Архив на блога

неделя, 27 януари 2013 г.

Практика по приложението на ЗОП – Част ХХVОснователно е възражението за незаконосъобразност на методиката за оценка на офертите. По подпоказателя П1.1 „Обяснение на идентифицираните предпоставки (допускания) и рискове, оказващи влияние върху изпълнението на договора" не става ясно относно кои конкретно идентифицирани предпоставки (допускания) и рискове възложителят ще оценява - рисковете, свързани с изпълнението на договора, посочени в методиката за оценка или рисковете, свързани с изпълнението на договора, посочени в техническата спецификация. В документацията за участие възложителят не е разписал по този подпоказател как и при какви условия ще се извършва оценката и в кои случаи участниците ще получат 5 т., в кои случаи ще получат 3 и т. н. Утвърдена по този начин методиката за оценка не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 7 от ЗОП. За участниците в процедурата остава абсолютно неясно по какъв начин ще бъдат оценени техните оферти. Цитираната разпоредба на ЗОП изисква получаването на определен брой точки да бъде обвързано с изпълнението или неизпълнението на точно определени обективно установими условия, нещо което с обжалваната методика не е направено. КЗК установи, че по този начин разписана методиката за оценка създава предпоставка за субективно оценяване от страна на конкурсната комисия. Предвид гореизложеното КЗК намира, че така формулирана методиката за оценка е в противоречие както с разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗОП, така и с принципите прокламирани в чл. 2 от закона за публичност и прозрачност, тъй като същата е непрозрачна и неясно формулирана, като същевременно предоставя възможност на конкурсната комисия за субективно оценяване на техническите оферти на участниците. (Решение № АКТ-1257-29.10.2012)

В обжалваното решение, възложителят изцяло е възприел като мотив за отстраняване на жалбоподателя изложените аргументи от комисията в Протокол № 10 от работата на комисията, а именно, на основание чл. 73, ал. 2, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 и чл. 54, ал. 1 от ЗОП, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания, посочени в документацията за участие. Оценъчната комисия е приела, че предложената часова ставка в размер на 1,70 лв./ч.ч. е по-ниска от нормативно определената в размер на 1.72 лв., утвърдена съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012г. и същата се явява в противоречие с представената от участника в плик № 1 декларация обр. 16 за спазена минимална цена на труда. Жалбоподателят твърди, че комисията в противоречие на посочените в ценовото предложение на жалбоподателя ценообразуващи параметри е приела, че оферираната ценова ставка 1,70 лв/ч.ч. е по-ниска от нормативно определената, както и че комисията неправилно е приела, че тази ставка представлява анализна цена и следва да се свързва с минималната цена на труда. Съгласно § 1, т. 12 от ДР на ЗОПминимална цена на труд” това е минималният размер заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 на ЗБДОО за 2012г. Часовата ставка на работниците при средномесечни 21 работни дни и осем часов работен ден е: квалифицираните работници – 3,15лв., машинни оператори и монтажници 3,15 лв. и работници без специална квалификация 1,85 лв. В случая обект на поръчката е строителство на депа за обезвреждане на битови отпадъци, който строителен процес предполага ангажираността на: високо квалифицирани строителни работници, машинни оператори, монтажници и работници без специална квалификация. Последно изброените следва да бъдат ангажирани за неголям брой вид дейности, поради което може да се заключи, че в по-голямата си част ще се ангажират друг вид работници, различни от тези без специална квалификация. Горното се потвърждава и от съдържащия се в техническото предложение за изпълнение на поръчката образец, в който участникът е декларирал, че разполага с квалифицирани работници за изпълнение на поръчката. Предвид на това може обосновано да се приеме, че в офертата на жалбоподателя се съдържат доказателства, че ще използва квалифицирани работници. Въпреки това предложената от жалбоподателя часова ставка от 1,70 лв/ч.ч. е по-ниска от изрично нормативно определената в ПМС 300/2011г. на МС, а именно 1,72 лв/ч.ч. В ценовото предложение участникът е дал анализни цени, съгласно които всички елементи от КСС са изчислени с часова ставка 1,70 лв/ч.ч, което е в противоречие на съдържащата се в Плик №1 декларация за спазена минимална цена на труда. Относно съжденията, съдържащи се в жалбата с оглед формирането на осреднената часова ставка и довода, че осреднената часова ставка включва часовата ставка и допълнителните разходи върху труда /осигурителни вноски за работника, задължителни здравни осигуровки, ДОД, надбавки за прослужено време и платен годишен отпуск/ е необходимо да се обърне внимание на следното: часовата ставка се формира при съблюдаване на Наредбата за организацията и структурата на работната заплата, КТ, ПМС 300/2011г. на МС и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и е основана на работната заплата. Допълнителните разходи върху труда включват надбавки за прослужено време и платен годишен отпуск, възнаграждения за работа, болнични и т.н. Следователно допълнителните разходи върху труда не са средства, които следва да се добавят върху часовата ставка на работниците. Предвид на това КЗК счита, че соченият в жалбата начин за сформиране на осреднената часова ставка е неправилен. В документацията за участие изрично е записано, че участниците следва да спазват действащите в страната норми и стандарти за този вид дейности. Тоест участниците са правно задължени да съобразяват предложенията си с нормативно установеното, в случая с нормативните актове относно минималното заплащане на труда. (Решение № АКТ-1223-23.10.2012)

В документацията за участие възложителят не е ограничил възможността за ползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката, което е в съответствие с действащата нормативна уредба. За осигуряване на равнопоставеност на участниците в процедурата, в ЗОП е предвидена възможността за участие и на субекти, които нямат собствени ресурси за изпълнение на поръчката, но могат да докажат, че разполагат с такива, предоставени им от други лица (чл. 51а, ал. 1 от ЗОП). Освен разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП, правото на избор на кандидатите за това самостоятелно или в случая с подизпълнител ще изпълнят поръчката е предвидено и в чл. 77, ал. 3, т. 6 от ЗОП, регламентиращ съдържанието на заявлението за участие. В тази разпоредба изрично е допусната възможността кандидатите в процедурата да използват подизпълнители при изпълнението обекта на поръчката като по смисъла на закона подизпълнителят е лице, което участва наравно с изпълнителя в изпълнението на поръчката с определен дял. Липсва нормативно ограничение относно допустимия дял от обема на поръчката, който може да бъде изпълнен от подизпълнител и следователно неговото договаряне е по преценка на съответния участник като е въведено единствено задължението в офертата да се посочи вида на работите, които последният ще извършва, и дела на участието му. Липсва ограничение и по отношение на възможността за участие на обединения. Следователно поставеното изискване за наличие на строителни машини и работна ръка от всички специалности, ежедневно необходими на обекта може да бъде изпълнено съвместно при обединение от строители в това число и жалбоподателя, които поотделно може да не го покриват, но заедно да отговарят на поставените критерии за допустимост при участието им в настоящата обществена поръчка. Не на последно място, следва да се отчете и обстоятелството, че е резонно възложителят да постави условие участниците да разполагат с определен набор от техника, с която ще осъществяват дейностите на поръчката, както и че тази техника е налична и на разположение на участника. Осигуряването на техническа обезпеченост едва след спечелване на обществената поръчка може да осуети изпълнението й в предвидените срокове или да доведе до сериозното и затрудняване, включително неизпълнение. С оглед на изложеното, КЗК счита, че заложените от възложителя минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците не са ограничителни, а съобразени в пълна степен с предмета на обществената поръчка. (Решение № АКТ-66-22.01.2013)

В настоящият случай възложителя е заложил следното изискване в Раздел ІІІ от Документацията за участие: „Участниците трябва да разполагат със собствена и/или наета лаборатория за контрол на качеството, или да имат сключен предварителен договор за обслужване с лицензирана лаборатория за контрол на качеството за срока на изпълнение – 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора”. Така заложеното изискване, КЗК приема за недискриминационно, тъй като е допуснато участниците в процедурата да имат не само собствена, но и наета лицензирана лаборатория за контрол на качеството. Спрямо участниците не са приложени ограничения водещи до необоснованото стесняване на броят лица имащи възможност да подадат оферта за настоящата обществена поръчка, доколкото всеки потенциален участник би могъл да сключи договор за наем с лицензирана лаборатория за контрол на качеството. Що се отнася до довода на жалбоподателя, че подобно изискване е ненужно, следва да се посочи, че то цели допълнителното гарантиране качеството на продукцията вложена при изпълнение на обществената поръчка, като в случая залагането на това условие е част от оперативната самостоятелност на възложителя, и КЗК не би могла да се произнесе по целесъобразността му, доколкото контролът извършван от комисията се ограничава единствено до проверка за законосъобразността на обжалваното изискване на възложителя. (Решение № АКТ-63-22.01.2013)

По смисъла на чл. 29, ал. 3 ЗОП, възложителят е задължен да изпрати разяснение по документацията на всички лица, които са я получили, като в следващото изречение е записано, че същото (разяснението) се прилага към документацията, която предстои да се предоставя на други участници или кандидати, т.е. на лицата, които ще я получат след датата на неговото издаване. От събраните в хода на производството доказателства е видно, че жалбоподателят е закупил документация за участие в процедурата на 18.09.2012г., т.е. един ден след като възложителят е издавал оспорваното разяснение. Следователно, по смисъла на чл. 29, ал. 3 (изречение второ) ЗОП, възложителят е нямал задължение да изпрати визираното разяснение на жалбоподателя, тъй като същото е станало част от документацията за участие в процедурата, която дружеството вече е закупило. Обстоятелството, че разяснението е получено с документацията не се оспорва от жалбоподателя. Отделно от изложеното до тук следва да се обърне внимание и на факта, че възложителят на 17.09.2012г е качил в официалният си сайт посоченото по-горе разяснение, което е приложено като част от документацията за участие в процедурата и по този начин допълнително е улеснил заинтересованите лица да се запознаят със съдържанието на този документ. В тази връзка КЗК приема, че началото на 10-дневеният преклузивен срок за оспорване на съдържанието на разяснението, чрез обжалване на решението за откриване на процедурата, съвпада със закупуване на документацията за участие в процедурата. Следва да се има предвид, че документацията за участие се одобрява с решението за откриване на процедурата, което по смисъла на чл. 120, ал. 4, т. 1 и ал. 5, във вр. с чл. 11 от ЗОП, подлежи на самостоятелно обжалване и претенции относно законосъобразността на неговото съдържание не могат да бъдат предявявани при и чрез обжалване на решението за класиране на участниците и определяне на изпълнител, което се явява последващ издаден индивидуален административен акт в процедурата, който има друго правно предназначение. Следователно разяснението като част от документация за участие в процедурата подлежи на оспорване чрез обжалване на решението за откриване на процедурата. (Решение № АКТ-21-16.01.2013)

Според разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП за доказване на техническите възможности и/или квалификация на кандидатите или участниците възложителят може да изиска от тях да представят списък на основните договори за доставки или услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени с препоръки за добро изпълнение. Разглежданата норма не дава конкретни указания относно предмета на договорите, които следва да бъдат включени в списъка. Не е указано дали те трябва да са със сходен, еквивалентен или идентичен предмет с този на конкретно обявената обществена поръчка. Следователно възложителят сам може да формулира предмета на договорите, включени в списъка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, съобразно конкретните си и специфични потребности, стига това изискване да се съобрази с чл. 25, ал. 5 ЗОП. Според посочената разпоредба възложителите нямат право да включват в решението, обявлението или документацията условия и изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществената поръчка. Видно от съдържанието на нормата законодателят поставя акцент върху необосноваността на изискването или условието, т.е дори да се достига до стесняване на кръга на потенциалните участници, това би било допустимо, ако е обосновано от спецификата на дейностите, включени в конкретния предмет на обществената поръчка. В конкретния случай възложителят е поставил изискване за минимум два договора с предмет, идентичен с този на обявената обществена поръчка, придружени с две препоръки за доброто им изпълнение. Действително може да се счете, че е налице ограничаване на кръга на потенциалните участници, но в случая това е обосновано от предмета на обществената поръчка. Следва да се отчете обстоятелството, че обществената поръчка е за доставката на 50 броя нископодови автобуси, като в обявлението изрично е уточнено, че видът на тролейбусите е определен с оглед задоволяване на нуждите на социална група, която има специфични транспортни потребности, а именно: възрастни и трудноподвижни граждани. Следователно доставката на тролейбусите цели не изобщо обновяване на тролейбусния парк на столицата, а задоволяването на нуждите на определен кръг ползватели. Що се отнася до уточнението, че тролейбусите следва да са с конкретни характеристики, то също не е ограничително, а е насочено към доказване на качеството на тролейбусите, доколкото те следва да осигурят не само комфорт, но и сигурност при пътуване, като експлоатацията им ще се осъществява в условията на интензивно градско движение. Следва да се има предвид още, че разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП не указва конкретен брой на договорите и препоръките, които следва да се включа в списъка, но доколкото граматически в разпоредбата се използва множествено число – „основни договори” и „препоръки”, то следва да се приеме, че възложителят може да изиска в списъка да се включат минимум два договора, придружени най-малко от две препоръки. В този смисъл, при определянето на конкретния брой на договорите и препоръките, които следва да се представят, не е допуснато нарушението, което се твърди в жалбата. (Решение № АКТ-11-16.01.2013)

По отношение на външният експерт член на комисията следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗОП възложителят може да привлича като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. С посочената разпоредба законодателят е дал възможност на възложителя да включи в състава на комисията и външен експерт, като по отношение на него са въведени кумулативно условията, както да бъде вписан в списъкът на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 11 от ЗОП така и да разполага с квалификация в съответствие с предмет на поръчката. В конкретния случай видно от представените доказателства външният експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП има диплома от Държавна академия по строителството гр. Ростов на Дон за специалност: „икономика и организация на строителството” и квалификация – магистър инженер – икономист. В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП е вписан със специалност – икономика и организация на строителството и компетентност в областта на строителните материали. Предвид изложеното КЗК намира, че в случая лицето не разполага с необходимата квалификация спрямо предмета на поръчката, доколкото същия касае основно доставка на медицинска лабораторна апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали. Допуснатото несъответствие между действителна квалификация на външният експерт спрямо предмета поръчката в случая води до незаконосъобразен състав на комисията като цяло. Извършеното нарушение при определяне на състава на комисията е съществено и води до отмяна на крайният акт, доколкото нелегитимният състав на назначената по процедурата комисия води до незаконосъобразност на всички извършени действия по разглеждане и оценка на подадените оферти. С оглед изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, а процедурата да се върне на етап назначаване на комисия по реда на чл. 34, ал. 2 и 3 от ЗОП. (Решение № АКТ-27-16.01.2013)

Съгласно чл. 32, ал. 2 от ЗОП техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти. В изключителни случаи, когато е невъзможно предметът на поръчката да се опише точно и разбираемо по реда на чл. 30, ал. 1 и чл. 33, се допуска подобно посочване, като задължително се добавят думите „или еквивалент”. Жалбоподателят счита за нарушена горепосочената разпоредба, но в конкретния случай това твърдение е неоснователно, защото възложителят търси продукт, съвместим с притежавания от него модел и никъде в техническите спецификации не посочва, че иска именно определен модел/марка продукт. Вярно е, че възложителят е изразил в документацията мнението си, че „Замяната на наличната при възложителя рентгеновата тръба с нова, която не е произведена от производителя на Компютърен томограф Модел Bright Speed 16 Elite – „Дженерал Електрик Хелткеър”, ще доведе до несъвместимост и технически затруднения при експлоатацията и поддържането на компютърния томограф”, но от друга страна са посочени: - технически спецификации, без обвързване с конкретен модел и марка; - изискване за техническа съвместимост с наличното медицинско оборудване; - реквизит на предложение за изпълнение, от който е видно, че участникът сам посочва производителя, модела и датата на производство на рентгеновата тръба. Гореизложеното означава, че стига монтирането и поддръжката да се извършат от надлежен, компетентен оторизиран представител на производителя на компютърния томограф и да е гарантирана съвместимостта и коректната и ефективна работа на медицинско-диагностичната конфигурация, то по аргумент от цитирания по-горе текст на чл. 32, ал. 2 от ЗОП, не е налице нарушение на закона. Вярно е, че никъде в документацията за участие възложителят не е употребил думата еквивалентен – във връзка с параметрите на изискуемата се техническа доставка /рентгенова тръба, резервни части/, но това е несъществено нарушение, тъй като многократно е наблегнато и подчертано на изискването за съвместимост с наличното оборудване. Дори да се приеме, че единствено един производител може да покрие това изискване, това не може да доведе до извод, че само той може да покрие изискванията за доставка. За да се стигне до такъв категоричен извод трябва всички характеристики на специфицираната медицинска апаратура, в тяхната съвкупност, да наложат извода, че само един производител може да предложи такава апаратура. В настоящото производство, по отношение на технически параметри в съвкупност не са изложени аргументи за това, че само един производител е в състояние да ги удовлетвори, поради което КЗК отхвърля като недоказан довода, че само един производител може да удовлетвори изискванията, посочени в техническата спецификация. От изложеното КЗК приема, че в така заложената спецификация – „минимални технически характеристики” няма ограничаващо изискване и не се предпоставя изпълнителя, поради което приема твърдението на жалбоподателя за неоснователно. (Решение № АКТ-26-16.01.2013)

Няма коментари:

Публикуване на коментар