Архив на блога

петък, 2 ноември 2012 г.

Практика по приложението на ЗОП – Част ХХВъзложителят, на основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП с писмо - разяснение е отговорил на запитване на участник, което е изпратил до всички, включително и до жалбоподателя, че е допуснал техническа грешка, като е уточнено в раздел „Б” от техническите спецификации, че разположените до момента съдове на територията на община Аврен са собственост на досегашния изпълнител. С оглед на това обстоятелство определеният за изпълнител на поръчката се задължава да достави нови съдове за смет, които да предостави за ползване за периода на договора и да ги разстави по населените места. Поради допусната техническа грешка в чл. 13, ал. 1 от проекто – договора е изпуснато да се изпише текста след безвъзмездно „...ползване за периода на договора”. Следователно с отстраняването на техническата грешка от възложителя се препятства възможността някой от участниците да не е разбрал, че предоставените съдове за смет остават собственост на изпълнителя, като същите се отдават безвъзмездно за ползване на възложителя за периода на изпълнение на договора. Още повече че с разясненията по чл. 29, ал. 3 от ЗОП, изпратени до участниците същите са станали задължителна част от утвърдената документация за участие. Предвид изложеното и съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП всеки участник следва да изготви своята оферта, като се придържа точно към обявените от възложителя предварително условия. (Решение № 1117 от 2012)

Твърденията, че комисията при второто оценяване на офертите не е била безпристрастна към участника "КИПС" ДЗЗД, тъй като всички служители на общината, включени в комисията са подчинени на зам. кмета Лозев, и затова оценките от второто оценяване на "КИПС" ДЗЗД са намалени, но незначително, а оценките на жалбоподателя са намалени, но драстично, като тази разлика в подхода е очевидна и е изложена още в първата жалба до КЗК също не следва да се обсъждат по същество в настоящото производство. По първата жалба на „Термикс ЕС” ООД е образувано производство, по което КЗК вече се е произнесла с решение, в чиито мотиви са изложени подробни аргументи относно наведеното твърдение на жалбоподателя във връзка с оценяване по технически показател „Техническо предложение”. Доколкото решение № 542/2012г. към момента е влязло в сила и спорът по отношение прилагане на методиката за оценка спрямо жалбоподателя и класираните на първо място участници вече е решен, то не е допустимо този спор да се пререшава в настоящото производство. Видно от фактическия анализ, констатациите и заключенията на комисията след оценяване на предложенията на участниците по спорния технически показател както в протоколи № № 8 и 9, фактическо основание за издаване на решение № 542/2012 г. и тези в протоколи №№ 10 и11, въз основа на които е постановено обжалваното в това производство решение са идентични. Не е констатирана промяна в начина на оценяване, присъдените точки и изложените мотиви. Следователно в тази си част жалбата следва да се остави без разглеждане. (Решение № 1114 от 2012)

От документацията за участие е видно, че възложителят е поставил условието за позицията „помощник на ръководителя на проекта“ да се предложи лице, което притежава „висше образование, степен минимум бакалавър или еквивалент в областта на инженерните науки“. В подадената от жалбоподателя оферта за доказване притежаваната от г-н Жеков (лицето, предложено от участника за посочената позиция) образователно-квалификационна степен е представена диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „икономика на недвижимата собственост“. Помощният орган правилно е констатирал наличието на несъответствие с критериите за подбор и е изискал от участника представяне на документ, доказващ наличието на образование в областта на инженерните науки за предлагания заместник на ръководителя на проекта. С допълнително представените документи участникът не е приложил диплома или друг документ, от съдържанието на който да може да се направи обоснованото заключение, че г-н Жеков притежава образование в областта на инженерните науки, представена е само автобиография от последния, в която е посочено, че лицето притежава и образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Публична администрация“. Съгласно Постановление № 125 от 24 юни 2002г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, инженерните науки попадат в областта на техническите науки, а публичната администрация и икономическите науки са поставени в областта на „социални, стопански и правни науки“. От описаното е видно, че лицето, предложено от жалбоподателя за позицията „заместник на ръководителя на проекта“, не отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, а именно да притежава образование в областта на инженерните науки. В тази връзка правилно оценъчната комисия е предложила участника за отстраняване. Възраженията на жалбоподателя, касаещи инженерното образование и професионален опит на лица, предложени за заемане на други позиции, се явяват ирелевантни по отношение преценката за съответствието на г-н Желев с критериите за подбор. (Решение № 1118 от 2012)

Жалбоподателят твърди, че предложеният от един от участниците срок на отложено плащане – 485 работни дни, от дата на фактурата, е в противоречие с условията на обществената поръчка, ЗОП, Закон за общинските бюджети, както и на една европейска директива. Като е предложил срок на отложено плащане извън календарната година, за която е предвидено разходване на бюджетни средства, участникът е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата. Твърди се още, че според ЗОБ (Закон за общинските бюджети) така направеното предложение за получаване на плащане със срок след изтичане на по две години за всяка от доставките е закононарушение, независимо че удовлетворява предварително обявените условия от възложителя за изгодно предложение. Твърди се също, че това предложение противоречи и на Търговския закон, както и на Директива 2011/7/EU на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. изисква максималният срок на отложено плащане да е в размер на 60 дни; държавите членки са задължени да въведат това правило в националните си законодателства до пролетта на 2013 г., като едновременно с това и съгласно чл. 43 от ЗОП, страните по договор за обществена поръчка нямат право да го изменят.Следва да се посочи, че всички твърдения на жалбоподателят относно нарушения на ЗОБ, ТЗ, ЗДДС и Директива 2011/7/EU на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011г., допуснати при поставяне на условието за срок на отложено плащане в документацията за участие, следва да се оставят без разглеждане, доколкото евентуално могат да имат отношение към решението за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Това е самостоятелен административен акт, който не е бил обжалван в законоустановения срок, следователно се ползва със стабилитет. Към настоящият момент обсъждане не тези твърдения е недопустимо, като следва да се прецени само дали предложенията срок на отложено плащане е в съответствие със ЗОП и предварително оповестените условия за участие от възложителя. От фактическа страна е установено, че в документацията за участие се изисква срокът за отложено плащане да бъде посочен в работни дни, като възложителят не е поставил изискване нито на минималната, нито на максималната продължителност на това предложение. В този смисъл като е оферирал срок в работни дни, участникът не е допуснал нарушение на правилата на ЗОП. Следователно твърдението е неоснователно. (Решение № 1116 от 2012)


Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011г., в сила от 26.02.2012г.) при участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Участникът, класиран на първо място в процедурата – дружество по ЗЗД е обединение, създадено с договор от 27.06.2012 г. с нотариална заверка на подписите, сключен между двама ЕТ, с цел съвместно участие в провежданата от Област Силистра процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ларвицидна и имагицидна обработка срещу комари с наземна и авиационна техника през 2012г. на териториите на общините от област Силистра, разположени по поречието на р. Дунав”. Видно от нейния предмет обработката срещу комари следва да се извърши както с наземна, така и с авиационна техника, като нормативната уредба за двете дейности е различна, а оттам и контролът се осъществява от различни институции, с оглед на което възложителят е поставил в обявлението за обществената поръчка като критерии за допустимост участниците да притежават документи и да изпълняват нормативните изисквания и за двата вида дейности. За наземна обработка възложителят е изискал участниците да представят: Документ за вписването на участника в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация“, съгласно чл. 21 от Раздел V от Наредба № 3 от 24.01.2005г. на МЗ и удостоверения, издадени от НЦЗПБ и РЗИ за правоспособност на ръководител и изпълнител, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.01.2005г. на МЗ, а за авиационна обработка - да разполагат със Свидетелство за авиационен оператор и валидно удостоверение за летателна годност на въздухоплавателно средство. Водещият съдружник в обединението по ЗЗД притежава Удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение като фирма за ДДД[1] – услуги, издадено от РИОКОЗ, гр. Силистра, с което изпълнява законовото изискване по чл. 21 от Наредба № 3 от 24.01.2005г. на МЗ. Този член на обединението отговоря и на останалите изисквания, поставени от възложителя в обявлението – „Да разполага с минимум един специалист, притежаващ правоспособност за ръководител и минимум един специалист, притежаващ правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 24.01.2005г. на МЗ (Удостоверения издадени от НЦЗПБ и РЗИ), от което следва, че водещият съдружник ще извърши обработката срещу комари с наземна техника, за което е доказал с документи, че има нужната правоспособност както на самата фирма, така и на необходимия за изпълнение предмета на поръчката персонал. Вторият съдружник в ДЗЗД е авиационен оператор, видно от представеното в офертата на участника Свидетелство за авиационен оператор, издадено от ГВА на 22.11.2011г. на основание Закона за гражданското въздухоплаване на Р. България и Наредба № 24/15.02.2000г. на Министерство на транспорта и съобщенията за издаване на свидетелства на авиационните оператори. Легално определение на „Авиохимически работи” (разпръскване на вещества от въздуха) е дадено в § 1, т. 2 от ДР на Наредба № 24/15.02.2000г. - са всички полети за разпръскване върху определена зона на течни или твърди химикали, вещества или субстанции от въздуха в помощ на селското и горското стопанство, за борба с насекоми, специално третиране на определени части от земната или водната повърхност и др. Разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от Наредба № 24/15.02.2000г. гласи, че авиационният оператор, извършващ специализирани авиационни работи има право да изпълнява авиохимически работи (АХР) съгласно изискванията по приложение № 10, когато:

  1. е съставил план за предстоящите АХР, придружен от скица на разположението на обработваните площи, разположението на използваните летища (летателни площадки) и маршрутите на движение; в плана се посочват площите, използваните работни вещества и плътността на разпръскване на единица площ; планът за АХР трябва да осигурява и безопасност на персонала, вкл. този, привлечен от авиационния оператор, извършващ специализирани авиационни работи на място;
  2. е съгласувал предварително с местните органи на властта планираните АХР;
  3. населението в района е уведомено предварително за мястото, времето и вида на препаратите при авиохимическите работи;
  4. е осигурил използваните работни вещества да не попадат в околната среда извън планирания район на разпръскване;
  5. е осигурил инструктаж на заетия с АХР персонал по отношение реда на работа, включително за избягването на евентуалните опасности, свързани с използваните вещества.

Сред изискванията на приложение № 10 е разпръскването на вещества от въздуха - АХР, да се извършва само с разрешени и етикетирани препарати, на които задължително е отбелязано, че могат да се прилагат от въздуха. От изложеното може да се направи извод, че авиационният оператор отговаря за разпръскването на веществата във въздуха над съответните площи (в настоящия случай – използваните биоцидни препарати срещу комари), без да е изрично упоменато кое лице ще извърши самото смесване и разреждане на съответния биоцид. За авиационния оператор няма нормативно изискване да притежава Документ за вписването в „Регистър на лицата, извършващи дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация”, съгласно чл. 21 от Раздел V от Наредба № 3/24.01.2005 г. на МЗ. Такъв документ се издава само на фирми за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, осъществявано с наземна техника, като няма пречка лице с правоспособност по Наредба № 3 да осъществява самото разреждане и смесване на биоцидите, които ще бъдат разпръсквани от въздуха с помощта на самолети, чието управление се осъществява от лица с нужната правоспособност – летци (пилоти). Един от участниците в обединението, в качеството си на авиационен оператор, е представил в офертата и удостоверения за летателна годност на самолетите, с които ще извърши предмета на поръчката, с което е спазил предварително обявените от възложителя изисквания за обработка срещу комари с авиационна техника. КЗК счита, че обединението е спазило разпоредбите на чл. 25, ал. 8 от ЗОП и чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП и е представило изискуемите от възложителя и закона документи, поради което законосъобразно е допуснат до участие в процедурата. (Решение № 1113 от 2012)

Видно от Протокол № 5 от работата на помощния орган, по отношение на участника Консорциум комисията е посочила, че в техническото си предложение участникът не е представил характеристика на строителната площадка; за всеки обект е съставен ЛКП и ДРР, но съставената технологична таблица към линейния график е непълна и неточна; без посоченото количество строителна работа не могат да се определят останалите параметри и не може да се състави коректен ЛКП; няма обяснителна записка към ЛКП. Съгласно утвърдената в методиката скала за присъждане на точките по един от подпоказателите, при пропуски и непълно описание на организацията и плана за работа, установени несъответствия между описаните в техническото предложение последователност на строителни процеси/трудови ресурси и нанесените в линейния график, както и непредставена организация на работната площадка се присъждат 5 точки. Съгласно протокола от работата на комисията, помощният орган на възложителя е присъдил 30 точки при оценяването на този подпоказател на участника Консорциум, което не е съобразено с предвидения минимален и максимален брой полагащи се точки, съгласно предвиденото в методиката за оценка. Същото представлява и нарушение на принципите на публичност, равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, регламентирани в чл. 2 от ЗОП. (Решение № 1112 от 2012)

Неоснователно се явява и твърдението на жалбоподателя за липсата на външен експерт в състава на комисията, което по своята същност представлява нарушение на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. Като аргумент за така направения извод, следва да се отбележи, че съгласно приложимата нормативна уредба - ЗОП, който е бил в сила към момента на откриване и провеждане на обжалваната обществена поръчка - изискването за привличане на външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 не се прилага в случай на осъществяване на предварителен контрол по реда на чл. 20а от ЗОП върху обществени поръчки, финансирани изцяло или частично със средства от европейските фондове, в която хипотеза попада и настоящия казус, доколкото предварителен контрол по обжалваната обществена позиция е осъществен от Министерство на околната среда и водите. (Решение № 1109 от 2012)

С Решение № 1756/20.12.2011 г. на КЗК, потвърдено с Решение на ВАС, ІV–то, настоящата процедура е върната на етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците, при спазване на мотивите, изложени в решението. В мотивите на съда е посочено следното: „.......при положение, че с протокола от 07.09.2011 г. комисията за разглеждане, оценка и класиране единствено е представила кратко описание на тези писмени обосновки и на практика не е изложила мотиви защо и на кое от посочените конкретно основания в ал. 2 на чл. 70 ЗОП е приела писмените обосновки на обединението относно срока за изпълнение, процента неустойка на ден и гаранционния срок в години на изпълнените СМР на обекта, то законосъобразен и обоснован е изводът на КЗК, че това е съществено нарушение на нормата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, което е довело до немотивираност и съответно до незаконосъобразност на крайния акт - обжалваното решение за класиране. Липсата на мотиви е пречка за проверка законосъобразността на преценката на комисията за наличието на някое от обстоятелствата по чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Мотивите изложени от оценяващата комисия при приемане на обосновката следва да съдържат обосновани собствени и конкретни доводи, от които ясно да се виждат причините, поради които тя е приела или отхвърлила писмената обосновка. Диспозитивният характер на нормата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП не предполага необосновано приемане на писмената обосновка на участника от комисията по провеждане на процедурата. Упражняването на оперативна самостоятелност при приемане на писмената обосновка по чл. 70, ал. 1 от ЗОП налага излагането на собствени мотиви от страна на комисията и подлежи на контрол за законосъобразност с оглед изискването на чл. 169 от АПК.”. Следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 122е, ал. 2 от ЗОП, решението на съда е окончателно и поради това следва да бъде изпълнено стриктно от страна на възложителя. Видно от протокол № 5 от заседание на назначената по процедурата комисия, при възобновяване на работата си по процедурата, тя е съобразила, че с оглед мотивите на Решение № 1756 от 2011 г. на КЗК, следва да започне работа от етапа по чл. 70 от ЗОП, като анализира приетата с предходно решение на комисията обосновка на участника. С оглед мотивите на горепосоченото решение и с оглед факта, че освен липсата на мотиви към приетата обосновка, КЗК е коментирала и по същество нереалистичността на направените от участника предложения, комисията е счела, че следва да разгледа отново представената от участника писмена обосновка за направеното от него предложение за срок за изпълнение, гаранционен срок и процент неустойка на ден, а не само да добави мотиви към вече приетата обосновка. КЗК намира, че в случая, с предишното си решение, настоящата процедурата е върната поради липса на мотиви по приемането на предложената обосновка на участника. С оглед на това комисията е следвало да изложили мотиви за вече приетата обосновка, като извърши преценка коя от хипотезите съгласно разпоредбата на чл. 70, ал. 2 от ЗОП е налице. Вместо да извърши това, комисията е приела, че обосновката е необективна, като в подкрепа на това е изложила пропуски по отношение линейният график и липса на машини за извършване на съответните дейности. КЗК намира извършените действия от страна на комисията за изцяло неправилни. По силата на окончателното съдебно решение процедурата е върната на етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения от офертите на участниците поради липсата на мотиви на вече приетата обосновка и в случая е следвало да се спази единствено текста на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Следва да се подчертае, че за оценъчната комисия съществува правното задължение да спазва основните принципи на ЗОП при провеждането на процедурите, регламентирани в чл. 2 от ЗОП, а именно принципите на публичност и прозрачност. В случая излагането на подробни и относими мотиви към приетата вече обосновка гарантират спазването на основните принципи на публичност и прозрачност. (Решение № 1108 от 2012)

Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗОП, възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия или изисквания, които необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. Аналогично е изискването, предвидено в чл. 32, ал. 1 от същия закон, съгласно което техническите спецификации трябва да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците за участие в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията. От редакцията и тълкуването на цитираните разпоредби следва, че недопустимото е не всяко, а само необоснованото ограничаване на кандидатите за участие. Уточнението в закона не е случайно - то е продиктувано от многообразието на възможните житейски хипотези и специфичните потребности на отделните възложители, които не могат да бъдат обхванати и ограничени в универсални за всички случаи рамки. Поради това преценката за това дали посоченото изискване е спазено или нарушено, трябва да бъде индивидуална и съобразена с предмета на дейност на възложителя и произтичащите от това потребности за него. (Решение № 1258 от 2012)

Предходното решение на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител е отменено като незаконосъобразно с мотива, че в таблица Приложение № 2, касаеща оценката на един от участниците, комисията е констатирала, че „технология за изпълнение на канализационни колектори не е разработена подробно и в пълно съответствие с техническите спецификации”, което попада в частта от методиката за оценка на подпоказателя „Технология на изпълнение”, предвиждаща поставянето на 5 точки. Предвид това КЗК е приела в решението си, че методиката за оценка по спорния подпоказател от техническия показател е приложена неправилно, тъй като вместо 5 т. на участника са присъдени 10 т., което е основанието за отмяна на акта на възложителя. След влизане в сила на решението на КЗК за комисията за провеждане на процедурата не е налице законова възможност да направи повторен анализ и преценка на техническото предложението на същия участник по посочения подпоказател и отново да присъди 10 точки, каквото действие е извършено в случая. Видно от заключенията в протокола, помощният орган на възложителя не е спазил указанията в решението на КЗК. Следва да се има предвид, че с връщане на процедурата от етапа на класиране на офертите в правомощията на комисията за провеждане на процедурата е единствено спазване точните указания в мотивите в постановения акт на КЗК, без да извършва други действия по собствено усмотрение. С предходното влязло в сила решение на КЗК е било констатирано неправилно приложение на методиката, както и че при така изложените констатации на помощния орган по отношение на конкретния показател, същият е следвало да присъди по-нисък брой точки. След връщане на процедурата комисията на възложителя е била длъжна единствено да приложи правилно утвърдената методика за оценка, като съотнесе предложението на участника по подпоказател „Технология на изпълнение” към 5т., но не повторно да преценява предложението на участника с оглед получаването на по-благоприятен резултат. В случая е без значение, че след връщане на процедурата комисията е изложила по-подробни мотиви, въз основа на които е присъдила отново 10т. В акта на КЗК освен, че не е изрично разписано, но и от изложените в него мотиви не следва, че след връщане на процедурата от етапа на класиране на офертите, комисията на възложителя следва да изложи по-подробни мотиви, които да обосноват решението й да присъди отново 10т. на класирания на първо място участник. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е върната от етапа на класиране на офертите не поради липса или неправилност на мотивите при оценяване на техническите предложения на участниците, а единствено предвид незаконосъобразното присъждане на по-висок брой точки на предложението на избрания за изпълнител участник по технически подпоказател от установения в методиката за оценка. В тази връзка КЗК приема, че установеното нарушение е в противоречие с указанията в решение на КЗК № 830/2012 г., което е основание за отмяна на обжалваното решение за избор на изпълнител на обществената поръчка. (Решение № 1256 от 2012)

Прекратяването на процедурата съгласно чл. 38 ЗОП е една от установените в полза на възложителя възможности за завършване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Правното основание за прекратяване на процедурата е чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП. В тази законова разпоредба, в приложимата й редакция, законодателят е предвидил, че възложителите са длъжни, при наличието на определени обстоятелства, да прекратят процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, а именно когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране на изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП съдържа две алтернативни хипотези, при наличието на които следва процедурата да бъде прекратена, като законодателят е определил втората хипотеза като частна на първата. КЗК приема, че законосъобразно възложителят е приложил чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, тъй като от откриването на процедурата – 04.07.2011г. към датата на издаване на процесното решение са настъпили съществени промени на обстоятелствата за провеждане на обществената поръчка, което обуславя прекратяването й, тъй като е налице отпадане на необходимостта от провеждането й в обема, за продължителността и при определената прогнозна стойност съгласно одобрената документация за участие, одобрена с акта за откриване на процедурата. Тази съществена промяна е в резултат на обстоятелства извън контрола и волята на възложителя. КЗК приема за основателни възраженията на възложителя, че с оглед на изминалия период от време от откриването на процедурата и в следствие на това, че проектът за водния цикъл на гр. Габрово е в процес на изпълнение, то значителна част от обхвата на техническата помощ се редуцира по естествен начин от съдържателна и функционална гледна точка. Налице е значително намаляване и на срока за изпълнение на услугите по техническа помощ. Още повече, редуцираният срок води до нереалистичност на обявената прогнозната стойност на поръчката. Преценката за прекратяване на процедурата е обоснована по надлежен ред в съответните мотиви и доколкото същите изпълняват фактическото основание за приложение на чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗОП, КЗК счита, че законовата разпоредба е правилно и законосъобразно приложена. (Решение № 1250 от 2012)[1] Дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.

Няма коментари:

Публикуване на коментар