Архив на блога

събота, 25 май 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLСъгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по ал. 1, т. 6 (декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Едновременно с това разпоредбата на чл. 47, ал. 4, т. 7 от ЗОП гласи, че изискванията по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 се прилагат във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника. Видно от извлечение от Търговски съд Виена, представено в офертата на жалбоподателя, дружеството „Ва Тех Вабаг” ГмбН, Австрия има двама търговски ръководители: Ерик П. Готлин и Шанти Митра Шарма, като всеки от тях представлява дружеството заедно с друг търговски директор или с прокурист. А в чл. 47, ал. 4, т. 8 от ЗОП е разписано, че в случаите по т. 1-7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на РБ. Съгласно извлечението от Търговски съд Виена към 1.10.2012г., дружеството „Ва Тех Вабаг” ГмбН, Австрия има четирима прокуристи, както следва: дипл.-инж. Райнхард Новотни, инж. Волфганг Микса, Даниел Марио Пинеда и д-р Мартин Вурниг, като всеки от тях представлява дружеството заедно с упълномощен за представителство търговски директор или с друг общ прокурист. Предвид нормативната уредба КЗК намира, че комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти законосъобразно е изискала в Протокол № 1 да се представят декларации по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП на търговските ръководители и всички прокуристи на участника в обединението „Ва Тех Вабаг”, както и коректно попълнени такива от Райнхард Новотни (прокурист) и Герхард Танер (упълномощен представител). Предвид че в законово определения срок от 5 работни дни участникът Консорциум „Понс – Вабаг – Еко Несебър 2013”, е представил декларации по образец (по чл. 47 от ЗОП) само от Райнхард Новотни и Герхард Танер, то жалбоподателят не е изпълнил указанията на комисията и изискванията на ЗОП. Приложена е и официална декларация на английски език, подписана от Ерик Готлин (търговски директор на ВА ТЕХ ВАБАГ) и г-н Рейнхард Новотни (прокурист на ВА ТЕХ ВАБАГ), която обаче не е със съдържанието, изискано от комисията, и няма превод на български език, поради което на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, тъй като участникът е нямал право да представя други документи, освен изисканите от комисията в протокола, същата правилно не е взета в предвид от комисията и участникът законосъобразно е предложен за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП и е отстранен от участие с решението на зам.- кмета на Община Несебър. (Решение № АКТ-233-13.03.2013)

ЗОП в чл. 68, ал. 4 указва, че комисията отваря офертите по реда на тяхното  постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика. Върху плика, съдържащ офертата на Обединение „Виа Строй Холд“ ясно е посочено, че офертата се подава именно по обжалваната обществената поръчка. Жалбоподателят е сред лицата, включени в регистъра по чл. 57, ал. 4 от ЗОП, като отбелязаният входящ номер на подадената оферта е 277. В ЗОП не са предвидени случай, в които помощният орган на възложителя е освободен от задължението си да отвори всички подадени, по съответната обществена поръчка, оферти. КЗК намира за изцяло незаконосъобразно бездействието на оценъчната комисия и отказът на същата да отвори общия плик, съдържащ офертата на Обединение „Виа Строй Холд“. Не намира опора в закона (ЗОП) възражението на възложителя, че тъй като жалбоподателят не фигурира в списъка на лицата, закупили документация, а на подадения плик за участие не е изрично отразено, че участникът е в обединение с фирма „Строй Холд“ ЕООД офертата на Обединение „Виа Строй Холд“ правилно „не е допусната до участие“. В тази връзка КЗК приема, че е налице нарушение на нормата на чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Предвид установеното нарушение на чл. 68, ал. 4 от ЗОП е безпредметно обсъждането на твърдения на жалбоподателя по отношение чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, тъй като същите са свързани с нарушения, осъществени в период, следващ момента на отваряне на подадените от участниците оферти и към момента КЗК не може да достигне до категоричен извод до колко е спазена нормата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП, тъй като офертата на Обединение „Виа Строй Холд“ въобще не е отворена. Липсата в протоколите на комисията, и в крайния акт на възложителя, на правно основание за отстраняване е логично, тъй като в ЗОП няма правна норма, в чиято хипотеза да може да вместят описаните от помощния орган фактически основания за отстраняване. За пълнота на изложението следва да се посочи, че в случай, че документацията за участие е закупена от лидера на обединението - „Строй Холд“ ЕООД, то изтъкнатото обстоятелство не би могло да послужи само по себе си за основание за отстраняване на участника Обединение „Виа Строй Холд“. В описания казус следва да се правоприлага по аналогия и във връзка с общия правен принцип „когато е разрешено по-голямото е разрешено и по-малкото“, както и с оглед нормата на чл. 60, ал. 3 от ЗОП. Т.е. след като законодателят е допуснал гаранция за участие/изпълнение да бъде внесена от всеки от съдружниците в едно обединение, то в още по-голяма степен е верен изводът, че документацията за участие може да бъде закупена от един от участниците в обединението. При връщането на процедурата възложителят, чрез комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти трябва да проведе повторно открито заседание, в което да бъдат предприети действия за стриктно спазване на чл. 68, ал. 4 и сл. от ЗОП. (Решение № АКТ-224-13.03.2013)

От изложеното във фактическата част на настоящото решение протокол №2, обективиращ работата на помощния на възложителя орган по разглеждане и оценка на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, не съдържа кратко описание на предложенията на участниците. КЗК не приема изразеното от възложителя становище, че поради обемността на техническите предложения, не е необходимо същите да бъдат излагани в краткост в протокола. ЗОП не прави отграничаване в реквизитите на протокола с оглед вида на възлагателната процедура – доставка, СМР или услуга, поради което липсващото описание на техническите предложения на участниците, съдържащи се в офертите им, е задължителен реквизит на протоколите с оглед законосъобразния избор на изпълнител. В протокола комисията единствено е присъдила брой точки по съответния подпоказател, съдържащ се в техническия показател за оценка, като е дословно преповторена методиката за оценка в частта, аргументираща какъв брой точки ще бъдат присъждани по съответния подпоказател. КЗК намира, че буквалния препис на методиката за оценка е абсолютно недостатъчно, за да се аргументира обосновано различният брой точки, определен за отделните участници, и да станат ясни причините, поради които са давани точките. Липсата на описание на техническите предложения с конкретни параметри, по които по-късно комисията е поставила оценки по техническия показател и съставните му части, опорочава провеждането на процедурата и представлява нарушаване на основен принцип, прогласен в ЗОП с оглед законосъобразното провеждане на обществени поръчки – този за публичност и прозрачност, тъй като такова съдържание на Протокол №2/10.01.2013г. не е налице. Тук е необходимо да се обърне внимание на факта, че в нито един от съставените протоколи на комисията по разглеждане и оценка на предложенията не се съдържа кратко описание предложенията на участниците и за двете обособени позиции. КЗК намира, че посоченият порок е рефлектирал върху крайния акт на възложителя, а именно решението за класиране и избор на изпълнител, поради което е и самостоятелно основание за отмяната на същото. (Решение № АКТ-244-13.03.2013)

Според дружеството нереално завишено и ограничаващо е изискването в раздел „Икономически и финансови възможности" от обявлението, участниците в процедурата да докажат ликвиден оборотен ресурс за финансиране на дейностите по поръчката на стойност минимум 6 000 000 лв. Цитираното изискване отново е в противоречие с разпоредбата на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, доколкото не е съобразено със схемата за разплащане по договора, предложена от самия възложител. ЗОП предоставя възможност на възложителя да поставя условия към участниците, които биха му гарантирали в най-голяма степен качествено изпълнение на поръчката. В случая ликвидния оборотен финансов ресурс, с който следва да разполага участника гарантира възможността на изпълнителя да посреща краткосрочните си задължения и в този смисъл гарантира наличието на свободен финансов ресурс за изпълнението на дейностите, обект на поръчката. За да се постигне баланс спрямо изискванията на възложителя и възможностите на икономическите оператори, в чл. 25, ал.6 от ЗОП законодателят е въвел ограничение на правото на възложителя при определяне на икономическите показатели, които трябва да притежават участниците, а именно, че изискванията за икономическото и финансово състояние на участниците, които възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка. Както вече бе отбелязано прогнозната стойност на поръчката е в размер на 24 040 534, 52 лв. без ДДС, следователно изискуемият размер на ликвидния оборотен финансов ресурс е повече от четири пъти по-малък от стойността на поръчката и законосъобразно е посочен от възложителя с цел своевременното и качествено изпълнение на предмета на същата. Предвид гореизложеното, КЗК счита, че със залагането на изискването участниците да разполагат с ликвидния оборотен финансов ресурс в размер на не по-малко от 6 000 000 лв., участниците не се ограничават необосновано и в този смисъл не се нарушава чл. 25, ал. 5 от ЗОП. В конкретния случай възложителят е предвидил схеми на авансови и междинни плащания, но видно от посочените периоди на одобрение те са принципни и изпълнителят трябва да разполага с налични средства, за да не спира работата по обекта. (Решение № АКТ-298-26.03.2013)

С Решение от 14.07.2011г., на основание чл. 73 от ЗОП е обявил класирането и участника избран за изпълнител - ДЗЗД „Интер”. Това решение на изпълнителния директор на„Мини Марица-Изток“ ЕАД е потвърдено от КЗК и ВАС, в резултат на което са предприети стъпки към сключване на договор с ДЗЗД „Интер”, като същият е поканен в срок до 30.05.2012г. да представи изискуемите документи. С писмо ДЗЗД „Интер“ е представил документи, съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като между тях са: 1. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за „Инмат” ООД и 2. Удостоверение за липса на задължения, издадено на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, за „Холдинг Тера Груп” АД. И двете удостоверения са издадени от НАП, Териториална дирекция - Пловдив. След постъпили сигнали пред възложителя, същият е извършил проверка като е отправил запитване до НАП - ТД Пловдив. Полученият отговор, гласи че няма издавани  такива удостоверения. В резултат на гореустановеното, възложителят постановява Решение от 12.07.2012г., с което прекратява процедурата на договаряне с обявление. Визираното решение е отменено с Решение № 16594/28.12.2012г. на ВАС и преписката е върната на възложителя за продължаване на процедурата съобразно изложените в решението мотиви. Въз основа на решението на ВАС, изпълнителният директор на „Мини Марица – Изток“ ЕАД е постановил ново Решение от 17.01.2013г., с което обявява, че ще сключи договор с участника класиран на второ място. В спорното решение като мотиви за сключване на договор с участника класиран на второ място е посочено, че ДЗЗД „Интер“ (участника класиран на първо място) е представил исканите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП. В решението е направен извода, че доколкото пред възложителя са представени неистински документи, договор с участника спечелил обявената процедура не следва да се сключва на основание чл. 42, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Текстът на цитираната норма (чл. 42, ал. 1, т. 2) гласи, че договор за обществена поръчка не се сключва с участника, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП (съгласно  приложимата редакция от ДВ, бр. 73 от 2011 г.). Следователно изводът, че са представени неистински документи пред възложителя, отразен в спорното решение, е верен и съответства на установените факти по преписката. При установяване на цитираните по-горе обстоятелства, ЗОП не вменява задължение на възложителя да иска нови удостоверения или потвърждаване истинността на самите представени документи от съответния участник. Още повече, че вече представените от участника удостоверения са проверени за истинността на посочените в тях обстоятелства чрез компетентния за това орган - НАП. Предвид това доводът на жалбоподателя, че е трябвало на ДЗЗД „Интер“ да се укаже, кои конкретно документи са неистински и да се изиска потвърждения на същите, или представяне на нови е необосновано и неоснователно. Доколкото за представените удостоверения е установено, че не са издадени от посочения в тях издател и компетентен за това орган, то следва да се приеме, че обстоятелствата които удостоверяват не са потвърдени и доказани. При непредставяне на необходим по закона документ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП, за възложителя се поражда задължение, или да прекрати процедурата, или да сключи договор с участника, класиран на второ място, като следва да изложи мотиви за избора на една от двете възможности. В разглеждания случай, възложителят е изпълнил вменените му по закон задължения и е изискал участникът ДЗЗД „Интер“ да представи определени документи, измежду които са удостоверения за липса на задължения, издадени от НАП. Такива обаче за партньорите в обединението се установи, че не са издадени от компетентния органи, т.е. липсват. Предвид това неизпълнение, според КЗК, обосновано и законосъобразно възложителят е предприел действия за издаване на процесното решение, с което обявява сключването на договор с участника класиран на второ място. (Решение № АКТ-297-26.03.2013)

КЗК счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че е налице заобикаляне на закона, доколкото поръчката е обявена с обект доставка на топлинна енергия. Жалбоподателят счита, че възложителят прикрива друга поръчка и избягва обявяване на процедура за обществена поръчка за инженеринг. Предметът на обществената поръчка, поместен в решението за откриване на процедурата е „Доставка на гориво природен газ до котелни инсталации...”. Видно от „Технически спецификации и изисквания”, част от документацията, във всеки от обектите, които следва да се отопляват е налична отоплителна инсталация. Никъде в документацията за обществената поръчка не е предвидено „инженеринг на система за производство на топлинна енергия”. Предметът и дейностите, обявени от възложителя като предмет са съобразени със задълженията на доставчика, заложени от законодателя в глава ХХІІ „Газоснабдяване” на ЗЕ. Разглежданата процедура не обхваща дейностите, описани от жалбоподателя, като за осъществяването им възложителят има възможност да обяви друга обществена поръчка със съответния предмет. (Решение № АКТ-296-26.03.2013)

Видно от писмените материали по преписката, цитираното искане за разяснение от жалбоподателя е изпратено на 29.01.2013г., а в отговор на 04.02.2013г. възложителят е изпратил писмо с разясненията поискани от жалбоподателя. Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП лицата могат да поискат писмено разяснение по документацията за участие до изтичането на срока на нейното закупуване или получаване, като възложителят изпраща разясненията в 4 - дневен срок от постъпването на искането. Следователно визираното разяснение от възложителя е изпратено в законоопределения 4 - дневен срок, тъй като съгласно приложимата разпоредба на чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от ГПК, срокът който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ този, от който да тече срокът, и изтича в края на последния ден, а когато последният ден е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. В конкретния случай срокът за изпращане на разяснението е изтекъл на 02.02.2013г., който е неприсъствен, а разяснението е изпратено в първия присъствен ден 04.02.2013г., следователно твърдението на жалбоподателя, че възложителят не е изпълнил задължението си да предостави отговор в законоопределения срок е неоснователно. (Решение № АКТ-283-21.03.2013)

На следващо място следва да се посочи, че комисията е спазила определената в закона последователност при отваряне на ценовите оферти. Съгласно разпоредбата чл. 69а ЗОП комисията отваря ценовите оферти за първи път на публично заседание, на което следва да бъдат поканени всички участници, доколкото отстраняването от участие в процедурата се извършва на по-късен етап, с решението на възложителя, издадено на основание чл. 73 ЗОП. На това публично заседание комисията има задължение само да оповести предлаганите цени. Проверката, която установява съответствие на ценовото предложение с изискванията на възложителя, както и оценката на офертите по същество се извършват от комисията на закрито заседание. Поради изложеното по-горе не може да се сподели становището на жалбоподателя, че с факта на оповестяването на направените от „Хроно” ООД ценови предложения по обособени позиции № 13, 14, 15 и 19 на проведеното на 16.01.2013г. публично заседание, те се считат за валидно направени и съответно трябва да участват при определяне на комплексната оценка, както и че преразглеждането на ценовите предложения на закрито заседание, след тяхното публично оповестяване, е нарушение на комисията, с което тя превишава правомощията си. Посоченият извод на жалбоподателя не намира опора в чл. 69а и следващи от ЗОП. Оповестяването на ценовите оферти не може да санира невалидно направено ценово предложение. Също следва да се има предвид, че до оценка следва да се допускат само оферти, чието съответствие с изискванията на възложителя е налице, какъвто не е настоящият случай. В този смисъл не може да се сподели и твърдението на жалбоподателя, че формалното му отстраняване от участие е довело до определяне на изпълнител на обществената поръчка, който предлага значително по-високи цени за преобладаваща част от продуктите, въпреки че оферира едни и същи продукти за диагностика с тези, предложени от жалбоподателя. (Решение № АКТ-264-21.03.2013)

Действително в Протокол № 3/18.01.2013г. от работата на комисията, същата на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП е изискала от участника ДЗЗД „Дабъл График”, да представи копия на описаните договори, свързани с изработка на сайт и дизайн и печат на рекламни материали, а не и да представи други документи като например фактури. КЗК счита, че комисията е била непрецизна в указанията към участника, предвид че съгласно т. 2 от раздел III.2.3. „Технически възможности” от обявлението, когато по обективни причини участникът не може да представи искания от възложителя договор, той може да докаже техническите си възможности с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ, т.е. е следвало да даде възможност да се представят и други документи. Следователно ДЗЗД „Дабъл График” не е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 68, ал. 9 от ЗОП, второ изречение, която гласи, че участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията, като е представил освен договори и фактури, тъй като сумите по голяма част от изпълнените от обединението услуги, сходни с предмета на поръчката, са на ниска стойност и най-вероятно за същите не са сключвани договори, а единствено са издадени фактури, с които се доказва вида на услугата и нейната стойност. Същевременно с приемането на представените от участника документи от комисията на възложителя е саниран порокът в нейните действия на етапа от процедурата, касаещ проверката за съответствие на участниците с критериите за подбор. (Решение № АКТ-277-21.03.2013)

При преглед на техническото предложение на участника се установи, че действително за гореописаното оборудване в офертата на жалбоподателя не са налице снимки, каталожни данни и технически характеристики, които съставлява задължителна част от техническата оферта съобразно раздел VI.3 от обявлението за обществена поръчка и документацията за участие. Участникът не е представил снимков материал, каталожни данни и технически характеристики за нито един мултифункционален фитнес уред съгласно спецификацията, нито за комбинирано детско съоръжение за деца от 1 до 6 години, състоящо се от 3 подхода тип стъпала, 2 подхода от типа за катерене, 2 пързалки, въжен мост, дъски с тематични игри и пъзел съгласно спецификацията. Снимки, каталожни данни и технически характеристики не са представени и за съоръжението за футболно игрище, а само за настилката на въпросното. КЗК счита, че неспазването на изрично заложеното изискване относно съдържанието на техническото предложение и по-конкретно липсата на предложение за всички съоръжения, включени в техническата спецификация, при всички случаи води до непълнота на последното по смисъла на чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП и е абсолютно основание за отстраняване на участника от процедурата. Несъстоятелно и в противоречие с материалния закон е възражението на жалбоподателя, че комисията е следвало да упражни правото, разписано в чл. 68, ал.11, буква „б“ от ЗОП и да изиска представянето на липсващите материали. Цитираната норма е диспозитивна и регламентира изискването на допълнителни доказателства за документи, които се съдържат в плик № 2. В настоящият случай участникът не е представил всички изискани документи, а именно: снимки, каталожни данни, технически характеристики на заложените в документацията детски и спортни съоръжения. Непълнотата на техническото предложение е за сметка на участника, като същата не може да бъде отстранена чрез искане на разяснения на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „а” от ЗОП, каквато претенция има жалбоподателя. Изискване на липсващите документи от страна на комисията е недопустимо, тъй като би довело до промяна на техническото предложение на участника, което е в разрез с разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. б от ЗОП. (Решение № АКТ-274-21.03.2013)

КЗК намира за основателно възражението, че жалбоподателят незаконосъобразно е отстранен от участие в процедурата. За да постанови горното, оценъчната комисия незаконосъобразно е приела, че извън Плик № 3 „се намират” 1 бр. копие и 1 бр. оригинал на предлаганата цена. От изложеното във фактическата част на настоящото решение се установява, че на първото проведено публично заседание, обективирано в протокол №1, помощният на възложителя орган е отворил офертите по реда на тяхното постъпване и последователно е извършил действията по чл. 68, ал.4 и 5 от ЗОП. В протокола не фигурира текст, от който да е видно, че при отваряне на плика, в който се е намирала офертата на жалбоподателя, са открити незапечатани и отделно от плик №3 документи, представляващи „незапечатани 1 бр. оригинал и 1 бр. копие на ценова оферта“. От горното може да се заключи, че доколкото на първото заседание по отваряне на предложенията на участниците и обявяване съдържанието на плик № 1 от офертите им не е констатирано твърдяното нарушение, то в общия плик, в който са поставени пликове с номера 1, 2 и 3 от офертата на жалбоподателя, не са установени други документи, в това число незапечатани оригинал и копие на ценово предложение. Напротив, протоколирано е, че офертата на участника „Руен Холдинг” АД съдържа три отделни запечатани плика, а именно: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, без да са описани други документи, извън отразените три запечатани плика. След извършване на горните действия комисията е констатирала, че плик № 1 и плик № 2 съдържат три отделни запечатани плика, ясно надписани: Оригинал и два броя копие, а плик № 3 е представен в един брой запечатан плик, който не е отварян, а единствено е подписан от трима членове на комисията и един представител на участниците. Съгласно протокол № 1 оценъчната комисия е извършила действия по оповестяване на документите, съдържащи се в плик № 1 с надпис „Документи за подбор” от офертата на „Руен Холдинг” АД. Отново в протокола не е налице отбелязване, че в същия плик фигурират гореописаните документи от плик № 3, от което следва изводът, че и в плик № 1 от офертата на жалбоподателя не са били поставени незапечатани оригинал и копие от ценовото предложение на участника. Горното се подкрепя и от представеното от възложителя заверено копие от офертата на „Руен Холдинг” АД. Плик № 2 също е отворен на гореописаното първо публично заседание в съответствие с разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от ЗОП, като най-малко трима от членовете на комисията са подписали съдържащите се в него документи, както и един представител от присъстващите участници е подписал документите в плик № 2. Доколкото в протокола не се съдържа информация при извършване на горните действия от страна на присъстващите участници и от страна членовете на комисията да са открити документи, представляващи незапечатани 1 бр. копие и 1 бр. оригинал на ценова оферта, то може обосновано да се приеме, че и в плик № 2 от офертата на „Руен Холдинг” АД не са открити документи, обосноваващи отстраняването от участие на участника на основание чл. 69, ал.1, т.4 от ЗОП с мотива, че е „представен оригинал и копие от предлагана цена, извън плик № 3”.(Решение № АКТ-273-21.03.2013)

ЗОП не забранява дефинирането на показатели за оценка, които нямат точен математически или друг стойностен израз, но в този случай гаранция за избягване на непрозрачно и субективно оценяване е излагането на мотиви от страна на оценителната комисия. Във връзка с това следва да се съобрази и обстоятелството, че гаранция за избягване на субективно оценяване е и правилото на чл. 34 ЗОП, според което в състава на помощния орган се включват членове, притежаващи опит и квалификация по предмета на поръчката, именно за да могат да извършат точно оценяване. На следващо място следва да се посочи, че възложителят не е допуснал нарушение на правилата на ЗОП като е разпределил 70% тежестта на показателя ТО и 30% тежест на показателя ФО в комплексната оценка. Възложителят е свободен да одобрява методика по свой избор и има право да предпочете оферта с по-високо финансово изражение за сметка на по-добро качество на изпълнение. Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 10 ЗОП, когато избраният критерий е икономически най-изгодната оферта, възложителят е длъжен да определи показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценка по всеки показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително определени граници. Когато по обективни причини е невъзможно да бъде посочена относителната тежест за всеки показател, възложителят ги подрежда по низходящ ред. От цитирания текст става ясно, че възложителят определя тези показатели и тяхната относителна тежест, но няма законови ограничения как точно да разпредели относителната тежест между показателите.
В жалбата се съдържа и искане КЗК да провери обжалвания административен акт за законосъобразност на всички основание, посочени в чл. 146 АПК, като не се ограничава само с изложеното в жалбата. Следва да се има предвид, че КЗК дължи произнасяне само по заявените в жалба доводи на основание чл. 122а, ал. 1 ЗОП (в сила от 02.05.2012г.). Съгласно цитираната норма проучването се извършва по обстоятелствата, изложени в жалбата, подадена в срока, посочен в чл. 120, ал. 5 и 7 от ЗОП. Следователно законът не предвижда извършването нито на служебна проверка за законосъобразност от органа по преразглеждане върху целия обжалван административен акт, нито цялостна проверка, извършвана на базата на бланкетни твърдения на жалбоподателя, които не се подкрепени с конкретни доводи и доказателства, представени пред КЗК в законоустановените срокове за това. (Решение № АКТ-334-03.04.2013)

Няма коментари:

Публикуване на коментар