Архив на блога

събота, 16 февруари 2013 г.

Практика по приложението на ЗОП – Част ХХІХ
Съобразно своите правомощия произтичащи от текста на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, Комисията се е възползвала законосъобразно от възможността да провери заявените от участника данни, като е извършила проверка на Интернет страница на Toyota Motor Europe. Видно от това твърдението на жалбоподателя, че комисията не се възползвала от възможността да поиска разяснения, са неоснователни. Текста на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, предоставя една възможност на помощния орган да изяснява възникнали съмнения относно съответствието на предложението. Нормата не е императивна, а диспозитивна и като такава дава възможност данните да се проверяват, както чрез разяснения от самите участници, така и от трети независими органи и лица. В настоящия случай, Комисията е взела решение да провери определени факти, именно чрез изискване на информация от други лица, различни от участника, което не прави действията й незаконосъобразни. Наистина не е поискала разяснения от самия оферент, както се твърди в жалбата, но доколкото закона позволява, то искането на информация от независими лица е правилно и законосъобразно. ЗОП в последната му редакция не поставя ограничение пред комисията относно способа на събиране на допълнителна информация т.е. същата да е само изходяща от участника. По преценка на помощния орган, същият може да изиска допълнителна информация от други органи и организации или посредством общодостъпни методи. Това е преценка по целесъобразност и не подлежи на контрол от органа по преразглеждане. В резултат на тази проверка от електронната страница на Toyota Motor Europe е установено, че автомобилът е сертифициран като категория N1G, която съгласно чл. 149, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата се отнася за моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t, а не каквото е изискването да е лек автомобил. В потвърждение на това заключение е и представеното от жалбоподателя удостоверение за резултатите от инспекция на автомобилите Toyota HILUX, с търговско наименование на модела Hilux Single Cab, извършена от TUV Rheinhard Group, по заявка на Toyota Motor Europe. Доколкото в офертата на участника няма изрична конкретизация на модела Toyota HILUX, който ще се доставя, няма представени документи, от които по безспорен начин да се извлече информация, че предлаганият автомобил е именно лек автомобил с повишена проходимост, то напълно законосъобразно и правилно Комисията от така събраните доказателства е счела, че оферираният автомобил е товарен автомобил с висока проходимост, а не исканият лек автомобил. Освен извършената проверка на електронната страница на Toyota Motor Europe, Комисията допълнително е извършила и проверка по телефонна с официалния вносител на заявената марка автомобили- „Тойота Балканс“ ЕООД, като е попитала, дали последваща модификация на Toyota HILUX би довела до промяна в категорията на сертифициране на автомобила. Информацията, която е получена отново потвърждава извода, че категорията не се променя, независимо от извършените впоследствие промени. Писмения отговор е в съответствие с този получен по телефона и категорично потвърждават, че всички модификации на Toyota HILUX (двойна кабина) 4х4, които се внасят на Българския пазар са категория N 1. (Решение № АКТ – 1514/20.12.2012г.)

КЗК, намира за обосновани изискванията на възложителя за включването в ръководните екипи, които отговарят за изпълнението на поръчката на координатор по безопасност и здраве, който да отговаря за прилагането на общите принципи на превенция и безопасност за защитата на работниците, което е и нормативно задължение на изпълнителя. Последното е и задължение на възложителя съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004г. на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, но КЗК, счита че така въведеното изискване за набирането на ръководен квалифициран персонал не следва да се приема за ограничително условие на заинтересованите лица, доколкото изискванията са съобразени с обема и предмета на процедурата и не са налице нарушения на чл. 25, ал. 5 от ЗОП и принципите на равнопоставеност и осигуряване на свободна и лоялна конкуренция. За изпълнение на целите и предмета на обществената поръчка, а именно многофункционална спортна зала (III-та категория строеж) е необходимо да е налице експерт със специализиран опит в сферата на безопасност на труда при строително-монтажните работи с оглед на рискови фактори, влияещи върху безопасността и здравето на работещия персонал. Въпросното изискване не следва да се разглежда като дискриминационно и ограничително, доколкото, от една страна то има характер и на гаранция по отношение на безопасността и здравето при осъществяването на текущите строителни дейности по предмета на поръчката. Също така възложителят не е поставил ограничение относно вида правотношение, което следва да е налице между участника и лицето – координатор, така че няма пречка същото да бъде инцидентно наето за изпълнение на конкретната поръчка. (Решение № АКТ-66-22.01.2013)

Визираните участници са представили техническо предложение по образец № 19, в което изрично е предвидена крайна дата за изпълнение на поръчката 30.05.2013г. За целите на оценяването към момента на подаване на офертите участниците са предложили срок за изпълнение на поръчката, съответно 9 месеца, 8 месеца и 9 месеца „от датата на започване изпълнението на договора, но не по-късно от 30.05.2013г.”, който срок е реален и меродавен при определянето на точки и съответно оценяването на офертите по визирания показател за оценка. За участниците не съществува задължение да предвидят настъпили впоследствие обстоятелства по забавяне сключването на договора (обжалване пред КЗК и ВАС на административния акт на възложителя, с който обявява класирането на участниците и определя изпълнител на обществената поръчка) с оглед синхронизиране на описания срок за изпълнение с фиксираната крайна дата. Поради горното, оценъчната комисия, към момента на разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците, правилно и законосъобразно е приела, че офертите на гореописаните участници отговарят на обявените от възложителя условия, залегнали в обявлението и документацията за участие. (Решение № АКТ-1223-23.10.2012)

КЗК приема за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че възложителят не е посочил по каква методология трябва да се извърши анализа на единичните цени в „анализи на единичните цени по посочените в предложението позиции от № 1 до № 23 включително, както на хартиен, така и на електронен носител”. Допълва се, че при неопределяне на методиката за оценка на ценовото предложение на участниците, възложителят е въвел един изцяло субективен критерий. Съгласно Обявлението, критерият за оценка е „най-ниска цена”. При залагането подобен критерии за оценка не е необходимо наличието на методика за оценка на офертите, доколкото те биват класирани според оферирана от тях стойност за изпълнение на поръчките. По отношение на изискването, заложено в Раздел ІІІ, т. 11 от Документацията за участие „При участие по обособена позиция 2, участниците трябва да приложат към Приложение А2 и анализи на единичните цени по посочените в приложението позиции от № 1 до № 23”, КЗК установи, че така заложеното от възложителя условие не представлява показател за оценка на офертите, нито изискване за допустимост. Поставеното условие цели възложителят да получи яснота относно извършеното ценообразуване. (Решение № АКТ-63-22.01.2013)

Видно от фактическия анализ, правното основание за прекратяване на обжалваната процедура за възлагане на обществена поръчка е чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Съгласно този текст възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриване и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена. Следователно, по всяко време в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка възложителят има право да постанови решение за прекратяване на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. За да намери, обаче приложение цитираната разпоредба е необходимо кумулативно наличие на двете предпоставки, а именно: констатирано е такова нарушение, което не може да бъде отстранено с последващи действия от страна на възложителя и това да води до промяна на условията, при които същата е обявена. Съответно при отсъствие на която и да е от предвидените в текста предпоставки за възложителя не е налице правна възможност да прекрати процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. В спорното решение възложителят е посочил следните мотиви за прекратяване: „В техническата спецификация на Възложителя е заложено изискването за доставка в складовете на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в оригинална опаковка на производителя. Допълнително направените разяснения уточняват необходимостта от индивидуална опаковка и инструкция за употреба към всеки респиратор. Така поставените изисквания поставят участниците в неравностойно положение, имайки предвид, че следва да се обръщат единствено към производители, чиято оригинална опаковка е и индивидуална, с включена инструкция за употреба. Така установеният недостатък в предварително заложените изисквания не може да бъде отстранен, без това да промени условията, при които е стартирана процедурата.“  КЗК счита, че с оглед изложеното, хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП – нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена процедурата, е налице. Съгласно предварително обявените условия възложителят е изискал индивидуалните средства за защита да са само в оригиналната опаковка на производителя. Освен това е указано, при доставката, да се представи инструкция за употреба- 1 екз. След направените разяснения, става ясно, че средствата за защита трябва да се доставят в индивидуална опаковка и всяко от тях да е придружено с инструкция за употреба на български език. Т.е. има въвеждане на две нови изисквания, а именно всяко изделие да е в индивидуална опаковка и да е придружено с инструкция за употреба на български език. КЗК споделя становището на възложителя, че израза „оригинална опаковка на производителя“ и направеното впоследствие разяснение за необходимост от „индивидуална опаковка“ не са равнозначни и това дава възможност за двусмислено тълкуване на условията. Налагането на условия за представяне на инструкция на български език и то към всяко отделно изделие на практика, е въвеждане на ново изискване, рефлектиращо върху формирането на крайната цена. Този начин на въвеждане на допълнителни изисквания е недопустим, с оглед разпоредбата на чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, указваща че промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14- дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. КЗК не споделя довода, че доколкото възложителят не е посочил допуснати нарушения на чл. 25, ал. 5 и чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а и такива не съществуват, то не е възможно прекратяване на процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Текста на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП, не третира нарушения на по-горе цитираните норми, отнасящи се до техническите спецификации, или на какъвто и да е конкретен тип нарушения. Достатъчно е наличието на каквото и да било нарушение, недостатък или несъответствие, което не може да бъде отстранено впоследствие, без това да промени условията при стартиране на процедурата, за да се използва визирания текст за прекратяване. (Решение № АКТ-56-22.01.2013)

Не може да се сподели доводът на жалбоподателя, че комисията за провеждане на процедурата е следвало да приложи разпоредбата на чл. 68, ал. 11 ЗОП. Посочената разпоредба е диспозитивна, поради което комисията разполага с правна възможност, а не е задължена, да използва уредените механизми за проверка на заявените от участниците данни, както и да изисква допълнителни доказателства за данни от документи, съдържащи се в пликове № 2 и № 3. В закона изрично е посочено, че прилагането на разпоредбата не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участника. КЗК счита, че ако в хода на процедурата комисията беше дала възможност на участника да отстрани допуснатото несъответствие, то неминуемо щеше да се достигне до промяна на техническото предложението, което представлява съществено нарушение на правилото на чл. 68, ал. 11, т. 2, буква „б”, изр. второ ЗОП. КЗК споделя довода, изложен в становището на възложителя, че е ирелевантно изясняването на въпроса дали грешката е техническа или не. Допуснато несъответствие на офертата с изискванията на възложителя е налице. Независимо дали се касае за техническа грешка или невъзможност да се оферира изискуемото оборудване, в случая следва да се приеме, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 54, ал. 1 ЗОП, тъй като участникът не се e придържал точно към обявените условия от възложителя. Придържането към предварително обявените условия е съществен елемент от участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки, доколкото съдържанието на офертата на участника, определен за изпълнител, предопределя изцяло съдържанието на договора за изпълнение на предмета на поръчката. Съгласно чл. 54, ал. 2 ЗОП жалбоподателят е разполагал с възможност сам да отстрани несъответствието, но до изтичане на срока за подаване на оферти. След тази дата промени в съдържанието на офертите са недопустими. Изведените по-горе изводи не се променят от обстоятелството, че в офертата на жалбоподателя се съдържат декларации, че предложението му ще отговаря на техническите характеристики, конкретизирани в техническата спецификация и че приема изцяло всички изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. Направените декларации не могат да заздравят допуснатото несъответствие. (Решение № АКТ-52-22.01.2013)

С оглед разпоредбата на чл. 122а, ал. 1 от ЗОП регламентираща обхвата на проучването по производства образувани по този закон, следва да се отбележи, че жалбоподателят в жалбата си потвърждава обстоятелството, че действително, както е отразено и в мотивите на възложителя, към 21бр. от договорите от посочените в списъка - декларация не е приложил всички необходими документи съгласно изискванията за обществената поръчка. Следователно фактическите констатации на комисията в протокол № 2 и решението на възложителя съгласно жалбата отразяват действителното фактическо положение относно документацията в офертата му и не са предмет на настоящия правен спор. Относно твърдението и аргумента на жалбоподателя, че към останалите 10 договора е приложил всички изискуеми документи и тъй като в изискванията на поръчката не е бил включен минимален брой договори по списък-декларация, то ако не се разглеждат и вземат предвид 21 бр. договори които не са изцяло окомплектовани, то останалите 10 са достатъчни за да бъде разгледана офертата и да бъде класирана, КЗК намира същите за неоснователни. Наведеното възражение реферира към изискването по раздел III.2.3. “Технически възможности”. Съгласно изискването към декларацията задължително се прилагат копия на посочените в декларацията договори, придружени от референции/препоръки за добро изпълнение и заверени копия на разрешение за ползване на обекта, УВЕ, протокол от приемателна комисия, Акт образец 15 или друг еквивалентен документ, относим към тях. Така утвърдените условия са влезли в сила и са станали задължителни както за участниците при изготвяне на техните оферти, така и за комисията във връзка с работата й по проверка на документите за подбор. От условието в Обявлението може да се направи заключение, че участникът в процедурата трябва да представи цитираните доказателства за всички договори включени от него в декларацията – списък. Неспазването на това условие задължава комисията след като представи на участника възможност за допълване на офертата му по реда на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, да приложи разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и да предложи на възложителя нередовната оферта за отстраняване. В случая следва да се отбележи, че както е посочено в жалбата няма изискване за минимален брой договори, но от друга страна е поставено минимално изискване за оборот от договори за строителство сходно с предмета на възлаганата поръчката, който следва да се докаже именно с тези договори и всъщност некомплектоването на предложението на участника съобразно изискванията на възложителя е пречка относно проверката на изпълнението на това условие. Процедурната норма на чл. 68, ал. 10, изр. 2 от ЗОП задължава комисията да не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор и в този смисъл изведеното от комисията и възприето от възложителя решение за отстраняване на участника от участие в процедурата е обосновано, съобразено с релевантните правни норми и законосъобразно. Използването на посочения в жалбата подход спрямо офертата на жалбоподателя е недопустим, тъй като би се явил в нарушение на основните принципи на ЗОП по чл. 2, т. 2 и т. 3 за свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация спрямо другите участници в процедурата, които са се запознали обстойно с изискванията на възложителя и са представили оферти, отговарящи на утвърдените условия. По тези съображения КЗК намира, че решението на възложителя не страда от релевираните в жалбата пороци и същата като неоснователна следва да се остави без уважение. (Решение № АКТ-22-16.01.2013)

Съгласно Протокол № 1 на комисията, в офертата на жалбоподателя е установено, че не са представени част от документите, касаещи допустимостта на участника. Тази констатация на комисията не се оспорва от жалбоподателя в подадената от него жалба. В Протокол № 1 на комисията, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП, на жалбоподателя е дадена възможност в срок до 5 дни, считано от датата на получаване на протокола, да отстрани допуснатите от него нарушения при представянето на документите, намиращи се в Плик № 1 от офертата. Жалбоподателят е представил допълнително документи, като ги е входирал в деловодството на възложителя на 22.08.2012г. - обстоятелство, което също не се оспори от жалбоподателя. Предвид датата на уведомяване на участника, за Протокол № 1, и датата на която са представени липсващите документи, комисията на възложителя е решила, че те не следва да бъдат разглеждани, тъй като същите са подадени след изтичане на 5/пет/ дневния срок, даден на всички участници. Съгласно приложимата, съобразно датата на откриване на обществената поръчка, правна норма на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, срокът за представяне на липсващите в Плик № 1 документи не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Жалбоподателят, представяйки липсващите му документи на седмият календарен ден е нарушил поставеният от комисията срок, което е довело до законосъобразното му отстраняване от участие в процедурата, поради непълноти в подадената от него оферта. Следва да се отбележи, че в чл. 68, ал. 9 от ЗОП (изменен с ДВ бр. 93 от 25.11.2011г.), влязъл в сила на 26.02.2012г., законодателя посочва, че срокът за отстраняване на констатираните нередовности в Плик № 1 на участникът, следва да се изчислява в работни дни, но редакцията на ЗОП приложима по настоящата обществена поръчка сочи, че същият този срок следва да бъде изчислен в календарни дни. Предвид горното, КЗК приема, че комисията на възложителя законосъобразно е предложила на възложителя участникът да бъде отстранен от участие в процедурата, доколкото не е представил в срок изисканите му липсващи документи, което от своя страна е довело до недопустимостта на подадената оферта. (Решение № АКТ-1249-29.10.2012)


Процедурите за възлагане на обществени поръчки са административни по своя характер и предхождат договорните отношения между възложителя и изпълнителя на обществената поръчка - в конкретния случай „строителя”, предвид на което за удостоверяване на качеството на даден строителен материал, използван в строително -монтажните работи, предмет на обжалваната поръчка, както и за съответствието му с нормативно заложените изисквания за качество, срок на годност и издръжливост – не може да се презюмира задължение на потенциален участник в определена обществена поръчка да закупи този строителен материал, поради обстоятелството, че последният няма гаранция, че ще бъде избран за изпълнител на тази поръчка, като в противен случай това би довело до неоправдани разходи за осъществяваната от него стопанска дейност. Във връзка с горното и с оглед гарантирането пред възложителя на качеството на строителните материали на един предхождащ същинския етап на осъществяване на строителната дейност период, какъвто се явява процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка - изискването от страна на последния да бъдат представени в техническата оферта сертификат за качество или декларация за съответствие или други документи доказващи качеството на строителните материали не е незаконосъобразно по смисъла, вложен от законодателя в разпоредбата на чл. 25, ал.5 от ЗОП. Това е така, тъй като за получаването на тези изискуеми документи, както вече бе уточнено не е задължително закупуването на строителните материали, предвид на което може да се заключи, че тяхното представяне не би затруднило потенциалните участници в процедурата и не биха се създали условия, при които да е налице даване на предимство или необосновано ограничаване на участието на конкретни лица в процедурата. (Решение № АКТ-66-22.01.2013)

Съгласно разпоредбата на чл. 27а, ал. 5 ЗОП в решението за промяна възложителят определя нов срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Съгласно формулировката на правната норма, възложителят е задължен да определи и нов срок за получаване на оферти, във всички случай когато извършените от него промени засягат критериите за подбор, изискванията към подготовка на офертата или изпълнението на поръчката, т.е. става въпрос за дължимо правно действие извън оперативната самостоятелност на възложителя. Видно от събраните по преписката доказателства, с прието решение за промяна са нанесени корекции в критериите за подбор и изискванията за изпълнение на поръчката, поради което възложителят е бил длъжен в решението по чл. 27а от ЗОП да посочи и нов срок за получаване на оферти, равен или по-дълг от първоначалния. Не се споделя възгледа на възложителя, че срокът следва да се разбира като нова, крайна дата за получаване на оферти. Срокът е периодът от време, през което потенциалните участници имат възможност да подготвят и представят предложенията си на възложителя. С определянето на срок, по-кратък от първоначалния, предвид въведените от възложителя промени се препятства възможността за адекватна подготовка на офертата и се засягат правата на заинтересованите лица да участват пълноценно в процедурата. В разглежданата обществена поръчка първоначално определения срок за получаване на оферти е до 20.12.2012 г. или 48 дни, считано от дата на изпращане на обявлението (02.11.2012 г.), а новият срок (от решението за промяна) е до 27.12.2012 г. или 41 дни, считано от дата на изпращане (16.11.2012 г.). Новият срок за представяне на оферти (след решението за промяна) е следвало да бъде определен от възложителя на не по-малко от 48 дни или до 03.01.2013 г. Предвид факта, че е нарушена императивна правна норма, нарушението следва да се определи като съществено и водещо до отмяна на оспорвания акт. (Решение № АКТ-11-16.01.2013)


Възложителят е разделил поръчката на три обособени позиции, като позиция № 1 е за специализирана и обща апаратура за генетичен анализ от ново поколение, включваща двадесет номенклатури. Следва да се отбележи, че останалите две обособени позиции по поръчката са за доставка на коренно различна апаратура – позиция 2 – телеметрична и полифизиографска модулни системи за малки опитни животни с окомплектовка; позиция 3 – система за неинвазивна оценка на сърдечната функция, включваща измерване на аортно налягане и скорост на разпространение на пулсовата вълна между каротидната и феморалната артерии. КЗК намира, че в обособена позиция 1 са обединени апарати и оборудване имащи приложение за реализиране на генетичен анализ, систематично свързани един с друг. Формално погледнато същите биха могли да имат самостоятелно приложение, но в конкретния случай на доставка за целите на поръчката, те трябва да обезпечават реализирането на конкретни медицински цели, задачи и резултати, чиято реализация зависи от комплексната и срочна доставка на цялостната апаратура, в резултат на което е нецелесъобразно доставянето им поотделно. От друга страна, недоказана се явява възможността от обединяването им в една позиция да бъдат накърнени интересите на потенциалните участници или изцяло да се възпрепятства участието на жалбоподателя в процедурата. (Решение № АКТ-89-31.01.2013)

Отговор на преюдициално запитване (Дело C-465/11)[1]
 
Преюдициалното запитване е направено от Krajowa Izba Odwoławcza (Полша) с искане за тълкуване на член 45, параграф 2, буква г) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки[2], както и на член 53, параграф 3 и член 54, параграф 4 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския Парламент и Съвета от 31 март 2004 година относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги[3] и е било насочено към критериите за изключване на даден икономически оператор от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, понятие за „сериозно професионално нарушение“. Цитирани са били национални разпоредби, задължаващи възложителя да изключи участник в  процедурата, с когото е имал сключен договор за обществена поръчка, при положение, че посоченият договор е прекратен в рамките на 3 години преди откриването на процедурата за възлагане на обществената поръчка поради неизпълнение и стойността на неизпълнената част от обществената поръчка възлиза на най-малко 5 % от общата стойност на поръчката.

Диспозитивът на отговора по така направеното преюдициално запитване гласи следното:

1.      Член 45, параграф 2, първа алинея, буква г) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която предвижда, че е налице сериозно професионално нарушение, което води до автоматично изключване на съответния икономически оператор от текуща процедура за възлагане на обществена поръчка, когато възлагащият орган е прекратил или е развалил предходен договор за обществена поръчка, сключен с този икономически оператор, или се е отказал от изпълнението на договора поради обстоятелства, за които последният отговаря, при положение че прекратяването, развалянето или отказът от договора са извършени в рамките на 3 години преди откриването на текущата процедура за възлагане на обществената поръчка и че стойността на неизпълнената част от предходната обществена поръчка възлиза на най-малко 5 % от общата стойност на тази поръчка.
2.      Принципите и нормите на правото на Съюза в областта на обществените поръчки не обосновават — с оглед на защитата на обществения интерес, на законните интереси на възлагащите органи, както и на запазването на лоялната конкуренция между икономическите оператори — национална правна уредба като разглежданата в главното производство, която задължава възлагащия орган да изключи автоматично от процедура за възлагане на обществена поръчка икономически оператор в хипотеза като посочената в отговора на първия преюдициален въпрос.
[1] ОВ C 13, 14.1.2012 г.
[2] ОВ L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116.
[3] ОВ L 134, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 3.

2 коментара:

  1. Здравейте, налице ли е според вас хипотезата на чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП ако се установи, че възложителят в документацията е утвърдил образец на декларация за липса на пречки за участие в процедурата по отменен регламент, като в резултат на това предвидена в действащия регламент пречка за участие в процедурата е останала непосочена в документацията и за нея не е предвидено да се представи декларация.
    Благодаря ви!

    ОтговорИзтриване
  2. В тази разпоредба е посочено, че възложителят е длъжен да прекрати поръчката, когато установи нарушение при откриването и провеждането на процедурата, като това нарушение не може да бъде отстранено впоследствие, без да се променят условията, при които е обявена обществената поръчка. Образците на декларации са утвърдени с документацията (респ. решението за откриване). Ако те не отговарят на действащите в момента изисквания, значи е налице точно такова нарушение и отстраняването му налага да се променят първоначалните условия за участие. Ако описаният от Вас пропуск е бил открит по-рано, в 14-дневния срок по чл. 27а от ЗОП, възложителят е могъл да направи промени в документацията и да коригира декларациите. В случай, че процедурата сега се намира на по-напреднал етап би следвало да се прекрати.

    ОтговорИзтриване