Архив на блога

събота, 6 април 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част ХХХVСпоред предвидената методика за оценка, максималният брой точки по подпоказател „Управление на риска“ е 5. Фактори, влияещи на оценката са - идентификация на възможните рискове и предпоставките за тяхното възникване; вероятност от възникване на риска; степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риск; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. Предвидени са три стъпки за оценка в зависимост от предвиждането на рисковете и мерките за тяхното предотвратяване и преодоляване: І – от 4 до 5 точки; ІІ – от 2 до 3 точки; и ІІІ – от 0 до 1 точки, ако в техническата оферта е в сила поне едно от следните: Липсва описание относно възможните рискове и мерки за недопускане и преодоляването им; Не е обърнато внимание на един или повече фактори. Обяснителна записка в офертата съдържа следните раздели: І – Описание на видовете СМР, технически и функционални характеристики на предложените строителни материали и продукти, вида, начина и технологията за изпълнение на СМР ….; ІІ – Подробно и задълбочено описание на организацията, която ще бъде създадена на обекта; ІІІ – Последователност и продължителност на предлаганите дейности …; ІV – Адекватност на предложените конкретни мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицираните критични точки. В последния раздел на обяснителната записка са описани 11 обективни фактори като възможни рискове, 6 основни групи мерки за недопускане и предотвратяване на риска. По този подпоказател участникът е оценен с 2,2 т., като в мотивите е посочено, че за дейностите по СМР не са предвидени мерки за недопускане на риска и за преодоляване на риска. Посочено е още, че липсва предвиждане и разписване на мерки за преодоляване на вече възникнал риск. От изложеното КЗК констатира, че обяснителната записка в офертата на участника съдържа раздели, описващи ясно и точно процеса на изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, но липсва предвиждане и разписване на мерките за недопускане на риска и такива за преодоляване при възникване на такъв. Следователно комисията неправилно е оценила участника с 2,2 точки, тъй като е приложима хипотезата при която липсва описание относно възможните рискове и мерки за недопускане и преодоляването им, задължаващо комисията да присъди точки от 0 до 1, в границите на нейната оперативна самостоятелност. С оглед на това основателно е и последното твърдение, че при общата техническа оценка има отклонение от заложената методика. КЗК установи неточност на присъдените от комисията по процедурата точки, в следствие неточно прилагане на заложената методика, което ще доведе до промяна на цялостната обща техническа оценка. (Решение № АКТ-132-14.02.2013)

Видно от жалбата на, в същата не се съдържат конкретни възражения, касаещи незаконосъобразност на решението за откриване на обществената поръчка, в частта по Обособена позиция № 2. Жалбоподателят, при идентификацията на обжалвания административен акт, е посочил изрично, че жалбата е срещу Решение  за откриване на процедура, като е изброил и двете обособени позиции. В жалбата не е налице отбелязване, от което да може да се направи категоричния извод, че цитираното решение за откриване се обжалва само в частта по Обособена позиция № 1. Изхождайки от факта, че в обявлението за обществената поръчка е посочено, че оферти могат да се подават, както за двете обособени позиции, така и само за една от тях, като и от описаното по-горе, може категорично да се заключи, че двете обособени позиции, съставящи предмет на обществената поръчка, са достатъчно самостоятелно обособени за да бъде възможно фактическото им и правно разделяне. Описаните в жалбата незаконосъобразни подпоказатели за оценка са включени само в методиката за определяне на комплексната оценка по Обособена позиция № 1 и следователно незаконосъобразността на решението за откриване, в частта по Обособена позиция № 1 не води автоматично до незаконосъобразност на решението в неговата цялост. В жалбата не се съдържат възражения по същество срещу решението за откриване, в това число и срещу документацията за участие, в частта по Обособена позиция № 2. Общото възражение, съдържащо се в жалбата и насочено срещу решението за откриване, в неговата цялост, КЗК счита за изцяло формално, като в подкрепа на същото не са посочени конкретни факти и обстоятелства. Същото възражение не е доразвито и конкретизирано в предвидения в ЗОП преклузивен срок по чл. 120, поради което твърдението не следва да се обсъжда и разглежда в настоящото производство, тъй като проучването по чл. 122а от ЗОП обхваща обстоятелствата по жалбата и поради формалния характер на възражението, КЗК е невъзможност да изпълни правомощията си в съответствие с чл.122а от ЗОП. Следователно в тази част жалбата следва да се остави без уважение, поради своята недоказаност. (Решение № АКТ-127-14.02.2013)

Следващото оплакване на жалбоподателя е, че при отварянето на плик № 2 комисията не е констатирала липса на данни и не е дала указания за представянето на доказателства, удостоверяващи наличие на механизация. Посоченото твърдение е неоснователно. Комисията правилно и законосъобразно не е дала указание за представяне на доказателства, които съгласно одобрената документация, следва да се съдържат в техническото предложение на участника (плик № 2). Подобно действие от страна на комисията би било нарушение на разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „б” ЗОП, тъй като ще се достигне до фактическо положение, при което се дава възможност на участника да промени техническото си предложение. (Решение № АКТ-125-14.02.2013)

В хода на проучването по преписката се установи, че възложителят е сключил договори за възлагане на процесната обществена поръчка, по обособена позиция № 1 - договор № 12/11.01.2013 г. и по обособена позиция № 4 - договор № 13/11.01.2013 г., с определения за изпълнител участник. Съгласно разпоредбата на чл. 120б от ЗОП жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение. В настоящия случай искането за допускане на предварително изпълнение от възложителя е депозирано след сключването на договори по две от позициите. С Определение № 68/22.01.2013 г. КЗК е оставила без разглеждане като недопустимо искането на възложителя, съдържащо се в писмено становище изпратено с придружително писмо с вх. № към КЗК-37/18.01.2013 г., за допускане на предварително изпълнение на Решение № 34/04.12.2012 г. на кмета на Общината, в частта за обособени позиции № 1 и 4, поради наличието на сключени от възложителят договори с определения за изпълнител по тези позиции участник. Определението е обжалвано пред ВАС. Така депозираното пред КЗК искане за допускане на предварително изпълнение не може да санира извършеното от възложителя нарушение по сключване на договор при наличие на подадена жалба. В чл. 122г, ал. 5 от ЗОП се посочва, че КЗК налага имуществена санкция в размер 3 на сто от стойността на сключения договор, когато са налице кумулативно две фактически предпоставки: - сключен договор в нарушение на чл. 41, ал. 5 от ЗОП; - не се установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител. В настоящият случай е изпълнен фактическия състав предвиден в разпоредбата на чл. 122г, ал. 5 от ЗОП. Възложителят е сключил договори за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции № 1 и № 4 в нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал. 5 от ЗОП, която гласи, че възложителят няма право да сключва договор с избрания за изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Към датата на сключването на цитираните договори Решение № 34/04.12.2012 г. на кмета на Общината, в частта за обособени позиции № 1 и № 4 не е влязло в законна сила, предвид подадената в срок жалба, по която е образувано настоящото производство, както и не е било допуснато предварително изпълнение на решението по тези позиции. Налице е и втората фактическа предпоставка, доколкото в настоящото решение КЗК не установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител. Предвид обстоятелството, че в сключените договори не е посочена тяхната стойност, в съответствие с разпоредбата на чл. 122г, ал. 6 от ЗОП, КЗК с определение е назначила финансово-икономическа експертиза, която да отговори на въпроса каква е очакваната стойност на сключените договори. В депозираната в деловодството на КЗК финансово-икономическа експертиза, вещото лице е дало заключение, че очакваната стойност на договор № 12/11.01.2013 г. е 57 101,00 лева без ДДС, а на договор № 13/11.01.2013 г. по обособена позиция № 4 е 35 578,20 лева без ДДС. За КЗК е налице законово задължение на основание чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 122г, ал. 6 от ЗОП да наложи санкция на възложителя в размер 3 на сто от очакваната стойност на сключените договори. В тази връзка следва да се отбележи, че в Решение № 15577 от 17.12.2010 г. на ВАС е посочено, че съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП (ДВ, бр. 82/2009г.), законодателят изрично е изключил ДДС при определяне стойността на договора за обществена поръчка. Тоест за нуждите на ЗОП стойността на договора за обществена поръчка се определя без ДДС, поради което при определяне на размера на санкцията, конкретната стойност на последната следва да бъде определена, без да бъде включен в нея ДДС. От изложеното следва, че санкцията за възложителя следва да се определи в размер на 3 на сто от посочената в експертизата очаквана стойност на договорите, без ДДС. Предвид изложеното и на основание чл. 122г, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 122г, ал. 6 от ЗОП санкцията, която КЗК следва да наложи на Общината е в размер на 1713,03 лв. за договора по обособена позиция № 1 и 1067,34 лв. за договора по обособена позиция № 4. (Решение № АКТ-139-14.02.2013)

Жалбоподателят излага твърдения, че липсват мотиви за присъдените точки на участниците по показател „Оценка на техническото предложение“ и на включените в него подпоказатели. Изложените констатации на комисията по всеки подпоказател в техническите предложения на участниците в Протокол 2 са базирани на заложените в методиката варианти за оценяване на отделните компоненти на техническите оферти. КЗК приема, че за да бъде оценяването мотивирано, то същото трябва да е подкрепено с конкретно дадените предложения на участниците в процедурата. При липсата на фактическа основа, представляваща конкретно изложение на основните елементи от техническото предложение на всеки участник, не може да бъде извършена преценка дали извършеното оценяване от страна на комисията е съобразно предварително обявените критерии и методика за оценяване на офертите. Тоест по този начин се препятства възможността за извършване на преценка за законосъобразност относно проведената процедура, по възлагане на обществена поръчка, в частност поставените оценки на техническите оферти на участниците. При преглед на мотивите на комисията по поставените оценки се установява, че същите като цяло преповтарят критериите и стъпките за оценка, а не представляват собствен, на комисията анализ, на предложенията и съответствието им с изискванията на възложителя, което на практика води и до липса на мотиви. Това от своя страна е и самостоятелно основание за отмяна на обжалвания акт. Предвид гореизложеното КЗК приема, че липсата на описание на конкретните предложения на участниците в процедурата, което рефлектира върху мотивирането на оценките, поставени на всеки участник, както и отсъствието на мотиви, различни от описаното в стъпките за оценка, съставлява съществено нарушение, основание за отмяна на обжалваното решение. (Решение № АКТ-137-14.02.2013)

Действително в чл. 53, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон е въведено задължението всеки търговец да води счетоводство, в което да отразява движението на имуществото на своето предприятие, като в чл. 55 ал. 1 от ТЗ е заложено, че редовно водените търговски книги и записванията в тях могат да се приемат като доказателство между търговци за установяване на търговски сделки. По своя характер обаче счетоводните книги представляват по естеството си частни документи и не притежават доказателствена сила, равнозначна на материалната доказателствена сила на първичните счетоводни документи. С оглед на изложеното и предвид обстоятелството, че в документацията за участие не е допусната възможността за удостоверяване наличието на изискуемата механизация посредством представянето на инвентарна книга, комисията за провеждане на процедурата законосъобразно е изискала на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП от обединението – участник да представи документ за собственост (фактури, договори за покупко- продажба или регистрационни талони) или договор за наем/ лизинг за описаната механизация, каквито именно са и документите, изброени в раздел „Технически изисквания” от обявлението за обществена поръчка, посредством които следва да се докаже съответствието със заложения критерий за подбор. От своя страна с допълнително представените на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП документи, участникът не е отстранил констатираното несъответствие и законосъобразно е предложено отстраняване от участие в процедурата. Видно от приложените по преписката документи, участникът е представил допълнително свидетелство за регистрация на товарен автомобил; Фактура издадена на „Пътстрой” ООД за товарен автомобил и Свидетелство за регистрация на товарен автомобил Пежо Боксер, с вписан собственик „Лизингова къща София Лизинг” ЕАД. Във връзка с така представените документи следва да се отбележи, че представената фактура се отнася до товарен автомобил, различен от декларирания, доколкото двата автомобила с различен номер на рама. Също така съобразно представеното свидетелство за регистрация на товарен автомобил Форд Транзит като собственик е вписано физическо лице, като участникът не е приложил документ, от който да е видно, че е налице правно основание, въз основа на което „Пътстрой” ООД може да ползва същия. От своя страна съобразно свидетелство за регистрация на товарен автомобил Пежо Боксер, собственик на автомобила е „Лизингова къща София Лизинг” ЕАД, като липсва представен лизингов договор или друг документ, удостоверяващ правото на ползване върху него. Следователно обединението не е доказало съответствието си със заложените критерии за подбор, доколкото не е представило документи за собственост, договори за наем/ лизинг, посредством които да докаже, че има на разположение два броя товарни автомобила до три тона, каквото е изискването по документацията за участие, и съответно законосъобразно е отстранено от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възприемайки изцяло действията на своя помощен орган, възложителят е издал един законосъобразен акт, който следва да бъде потвърден, а жалбата оставена без уважение. (Решение № АКТ-135-14.02.2013)

Законодателят, в чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП е предвидил, че всяка оферта следва да съдържа срок за изпълнение на поръчката. В чл. 57, ал. 2, т. 2 от ЗОП е посочено, че в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания. При преглед на офертата на двама от участниците, бе установено, че не са посочили изрично срок на изпълнение на поръчката по съответните позиции. В офертата на единия участник са повторени въведените от възложителя срок на договора и е потвърдено, че поръчките ще се правят от възложителя ден преди доставката. По отношение на оформянето на техническото предложение, възложителят е формулирал изисквания касаещи стоките предмет на доставка, но не и такива относими към срока за изпълнение. При преглед на документацията за участие се констатира, че участниците нямат възможност да оферират срок за изпълнение по свое усмотрение, доколкото същият вече е дефинитивно определен от възложителя. В Раздел І, т. 25 от документацията, както и в проекта на договор е предвидено фактическият състав на изпълнението да включва неопределен брой периодични престации, по предварителна заявка на съответния краен получател при УНСС. Броят на периодичните доставки не е посочен, като е уточнено единствено, че заявките от възложителя ще се правят в определено часово време в деня, предхождащ доставката. Наред с това е предвидено, че срокът на договора е 2г. от датата на подписването му от страните. При хипотезата на периодични доставки, които не са посочени по брой, времеви интервал или не са изрично фиксирани във времето не може да се счете за нарушение фактът, че участникът не е посочил срок на изпълнение, тъй като този срок на изпълнение не може да бъде обвързан с конкретно обстоятелство. Следва да се приеме, че с подписването на проекта за договор, участникът се е съгласил със сроковете, посочени от възложителя, а именно - двугодишния период на действие на договора и обстоятелството, че ще бъде уведомен за естеството на поръчката ден преди задължението му да извърши периодичната доставка. В пликове № 2 по отделните обособени позиции, другият участник е подходил по сходен начин като е повторил заложените срокове в проекта за договор и че продуктите ще бъдат доставяне след заявка на възложителя, предхождаща с един ден доставката. Ето защо при посочване от страна на възложителя на срока на договора и начина на осъществяване на задълженията на изпълнителя - предварителна заявка и доставка в определено часово време, както в документацията за участие така и в проекта на договор, безпредметно е приповтарянето им от страна на участниците, които вече са изразили съгласието си с условията на поръчката. (Решение № АКТ-128-14.02.2013)

Следващото твърдение на жалбоподателя е, че възложителят е нарушил разпоредбата на чл. 36а от ЗОП, тъй като липсват доказателства за упражнен контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата. Във връзка с изложеното твърдение, следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 36а от ЗОП е диспозитивна. Възложителят разполага с право на преценка дали в хода на работата на назначеният от него помощен орган да упражни правото си на контрол или не. Прилагането на възможността разписана в текста на чл. 36а от ЗОП не е задължителен елемент от етапите на процедурата. В този смисъл неприлагането на нормативната разпоредба в конкретния случай не съставлява нарушение на процедурните правила и не релевира отмяна на процесното решение. Във връзка с гореизложеното следва да се добави, че неоснователно се явява и изразеното от жалбоподателя мнение, че липсват доказателства за това, че четирите протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата са предадени и респективно са приети от възложителя. Като аргумент за така определената неоснователност на гореизложеното твърдение, следва да се посочи обстоятелството, че в крайния акт на възложителя - предмет на настоящото обжалване, като фактическо основание за неговото издаване са цитирани въпросните протоколи от работата на комисията, предвид на което може да се заключи, че с извършването на тези конклудентни действия възложителят прави ясно волеизявление, съгласно което приема констатациите на своя помощен орган и се съобразява с тях при издаването на своето крайно решение за избор на изпълнител на обжалваната обществена поръчка. (Решение № АКТ-115-07.02.2013)

Във връзка със заявеното от жалбоподателя, че протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП се различава смислово и текстово от протокола, издаден на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП, следва да се отбележи, че двата протокола отразяват различни действия и констатации на комисията, като в съдържанието на двата протокола няма разминаване във фактите, свързани с етапа за подбор на кандидатите. Протоколът, издаден на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП отразява единствено констатациите на комисията от разглеждането на съответствието на документите в плик № 1 от офертите на участниците с критериите за подбор, постановени от възложителят. От друга страна протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП отразява цялостната дейност на комисията по разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като по отношение етапа на подбор на кандидатите същият препраща и възприема констатациите на комисията, обективирани в протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП, който е неразделна част от него. (Решение № АКТ-171-21.02.2013)

В мотивите към Решение №1437/ 06.12.2012г., при разглеждане действията на комисията по процесната обществена поръчка, КЗК е изтъкнала, че в съответствие с разпоредбата на чл. 70, ал. 3 от ЗОП и трайно установената съдебна практика комисията е следвало да извърши кратък анализ на обстоятелствата, посочени в обосновката и да изтъкне мотиви за приемането й, което КЗК е възприела, че не е извършено. Изтъкнато е, че немотивираното приемане на представената от участника обосновка представлява нарушение на чл. 70 от ЗОП, препятствайки упражняването на контрола за законосъобразност, който осъществява КЗК. При повторното разглеждане на обосновката на участника комисията е спазила инструкциите и в съответствие с мотивите на Решението на КЗК е направила анализ на обстоятелствата и е изтъкнала мотиви, както и основание за приемането й. При осъществяване на контрола по законосъобразност във връзка с посоченото твърдение в жалбата, КЗК констатира, че при повторното разглеждане на обосновката помощният орган на възложителя е допуснал ново нарушение. В процеса на разглеждане и анализ на съдържанието на разглежданата обосновка, комисията е пропуснала да констатира различието в посочени от участника стойности в ценовото предложение с тези, фигуриращи в подробната писмена обосновка. Такова е налице по предвидените осигуровки - 56,21 лв. в обосновката, и 53,34 лв. в офертата по елемент „Обучение, застраховане и др.”- 4,50 лв. в офертата и 3,55 лв. в обосновката, а елемент „Доплащане нощен труд” не фигурира в обосновката (сочените от жалбоподателя за липсващи елементи „Облекло комплект” и „Оборудване” са представени в обосновката като „Технически и материални средства...”). Доколкото подробната писмена обосновка представлява детайлизиране и мотивиране с обективни обстоятелства на конкретното предложение, подлежащо на оценка, както и възможност за представяне на допълнителни доказателства за изложеното в обосновката, то същата не може да служи за изменение на вече направено предложение. Целта на изискваната писмена обосновка по чл. 70 е доказването на възможността участникът да обоснове и в по-късен етап да изпълни предложението си в съответствие с посочената от него стойност. Доколкото представените стойности в писмената обосновка не съответстват на посочените в ценовото предложение, следва да се приеме, че дадената писмена обосновка не изпълнява основната си законово определена цел. При разглеждането на обосновката на участника комисията по чл. 34 от ЗОП е следвало да констатира нарушението, като предложи участника за отстраняване от участие в процесната процедура. (Решение № АКТ-160-21.02.2013)

Фактът, че на страните се дава възможност да се запознаят с доказателствата и да изразят становище съгласно чл. 122а, ал. 7 и чл. 122в, ал. 7 ЗОП не означава, че тази възможност следва да се използва за навеждане на нови твърдения. В ЗОП има достатъчно разпоредби, които гарантират спазването на принципите за публичност и прозрачност при провеждането на процедурата, като дават възможност на участниците да се запознаят с извършените от комисията на възложителя действия – да присъстват при отваряна и разглеждане на документите, съдържащи се в офертите, да получат копие от протоколите на помощния орган на възложителя, при писмено поискване, и др., за да могат своевременно да формулират своите възражения. Това е така, защото целта на обществената поръчка е тя да бъде изпълнена, а не отлагана, като за изпълнение на тази цел законът създава и съответните механизми. Не на последно място следва да се има предвид, че другите две страни в производството пред КЗК нямат реална възможност да организират адекватно защитата си срещу новите твърдения. В този смисъл, ако се разгледат тези твърдения, ще се стигне до неравнопоставеност на страните в производството.[1] (Решение № АКТ-158-21.02.2013)

В раздел IV „Изисквания към участниците в откритата процедура”, е заложено изискването предложеният проектантски екип да включва за всяка от специалностите най-малко по един проектант с валидна професионална застраховка съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и съответстваща минимум на категорията на обекта на поръчката – II- ра категория. Съобразно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/ или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на задълженията им. В чл. 172 от ЗУТ е уредено, че застраховките по чл. 171 от ЗУТ се сключват за срок една година и покриват отговорността на застрахования по писмени претенции, предявени в срок на действие на застрахователния договор: за неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора; неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора. От своя страна съгласно чл. 162 от ЗУТ проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. С оглед на изложеното за доказване съответствието със заложения критерий за подбор е необходимо за всяко лице, ангажирано в изпълнението на проектирането, да се представи съответна валидна застрахователна полица. Застраховката за професионална отговорност на името на участника, респективно на съдружник в обединението – участник, покрива отговорността на всички експерти, включени в състава му по смисъла на чл. 162, ал. 1 от ЗУТ, в това число и на всички лица, назначени по трудов договор. Действително в обхвата на застрахователния договор за професионална отговорност или в общите условия към него би могло да бъде предвидено, че в обхвата на застрахователното покритие попадат и лицата, ангажирани по граждански договори, но това обстоятелство следва да бъде надлежно удостоверено. (Решение № АКТ-199-05.03.2013)

В случая следва да се допълни, че нормата на чл. 51, ал. 1 от ЗОП е диспозитивна, т. е. възложителят не е длъжен да изисква доказване на квалификация на участниците, но доколкото е въвел такава като критерий за подбор на офертите, то тогава е длъжен да се съобрази с т. 6, а именно да посочи конкретни документи, които да удостоверяват образованието и професионалната квалификация на участника и/или ръководните служители, и/или лицата, които отговарят за извършването на услугата – създаване и внедряването на интегрирана здравно-информационна система. Условието за осигуряване на екип с квалификация и опит в съответствие с посоченото от възложителя, без да има данни какво има предвид възложителя, е в нарушение на чл. 25, ал. 5 от ЗОП и не съответства на чл. 25, ал. 1, т. 6 от ЗОП обявлението за обществена поръчка да съдържа най-малко минимални изисквания за квалификация на участника, когато възложителят е определил квалификационен критерий за подбор, както и изброяване на документите, с които се доказва. (Решение № АКТ-190-05.03.2013)

При преценка основателността на жалбата следва да се има предвид, че правомощията на комисията за провеждане на процедурата се свеждат до преценка на съответствието на документите в заявленията на кандидати, подадени за участие в процедурата с поставените предварително одобрени условия в документацията. Предвид това, че в предварително обявените условия на възложителя не се съдържа ясно изискване за представяне на договори за ремонт на ротори с технически характеристики, описани в техническата спецификация, то не е допустимо при преценка съответствието на документите в заявленията комисията за провеждане на процедурата да не допуска кандидати до следващия етап на процедурата поради непредставяне на договори, за които не е налице изискване в документацията. В случая, комисията е превишила своите законови правомощия, тъй като не е допуснала до участие жалбоподателя с мотиви, които се основават на собствените й предположения и нейната субективна преценка относно дефиницията на  понятието „аналогични ремонтни дейности” без да има указания за извършване на такива действия от страна на възложителя съгласно предварително обявените условия. Комисията за провеждане на процедурата е следвало да приеме договорите и референции за тяхното добро изпълнение, представени от страна на жалбоподателя, тъй като същите удостоверяват опит в изпълнението на аналогични ремонтни дейности, а именно ремонт и динамично балансиране на ротори, видно от подробното им описание във фактическия анализ. (Решение № АКТ-173-21.02.2013)

[1] Изцяло в този смисъл Решение № 12870/17.10.2012г. на ВАС, ІV отд., по адм. дело № 10754/2012г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар