Архив на блога

събота, 4 февруари 2012 г.

Седмичен бюлетин: 30 януари - 5 февруари 2012

Картели
На 30.01.2012г. Department of Justice на САЩ наложи глоба в общ размер на 548 млн. USD за установен картел в сферата на автомобилните части. Две японски компании са признали вината си за ролята, която са играли при фиксирането на цени и манипулацията на тръжни процедури за продажба на автомобилни части на производители на автомобили в САЩ. Двете японски дружества – доставчици на електронни компоненти за автомобили Yazaki Corporation и DENSO Corporation са се съгласили да платят посочената по-горе глоба (Yazaki - $470 млн.; DENSO - $78 млн.; а четирима от обвинените служители са осъдени да платят по $20,000 всеки от тях). През ноември 2011г. бе наложена санкция от 200 млн. USD и на Furukawa Electric Co. Ltd за същото нарушение. В това производство, бяха пряко обвинени в извършване на престъпление и трима служители на компанията, като генералният мениджър, отговарящ за продажбите бе осъден да плати глоба от 20 000 USD. Глобата наложена на Yazaki е втората по големина санкция, налагана някога за антитръстово нарушение на Sherman Act. На трето място е санкцията, наложена на Samsung Electronics Company, което бе глобено с 300 млн. USD за участието му в международен картел за фиксиране на цените на DRAM (dynamic random access memory[1]). Най-голямата в историята санкция все още е глобата от 500 млн. USD наложена F. Hoffmann-La Roche за участието му във витаминения картел още през 1999г. 

Нелоялна конкуренция
  
КЗК разгледа оплакване от „Нестле България” АД за имитация срещу „Алто Продукт” ЕООД и произвежданите от него фиксове „Кулинарни магии” за приготвяне на различни видове ястия и установи, че не е извършено нарушение на ЗЗК. Двете дружества са конкуренти на пазара на разпространение на готови сухи смеси (фиксове) от подправки и други съставки за приготвяне на храни. За да е изпълнен състава на забраната по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК е необходимо не просто на наличието на заблуда, а възможност за конкретно объркване с друг сходен продукт, производител или търговец. Задължителна предпоставка за нарушението е стоката, обект на имитация, да се ползва с определена известност на пазара, така че другият производител или търговец да има интерес от имитацията с цел по-добра реализация на собствения му продукт, извличане на по-големи печалби и неправомерно облагодетелстване. Произвежданите от Нестле фиксове са наложени на пазара от 2009г. насам и са придобили известност и отличителност на пазара. При преценката дали е налице имитация по смисъла на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК на външния вид на даден продукт се взема предвид цялостният визуален ефект на продукта и как той се възприема от потребителя. В конкретния случай КЗК е преценила, че съществуващите прилики между опаковките на двете дружества, се изразяват главно в наличието на сходство в някои цветове и еднакви изображения на ястията, за които съответните фиксове са предназначени, но те не са достатъчни, за да доведат до заблуда на потребителите относно произхода и производителя на продукта. Това е така, защото наличието на прилики, отнасящи се преди всичко до изображенията на определено ястие, е нормална маркетингова стратегия и обичаен подход при опаковките на подобни продукти и поставяните изображения показват храните, за които те са предназначени. По този начин наред с надписа върху продукта, картинното изображение допълнително създава асоциативна връзка между предлаганата стока и целта, за която тя е предназначена. От друга страна обаче, това би довело и до известно снижаване на бдителността на потребителя, който, привикнал към специфичните водещи визуални елементи на опаковките, съсредоточава вниманието си не толкова върху производителя, колкото към специфичното приложение на продукта. В този смисъл, когато имитиращият продукт съдържа дори и малка част от водещите визуални характеристики от външния вид на имитирания, това е в състояние да заблуди потребителя. Такъв водещ елемент в случая е логото и общоизвестна марка “Maggi”, която неизменно присъства в жълто поле на горната част на опаковките на фиксовете на Нестле, както и словната марка „Малки тайни”. Всеки един от тези два елемента, а още повече в тяхната съвкупност, са лесни за запомняне и само един бегъл поглед, който ги установява е достатъчен да предизвика асоциация с наложилите се продукти. Поради това ясното изписване на словосъчетанието „Кулинарни магии” на продуктите на „Алто Продукт” ЕООД и надписа „Алто”, върху продуктите на ответника, изписани с различни шрифтове и цветове са достатъчни, за да се избегне объркване.

КЗК наложи санкция в размер на 76 000 лв. на фирмата за мебели "Арон-С" заради заблуждаваща реклама. Заблудата се състои в това, че дружеството е  рекламирало промоция, според която при закупуване на определени мебели клиентът безплатно получава и друга мебел. Оплакването е било от конкурента "Айко Мулти Консепт”, а проучването е установило, че през месец септември 2011г. "Арон-С" в свои реклами е посочвало, че при закупуване на секции "Ади” за 579 лв. и "Ради” за 359 лв., леглата, които са части от тези серии мебели, се получават като подарък. Това съобщение обаче не кореспондира с действителността, доколкото в посочените цени са били калкулирани поотделно както цените на основните секции, така и цените на леглата, като рекламираната промоционална цена е представлявала сбор от цените на секциите и съответните и легла. Невярното съобщение, че леглата са подарък, създава впечатление, че те се предлагат безплатно, което е в състояние да повлияе на икономическото поведение на потребителите и да създаде опасност от увреждане на интересите на конкурентите в бранша.

Английското ведомство OFT е предприело действия срещу няколко търговци на помощни средства (mobility aids)[2], след проучване на пазара миналата година, който установи, че някои фирми са прилагали нелоялни бизнес практики. OFT е анулирало лиценза на Amarjit Gill и партньора му Ranjit Dhami за предоставяне на потребителски кредити поради съмнения относно начините за продажба на такива помощни средства за придвижване. Amarjit Gill е нарушило законодателство за защита на потребителите, използвайки агресивни техники за продажба. Отделно от това OFT е разследвало и базираната в Йоркшир компания Acorn Mobility Services Limited за сходни нарушения. В хода на разследването обаче са проведени разговори, в резултат на които Acorn доброволно е променило условията в договорите с потребителите и придружаващите ги документи, с цел да преустановяване на нелоялните практики. OFT също така е получило жалби, насочени срещу отдела за работа с клиенти на Acorn. Компанията се е съгласила да подобри работата си с клиенти, включително като пусне в действие телефонна линия за въпроси и съвети към потребителите, както и да организира обучение на персонала си, отговорен за тази дейност. Всички търговци в бранша са предупредени от OFT, че ако не преустановят агресивните търговски практики, ще бъдат изправени пред риска от налагане на санкции и отнемане на съответните лицензии. 

Регистрация на марки
В решението си по казуса Carrols/OHMI – Gambettola, Първоинстанционният съд на ЕС е обсъдил интересен въпрос, свързан с наличието на добросъвестност при регистрация на търговска марка (Дело T-291/09). На практика Съдът е бил изправен пред ситуация, при която към момента на подаване на заявката за регистрация няколко производители използват идентични или сходни знаци за идентични или сходни стоки, които водят до объркване със знака, чиято регистрация е заявена. При това положение Съдът е приел, че относимият момент, към който следва да се прецени наличието на недобросъвестност на заявителя, е този на подаването на заявката за регистрация. Съдът е изходил от презумпцията, че заявителят е знаел за използването на идентичен или сходен знак от друго лице, доколкото това използване е било общоизвестно в съответния икономически сектор и е продължило достатъчно дълго време. В тази връзка Съдът подчертава, че „колкото по-отдавна е налице това използване, толкова по-вероятно е заявителят да знае за него към момента на подаването на заявката за регистрация”. Въпреки това обаче, този факт сам по себе си не е достатъчен, за да се установи наличие на недобросъвестност на заявителя и трябва да се вземе предвид намерението на заявителя към момента на заявка, т.е. да се прецени субективния елемент съобразно обективните обстоятелства в конкретния случай. По-нататък Съдът сочи, че намерението да се възпрепятства пускането в продажба на стока от трето лице може при определени обстоятелства да характеризира недобросъвестността на заявителя. Такъв по-конкретно е случаят, когато заявителят е поискал знак да се регистрира като марка на Общността, без намерение да го използва, а само за да възпрепятства навлизането на трето лице на пазара. В същото време не може да се говори за недобросъвестност, когато към момента на подаването на заявката заявителят знае, че трето лице, което отскоро е навлязло на пазара, се стреми да се възползва от посочения знак, като имитира неговото представяне, което подтиква заявителя да поиска да се регистрира знака, за да възпрепятства това поведение. Следва също така да се прецени и степента на общоизвестност, с която се ползва определен знак към момента на подаване на заявката за регистрацията му като марка на Общността. Според Съда именно подобна степен на общоизвестност може да обоснове интереса на заявителя за осигури по-широка правна закрила на своя знак. Що се отнася до известността на по-ранната марка, тя трябва да се разглежда с оглед на критериите, посочени от съдебната практика на ЕС в областта на добрата репутация — понятие, което е сродно на понятието „известност“ (Решение на Съда от 22 ноември 2007г. по дело Nieto Nuño, C328/06, Сборник, стр. I10093, точка 17), което фигурира в преработената и изменена Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883г. Съгласно съдебната практика понятието „добра репутация“ предполага определена степен на известност сред съответните потребители. Съответните потребители са потребителите на съответните стоки или услуги с разглежданата марка и в зависимост от тяхната специализация могат да са или широк кръг потребители, или по-специализиран кръг, например от определена професионална група. Не може да се изисква посочената марка да е известна на конкретен процент от така определените потребители. Изискваната степен на известност трябва да се разглежда като достигната, когато въпросната марка е известна на значителна част от съответните потребители, като при проверката на това условие следва да се вземат предвид всички релевантни за конкретния случай факти, и по-специално пазарният дял на марката, интензитетът, географският обхват и продължителността на използването ѝ, както и размерът на инвестициите, направени от предприятието за нейното популяризиране[3] По отношение на използването на марката, Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988, поставя квалификацията „реално използване“ на марката в зависимост от отчитането единствено на обстоятелства, които настъпват през релевантния период и които дават представа за действителните намерения на притежателя през същия този период. Като доказателства за известността на марка могат да бъдат взети предвид различни документи, но изводите не могат да се основава единствено на реклами в списания.

Концентрации
КЗК започва задълбочено проучване на предстоящата концентрация между „Градски транспорт” ЕАД, гр. Варна, което възнамерява да придобие едноличен контрол върху „Транстриумф Холдинг” АД, гр. Варна. Предвид на това, че „Градски транспорт” ЕАД се предвижда да притежава 100 % от капитала на „Транстриумф Холдинг” АД, може да се направи извод, че то ще има възможност да определя занапред еднолично търговското поведение на придобиваното предприятие. Съгласно европейската практика, притеснителен съвкупен пазарен дял на концентриращите се дружества би могъл да бъде дял, надхвърлящ 40%, тъй като в този случай може да се увеличи рискът за конкуренцията от гледна точка на пазарната сила и намаляване на броя на конкурентите. Поради заличената в решението на КЗК търговска тайна, не може да се каже какъв ще бъде общият пазарен дял след концентрацията, но той очевидно надхвърля посочената граница. Явно това е довело до възникване на сериозни опасения за КЗК относно ефективната конкуренция, доколкото след осъществяване на сделката двамата най-големи участници на пазара в гр. Варна ще се концентрират и на практика ще оперират като един участник. Според самите уведомители превозът на пътници с маршрутни таксита също е част от пазара на платените автобусни превози на пътници. Включването и на този вид превозни услуги в обхвата на продуктовия пазар има своите основания, но също така съществуват и аргументи за тяхното изключване от дефиницията на пазара. От съществена важност е да се отбележи, че дори и да бъдат включени превозите с маршрутни таксита, „Градски транспорт” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД остават основните лидери на пазара на автобусни превози на територията на Община Варна, поради което концентрацията между тях може да се окаже обезпокоителна. Пазарът на автобусен превоз на пътници на територията на Община Варна има съществено значение за цялото население на общината, тъй като почти всички нейни жители са клиенти на сливащите се дружества. Това налага да бъдат отчетени интересите на всички потребители, за които дейността на двете дружества е свързана с тяхното ежедневно придвижване в рамките на общината и има социална значимост. Всичко това е накарало КЗК да предприеме задълбочено проучване и да направи пълно изследване на пазарната ситуация. Задълбоченият анализ ще позволи да бъде установено също дали сделката носи значителни преимущества за потребителите и следва да бъде разрешена безусловно или е необходимо налагането на ограничителни условия, или изобщо да бъде забранено нейното осъществяване.

Генеричният фармацевтичен гигант "Актавис" и полският производител на рекомбинантен човешки инсулин "Bioton" обявиха, че са създали джойнт венчър за разработването и регистрацията на инсулини, в това число и аналогови. "Актавис" ще плати на "Bioton" общата сума от 55,5 млн. евро. В рамките на съвместното предприятие "Bioton" ще отговаря за разработката и производството на инсулини, докато "Актавис" има гарантиран ексклузивен лиценз за продажбата на тези продукти под марката "Актавис" с ЕС, САЩ, както и някои други държави.

"Газпром" вероятно ще стане собственик на бензиностанции на ОМВ на Балканите. Това е заявил пред руски медии зам.-управителят на дъщерната "Газпромнефт" Вадим Яковлев. Придобиването вероятно ще стане отново чрез сръбската компания "НИС Петрол", чийто мажоритарен собственик е "Газпромнефт". Евентуалната сделка обаче не включва търговските обекти в България, заявяват от ОМВ. Австрийската компания съобщава, че се разглежда възможността за продажба на бизнеса на дребно и едро в Хърватия и Босна и Херцеговина. Продажба на обекти в други държави, включително и България, не се планира, категорични са от ОМВ. Последното донякъде противоречи на общото намерение за придобиване на бензиностанциите на ОМВ на Балканите, доколкото именно България е в центъра на Балканския полуостров и заема съществена част от него. В същото време до момента КЗК разреши две концентрации, в които участва „НИС Петрол”. С решение № 1737 от 15.12.2011г. КЗК разреши придобиването от „НИС Петрол” на 7 бензиностанции, находящи се във Видин, Долни Богров, София (2 бр.), Драгоман, Харманли и Пловдив. С решение № 63 от 19.01.2012г. бе разрешено и придобиването на още 7 бензиностанции в Смолян, Кърджали, Асеновград, Благоевград, Леденик, общ. В. Търново, с. Паволче, общ. Враца (2 бр.). И в двата случая КЗК е посочила, че пазарният дял на придобиваните бензиностанции е пренебрежимо малък, поради което на този етап е малко вероятно да се предположи достигане на господстващо положение в бъдеще, което значително би увредило ефективната конкуренция на разглеждания пазар. Допълнителен аргумент в тази посока е и присъствието на няколко големи вериги бензиностанции, които имат утвърдена клиентска маса и изграден авторитет като търговци, които се конкурират ефективно помежду си. Същевременно запитаните конкуренти са изразили мнение, че тези придобивания се осъществяват в контекста на продължаваща консолидация в бранша, дължаща се на обстоятелството, че делът на малките търговци (наричани още „White flags[4]) в страната все още е значителен. Никой от конкурентите на засегнатия пазар не е изразил до момента притеснение за негативно засягане на конкурентната среда. Не е ясно обаче, дали това ще продължи да е така, ако „НИС Петрол” продължи с придобиванията и постепенно започне да увеличава пазарния си дял. 

Английското ведомство по конкуренция OFT прие нови указания относно изключенията от правноустановеното му задължение да препраща на Комисията по конкуренция (Competition Commission) казусите, свързани със сливания, когато се налага детайлно изследване на ефектите от тях. Главният фокус на указанията е върху приложението на т. нар. de minimis правила, при които обемът на засегнатия от концентрацията пазар или част от него не се приема за съществен. Новите указания изменят и допълват предишни указания на OFT като разширяват възможността на ведомството, вместо да препраща случая на Комисията по конкуренция, само да оценява и одобрява някои клаузи, които вменяват определени задължения на търговците и купувачите. Основната идея на промените е да намали случаите, в които се преминава към т.нар. Втора фаза на проучване, която изисква детайлно и задълбочено разследване на всички аспекти на предстоящата концентрация. Сходна възможност предвижда и българския ЗЗК, като огромният брой случаи биват разглеждани и одобрявани от КЗК на първа фаза (ускорено проучване), която приключва в едномесечен срок. Към задълбочено проучване се пристъпва само когато в резултат на оценката, извършена при ускореното проучване, КЗК установи, че концентрацията поражда сериозни съмнения, че в резултат на осъществяването й ще се създаде или засили съществуващо господстващо положение и ефективната конкуренция на съответния пазар ще бъде значително възпрепятствана.

Европейска комисия
На 01.02.2012г. ЕК забрани планираното сливане между Deutsche Börse и NYSE Euronext, тъй като то ще доведе до квази-монополно положение на пазара на европейските финансови деривати, които се търгуват в световен мащаб на борсите. Двете сливащи се борси общо контролират повече от 90% от глобалната търговия с такива продукти. Разследването на ЕК е установило, че при това положение нови конкуренти не биха могли да навлязат успешно на съответния пазар и да окажат ефективно дисциплиниращо въздействие върху поведението на новото обединение. Двете дружества са предложили да продадат определени активи и да осигурят достъп до клиринговите си къщи, но като цяло тези ангажименти не са достатъчно адекватни, за да преодолеят опасенията на ЕК за увреждане на конкуренцията. По думите на вице-президента на ЕК, отговарящ за конкуренцията Joaquín Almunia, сливането между Deutsche Börse и NYSE ще доведе до монополно положение на европейските пазари на финансови деривати, които са сърцевината на финансовата система, поради което от ключово значение за цялата европейска икономика е двете борси да продължат да се конкурират помежду си. Той е подчертал също така, че ЕК ще продължи да търси решение по казуса, но предложените от двете компании мерки за запазване на ефективната конкуренция (remedies) далеч не са в състояние да разсеят съществуващите притеснения. Eurex, което оперира на Deutsche Börse, и Liffe, опериращо на NYSE Euronext са двете най-големи борси в света за финансови деривати, основани на европейски инструменти, които действат в пряка конкуренция помежду си. Финансовите деривати (деривативни инструменти) са финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самия актив, участниците на пазара се договарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент. Благодарение на деривативните ценни книжа се наблюдават бързи пазарни движения, особено що се отнася до пазарните корекции. Най-често използваните базови активи са акциите, облигациите, стоките, валутата, пазарните индекси и лихвените проценти, а най-популярните деривати са опциите, фючърсите и суаповете. Предстоящото сливане ще сложи край на глобалната конкуренция на този пазар, което ще повлияе силно негативно върху европейската икономика. Без наличието на ефективни конкуренти преимуществата от ценовата конкуренция ще бъдат изцяло отнети за клиентите на борсите. Освен това съществуват и притеснения, че след сливането двете компании ще загубят стимули за прилагане на иновации в една област, в която конкуренцията е от решаващо значение както за малките и средни предприятия, така и за големите компании. Разследването на ЕК е довело до еднозначния извод, че предложеното сливане чувствително ще възпрепятства конкуренцията на съществена част от вътрешния пазар (чл. 2.3. от Регламента за сливанията), поради което същото трябва да бъде забранено. Уведомлението бе нотифицирано пред ЕК на 29.06.2011г., а на 04.08.2011г. тя реши да започне задълбочено проучване. Срокът му бе продължаван два пъти, тъй като уведомителите предлагаха да поемат различни ангажименти (remedies). С връчването на Statement of Objections през октомври 2011г., двете компании бяха уведомени, че планираната концентрация повдига сериозни притеснения и че при липсата на достатъчно сериозни remedies ще бъде забранена. 

По данни на Ройтерс, Европейската комисия ще проверява дали южнокорейската Samsung Electronics е нарушила антимонополните правила на ЕС. ЕК ще разследва дали корпорацията не е злоупотребила с преимуществото си в областта на патентите при съдебните си спорове с конкуренти, основният сред които е Apple. Двата най-големи производителя на смартфони Apple и Samsung са вплетени в патентна война в десет държави, сред които САЩ, Австралия, Франция и Япония. Samsung Electronics произвежда повечето чипове и екрани за устройствата на компанията от Купертино. Миналата година Samsung поискаха от съдилищата в редица страни да спрат продажбите на Apple в съответните държави, настоявайки, че американската компания нарушава част от техните авторски права. Тези патенти обаче се смятат за основни за съществуването на европейските стандарти за мобилни комуникации. През 1998г. Samsung обеща да лицензира патентите си в Европейския институт по телекомуникационни стандарти при "справедливи, разумни и недискриминационни" (FRAND) условия.

Основната отговорност по прилагането на конкурентното право на ЕС в енергийния сектор е изместена от Европейската комисия към на националните органи за защита на конкуренцията, които следват наложената от ЕК практика през последните няколко години, но също така определят и свои собствени приоритети. ЕК от своя страна е съсредоточила усилията си върху регулация на Вътрешния енергиен пазар, като се стреми да осигури успешното прилагане на Третия енергиен пакет и да улесни конвергенцията на правната уредба в този сектор. За поситгане на тези цели ЕК работи в тясно сътрудничество с европейския енергиен регулатор Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). Установените регулаторни пропуски в областта на търговията с енергия на едро са предмет на нов регламент за прозрачност, целящ да се засили регулаторния надзор чрез налагане на задължения на предприятия за редовни и подробни доклади, както и за забрана на търговията с вътрешна информация.

  Списание Journal of European Competition Law & Practice обръща внимание върху темата за ролята на Омбудсмана в процедурите по прилагане на конкурентното право. В същото издание преди време беше публикувана статия, написана от Европейския Омбудсман, относно ролята му в процеса срещу Intel, в рамките на който бе подадена жалба за лошо администриране срещу Европейската комисия. Настоящата статия дава по-обширен обзор, като анализира ролята на Омбудсмана в този вид процедури на базата на 35 подадени жалби за лошо администриране. От този анализ става ясно, че решения на Омбудсмана са оказали важна роля и са повлияли в посока отстраняване на някои процедурни недостатъци и подобряване на производствата по конкуренция като цяло. Изводът е, че констатациите на Европейския Омбудсман могат да влияят върху съдебните производства, както и че този орган, заедно със служителя по изслушването, упражняват контрол, благодарение на който се повишава легитимността на ЕК в светлината на общия дебат относно процедурата пред нея и Общия Съд.

Пазари
След две години на спад, пивоварната индустрия в България отбеляза ръст на продажбите за 2011 година, макар и минимален. Данните на Съюза на пивоварите в България за отминалата 2011 година показват, че неговите членове (почти всички пивоварни компании в България) са реализирали 4 840 000 хектолитра бира или с 25 000 повече от предходната година.

Печалбата на банките у нас в края на миналата година се върна на нива от 2005г., показват данни на БНБ за 2011 г. В края на декември банките са приключили годината с положителен финансов резултат от 586 млн. лв. Подобен е бил резултатът преди шест години - 584 млн. лв., а през всички останали печалбата е била по-висока. От 31 банки у нас 9 отчитат загуба. С най-голяма отрицателна доходност през 2011 г. е била Алфа банк с 44,05 млн. лв., следвана от БАКБ с 34,21 млн. лв. В челната тройка са Емпорики банк, която приключва с 11,25 млн. лв. загуба. На другия полюс - с най-голяма печалба от 232,04 млн. лв., е УниКредит Булбанк. 

Събития
Гласувайте за определяне на наградите за писмена работа посветена на темата антитръст 2012! Връчването на наградите ще бъде на 27.03.2012г. във Вашингтон. Целта на конкурса е да се изберат 5 академични статии и 5 бизнес статии, публикувани през 2011г. във водещи издания, посветени на проблемите на конкуренцията, като съответните разработки могат да са посветени на правни или икономически въпроси. Всички, които имат отношение към тези проблеми могат да участват в процеса на селекция, като гласуват за статията, която най-много им допада. Он-лайн подборът включва около 100 избрани произведения. Статиите – победители ще бъдат избрани от специално жури, на базата на гласовете подадени от читателите и две кратки шорт-листи, съставени от управляващите проекта. Членове на журито са:

  • Alexander ITALIANER, Director General, DG COMP, European Commission
  • Fred JENNY, OECD Competition Committee Chairman
  • Bill KOVACIC, George Washington University Law School Professor
  • Jon LEIBOWITZ, Federal Trade Commission Chairman
Оценките могат да бъдат, както следва:
Average – 1т.; Interesting – 2т.; Good – 3т.; Excellent – 4т.; Must receive an Award! – 5т.

Можете да гласувате тук.


[1] Динамичната памет с произволен достъп е вид енергозависимо запомнящо устройство с произволен достъп или оперативно запомнящо устройство (ОЗУ), използвано като хардуерно решение в съвременните компютри на компютърна памет.
[2] Това са различни устройства за придвижване, предназначени за подпомагане на хората с двигателни увреждания.
[3] В този смисъл Решение на Съда от 6 октомври 2009 г. по дело PAGO International, C301/07, Сборник, стр. I9429, точки 21—27.
[4] Общо наименование на малките търговци на горива, чиито марки не са добре известни и добре наложени на пазара, за разлика от големите търговски марки (брандове), които са широко известни и разпознаваеми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар