Габрово 2010" разяснения относно предложените изключително ниски цени посочени в Сметка № 4 позиция 29 и 30 с шифър 4029 и 4030. В представените разяснения участникът е посочил, че при изготвянето на офертата е допуснал техническа грешка, като е посочил, че цените по позиция 29 и 30 с шифър 4029 и 4030 следва да се четат както следва: цена по Сметка № 4, позиция 29 с шифър 4029 - 1430лв./тон; по Сметка № 4, позиция 30, с шифър 4030 - 1490 лв./тон. Комисията е приела направеното разяснение, като е променила предложената от участника цена по Сметка № 4, позиция 29 и 30 с шифър 4029 и 4030. КЗК счита горното за нарушение на императивната разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, съгласно която възложителите не могат да ползват разясненията дадени от участниците за промяна на предложенията в подадените оферти. В следствие на допуснатото нарушение е била извършена промяна на офертата, представена от участника Консорциум „РПМ Габрово 2010", което води до порочност на проведената процедура. С оглед на установеното нарушение, и предвид факта, че до класиране е допуснат единствено участника Консорциум „РПМ Габрово 2010", процедурата по процесната обществена поръчка следва да бъде прекратена. (Решение № 1346 от 28.10.2010 г. на КЗК)

Основният, спорен в настоящото производство въпрос, е дали класираният на първо място участник е променил ценовото си предложение. Видно от единичните цифрови предложения на този участник, сборът от тях е именно сумата 10 832 лв. - посочена в табличната форма, а не сумата от 19 640 лева без ДДС - посочена под табличната форма.
Верният сбор на цифрите, представляващи стойностите на всяка една от единичните услуги на отделните охранителни обекти е 10 832 лв. и това е видно при прилагане на математическата операция събиране по записаното в предложението: 2190+1460+1 460+2 920+2 190+612= 10 832. Като е съобразила посочената операция събиране и обстоятелството, че волеизявлението относно общата цена на услугите /по табличната форма/ се различава от цифровата стойност, записана под табличната форма, конкурсната комисия, в качеството си на помощен орган на възложителя законосъобразно е предприела действията по чл. 68, ал. 11 от ЗОП - чрез разяснение да установи истината и по този начин да обезпечи законосъобразността /по арг. от чл. 7, ал. 1, 2 и 3 от АПК/ на крайния административен акт - решението на възложителя.
Независимо, че при прилагане на математически сбор възложителят е в състояние да констатира вярната стойност на ценовото предложение, същият е приложил процедурата по чл. 68, ал. 11 от ЗОП за искане за разяснения, която е предвидена в образеца на ценово предложение в хипотеза на разминаване между посочена от участника обща стойност и сбор на единични цени. Ето защо законосъобразно е приложена тази процесуална възможност, заложена от законодателя с цел разкриването на обективната истина в процедурата по издаване на индивидуален административен акт по реда на ЗОП.
В резултат на прилагането на процедурата по чл. 68, ал. 11 от ЗОП участникът „Балкан Секюрити" ЕООД ясно заявява, че е налице техническа грешка и че няма несъответствие между единичните цени на отделните компоненти и калкулираната обща стойност - в последните графи на табличната част общата цена е равна на сбора от единичните цени за охраната на отделните обекти и за яснота на помощния орган представя не ново ценово предложение, както счита жалбоподателя, а визуализация на действителното си волеизявление, така както би изглеждало без техническата грешка. Отразените в него стойности на единични цени и крайна стойност не се различават от вече представените в табличен вид, липсва единствено допуснатата техническа грешка под табличната част. В тази връзка следва да се обърне внимание и на обстоятелството, че нито в разяснението си, нито в друг документ участникът „Балкан Секюрити" ЕООД сочи, че представя „нова" или „променена" ценова оферта, за да е налице основание за тълкуването на жалбоподателя, изложено в тази насока.
С оглед на гореизложеното, КЗК счита че при техническа грешка, каквато е погрешното сумиране, направено в текстовата част извън табличната форма, помощният орган на възложителя е действал законосъобразно, изисквайки изрично разяснение от страна на участника. (Решение № 423 от 09.04.2014 г. на КЗК)

В хода на извършваната преценка на направените оферти на допуснатите 8 кандидати до участие е установено, че всичките 8 кандидата са представили декларация /в плик №1/, че са запознати с условията на възложителя и ги приемат изцяло, като едно от тези условия на възложителя е - отложено плащане - не по-малко от 180 дни. В подадените технически оферти/техническо предложение/ на трима от кандидатите обаче, комисията е установила, че в тях, макар да са подписали декларация,че приемат условията на възложителя, тези кандидати са посочили срок за отложено плащане, различен от този, посочен в общите условия на възложителя,а именно - „Фрезениус Медикъл Кеър България" ЕООД е предложил срок на отложено плащане 90 календарни дни; - кандидатът „Унифарм"АД е предложил срок на отложено плащане 151 дни и „Етропал"АД е предложил срок на отложено плащане – 90 календарни дни. При така установените различия в направените от кандидатите за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка технически оферти, комисията, в която като член участва и наказаното лице, е взела единодушно решение: тъй като има съмнение за техническа грешка, на основание чл. 68, ал. 11 от ЗОП, председателят на комисията да изпрати на тези трима кандидати писма, като в срок от три дни от получаване на писмото „да уточнят какво са имали в предвид относно гореописаните обстоятелства". На 23.03.2011г. комисията се е събрала на ново заседание , като извършените действия за документирани в съставения Протокол № 3/23.03.2011г. Видно от посочения протокол, разглеждайки получените три отговора от фирмите, на които са изпратени писма, в който е посочено, че всеки един от тези трима кандидати е допуснал техническа грешка при подготовката на предложението, комисията е пристъпила към разглеждане на предложенията - технически оферти на всички кандидати, включително и на тези, за които с протокол от 15.03.2011г. е констатирано, че посоченият в представените технически предложения срок на отложено плащане е различен от този определен като условие от възложителя – 180 дни. […]
Нормата на чл. 68, ал. 11, т. 2, б."б" от ЗОП е категорична, че комисията не може да използва възможността да изисква допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в техническото и ценово предложение на участниците. Следователно, съобразно чл. 68, ал. 11, т. 2, б."б" от ЗОП, възможността за даване на разяснения и допълнителни доказателства за данни от участниците в процедурата и направили предложение във връзка с възлагане на конкретна обществена поръчка, не може да се използва за промяна на техническото предложение на участниците. В конкретния случай, наказаното лице, като член на комисията, е следвало да предложи на комисията да вземе решение за отстраняване от процедурата на участник, който е представил оферта, която не отговаря на условията, свързани с изпълнението на поръчката - т.III.1.2 - Условия и начин на финансиране и плащане, където възложителят е посочил като условие за възлагане на обществената поръчка - плащането да се извършва периодично, чрез разсрочено плащане на не по-малко от 180 дни, след представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Вместо да изпълни това свое задължение, комисията, и в частност - наказаният член на тази комисия, в нарушение на законовите изисквания и при наличие на изрична законова забрана, визирана в чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „б" от ЗОП - чрез разяснения да се допуска промяна на техническото и ценовото предложение на участника - е допуснала до участие е приела, че представените от тези трима участника технически предложения, които не отговарят на предварително обявените от възложителя условия - отговарят на изискванията на възложителя. С оглед на горното, настоящият касационен състав намира, че правилно, обосновано и законосъобразно е ангажирана отговорността на Е.С. за извършеното от нея нарушение, посредством налагане на административно наказание. (Решение № 138 от 26.03.2014 г. по к.н.а.х.д. № 10131/2014 г. на Административен съд Велико Търново)

От обяснението на „Примекс" ООД, че е допусната техническа грешка при нанасяне на цените в колоните, както на единичните цени, така и на общата стойност, следва, че оферираната крайна цена от този участник не е формирана правилно. Съгласно разяснението, в ценовата оферта на „Примекс" ООД по девет от общо 20-те позиции, заложени в спецификацията, е допусната техническа грешка при изписването на единичните цени. КЗК счита, че комисията за провеждане на процедурата необосновано и неправилно е кредитирала заявлението от страна на жалбоподателя, че „общият сбор при правилните цени си остава същия", тъй като участникът не е пояснил нито кои са „правилните" цени, нито как при коригирането им (което би следвало да е в посока многократно увеличение) това не би се отразило на крайната цена. Последното, освен, че е математически нелогично и обективно невъзможно, не би могло да санира допуснатия порок в ценовото предложение на този участник. Това е така, тъй като посочените единични цени участват при формирането на крайната цена, респ. съставляват част от ценовото предложение на участника и като такива за тях е в сила ограничението предвидено в чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „б" от ЗОП. От съдържанието на цитираната законова разпоредба е видно, че волята на законодателя недвусмислено показва, че е недопустима промяната на ценовото предложение на участник в процедура по възлагане на обществени поръчки. Наличието на технически грешки в единичните цени неизменно налага промяна (корекция) в стойностното им изражение, респ. промяна на ценовото предложение, което е недопустимо. В тази връзка, следва да се подчертае, че е изцяло в тежест на участниците да полагат необходимата грижа и внимание при изготвянето на ценовите оферти, като допуснатите от тях грешки рефлектират изцяло в тяхната правна сфера. Участникът „Примекс" ООД е представил ценова оферта, която не съдържа достоверни стойности на голяма част от единичните цени (факт, който самият участник потвърждава в направеното от него разяснение), които цени са необходими на възложителя и са посочени предварително от него като задължителни за офериране. Нещо повече, при така представеното ценово предложение и разяснение към него съществува неяснота относно действителната воля на участника и невъзможност да бъде извършена преценка какви са верните оферирани единични цени, респ. каква е общата крайна цена.
Следва да се отбележи още, че съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОП и разписаното в Раздел V, т. 7.1. от документацията възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Нещо повече, съгласно образеца „Ценова оферта" - приложение № 12 от документацията направеното в него ценово предложение ще формират обвързващо споразумение между двете страни до подготвяне на официалния договор за срок от 90 дни, считано от крайната дата за депозиране на оферти. В настоящия случай, доколкото поради наличието на техническа грешка при изписването на единичните цени, във въпросния образец от офертата на „Примекс" ООД не е налице валидна ценова оферта, продължаването на участието на този участник в процедурата и евентуалното му избиране за изпълнител би поставило възложителя в невъзможност да изпълни горепосочените изисквания и норма, респ. в невъзможност да получи коректно изпълнение на условията на евентуално сключен договор.
Предвид гореизложените фактически и правни съображения КЗК счита, че в случая при разглеждането на ценовата оферта на „Примекс" ООД е възникнала законовата хипотеза по чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съгласно която комисията трябва да предложи за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. (Решение № 686 от 27.05.2014 г. на КЗК)

Тук е необходимо да се поясни, че соченото несъответствие не може да се определи като техническа грешка. Същата не може да бъде отстранена, както по реда на чл. 70, ал.1 от ЗОП, така и по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП. Правилно оценъчната комисия е констатирала грешката си, като е уточнила с последващо писмо от 28.09.2012г., адресирано до „Перфетострой" ЕООД, че не е налице хипотезата на чл. 70, ал.1 от ЗОП по отношение ценовото предложение на жалбоподателя, с оглед на което не следва да се вземат под внимание указанията на комисията, дадени с предходно писмо от същата дата и указващо представянето на подробна писмена обосновка по финансовия показател за оценка. Относно приложението на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е необходимо да се прецизира, че визираната разпоредба оправомощава помощния орган по всяко време да проверява заявените от участниците данни, за изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и 3. Визираното правомощие на комисията се осъществява в условията на оперативна самостоятелност, с оглед конкретния случая, но същото е запретено да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. Съгласно одобрената с решението за откриване на процедурата документация за участие, възложителят е описал какво да бъде изискуемото съдържание на плик № 3 „Предлагана цена", а именно попълнено ценово предложение /по образец/ и количествено-стойностни сметки с рекапитулация. В ценовото предложение на жалбоподателя се съдържат както ценовото предложение на участника по образец, така и попълнени и приложени количествено-стойностни сметки по различните части. Констатирана е неточност в КСС за част ОВ, т.VI., където жалбоподателят е извършил грешка в пресмятането на общата стойност за дадения вид СМР /включващ в себе си сбор от извършването на 9 СМР/. Неправилно пресметнатия сбор е включен в определянето на стойностите на всички дейности, съдържащи се в КСС за част ОВ, в определянето на 10% непредвидени разходи и крайната стойност с включен ДДС. КЗК счита, че неправилно помощният орган е предоставил на жалбоподателя възможност на основание чл. 68, ал.11 от ЗОП да представи разяснения и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 3, тъй като с отстраняването на визираната грешка от жалбоподателя е щяло да се стигне до ситуация, при която се променя ценовото предложение или в частта на количествено-стойностните сметки чрез увеличаване стойността на отделните видове СМР по т.VI от КСС част ОВ, или в частта на крайната цена чрез намаляване стойността по т.VI от КСС част ОВ и оттам на крайната цена за цялата КСС част ОВ и крайното ценово предложение, включващо крайните стойности по всички КСС. Доколкото обаче това не е повлияло върху крайния извод на комисията, която е преценила, че офертата не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, то нарушението може да се определи като несъществено. (Решение № 1395 от 29.11.2012 г. на КЗК)

Поради посоченото, комисията е допуснала участника до разглеждането на документите в Плик № 2 от офертата му. С оглед на това КЗК счита, че документите за доказване на изискуемия опит за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005г. на МТСП и МЗ на „Български пощи" ЕАД са съобразени с поставените изисквания от страна на възложителя. Не отговаря на истината твърдението на жалбоподателя, че договорите са изпълнени по Наредба № 7 от 09.07.2003г. на МТСП и МФ, доколкото от офертата на „Български пощи" ЕАД се установява именно изпълнение на 2 договора за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба № 11 от 21.12.2005г. на МТСП и МЗ за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавка към нея. Следва да се отчете фактът, че видно от удостоверенията, представени от „Български пощи" ЕАД, като дата за изпълнение на договорите е посочена датата 20.01.2014г., но доколкото след направена справка в регистъра на АОП се установи, че действително е налице сключен договор с възложител МБАЛ „Тота Венкова" с дата 08.01.2015г., то КЗК приема, че се касае за допусната техническа грешка, като допуснатото нарушение е несъществено и същото не опорочава съдържанието на представените документи. (Решение № 391 от 12.05.2015 г. на КЗК)

Неоснователно се явява и твърдението на „Би Ту Би" ЕООД, касаещо действията на комисията за провеждане на процедурата по отношение на ценовото предложение на класирания на първо място участник. Действително в протокол № 5 помощният орган на възложителя е констатирал техническа грешка в ценовото предложение на Кооперация „Панда" при изчисляването на общата цена с ДДС, но в случая правно релевантна за обществената поръчка е оферираната цена без ДДС. Видно от приложената по преписката оферта на Кооперация „Панда", участникът е представил ценово предложение по образец № 3 от документацията с оферирана цена за изпълнение на поръчката в размер на 228 660.30 лв. без ДДС. Същата съответства на приложената от участника в плик № 3 таблица с остойностяване на съдържащите се в техническото задание хигиенни, санитарни и почистващи материали и консумативи, в която са посочени единичните цени без ДДС, общите цени без ДДС за съответните количества , както и общата крайна цена в размер на 228 660.30 лв. без ДДС. В този смисъл и предвид обстоятелството, че установеният размер на ДДС в България е 20 %, извършената корекция от страна на комисията за провеждане на процедурата не съставлява нарушение на чл. 69, ал. 11, т. 2, б. „б" от ЗОП. Нещо повече, при сравняване на двете стойности 247 392.36 лв. с ДДС (от ценовото предложение на Кооперация „Панда") и 274 392.36 лв. с ДДС (от протокол № 5) прави впечатление, че се касае действително за допусната техническа грешка от страна на участника, изразяваща се в размяна на местата на две цифри.
С оглед на изложеното, доколкото в протокола от работата на комисията за провеждане на процедурата, респективно решението за класиране и избор на изпълнител липсват мотиви, обосноваващи приемането на представената писмена обосновка относно начина на образуване на оферираната от Кооперация „Панда" цена за изпълнение на поръчката, то Решение № 223/19.08.2013 г. следва да бъде отменено като незаконосъобразно, а преписката върната на възложителя за продължаване на процедурата от етап - разглеждане на представената от Кооперация „Панда" писмена обосновка съобразно мотивите, изложени в настоящото решение. (Решение № 1334 от 09.10.2013 г. на КЗК)

Следва да се отбележи, че видно от Анализа за формиране на единичните цени жалбоподателят е оферирал и калкулирал 4 броя сондажи за извършване на проучвателни работи, въпреки отразените 6 броя в Крайната стойност на проучвателните работи, което обосновава извода, че „Хидроремонт- ИГ" ООД не е изпълнил заложеното в Раздел IV „Технически условия и документация" от Документацията за участие изискване за представяне и използване на 6 броя сондажи. КЗК не споделя довода, че е налице техническа грешка, като вместо 6 броя сондажи са посочени 4. Грешка не би могло да се обоснове, тъй като жалбоподателят е калкулирал цена за 4 броя сондажи при единична цена от 1200 лв. за брой. Очевидно общата стойност от 4800 лв. отговаря именно на оферираните сондажи при единичните цени. (Решение № 58 от 25.01.2011 г. на КЗК)

При преглед на техническото предложение на жалбоподателя КЗК установи, че действително въпросните изрази: „пощенския оператор", „Български пощи" и абзаци фигурират на стр. 25, 26 и 27. КЗК счита, че в настоящия случай не става въпрос за техническа грешка.
Цитираните изрази „пощенския оператор", „Български пощи" са използвани нееднократно и са обвързани с конкретен контекст - например: „административните данни, които ще бъдат използвани за целите на настоящия анализ и ще включват информация от изпълнението на дейностите, като брой обслужени клиенти, брой изпълнени пратки, вид и местоположение на клоновата мрежа".
Действително жалбоподателят е включил в техническото си предложение минимално изискуемите от възложителя в документацията 16 дейности и е декларирал, че проверката ще завърши с доклад, който ще съдържа задължителните елементи съгласно техническата спецификация, а именно: оценки и заключения, и препоръки и предложения за подобрение за подобрение на системата, но техническото предложение на участника следва да се разглежда в цялост. Дори и да се приеме, че използваните изрази са техническа грешка, то същата е за сметка на участника, като същата не може да бъде отстранена чрез искане на разяснения на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а" от ЗОП. Безспорен факт е, че в техническото предложение на ГД Консорциум „Грант Торнтон България - Гърция" е налице разминаване и вътрешно противоречие между задължителното съдържание, преписано от документацията за участие в процедурата, и включения по усмотрение на участника раздел IV. „Техники и инструменти за изпълнение на процедурата", подточка IV „Събиране на данни", поради което КЗК счита, че офертата и по-конкретно техническото предложение на участника, не отговаря на предварително обявените от възложителя условия, с оглед на което жалбоподателят законосъобразно е отстранен от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В Решение № 1588/05.07.2012 г. на председателя на КРС освен правно основание - чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП фигурира и т. 1 от същия член - който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56, която хипотеза е неотносима към настоящия случай, но тази неточност не променя крайния резултат, а именно, че ГД Консорциум „Грант Торнтон България - Гърция" законосъобразно е отстранен от участие в процедурата, от което следва, че жалбата на консорциума следва да бъде оставена без уважение. (Решение № 979 от 18.09.2012 г. на КЗК)1 коментар: