Архив на блога

неделя, 8 април 2012 г.

Организации квалифицирани да предявяват искове за преустановяване на нарушения съгласно с член 2 от Директива 2009/22/ЕО.


Директива 2009/22/ЕО на Европейския парламент и на съвета  от 23 април 2009 година относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите цели да сближи законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение исковете за преустановяване на нарушения, целящи защита на колективните интереси на потребителите, с оглед осигуряване безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. За целите на тази директива нарушение означава всяко действие, противоречащо на директивите, изброени в Приложение I (виж по-долу), така както са транспонирани в националния правопорядък на държавите-членки, което уврежда техните  колективните интереси.

ЕК публикува информация за съответните организации, признати от държавите-членки, които са квалифицирани да предявяват искове за преустановяване на нарушения съгласно с член 2 от Директива 2009/22/ЕО с цел защита на интересите на потребителите. Ето и българските институции посочени в този списък, придружени със съответното описание:

1. Комисия за защита на потребителите
пл. Славейков № 4A София 1000 Тел.: (359-2) 987 74 45 Факс: (359-2) 988 42 18 Е-mail: info@kzp.bg web: www.kzp.bg  
Основният държавен орган, отговарящ за прилагане на законодателството в областта на защитата на потребителите: следене на общата безопасност на потребителските стоки, защита на икономическите интереси, извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове, защита на колективните интереси на потребителите. Предоставяне на информация и съвети на потребителите. Уреждане на потребителски спорове. Администриране на работата на помирителните комисии за извънсъдебни спорове, в т.ч. и на помирителната комисия за платежни спорове. Разглеждане на жалби на потребителите. Изпълняване ролята на контактна точка за системата RАРЕХ (системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски стоки). Координиране дейността на останалите контролни органи, следящи за прилагането на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защитата на потребителите). Следене за прилагането на 12-те директиви, включени в обхвата на Регламент (ЕО)№ 2006/2004.

2. Българска национална асоциация „активни потребители“
ул. Врабча № 26 София 1504, Тел.: 989 01 06; Факс: 989 01 06; bnap@bnap.org
Предоставяне на информация на потребителите относно предлаганите на пазара стоки и услуги; информиране и обучение на потребителите за рискове, свързани c употребата на стоки и услуги, и начините за ограничаването на тези рискове; информиране и обучение на потребителите за въздействието на стоките и услугите върху околната среда; информиране и обучение на потребителите за икономическите им интереси и за различните способи за тяхна защита; предоставяне на информация на потребителите за приложимото в България законодателство в областта на защитата на потребителите и опазването на околната среда; проучване на световния опит в областта на потребителската защита и опазването на околната среда и изготвяне на предложения за правни, икономически и политически мерки за защита на потребителите и опазване на околната среда в България.

3. Потребителски център за информация и изследвания
бул. Княз Александър Батенберг № 27 Пловдив 4000 Тел.: (359-32) 68 74 78, (359) 0 886 330 770, (359) 0 894 799 288 Е-mail: ydavch@yahoo.com
Извършване на независим потребителски контрол, информиране на потребителите за състоянието на пазара на стоки и услуги, за тяхното качество, безопасност, търсене и предлагане, цени и сравнителни характеристики; информиране на потребителите и специализираните органи за нарушенията на националните стандарти и други правни разпоредби, уреждащи производството и търговията със стоки и услуги; повишаване потребителската култура на гражданите чрез информиране за правата и задълженията им и за начините за отстояването им.

4. Съюз на застрахованите в България
ЖК „Лазур“, бл. 7, вх. А Бургас 8001 Тел./факс: (359-56) 83 14 62 Е-mail: union_insured_bg@abv.bg  
Защита на интересите на застрахованите в България, информиране на потребителите в областта на застраховането и разширяване на тяхната застрахователна култура.

5. Регионален съюз на потребителите-98, гр. Видин
пл. Бдинци № 2, ет. 11, ст. 10 Видин 3700 Тел./факс: (359-94) 601431 Е-mail: rsp_vd_98@abv.bg
Защита на потребителите.

6. Национална лига – потребители на услуги
ЖК „Славейков“, бл. 63, вх. 8 Бургас 8005 Тел.: (359-56) 888 955 Моб. тел.: (359) 0 889 61 51 08 Е-mail: National_league@abv.bg
Информиране на потребителите относно правата им; предприемане на действия при нередности на пазара на услуги, информиране на потребителите и контролните органи за това и оказване съдействие на потребителите за справяне с възникнал проблем.

7. Асоциация „Помощ за потребителя“
ж.к. „Люлин“, блок 901, вх. Д, ап. 98, София 1324 Тел.: (359-2) 36 35 41 Моб. тел.: (359) 0 88 879 55 22 Е-mails: app_ngo@abv.bg  gvladimirov@abv.bg
Организиране на семинари и провеждане на обучения на потребителска тематика, изграждане на потребителски информационни и консултантски центрове, завеждане на колективни искове за защита на интересите на потребителите, иницииране на развитието на нормативна база, касаеща правата на потребителите, участие в работата на консултативни държавни органи, имащи отношение към защитата на потребителите, провеждане на медиация и участие в работата на помирителните комисии, осъществяване на изпитвания на стоки, участие в проверки на държавните органи.

8. Федерация на потребителите в България
ул. Стефан Стамболов № 35А София 1000 Тел./факс: (359 - 2) 931 98 11, (359 - 2) 833 32 85. Е-mail:mailto: fcb@potrebiteli-bg.org
Осъществяване на проучвателна, разработваща, експертна, консултантска и други необходими дейности, свързани със защита на интересите на потребителите; създаване и ползване на неутрални лаборатории за изследване, експертизи и тестване на потребителски стоки; организиране на бюра за търговски и правни консултации, разглеждане на жалби, сигнали и предложения на потребителите; производство на печатни, видео и аудио материали за разясняване на правата на потребителите.

ПРИЛОЖЕНИЕ I - Списък на директивите, посочени в член 1
1. Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно защита на потребителите във връзка с договори, сключени извън търговския обект (ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 31).
2. Директива 87/102/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и админи-стративните разпоредби на държавите-членки относно потребителския кредит (ОВ L 42, 12.2.1987 г., стр. 48). Тази директива се отменя и заменя с Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителските кредити (ОВ L 133, 22.5.2008 г., стр. 66), считано от 12 май 2010 г.
3. Директива 89/552/ЕИО на Съвета от 3 октомври 1989 г. относно координиране на някои разпоредби, формулирани в действащи закони, подзаконови и административните актове на държавите-членки, отнасящи се до упражняване на телевизионна дейност: членове 10—21 (ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23).
4. Директива 90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетните туристически пътувания, пакетните тури-стически ваканции и пакетните туристически обиколки (ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59).
5. Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителски договори (ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29).
6. Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защита на потребителя по отношение на договорите от разстояние (ОВ L 144, 4.6.1997 г., стр. 19).
7. Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).
8. Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
9. Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба: членове 86—100 (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
10. Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги (ОВ L 271, 9.10.2002 г., стр. 16).
11. Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2005 г. относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар (ОВ L 149, 11.6.2005 г., стр. 22).
12. Директива 2006/123/CE на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36).
13. Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна (ОВ L 33, 3.2.2009 г., стр. 10). 

Бележки:
Директивите, посочени в точки 5, 6, 9 и 11, съдържат специални разпоредби относно исковете за преустановяване на нарушения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар