Архив на блога

неделя, 4 август 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част XLVІЩо се отнася до факта, че в протоколите на оценителната комисия липсва описание на резервните членове, КЗК намира, че съгласно чл. 34, ал.1 от ЗОП ясно е формулирано, че възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В изпълнение на горното кметът на община Аксаково е издал Заповед, с която са назначени председател, 6 лица, постоянни членове на комисията и 5 резервни. Действително в протоколите от дейността на комисията липсва упоменаване на резервните членове на същата, но това не е нарушение на правилата на ЗОП, тъй като съгл. чл.72, ал.1 от ЗОП протоколът за разглеждането, оценяването и класирането на офертите трябва да съдържа състава на комисията, който е заседавал. Предвид факта, че резервни членове не са присъствали на нито едно от заседанията на оценителната комисия, КЗК приема, че би било неправилно в протоколите от дейността на комисията да се изброяват резервните членове, поради което изложеният от жалбоподателя довод е неоснователен. (Решение № 621 от 30.05.2013г.)

Възражението на жалбоподателя, че поръчката следва да се обособи на две отделни позиции - доставка и строителство, КЗК счита за неоснователно и необосновано по следните съображения: Процедурите за възлагане на обществена поръчка, уредени в ЗОП, са способ за задоволяване на потребностите на възложителите с предмет строителство, услуга или доставка на стоки, с цел ефективно разходване на бюджетни и извънбюджетни средства. В настоящия случай, видно от Раздел ІІ.1.2. Вид на поръчката обектът на поръчката е „строителство“, а предметът на процедурата включва доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на гр. Троян като предвиденото изграждане на отделни компоненти от ВиК мрежата на града е в рамките на проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян“, с оглед изпълнението на основните цели на Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Тоест касае се за обществена поръчка, която обхваща много на брой и различни по вид строително-монтажни работи, които са детайлно описани в техническите спецификации и в количествено-стойностните сметки, неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура. При прочит на документацията се установява, че възложителят е предвидил доставка единствено и само на строителни продукти /части/, които ще бъдат необходими за изпълнение на заложените СМР, което не противоречи на разпоредбите на ЗОП. Напротив, материалите, необходими за изпълнение на строителството са неразделна част от него и не могат да се обособяват в отделна позиция или поръчка, т. е. при определяне стойността на договор за строителство се включват всички доставки или услуги, които са необходими за неговото изпълнение. Този извод следва и от определението за „Техническа спецификация за строителство“ - §1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, а именно: „съвкупност от технически предписания, посочени в документацията за участие, които определят изискванията към характеристики на материалите и стоките по такъв начин, че да отговарят на предвидената от възложителя употреба. Тези характеристики трябва да включват ниво на изпълнение съгласно изискванията за опазване на околната среда, проектиране, което да отговаря на всички изисквания, включително достъп за лица с увреждания, и оценка на съответствието, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетиране. Те трябва да включват и правила за проектиране, изпитване, строителен надзор и условия за приемане на строителни работи и методи или технологии на строителство, и всички други технически условия, които възложителят е в състояние да предпише по силата на закон или на подзаконови нормативни актове по отношение на завършен строеж и материалите или частите, включени в него“. В настоящия случай, за възложителя не само не са налице предпоставки, налагащи разделянето на поръчката на обособени позиции, а противното би затруднило както възлагането, така и извършването на текущ и последващ контрол при изпълнението на договора в последствие и е технически и икономически неоправдано. Както бе посочено по-горе, по отношение на обществени поръчки за строителство при определянето на прогнозната стойност се взема предвид както стойността на строителството, така и общата прогнозна стойност на доставките, необходими за изпълнение на строителството и предоставени от възлагащия орган на изпълнителя. Възложителят спори, че в документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка не е следвало да определя прогнозна стойност на доставката на тръби и фасонни части за тръби (посоченият в жалбата размер - 7 000 000 лв. – не фигурира в документацията). С оглед на гореизложеното, КЗК счита, че предметът на обявената обществена поръчка е правилно формулиран и възраженията на жалбоподателя, че въпросният е довел до неправилно и неточно посочване на минималните изисквания за участие в процедурата, които са формулирани в Раздел ІІІ.2.2.„Икономически и финансови възможности“ се явяват неоснователни. (Решение №  620 от 30.05.2013г.)

Не следва да се приема за правилен аргументът на жалбоподателя, че за да не се допуска субективизъм, неравнопоставеност и дискриминация на участниците, комисията е била длъжна да дефинира и/или опише в какво се състои разликата между техническите предложения, които получават различни оценки, тъй като не става ясно защо участник ДЗЗД „Русе Инфра" получава максималния брой точки и с какво неговото предложение за изпълнение на поръчката е по- различно от представеното от жалбоподателя. Видно от гореизложеното, в протокол 2 от работата на комисията по отношение оценка предложението на жалбоподателя ясно са посочени несъответствията в офертата на жалбоподателя, които са обосновали и по-ниския брой точки при правилно приложена методика за оценка. От описанието съдържанието на документите в плик 2 от участниците може да се заключи от къде следва разликата в оценките по технически показател между двамата участници в процедурата. (Решение № 619 от 30.05.2013г.)

В тази връзка следва да се посочи, че предложението на участника е с числово изражение и подлежи на оценяване съгласно Методиката, поради което за него потенциално е приложима разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП. Цитираната норма предвижда, че когато предложението е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В случая се установява, че другите двама участници са предложили цена за един обслужен (освободен от отпадъците) контейнер с обем 100 литра, включително дезинфекция минимум 2 пъти годишно, както следва: „КМД“ ЕООД – 6,2444 лв. за брой; „Мит и КО“ ЕООД – 6,40 лв./брой. Средната стойност представлява сбор от единичната цена от 6,2444 на „КМД“ ЕООД и 6,40 лв. за „Мит и Ко“ ЕООД, разделена на две, а именно 6,32 лв. средна стойност, която е по – благоприятна с повече от 20 на сто от цената на „Нео Титан“ ЕООД (1,83 лв.). Следователно паралелно с изискването на обосновка от „Мит и КО“ ЕООД за цена за извозване на един тон отпадък на един километър до съоръжение за третиране на битови отпадъци извън територията на община Брезово (Протокол № 4), комисията е била длъжна да приложи разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП и за „Нео Титан“ ЕООД и да изиска от участника писмена обосновка за формирането на разглежданата по – горе единична цена. В случая следва да се обърне внимание на обстоятелството, че анализите и изчисленията на възложителя в представеното от него становище пред КЗК се появяват за пръв път в този документ, като подобни доводи липсват в протоколите на помощния орган и решението на възложителя. Същите са неотносими към правния спор, тъй като представляват заключения базирани на нерегламентирано тълкуване и правила несъдържащи се в Документацията, а освен това възложителят обосновава средна стойност сравнявайки офертата на „Нео Титан“ единствено с тази на „КМД“ ЕООД, като не отчита факта, че чл. 70, ал. 1 от ЗОП предполага търсенето на средна стойност предложение с такова на „останалите оферти“, т. е. на повече от една оферта. Може да се направи заключението, че възложителят е нарушил императивната разпоредба на чл. 70, ал. 1 от ЗОП за участника „Нео Титан“ ЕООД, като същевременно е допуснал нарушение и на принципа на равнопоставеност на участниците в процедурата, тъй като цитираната правна норма е приложена правилно за друг участник в процедурата. Това налага отмяна на решението на възложителя и връщането на процедурата на етап разглеждане на ценовите предложение на участниците, с указания за изискване на писмена обосновка от „Нео Титан“ ЕООД и продължаване на процедурата съгласно разпоредбите на ЗОП. (Решение № 617 от 30.05.2013г.)

В документацията за участие е изискано участниците успешно да са изпълнили „минимум 2 (два) строителни обекта с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка (единият обект за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията, а вторият обект за изграждане на ПСОВ) през последните 5 години считано от датата за подаване на оферти в настоящата поръчка.“. Уточнено е, че „Доказването на изпълнението на горепосочените договори се извършва с представяне на конкретна препоръка, указваща доброто изпълнение. В тази препоръка се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено и в съответствие с нормативните изисквания. В случай, че участникът е обединение, изискването се отнася за участниците в обединението, с които то доказва изпълнението за критериите за подбор.“. КЗК намира, че доколкото текстът, установяващ изискванията към препоръките, съдържа уточнението „строителството“, същият е приложим само по отношение препоръките, представени към договорите за строителство, но не и към тези за услуги. В т. 5.3.1. и т. 5.3.2. от установените факти, са описани два договора. Първият договор е за „Пречиствателна станция за отпадни води със заустване в морето, гр. Балчик“, като към него е представена референция за „Балканстрой“ АД, в качеството му на партньор в Консорциум „Приморие, Хидроинженеринг и Балканстрой“, за добро изпълнение, съдържаща датата и мястото на строителството, както и че е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. В представената референция в разрез с изискванията на възложителя не е посочена стойност на договора. Това несъответствие обаче е отстранено от участника ДЗЗД „Ново Банско“, чрез прилагане на копие от договора, от който е видна стойността на същия. Вторият договор е с предмет „Реконструкция на улична водопроводна мрежа с. Долна Гарадешница, Община Кресна“, като за него е представена е референция за добро изпълнение, съдържаща датата и мястото на строителството, стойността на договора, както и че строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. С оглед описаното, КЗК намира, че изискването на възложителя е спазено и офертата на ДЗЗД „Ново Банско“ отговаря на предварително обявените условия. Възраженията на жалбоподателя в тази насока са неоснователни, тъй като ДЗЗД „Ново Банско“ е представило списък на договорите и към него е приложило препоръки за добро изпълнение, съдържащи минимално необходимите реквизити. (Решение № 615 от 30.05.2013г.)

Не може да бъде уважено твърдението на жалбоподателя, че в конкретния случай не е приложим ЗОП, тъй като договорите за доставка на топлинна енергия се сключват директно с доставчика на енергия. По силата на чл. 12, ал. 1, т. 4 от Закона обществените поръчки, законът не се прилага за договори за доставка на енергия или на горива за производство на енергия, сключвани от възложители по чл. 7, т. 5 или 6, извършващи дейност по чл. 7а. В конкретния случай, не е изпълнена хипотезата на цитираната норма и неоснователно жалбоподателят твърди, че ЗОП е неприложим към откритата с процесното решение процедура. Кметът на Район "Централен" – община Пловдив не е секторен възложител по смисъла на чл. 7, т. 5 или 6 и не се касае за такъв договор по смисъла на цитираната норма, защото процедурата е открита с решение на възложител чл. 7, т. 1 от ЗОП. Следователно, в случая не са налице изискванията на закона, визирани в чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗОП, поради което изключващата приложението на ЗОП разпоредба не е изпълнена. (Решение № 614 от 30.05.2013г.)

КЗК счита за основателни доводите на жалбоподателя, касаещи установеното от възложителя понятие за „сходна дейност”, както и доводите в частта им, отнасящи се до изискванията към един от членовете на изпълнителския екип, а именно – юристът, който следва да бъде предложен от участника. По отношение на първата група основания за уважаване на жалбата срещупроцесното решение за откриване, КЗК следва да разгледа дефиницията на понятието за „сходна дейност”, относимо към кръга на потенциалните участници в обществената поръчка. Дефиницията е заложена в обявлението и е относима както към минималните изисквания за икономически и финансови възможности, така и към минималните изисквания за технически възможности. Възложителят е определил, че „За услуги сходни с предмета на поръчката се приемат извършени услуги по разработване и внедряване на системи за управление на качеството съгласно международният стандарт ISO 9001 - системи за управление на качеството или негов еквивалент в лечебни заведения за болнична помощ със средна обща численост на персонала за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) не по-малко от 300 (триста) човека.” В дефиницията са поставени три елемента, които обуславят необосновано ограничение на конкуренцията и те са първо по отношение на израза „лечебни заведения за болнична помощ”, второ – относно израза „със средна обща численост на персонала за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) не по-малко от 300 човека” и трето – по отношение на дефиницията : „в лечебни заведения за болнична помощ със средна обща численост на персонала за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) не по-малко от 300 човека.” На първо място, неоснователно възложителят е ограничил понятието за сходни услуги само по отношение на услугите, извършвани към лечебни заведения за болнична помощ. По този начин се ограничава кръга на потенциалните участници, тъй като болничните заведения са само част от широкия кръг лечебни заведения, в които се извършва медицинска дейност и се предоставят както превантивни, така и същински лечебни услуги. В Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) са посочени видовете лечебни заведения, под формата на които е допустимо да се организира и извършва медицинска дейност в цялостния й спектър (превантивна, същинска и рехабилитационно-възстановителна). В чл. 2, ал. 1 от ЗЛЗ е посочено, че лечебни заведения по смисъла на този закон са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: 1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни; 2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; 3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; 4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания; 5. мерки за укрепване и опазване на здравето; 6. трансплантация на органи, тъкани и клетки. Горепосочената нормативно установена дефиниция намира приложение по отношение на изрично заложеното от законодателя положение – „Лечебните заведения са равнопоставени независимо от собствеността им” (чл. 4, ал. 2 от ЗЛЗ) и в рамките на настоящото производство КЗК счита, че възложителят допуска нарушение на принципите за забрана за допускане на дискриминация и лоялна конкуренция (чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП), тъй като ограничава потенциалните участници, изисквайки от тях да имат както съответния специфичен опит и оборот само относно „лечебни заведения за болнична помощ”. Допълнително тук може да се посочи и че съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗЛЗ лечебните заведения осъществяват дейността си при спазване на медицинските стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Медицинските стандарти се утвърждават с наредби на министъра на здравеопазването, а съгласно следващата разпоредба – ал. 2 от същия член на закона: „Лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране на информация. Горното налага извода, че законодателят не диференцира и не допуска различно положение на видовете лечебни заведения, а залага равнопоставеността им, употребявайки общия израз и понятие - „лечебни заведения”, посочени от законодателя в чл. 8-10 от ЗЛЗ. На второ място, необосновано ограничително е изискването и за това предходните съконтрагенти на потенциалните участници да са били с точно определен кадрови брой служители/персонал – „не по-малко от 300 (триста) човека”. Нито от събраните доказателства в настоящото производство, нито от становището на възложителя могат да се изведат обосновани аргументи защо възложителят се е спрял точно на цифрата „300” и защо следва да се приеме, че лечебно заведение с по-малък брой персонал, за което един потенциален участник е разработил и внедрил система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008 не следва да бъде посочвано като част от специфичния опит (по техническа и финансова част) на конкуриращите се пред възложителя доставчици на специфичната услуга по разработване и внедряване на система за управление на качеството по стандарт ISО 9001:2008, реализирали я в рамките на пазарната ниша за потребители и доставчици на медицински услуги. На трето място, следва да се направи и общия извод, че с изразът „в лечебни заведения за болнична помощ със средна обща численост на персонала за последните три години (2010г., 2011г. и 2012г.) не по-малко от 300  човека.” възложителят обективира нарушение на принципите за забрана за допускане на дискриминация и лоялна конкуренция /чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП/, както и на чл. 25, ал. 5 от ЗОП, тъй като комулативно тези условия необосновано ограничават кръга на участници в конкретната обществена поръчка. Горецитираното изискване на възложителя КЗК счита за прекомерно, несъответстващо на сложността и обема на конкретната обществена поръчка. (Решение № 613 от 30.05.2013г.)

От представените по преписката доказателства бе установено, че възложителят е отстранил кандидата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В Протокол № 2 от дейността си комисията е констатирала, че представеният от Обединение „Зона 2- СВ” ДЗЗД документ - банкова гаранция изтича на 20 юли 2013г., което не отговаря на изискването на възложителя, заложено в обявлението за обществена поръчка. В него е посочено, че в случай на представена от кандидат гаранция за участие под формата на банкова гаранция, същата следва да е със срок 150 календарни дни от датата и часа на отваряне на заявленията. В обявлението е посочено, че отварянето на заявленията ще се извърши на 21.02.2013г. Следователно, срокът на банковата гаранция, изискана от възложителя, следва да изтече на 21 юли 2013г. От така изложената фактическа обстановка е видно, че действително представеният от кандидата документ, в частта относно срока на валидност, не съответства на изискванията на възложителя и комисията правилно е изискала отстраняването на порока с Протокол № от дейността си. (Решение № 612 от 30.05.2013г.)

С разпоредбата на чл. 32, ал. 2 ЗОП законодателят, с оглед спазването на изискванията, заложени в ал. 1 на същата норма – техническите спецификации да дават възможност за равен достъп на кандидатите или участниците в процедурата и да не създават необосновани пречки пред конкуренцията, е установил забрана за възложителя да определя техническите спецификации чрез посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на от участие на определени лица или стоки. По изключение е предвидено, че в изключителни случаи, когато е невъзможно обектът на поръчката да се опише точно и разбираемо, по начина, указан в чл. 30 ЗОП, се допуска подобно насочване, като задължително се добавят и думите „или еквивалент”. Първо, следва да се има предвид обекта на обществената поръчка, който се отнася до продължаване на абонаментното правото на ползване на лицензионната система на производителя - Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS), която вече е внедрена в организацията на възложителя. „Български пощи” ЕАД има подписано записване номер 8638570 по програмата Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS), което изтича на 31.01.2013г., и корпоративен договор с Microsoft за 1163 потребителски компютърни системи, за което са закупени лицензи за клиентски достъп (Core CAL) и ъпргейд на информационна система (Windows Upgrade). С оглед на посоченото и на спецификата на търговската си дейност, възложителят изрично е записал в Техническите изисквания към документацията за участие, че най-подходящата схема за него е Enterprise Subscription Agreement. Посочената схема предлага цялостен вариант за лицензиране на големи организации на абонаментен принцип, получаване на ползи по включената софтуерна осигуровка, както и улеснен начин за управление на лицензите в цялата организация. Следователно в случая се касае за доставка на право на лицензионно ползване на система, индивидуализирана чрез посочване на софтуерни продукти с техните каталожни номера, които вече са инсталирани, утвърдени и наложени в цялата инфраструктура на възложителя, а тяхната промяна би довела до затруднения и блокиране на работата на интегрираната система за управление на търговската дейност на дружеството. В този смисъл обществената поръчка цели пълно съответствие и съвместимост с вече инсталираните продукти на Microsoft във всички клонове на „Български пощи” АД.
Второ, следва да се има предвид специфичната търговска практика на разпространение на посочените лицензионни продукти. В писмо на Microsoft до възложителя, подробно цитирано по-горе, се посочва, че Microsoft предлага продуктите си в България чрез различни лицензионни програми, включително Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS), само и единствено чрез партньорската си мрежа по така наречения индиректен модел. Конкретно програмата Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS) се предлага от оторизирани доставчици за корпоративни клиенти. Това са независими компании, одобрени от Microsoft, чрез които могат да се закупят лицензии и услуги с добавена стойност по програма Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS). Оторизираните доставчици за корпоративни клиенти са независими стопански субекти по отношение на доставката, фактурирането, определянето на крайната цена за клиента и събирането на вземанията. Изборът на такъв доставчик се извършва от клиентите според възприетите процедури за закупуване. Следователно потенциални участници в процедурата не са производителите на софтуерните продукти, а оторизираните доставчици, като чрез формулиране на техническите изисквания в документацията за участие, възложителят трябва да осигури свободна и лоялна конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация по отношение на тях.
Трето, към доставчиците следва да се насочи информация, необходима в разумна степен, кои точно продукти са обект на изпълнение на поръчката. В конкретния случай това е възможно чрез посочване на каталожните номера на всеки продукт, доколкото се цели пълна съвместимост във функционалните характеристики на вече внедрени и използвани продукти от възложител. В случая липсата на такава информация ще направи доставянето на продуктите невъзможно.
Не на последно място, следва да се има предвид, че разглежданите софтуерни продукти са индивидуализирани не само чрез каталожните си номера, но и чрез техническата си функционалност, подробно отразена в част „Технически изисквания” (Приложение № 2) на документацията за участие в процедурата. Следователно следва да се приеме, че, с така заложеното от възложителя техническо описание на продуктите в документацията за участие, поведение от негова страна, насочено към допускане до участие в процедурата на определени лица, за сметка на други, които могат да са изпълнители на поръчката, но поради пречки, от естеството на посочените в чл. 32, ал. 1 ЗОП, не могат да участват в същата. Начинът на представяне на техническите параметри на софтуерните продукти е съобразен с целта на закона, нуждите на възложителя, действащата софтуерна програма в инфраструктурата на възложителя, както и със задълженията на възложителя за спазване на авторските права на Microsoft. (Решение № 611 от 30.05.2013г.)

Твърди се, че в офертата на „Болкан Мийл” ЕООД не се съдържа документ, удостоверяващ наличие на кухня – майка, който да е валиден за целия период на изпълнение на обществената поръчка. Представеният от участника документ е за кухня – майка, от която не може да се извършва изнасяне на храна за други обекти (т.е. касае се за ведомствена кухня – майка, която функционира единствено за целите на определен възложител, с ведомствен характер е, и не разполага със съответните разрешителни за износ и транспортиране на хранителни продукти). Твърди се, че помощният орган на възложителя не е приложил разпоредбата на чл. 68, ал. 8 ЗОП, а като резултат е допуснат участник, който не отговаря на минималните изисквания, предвидени от възложителя. Посочените твърдения не се подкрепят от представения по преписката доказателствен материал.
От фактическа страна е установено, че с офертата „Болкан Мийл” ЕООД е представено Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, с което СРИОКОЗ удостоверява, че обект Кухня – майка – Кетъринг, с адрес: София, ул. „Бяло море” 8 на „Болкан Мийл” ЕООД, е регистриран като обект за търговия със седемнадесет групи храни. Документът недвусмислено указва за какъв вид обект за търговия с храни е издадено, а именно „кухня – майка – кетъринг”. В офертата се съдържа и Удостоверение за регистрация на обект за търговия на дребно с храни/ аведение за обществено хранене № ….. г., с което ОДБХ, София – област, на основание чл. 12, ал. 2, ал. 9 и ал. 10 от ЗХ, удостоверява, че обект – стол към УМБАЛ „Св. Анна”, е с дейност кетъринг, и отговаря на изискванията на ЗХ, Регламент № 852/2004. Следва да се има предвид, че съгласно чл. 16 ЗХ действието на регистрацията и на удостоверенията е безсрочно. Освен това, съгласно документацията се изисква представянето само на документ за кухня – майка, без да са заложени други изисквания към посочения обект. В офертата на участника се съдържат документи за транспортни средства, съгласно изискванията на възложителя, от които е видно, че участникът ще може да транспортира храната, предмет на поръчката.
С оглед на изложеното следва да се приеме, че помощният орган правилно и законосъобразно е констатирал обстоятелствата във връзка с изпълнението на минималните изисквания, заложени в документацията, и е допуснал участника до по-нататъшно участие в процедурата. Не са били налице законовите основания за приложението на чл. 68, ал. 8 ЗОП. Следователно възложителят законосъобразно е възприел констатациите на комисията за провеждане на процедурата в обжалваната им част. (Решение № 610 от 30.05.2013г.)

В жалбата се посочва, че видно от протокол № 4 на комисията за оценка, след като е извършила техническа и финансова оценка на офертите на двамата участници, е поискала и получила разяснение във връзка с техните оферти. С така нареченото писмо за искане на разяснения комисията за оценка е поискала от двамата участници да декларират, че могат да изпълнят поръчката с минимум тридесет експерт - обучители, какъвто е всъщност критерият за подбор. По отношение на така предявеното твърдение и изложените в жалбата аргументи на жалбоподателя в тази насока, следва да се отбележи, че с писмо Председателят на комисията е поискал от двамата участника в процедурата на основание чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП да декларират, че могат да изпълнят поръчката с минимум тридесет експерт - обучители. Съгласно цитираната разпоредба на чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП - комисията при необходимост може по всяко време да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. В тази връзка, следва да се има предвид, че жалбоподателят правилно посочва, че декларирането на въпросното обстоятелство съвпада с поставеното от възложителя в документацията изискване за подбор, предвид на което удостоверяването му на този етап се явява безпредметно, доколкото доказването на въпросната възможност на участниците е била задължение на един предходен момент от провеждане на процедурата. Предвид изложеното може да се заключи, че комисията по провеждане на процедурата не е следвало да извършва разискваното действие, като в случая правилно жалбоподателят счита, че изисканата декларация няма разяснителен характер и възложителят неправилно е използвал предоставената му от законодателя възможност, регламентирана в чл. 68, ал. 11, т. 2 от ЗОП. Независимо от изложеното, въпросното действие на комисията по провеждане на процедурата не следва да се разглежда като нарушение, опорочаващо обжалваната процедура и налагащо отмяна на Решение № 039-КПС-03/16.04.2013г. на Директора НИОКСО, тъй като по никакъв начин не са нарушени правата на участниците в процедурата, нито е повлияно по някакъв начин върху определените им вече крайни комплексни оценки и извършено класиране в процедурата. (Решение № 609 от 30.05.2013г.)

Няма коментари:

Публикуване на коментар