Архив на блога

събота, 19 март 2016 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CІІІ


Във връзка с многобройните запитвания за бъдещата Тарифа за таксите, които ще се събират за производствата по ЗОП пред КЗК и ВАС, публикувам проект на същата.Проект

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд

Чл. 1. За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира такса, определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка, съответно върху посочената прогнозна стойност на обособената позиция, както следва:
1. за поръчки на стойност до 1 000 000 лв. – 1 000 лв.;
2. за поръчки на стойност от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. – 3 000 лв.;
3. за поръчки на стойност над 5 000 000 лв. – 5 000 лв. 

Чл. 2. (1) За касационното производство пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в половин размер на таксите по чл. 1.
(2) За производствата по частни жалби пред Върховния административен съд, образувани по реда на Закона за обществените поръчки, се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от внесените или дължимите такси по чл. 1 и по ал. 1, но не по-малко от 100 лв. 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. За жалби, подадени след 15 април 2016 г. по процедури, които са открити преди тази дата, размерът на таксата се определя въз основа на информация за прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението или представена от възложителя. 

§ 2. По висящите производства пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, по които са събрани държавни такси, допълнителни такси не се събират. 

§ 3. Тарифата се одобрява на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар