Архив на блога

петък, 1 март 2013 г.

СТОЙНОСТНИ ПРАГОВЕ на обществени поръчки, при които следва да се изпраща информация в Официален вестник на Европейския съюз
На 30.11.2011г. Европейската комисия (ЕК) прие Регламент № 1251/2011, с който се изменят стойностните прагове на обществените поръчки, при които възложителите от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) следва да изпращат информация до Официалния вестник (ОВ) на ЕС. Регламентът е публикуван в ОВ, L 319 от 02.12.2011г.

Съответните стойности на праговете в национални валути, различни от евро, са посочени в Съобщение на Комисията, публикувано в ОВ, С 353 от 03.12.2011г.

Регламент № 1251/2011 на ЕК се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС, без да е необходимо въвеждане в национален нормативен акт. В тази връзка, от 1.01.2012г. българските възложители следва да изпращат информация до ОВ на ЕС, когато обществените поръчки имат левова равностойност без ДДС, равна или по-висока от следните прагове:Категория възложители
Строителство
Доставки
Конкурс за проект
Услуги
Доставки по
Приложение № 4 от ЗОП
Всички доставки освен тези по
Приложение № 4 от ЗОП
Услуги по
Приложение
№ 2 от ЗОП
Някои услуги1 от Приложение № 2,
услугите по Приложение № 3 от ЗОП и конкурс за проект, отнасящ се до тези услуги
1
Възложители по чл. 7, т. 1 (централно ниво) и т. 2 от ЗОП, както и техни обединения по чл. 7, ал. 4 от ЗОП
5 000 000 EUR
(9 779 000 лв.)
не е приложимо
130 0002 EUR (254 254 лв.)
200 000 EUR
(391 160 лв.)
2
Възложители по чл. 7, т. 1 (териториално ниво3) и т. 3 от ЗОП, както и техни обединения по чл. 7, ал. 4 от ЗОП
200 000 EUR
(391 160 лв.)
3
Възложители по чл. 7, т. 1–4 от ЗОП, когато осъществяват дейност в областта на отбраната
130 000 EUR
(254 254 лв.)
200 000 EUR
(391 160 лв.)
прилагат се стойностните прагове по т. 1 и 2, в зависимост от вида на възложителите (на централно или териториално ниво)
4
Възложители по чл. 7, т. 5 и т. 6 от ЗОП
400 000 EUR
(782 320 лв.)
5
Възложители по чл. 14, ал. 4 от ЗОП
не е приложимо
6
Възложители по чл. 14, ал. 5 от ЗОП
не е приложимо
200 000 EUR
(391 160 лв.)4

 Забележки:
1. Услугите, включени в категория 8 от Приложение № 2 от ЗОП, телекомуникационни услуги от категория 5, позициите на които в Общия терминологичен речник (СРV) са еквивалентни на номера 7524, 7525 и 7526 от СРС.
2. В стойностния праг относно конкурса за проект, посочен в българската езикова версия на Регламент № 1251/2011, е допусната техническа грешка, която предстои да бъде коригирана.
3. Възложители по чл. 7, т. 1 от ЗОП на териториално ниво са областните управители и кметовете като териториални органи на изпълнителната власт по смисъла на чл. 19, ал. 3 от Закона за администрацията.
4. За услуги свързани със строителство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар