Архив на блога

неделя, 14 юли 2013 г.

Информационен бюлетин в областта на конкуренцията № 21. Практика на КЗК

Установена злоупотреба с господстващо положение от страна на „В и К - Видин” ЕООД
КЗК е разгледала искане от „Витрейд” ООД, съдържащо твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК от страна на „В и К - Видин” ЕООД. В оплакването се твърди, че „В и К - Видин” ЕООД, използвайки монополното си положение на територията на гр. Видин, нарушава чл. 21 от ЗЗК, като отказва да предостави на дружеството В и К услуги за конкретна сграда (мебелна къща), чрез което възпрепятства извършваната от дружеството стопанска дейност, а също така създава условия за лишаване на дружеството от правото му на собственост върху сградата.
„Витрейд” ООД посочва, че предприетите от дружеството действия за присъединяване като потребител на В и К услуги за посочената сграда са последица от преустановяване на водоснабдяването в сградата, поради незаплащане от предишния ползвател на сградата - дружеството „Нова Деница“ АД, на дължими суми за ползване на вода.
След извършено проучване КЗК е връчила на „В и К - Видин” ЕООД Определение на КЗК № 247/13.03.2013г., с което са предявени твърдения за извършено нарушение. Дружеството не е оспорило установените от КЗК факти по преписката, но е възразило срещу тълкуването на тези факти и направените от Комисията правни изводи относно наличието на нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК.
С окончателното си Решение № 843/11.07.2013г. КЗК установява следното: 
Фактическият отказ от страна на „В и К - Видин” ЕООД е реализиран чрез писмо от 11.12.2006г. във връзка с подаденото от „Витрейд” ООД заявление за присъединяване. През част от процесния период е бил в сила Законът за защита на конкуренцията (отм.)[1] който е отменен с новия Закон за защита на конкуренцията[2] в сила от 02.12.2008г. Доколкото поведението на ответното дружество е започнало при действието на отменения ЗЗК, но е продължило и при действието на действащия ЗЗК, в конкретния случай е налице хипотезата на продължавано нарушение (по смисъла на § 8 от ПЗР на новия ЗЗК), което предполага оценката на поведението на ответното дружество да бъде направена с оглед приложат материалноправните разпоредби на действащия ЗЗК.
След първоначалния отказ да присъедини дружеството като потребител на В и К услуги за посочената сграда, между двете страни се развива допълнителна кореспонденция, в рамките на която „В и К - Видин” ЕООД потвърждава своя отказ. Първоначалната причина за това е била свързани с непризнаване на правото на собственост на „Витрейд” ООД върху сградата, но след представяне на съответните документи, отказът се основава на съображения, свързани с наличието на отстъпено вещно право на ползване върху сградата в полза на „Нова Деница“ АД. След приетото от ДКЕВР Решение № Ж - 110 от 2012г., с което на „В и К - Видин” ЕООД са дадени задължителни указания да възстанови подаването на вода в сграда „търговска /мебелна/ къща“, дружеството продължава да отказва мълчаливо и дори отказва да приеме представяните от молителя заявления за промяна на името на партидата на обекта.
В тази връзка от обективна страна поведението на „В и К - Видин” ЕООД може да бъде отнесено към посоченото в чл. 21, т. 5 от ЗЗК поведение, изразяващо се в необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.
Анализът на тази забрана, налага също така да се установи дали направеният отказ е обоснован. Според КЗК твърдението на „В и К - Видин” ЕООД, че има законно право да откаже подаването на вода за обекта, тъй като носителят на вещното право на ползване върху сградата - „Нова Деница“ АД не е изпълнил задължението си за ползвани В и К услуги, поради което искането на свързаното с него дружество „Витрейд” ООД има за цел косвено да предотврати заплащането на натрупаните от „Нова Деница“ АД задължения, е неоснователно.
Сочените от „В и К - Видин” ЕООД основания за направения отказ произтичат от разпоредбите на ЗРВКУ[3], Наредба № 4 от 2004г. и одобрените от ДКЕВР Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „В и К - Видин” ЕООД. Съгласно §1, ал. 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗРВКУ и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 от 2004г. потребители на В и К услуги могат да бъдат както собствениците, така и ползвателите, включително лицата, на които е учредено вещно право на строеж или право на ползване. Аналогично е и съдържанието на разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от „В и К“ ЕООД, гр. Видин.
Преценката относно наличието на такива задължения е поставена от законодателя в компетентността на ДКЕВР, която с Решение № Ж - 110 от 23.04.2012г. е посочила, че мотивите на „В и К - Видин” ЕООД не могат да бъдат приети за основателни. ДКЕВР констатира, че „Витрейд“ ООД е собственик на сграда (търговска /мебелна/ къща), поради което попада в обхвата на дефиницията за „потребител“, поради което  В и К операторът не следва да отказва подаването на вода към сградата. Посочено е също така, че бившият ползвател - длъжник „Нова Деница“ АД е заплатил своето задължение на основание издаден от РСС изпълнителен лист от 30.06.2006 г. На базата на тези констатации КЗК е заключила, че поведението на „В и К - Видин” ЕООД е в противоречие с определените в секторното законодателство задължения, поради което следва да се разглежда като необосновано.
В допълнение КЗК подчертава, че поведението на „В и К - Видин” ЕООД се дължи отчасти и на бездействието му във връзка със събиране на пълния размер на вземанията му от бившия длъжник. Въз основа на издадения в негова полза изпълнителен лист В и К операторът получава през 2009 част от главницата по дължимата сума, след което повече от три години не предприема никакви действия за събиране на останалата част от своето вземане. Чрез своето бездействие „В и К - Видин” ЕООД  е създало условия за по-нататъшно увеличение на просрочените към него задължения, косвено прехвърляйки своята претенция към „Витрейд“ ООД.  По този начин „В и К Видин” ЕООД е извлякло ползи под формата на лихви за просрочени задължения, които не би могло да постигне, при наличието на други доставчици на В и К услуги на територията на гр. Видин. В практиката на КЗК поведението на предприятия с господстващо положение, чрез което те търсят начини да получат плащане на чужди задължения от други лица, зависими от доставяните от тях услуги, се разглежда като злоупотреба с господстващо положени[4].
В заключение КЗК е приела, че отказът на „В и К - Видин” ЕООД да присъедини „Витрейд“ ООД като потребител на В и К услуги, въз основа на посочените обстоятелства, съставлява злоупотреба с господстващо положение по смисъла на чл. 21, т. 5 от ЗЗК, доколкото е налице поведение, изразяващо се в необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност. Наложената санкция  в размер на 211 715 лева и е разпоредено прекратяване на нарушението.
КЗК наложи санкция на „МобилТел” ЕАД за извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК
Производството е образувано по искане на „ТВ Клуб 2000” (НСМСКО), с което се твърди, че при предлагане и рекламиране на пакети „Повече за теб”, „МобилТел” ЕАД осъществява нарушение на чл. 33, ал. 1 от ЗЗК, тъй като посланията на дружеството съдържат елементи със заблуждаващ характер.
Проучването е обхванало трите варианта на пакетното предложение „Повече за теб”, като всеки вариант включва по три електронни съобщителни услуги - достъп до Интернет, цифрова телевизия и мобилна телефонна услуга, както и едно избрано от потребителя устройство (преносим компютър, телевизионен приемник или телефонен апарат).
Рекламното послание гласи следното: „Искаш повече и го имаш. С пакет „Повече за теб” получаваш всичко – тарифен план с до 1000 минути към всички мрежи в страната и чужбина, Светкавичен интернет за дома до 100 Mbps и Цифрова телевизия от Мтел с до 160 канала, заедно с устройство по твой избор”.
КЗК е проучила дали процесните пакети са предлагани с „промоционални” абонаментни такси и дали абонаментната такса е по-ниска от сбора на абонаментните такси при ползване на трите услуги в същия период, но отделно, извън пакетите и при сключване на договори с посочената продължителност. При съпоставка на цените в периода на промоцията се установява, че пакетната цена на всеки от промоционалните варианти (Икономичен, Стандартен и Разширен) е значително по-ниска от общата сума на абонаментните такси при самостоятелно закупуване на цитираните услуги. При това положение е прието, че пакетните предложения „Повече за теб” са с промоционален характер.
Установено е също, че рекламираните параметри на услуги, по всеки от промоционалните варианти на пакетни предложения, са коректно възпроизведени в съпътстващата договорите документация, което обосновава извода, че клиентите са не са били заблудени по отношение на тях.
Безспорно е установено, че обещаваните към пакетите „устройства” в действителност са били налични в магазинната мрежа на „МобилТел” ЕАД, в достатъчни за промоцията количества, както и че същите реално са предоставяне на клиентите. Поради това е изведен извод, че рекламата не съдържа елементи със заблуждаващ характер, тъй като не може да подведе лицата, до които достига и поради това не е извършено нарушение на чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК

От друга страна обаче „ТВ Клуб 2000” (НСМСКО) твърди, че предоставяните от „Мобилтел” ЕАД безплатни устройства представляват нерегламентирана от закона добавка, като това поведение води до съществено увреждане на конкурентната среда.
Разпоредбата на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК забранява предлагането или даването на добавка към продаваната стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга. Забраната цели да избегне такова въздействие върху потребителското търсене, което да отклони потребителите от един продукт към друг не заради качествата му, а поради възможността да се получи заедно с тях нещо безплатно или на привидна цена.
Даването на добавки по принцип е обичайна практика в търговския оборот и един от основните методи за реклама, поради което, законодателят изчерпателно е посочил изключения от забраната на чл. 36, ал. 2. Според тях не представлява нарушение даването или предлагането на:
- рекламни предмети с незначителна стойност и с ясно посочване на рекламиращото предприятие;
- предмети или услуги, които според търговската практика са принадлежност към продаваната стока или извършваната услуга;
- стоки или услуги като отбив при продажба в по- големи количества.

КЗК е установила, че във фактурит, издавани от „МобилТел” ЕАД не се отразени плащания за съответното устройство.  В същото време безвъзмездното ползване на предоставяното устройство е заявено изрично в писмените договори, сключвани със съответния потребител. Поради това КЗК е заключила, че устройствата се предоставят безплатно на клиентите, като връщане на същите е предвидено единствено в хипотезата на предсрочно прекратяване на договора.  
Устройствата, предлагани под формата на „подарък” от „МобилТел” ЕАД не попадат в кръга на изрично посочените от нормата изключения. Те не представляват рекламни предмети с незначителна стойност и с ясно посочване на рекламиращото предприятие. Под „рекламен предмет” се разбира всякакви вещи, върху които с рекламна цел може да бъде възпроизведено наименованието на търговеца, неговата марка или лого. Освен това предлаганите като добавка рекламни предмети не трябва да са от такъв вид, характер или цена, които биха повлияли върху избора на потребителите и би ги накарало да закупят основната стока или услуга единствено заради получаването на предлаганата добавка. Предоставяните от „МобилТел” ЕАД телефони, телевизори и преносими компютри са стоки със самостоятелна употреба, не са брандирани с име или лого на дружеството и са на стойност повече от 10 % от стойността на услугата.
Предлаганите устройства не представляват и принадлежност към предлаганите основни услуги, а имат напълно самостоятелно приложение, което може да бъде осъществено, както едновременно с някоя от предоставяните от ответното дружество услуга, така и извън нея.
Предоставянето на устройствата не попада и в обсега на третото изключение, при което се предоставят стоки, като отбив при продажба в по-големи количества. Това е така, защото даваните като отбив допълнителни стоки или услуги трябва да са идентични на основните стоки или услуги, закупени в по-големи количества, а не да са от различно естество, което да създава на практика възможност от увреждане интересите на конкурентите.
В заключение КЗК е приела, че организираната от „Мобилтел” ЕАД кампания е изключително атрактивна предвид различните по вид безплатни добавки, които могат да се получат, възможността за избор съобразно потребностите на абоната и не на последно място тяхната висока пазарна стойност. Според КЗК именно в това се крие антиконкурентния ефект на кампанията – не се разгръща конкуренция чрез собствените параметри или условия на предоставяне на услугата (независимо дали свързани с качество,
количество, иновативност, разнообразие, достъпност, облекчени условия за потребителите или друго, като например чрез предлагането на много програми с HD качество, много минути или нисък абонамент), а вниманието на потребителя се привлича чрез даването на добавки и подаръци. Според Комисията по този начин може да се стигне до положение, в което потребителят може изобщо да не се нуждае от услугите, включени в пакета, или да се нуждае само от някои от тях, или да клони в избора си според съществените им параметри към друг доставчик, но да реши да ги закупи именно от „Мобилтел” ЕАД единствено, за да се снабди с добавения продукт. Предвид изложеното, Комисията счита, че от страна на „Мобилтел” ЕАД е осъществен състава на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК.
Наложената санкция е в размер на 440 049 лева, което се равнява на 0,05% от размера на нетните приходи от продажби на дружеството за 2012г.

2. Европейска комисия

Внезапна проверка в офисите на европейски доставчици на Интернет свързаност
ЕК потвърди, че на 09 юли 2013г., длъжностни лица са провели внезапни проверки в офисите на няколко телекомуникационни компании, осъществяващи предоставяне на Интернет свързаност в различни държави-членки. ЕК е загрижена, че въпросните компании може да са нарушили антитръстовите правила на ЕС, които забраняват злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от ДФЕС). По време на претърсванията служителите на ЕК са били придружавани и подпомагани от колегите си от съответните национални органи по конкуренция.
Доставчиците и потребителите на Интернет осъществяват връзка помежду си чрез комбинация от услуги на едро за покриване на всички възможни Интернет дестинации. Интернет свързаността позволява на участниците на пазара (напр. доставчици на съдържание) да получат достъп до Интернет пространството, така че да са в състояние да предоставят своите услуги или продукти на дребно. Тази услуга е от решаващо значение за функционирането на Интернет и за способността на крайните потребители да достигнат до Интернет съдържание с необходимото качество на услугата, независимо от местонахождението на доставчика.
В съобщението на ЕК не се споменава кои дружества са били претърсени, но офисите на Orange SA във Франция и Deutsche Telekom AG в Германия са потвърдили, че са разследвани от ЕК за предполагаеми нарушения на европейските антитръстови разпоредби. Испанската Telefonica SA също съобщава, че е била посетена от служители на ЕК, но компанията все още отказва да коментира подробности.
Базираната във Франция Orange посочва в съобщението си, че ще сътрудничи напълно на ЕК и че на този етап компанията не е обвинена в извършване на конкретни нарушения. Deutsche Telekom обяви, че е изненадана от разследването на ЕК, тъй като всички предишни твърдения срещу нея за извършени нарушения са се оказали неоснователни. От компанията посочват, че Deutsche Telekom се сблъсква с жестока конкуренция на световния пазар за Интернет трафик, както и че този пазар е доминиран от големи доставчици, базирани в САЩ, което означава, че компанията „не е правилната мишена“ на подобни разследвания.

ЕК ще преразгледа Известието си относно споразуменията с незначителен ефект ("De Minimis" Notice)

Европейската комисия обяви, че очаква коментари по предложението й за преразглеждане на издаденото от нея Известие De Minimis за оценка на споразуменията с незначителен ефект, които не попадат в обхвата на общата забрана за антиконкурентни споразумения, съгласно конкурентното право на ЕС (чл. 101 от ДФЕС). Предложението има за цел актуализиране на настоящото Известие като взема предвид последните развития в съдебната практика на Съда на Европейските общности (СЕО).
Член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) забранява споразумения, които са насочени към или водят до значителни ограничения на конкуренцията. Действащото в момента Известие De Minimis е прието през 2001г. и съдържа прагове за пазарен дял, под които ЕК счита, че не е налице сериозно ограничаване на конкуренцията (вж. IP/02/13). Известието създава сигурност за предприятията, чиито пазарни дялове не превишават 10% при хоризонтални споразумения или 15% при вертикални споразумения. В същото време в Известието се споменава, че ако едно споразумение съдържа много съществено ограничение за конкуренция (hardcore restriction), то не може да се ползва от облекчения режим  De Minimis.
Настоящото предложение за преразглеждане на Известието има за цел да приведе документ в съответствие и с други наскоро преразгледани правила за конкуренция, по-специално тези за вертикалните и хоризонталните условия за групово освобождаване (вж. IP/10/445, MEMO/10/138, IP/10/1702, MEMO/10/676) и с решението на СЕО от месец декември 2012г. (дело C-226/11 Expedia) по преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation.
Запитването на френския съд по казуса Expedia повдигна въпроса за това дали чл. 101, параграф 1 ДФЕС и член 3, параграф 2 от Регламент № 1/2003 трябва да се тълкуват в смисъл, че те не допускат национален орган за защита на конкуренцията да приложи чл. 101, параграф 1 ДФЕС по отношение на споразумение между предприятия, което може да засегне търговията между държави членки, но което не достига определените от Комисията прагове в нейното Известие de minimis. В Решението Expedia СЕО посочва, че ограниченията с антиконкурентна цел представляват, по своята същност, значително ограничаване на конкуренцията.

Коментари могат да се подават до 03 октомври 2013г., след което Комисията ще изготви ново Известие през 2014 година. Документите, свързани с обсъждането, могат да бъдат намерени тука коментарите могат да бъдат изпращани на адрес: comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu, като изрично бъде посочен референтния номер в кореспонденцията: HT. 2901[1] Обн. ДВ., бр. 52 от 8 май 1998г., отм. ДВ, бр.102 от 28.11.2008г.
[2] Обн. ДВ., бр. 102 от 28 Ноември 2008г.
[3] Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
[4] В този смисъл са и Решение на КЗК № 333/2010; Решение на КЗК № 258/2010 г. и Решение на КЗК № 350/2011.

Няма коментари:

Публикуване на коментар