Архив на блога

сряда, 15 април 2015 г.

Проектът на нов Закон за обществените поръчки е предложен за публично обсъждане до 11 май 2015 годинаМинистерски съвет е публикувал в Портала за обществени консултации Проект на нов Закон за обществените поръчки.

В мотивите на закона се посочва, че проектът на Закон за обществените поръчки въвежда четири, приложими европейски директиви /две от които са нови и заменят отменените стари директиви/, съдържащи правилата за провеждане на процедури от публични възложители, секторни възложители, възложители, възлагащи специални поръчки в областта на отбраната и сигурността, както и обжалването на поръчките. Допълнително е разписан национален ред за възлагане на обществени поръчки в случаите, при които стойността на договора е ниска, поради което не попада в кръга на сделките, регулирани от директивите. Законът обхваща дейностите, свързани с обявяване, провеждане и приключване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, някои аспекти от изпълнението на договорите, както и условията, необходими, за да се гарантира правилното им планиране.
Чрез проекта е разработен рамков закон, с което се цели постигане на устойчивост и намаляване на необходимостта от чести промени, които могат да засегнат съществени елементи на цялостната концепция. Така ще се осигури трайно съответствие на националната правна рамка с европейските директиви. Техническите въпроси, свързани с оперативното реализиране на възлагането, ще бъдат развити в правилник за прилагане на закона, който следва да влезе в сила едновременно с него.
Очакваните ефекти от приемането на закона са:
- съответствие на националното с европейското законодателство;
- облекчаване, ускоряване и цялостно оптимизиране на възлагателния процес;
- снижаване на риска от корупция и злоупотреби с публични средства при възлагане на обществени поръчки;
- оптимизиране работата на държавните институции.

Няма коментари:

Публикуване на коментар