Архив на блога

събота, 21 септември 2013 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LВ документацията за участие в обществената поръчка са посочени изискванията при изготвяне и предаване на офертите, като изчерпателно са изброени всички документи, които офертата трябва да съдържа. Сред тях са финансово предложение, по образец към документацията, и каталог с цени на нови, оригинални части, компоненти, възли и консумативи – на хартиен или електронен носител. Безспорно това са два различни документа, изисквани от възложителя – единият е по образец, а другият представлява каталог с предлаганите от участника артикули и цени. В одобрената документация възложителят изрично е указал, че тези два документа представляват част от съдържанието на плик № 3 „Финансово предложение“, от което следва извода, че жалбоподателят е трябвало стриктно да спазва изискванията на вече утвърдената документация и да приложи в плик № 3, посоченият каталог. От представения по преписката плик № 3 на жалбоподателя е видно, че същият съдържа ценова оферта по образец с включена спецификация с конкретни по вид резервни части, цени и срок на гаранция, както и документ, озаглавен „Каталог с цени на нови, оригинални части, компоненти, възли и консумативи, предлагани от „ФАР 04“ ЕООД“. Съдържанието на последния обаче, изцяло се припокрива със спецификацията – част от ценовата оферта, като единствената разлика е, че е премахната колоната „Гаранция“. Така представеният документ не съдържа никаква допълнителна информация и освен, че чисто формално е наименован според изискванията на възложителя, на практика не съдържа данните, чието събиране се цели с него. Следва да се отбележи, че в т. 1.2. от ценовата оферта е записано, че участникът трябва да посочи предлаганата отстъпка „от единичната цена за всички вложени оригинални нови части, компоненти, възли и консумативи, извън посочените в спецификацията“. Възложителят изисква каталог с цени, за да се направи преценка на единичните цени и предлаганата от участника отстъпка за съответните артикули, а търговската отстъпка е единият от показателите според одобрената методика, съобразно които ще се преценява икономически най-изгодната оферта. Спецификацията, която е част от ценовата оферта и която е приложена от жалбоподателя вместо каталог, не може да даде изисканата съгласно документацията информация за предлагана търговска отстъпка на артикули извън посочените в спецификацията, както и не може да замести същия. Безспорно установено от доказателствата по преписката е също така, че такъв каталог жалбоподателят не е предоставил. В т. 1.2. на офертата кандидатът е предложил отстъпка върху единичните цени на всички части, възли и консумативи извън посочените в спецификацията, а при липса на каталог тази отстъпка е с чисто декларативен характер. По тази причина комисията правилно е решила да не допусне до участие в окончателното класиране офертата на „ФАР 04“ ЕООД. Неоснователно е твърдението на жалбоподателя, че дори и да не бил представил необходим документ, той следвало да му бъде изискан още с протокол № 1. Въпросният каталог е част от финансовото предложение, изрично посочено в документацията е, че плик № 3 съдържа ценовата оферта и каталога. Видно от представените протоколи за работата на комисията е, че тя първо е пристъпила към отваряне на плик № 1, след това на плик № 2 и накрая е разпечатан плик № 3, т.е. комисията е спазила реда за разглеждане на офертите. Предвид изискването каталогът да се съдържа в плик № 3 и с оглед факта, че това не е изискуем документ за подбор, не е възможно същият да бъде изискан от участника с Протоколи № 1 и 2, които отразяват работата на комисията по отваряне на пликове № 1 и 2. Спрямо документите, съдържащи се в плик № 3, е неприложима разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП и те не подлежат на допълване или отстраняване на нередовност. С оглед изложеното, комисията е провела правилно и законосъобразно процедурата по оценка и класиране на офертите Жалбоподателят е отстранен на валидно правно основание – чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради представяне на оферта, неотговаряща на изискването на възложителя. (Решение № АКТ-1018-14.08.2013)

Възложителят е поставил условие към участниците да приложат към ценовата си оферта допълнително предложение, съгласно което доставчикът на превозното средство предлага на възложителя и лизингова схема със съответните финансови условия, по която същото да бъде придобито от него за съответния срок. Както сам отбелязва в жалбата си Консорциум „Камено - 2013“, той е приложил към ценовата си оферта лизингова схема за финансирането му като участник, която си е осигурил от банка „Уникредит лизинг“ АД. При анализ на представения от „Уникредит лизинг“ АД документ се установява, че същият представлява обща бланка, без изходящ номер, и адресат; без отразен лизингополучател, като същият не е подписан и подпечатан. Следователно представеният документ не покрива изискванията и не изпълнява функциите, които са отразени в Документацията за участие относно неговото съдържание. Релевантни са констатациите на комисията, че представения погасителен план и оферта от „Уникредит лизинг“ АД не се подписан и подпечатан и не е ясно кой служител на банката е издал тези документи, а също така сумите посочени в тях са в евро, докато участникът е посочил цена в лева. Законосъобразно е предложението на комисията, респ. решението на възложителя да предложи Консорциум „Камено - 2013“ за отстраняване от участие в процедурата поради оферта не съответства на обявените условия, тъй като участникът не е представил подробна лизингова схема съобразно условията на възложителя. Следва също да се допълни, че в тази връзка разпоредбите на ЗОП не допускат допълване или коригиране на представено в процедура ценово предложение.
Може да се направи извод, че представения погасителен план от „Уникредит лизинг“ АД е неотносим към изискванията на възложителя, тъй като не съответства като по отношение на адресатите, така и по отношение на съдържанието с обявените условия. Заключенията на помощния орган отразени в мотивите му, че „Уникредит лизинг“ АД е подизпълнител и разглеждането на декларация № 8 касаят разглеждане на документите за подбор на участника, който етап е преминат успешно от него и не са относими към съответствието на ценовата оферта на участника с изискванията на възложителя относно съдържането й. Неточните правни изводи обаче не се отразяват на факта, че ценовата оферта на жалбоподателя не отговаря на обявените условия и чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП е приложен законосъобразно. Решението на възложителя да отстрани участника Консорциум „Камено - 2013“ на горното правно основание е законосъобразно и неточното правно тълкуване на помощния орган на установените факти не е съществено процедурно нарушение, което да бъде основание за отмяна на оспорения акт и връщане на процедурата. (Решение № АКТ-1018-14.08.2013)

Твърдението на жалбоподателя, че е необходимо допълнително оценяване на верността на технологичното оразмеряване и предложените оразмерителни параметри, тъй като са налице основания да се смята, че в изчисленията на „Хидрострой” АД е допусната грешка не следва да се обсъжда в настоящото производство. Това твърдение се основава на предположения на жалбоподателя, за които не са наведени конкретни аргументи и доказателства, които да се преценят от КЗК съобразно изискванията в документацията. (Решение № АКТ-1012-14.08.2013)

Що се отнася до изложения от жалбоподателя довод за субективен елемент при определяне на оценката на участниците по показател „Техническо предложение”, следва да се посочи, че законодателят не е въвел задължително изискване оценките на участниците да бъдат определяни чрез точен математически алгоритъм (формула за оценка), т. е. оставена е възможност възложителят да въведе показатели, при които тази преценка се извършва от неговия помощния орган. Предвид гореизложеното и доколкото начинът на определяне на оценките на участниците в процедурата по Показател „Техническо предложение” не противоречи на разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от ЗОП и чл. 37, ал. 2 от ЗОП, КЗК счита, че утвърдената методика за оценка на офертите е законосъобразна и следва да бъде оставена в сила. (Решение № АКТ-1083-04.09.2013)

КЗК намира за неоснователно твърдението, че класираният на първо място участник не притежава достъп до гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка в размер на не по-малко от 1 000 000 лева или собствен финансов ресурс, предвиден само за изпълнение на поръчката, на същата стойност. В изпълнение на това изискване „Каро Трейдинг” ООД, е представило референция от „Инвестбанк” АД (издадена на 03.09.2012 г.), съгласно която дружеството има договорен с банката кредитен лимит за банкови гаранции и кредит за оборотни средства в размер на 4 100 000 лева, до който ще има достъп във връзка с изпълнението на обект „Реконструкция, ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Грашево, Община Велинград” в минималния изискуем от възложителя размер от 1 000 000 лева. Отделно участникът е представил и декларация от управителя на дружеството, съгласно която същият декларира, че кредитната линия от ТБ „Инвестбанк” АД в размер на 1 000 000 лева, ще бъде използвана само и единствено за реализация на проекта на поръчката. ((Решение № АКТ-1010-14.08.2013)

Жалбоподателят твърди,че не е получавал и не са му връчвани копия от протоколите от работата на комисията, като по този начин е бил лишен от възможността да се запознае с действията и констатациите, извършени от комисията, довели до отстраняването му от участие в процедурата. Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП, при писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Видно от установената фактическа обстановка, жалбоподателят не е направил искане до възложителя за предоставяне на копие или достъп до протоколите от нейната работа, поради което и възложителят съответно не му ги е предоставил. В същото време следва да се посочи, че констатациите на комисията по отношение на представения от участника „Консултантска инженерна група“ ООД плик № 3 „Предлагана цена“ са описани в протокол № 1 от нейната работа, който е бил изпратен на жалбоподателя с писмо изх. № 69.82/27.05.2013г. Предвид изложеното, може да се заключи, че по този начин жалбоподателят се е запознал своевременно с действията и констатациите, извършени от комисията, които са довели до отстраняването му от процедурата, поради което изложеното от него твърдение в тази връзка се явява неоснователно. (Решение № АКТ-1009-14.08.2013)

Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.2 от ЗОП в състава на комисията се включват задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчка. Комисията се състои от нечетен брой членове - най -малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗОП най-малко трима. В настоящата фактическа обстановка е видно, че възложителят назначава със Заповед комисия в състав: председател и четирима членове. В качеството на член на комисията е посочено лицето Живко Димитров, който обаче съгласно същата Заповед № 256/16.05.2013г. е определен като консултант. Съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от ЗОП решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й т.е. в приемането на решения на помощния орган следва да участват само и единствено неговите членове, но не и външни лица - консултанти, наблюдатели и т.н. Членовете на комисията и консултантите имат различни права и задължения. Консултантите нямат право да участват във вземането на решения. Задължително е обаче да изразят своето становище в окончателния протокол от работата на комисията. Те не участват в гласуванията, а дават само експертни становища, върху чието съдържание възложителят не може да влияе. По същата причина консултантите не носят административнонаказателна отговорност: те не участват във вземането на решения за отстраняване или допускане до оценяване на подадените оферти. В настоящата фактическата обстановка е видно, че в протоколите от работата на комисията Живко Димитров е вземал участие в работата на комисията и е изпълнявал задължения като редовен и пълноправен член на комисията на възложителя, а не задълженията които би следвало да изпълнява като "консултант" към настоящата поръчка. След извършен анализ на попълнените декларации по чл. 35 от ЗОП декларацията попълнена от Живко Димитров е попълнена и подписана в качеството му на консултант, а не на член на комисията на възложителя. Видно от това неговите задължения са били да дава становища относно работата на комисията, а не да участва във вземането решения като пълноправен неин член. Предвид така изложеното КЗК счита, че комисията на възложителя се явява в настоящия случай незаконосъобразна. От една страна поради факта, че в работата на комисията е участвало лице без право на глас, а от друга, че поради причина, че консултанта не е редовен член на комисията членовете й са четен брой. Въз основа на така направения фактически и правен анализ КЗК счита, че комисията на възложителя е незаконосъобразно конституирана, тъй като в нейния състав присъстват четен брой членове. (Решение № АКТ-1088-04.09.2013)

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателя, че назначената от възложителя комисия е заседавала в незаконен състав. Видно от съдържанието на протоколите от работата на помощния орган комисията е заседавала (разглеждала и оценявала техническите предложения и писмените обосновки относно ценовите предложения на участниците) в състав от четирима членове – адв. Пенчо Милков, Диан Йорданов, Марияна Димитрова и Диляна Иванова- Букева. В горепосочените протоколи е обективирано, че на заседанията, проведени на 09.05.2013г. и 17.06.2013г. външния експерт Надежда Бенчева е отсъствала по обективни причини, като същата не е била заместена от резервен член на помощния орган – възможност, предоставена от законодателя съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗОП. Не са налице и данни, че възложителят е издал заповед в съответствие с цитираната разпоредба за определяне на нов член на комисията. Доколкото нормата на чл. 34, ал. 2 ЗОП е императивна, то на всички заседания и при всички действия комисията за провеждане на процедурата следва да приема решенията си в пълен състав (състоящ се от нечетен брой членове), като при невъзможност някой от членовете да присъства възложителят е следвало да издаде заповед за назначаване на друг външен експерт, доколкото в заповедта за комисия не е предвиден резервен член външен експерт. Предвид изложените факти, КЗК приема, че заседанията на 09.05.2013 г. и 17.06.2013 г., са проведени от комисия в непълен състав, което е в противоречие с императивните изисквания на закона. Като допълнение в случая следва да се отбележи и обстоятелството, че на едно от заседанията, на които е отсъствала г-жа Бенчева са били разглеждани и оценявани техническите предложения на допуснатите участници – етап от провеждането на процедурата, който неминуемо изисква присъствието на квалифициран експерт в областта на строителните и ремонти дейности. Експертните знания, притежавани от г-жа Надежда Бенчева са били необходими именно при оценяването на офертите по заложените в методика технически показатели. Нейното отсъствие подлага под съмнение обективността на поставените оценки на участниците по показател „Предлаган подход за изпълнение на СМР, гарантиращ качествено строителство и недопускане на пропуски и непълноти”. Предвид изложеното по-горе, КЗК счита, че констатациите на комисията за провеждане на процедурата след извършване на действията, описани в Протокол № 1 (обективиращ дейността на помощния орган по отваряне на офертите за участие и разглеждане на документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя) не следва да се приемат за валидни, тъй като са направени в резултат на заседаване на комисия в незаконосъобразен състав, поради липсата на външния експерт г-жа Надежда Бенчева. Именно предвид гореизложените аргументи, обжалваното решение за избор на изпълнител следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като фактическото основание за неговото издаване са протоколите от работата на комисията. Следва да се има предвид, че след като е констатирано съществено нарушение по провеждане на заседанията на помощния орган, то процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да се върне от последното законосъобразно действие – провеждане на заседание за разглеждане на допълнително получените от участниците документи за подбор (на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП) и оценка на техническите предложения от комисия в пълен състав. Предвид установеното нарушение, останалите твърдения, свързани с последващите действия на комисията (оценка на ценовите предложения на допуснатите участници) не следва да се обсъждат, тъй като същите са извършени на по-следващ етап от провеждане на процедурата.
 КЗК намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че съставът на комисията за провеждане на процедурата е определен в нарушение на императивните разпоредби на ЗОП. След извършен преглед на представените по преписката писмени доказателства, КЗК установи, че в титулярния състав на назначената със Заповед № ЗОП-12/12.02.2013г. на кмета на Община Тутракан комисия са включени един правоспособен юрист (външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП), един външен за администрацията на възложителя експерт с квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство и трима експерти, чийто опит съответства с предмета на поръчката. За резервни членове на комисията са определени двама служители в Община Тутракан – строителен инженер и правоспособен юрист. Тук е моментът да се отбележи, че разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ЗОП предвижда в състава на помощния орган да бъде включен поне един правоспособен юрист, като по отношение на останалите членове въпросът е оставен на преценката на възложителя, но със задължителното указание лицата да притежават необходима професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на дадената обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от ЗОП съответният възложител може по собствена преценка да привлича като член на помощния му орган и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Видно от заповедта за назначаване на комисията и допълнително представените документи, касаещи квалификацията и опита на експертите, включени в нея, КЗК счита, че законовите задължения при определянето на състава на помощния орган са изпълнени. В съответствие с изискванията на закона за включване на правоспособен юрист, възложителят е назначил адв. Пенчо Пламенов Милков – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП. От представените за него документи (дипломи, заповеди, удостоверения и др.) се установи, че същият безспорно притежава необходимата квалификация и опит, които да гарантират съблюдаването на законосъобразността при протичането и приключването на обжалваната процедура. Отделно следва да се отбележи, че горепосоченият експерт е защитил дисертационен труд за придобиване на научна степен „доктор” на тема „Договорни отношения в строителството” – обстоятелство, което води до извода, че адв. Милков притежава и необходимата квалификация да участва като редовен член в комисията по провеждане на настоящата процедура. Що се касае до експертите Марияна Димитрова и Диляна Иванова- Букева, то КЗК установи, че същите са участвали в редица комисии за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет строителство на различни обекти. Назначаването на г-жа Букева като член на помощния орган на възложителя е обосновано и от обстоятелството, че същата като експерт счетоводител в извършва финансов контрол върху плащанията, извършени от общината. Отделно доколкото всяка обществена поръчка включва минимални изисквания за икономически и финансови възможности и включва представянето на ценови оферти, то е напълно логично в състава на комисията за провеждане на процедурата да вземат участие лица с икономическо образование, какъвто в конкретния случай са г-жа Диляна Иванова-Букева и г-н Диан Йорданов. Последният притежава и изискуемия съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗОП професионален опит в съответствие с предмета на поръчката, тъй като от представените по преписката документи е видно, че същият е работил като строителен работник и лаборант в строително изпитвателна лаборатория. Отделно г-н Йорданов е бил и регионален администратор в регионално звено за изпълнение на проект „Красива България” в гр. Варна. Излагайки горното, КЗК счита, че назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата попада напълно в хипотезиса на чл. 34, ал. 2 от ЗОП и се явява компетентна да разгледа, оцени и класира получените оферти съобразно поставените в документацията условия, стига същата да заседава (да разглежда, оцени и класира предложенията на участниците) в пълния си състав. (Решение № АКТ-1086-04.09.2013)

КЗК намира за основателно твърдението, че е налице несъответствие между срока за изпълнение на поръчката, посочен от възложителя в обявлението за поръчката и този, отбелязан в документацията за участие. След запознаване със съдържанието на документацията за участие (в това число и обявлението за поръчката и проекта на договор) се установи, че в т. ІІ.3. от обявлението и чл. 2, ал. 1 от проекта на договор възложителят е посочил, че продължителността на поръчката е 18 месеца, докато в т. 3 на Раздел І от документацията за участие е записано, че „срокът за изпълнението на договора е 24 месеца от датата следваща датата на подписването му от страните”. Според КЗК допуснатото противоречие е съществено и представлява нарушение, което би могло да се коригира единствено чрез публикуване на решение за промяна в документацията за участие на основание чл. 27а от ЗОП, но не и чрез разяснение, както е сторил възложителят в случая. Следва да се отбележи, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от ЗОП обявлението за обществената поръчка задължително трябва да съдържа информация относно срока за изпълнение на поръчката, като същият следва да е съобразен и да е идентичен с този, посочен в документацията за участие. С обжалваното решение за откриване на обществената поръчката възложителят е одобрил обявлението и документацията за участие като съгласно чл. 27а, ал. 1 от ЗОП корекции по тях могат да бъдат направени еднократно единствено чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. В случая възложителят не се е възползвал от тази възможност, като вместо това след като е бил уведомен от КЗК на основание чл. 121а, ал. 1 от ЗОП за образуваното производство по преписка № КЗК-890/26.07.2013г. е изпратил до заинтересованите лица, закупили документацията, разяснение, с което е уточнил, че срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца. Горепосоченото действие на възложителят по никакъв начин не може да бъде толерирано от КЗК като валидно, поради което обжалваното решение за откриване на процедурата следва да бъде обявено за незаконосъобразно и да бъде отменено. (Решение № АКТ-1083-04.09.2013)

В Раздел „Технически възможности“ от обявлението за участие възложителят е изискал следното минимално изискване, касаещо изпълнени договор/и през последните три години, считано от крайния срок за подаване на офертите, сходни с предмета и обема на поръчката, а именно: „Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата, посочена в обявлението като крайна за подаване на офертите, договор/и за услуги с предмет и общ обем, сходен с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти. Под „сходни” с обема на поръчката следва да се разбират договори на обща стойност равна или по-голяма от прогнозния бюджет на поръчката. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени общо от обединението, а при участие на подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и дела на участието им.“ След като се запозна с представените по преписката доказателства, КЗК установи, че класираният на първо място участникът - „Рила Консулт“ ЕООД е представил Декларация по образец - Приложение № 9 видно от която, последният е реализирал общ оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години в размер на 1 979 000 лв. Представен е и Списък-декларация на основните изпълнени договори по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП от участника през последните три години, в който са описани 11 на бр. договори на обща стойност - 778 994 лв. без ДДС. Като част от задължителните елементи за попълване на цитираното Приложение № 10 е срокът за изпълнение на договора, за който срок възложителят е указал да се посочи начална дата и крайна дата на изпълнението. От така представеният Списък-декларация на участника „Рила Консулт“ ЕООД е видно, че това изискване не е спазено, тъй като участникът е упоменал само по една дата и за единадесетте описани от него договори, т.е. не се установява дали реално тези обекти посочени в цитираната Списък-декларация са изпълнени и ако са изпълнени кога са приключили. От тук може да се направи обоснован извод, че изисканите от възложителя изпълнени договори за услуги с предмет и общ обем, сходен с предмета на поръчката не се доказва от разискваният участник, следователно и изискания оборот на обща стойност не по-малко от 1 000 000 лв. за последните три години не се доказва, че действително е реализиран от дейности сходни с предмета на настоящата обществена поръчка. В заключение КЗК счита, че в случая е налице несъобразяване и неизпълнение на предварително поставените от възложителя изисквания, налагащо от своя страна, комисията да приложи спрямо участника „Рила Консулт“ ЕООД законоустановената процедура в чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП. Неизвършвайки посочените действия, помощният орган на възложителя е нарушил процесуалните правила и незаконосъобразно е допуснал до по-нататъшно участие в обществената поръчка участника „Рила Консулт“ ЕООД. (Решение № АКТ-1082-04.09.2013)

По отношение определянето на членове на комисията възложителят следва да вземе предвид обекта и сложността на обществената поръчка, т.е. комисията, която ще извършва разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците в обществената поръчка трябва да се състои от компетентни да извършат тази дейност лица, притежаващи съответните знания и умения, както и практически опит. В конкретния случай със Заповед № 354/16.04.2013г. на възложителя, като член на комисията е привлечен външния експерт Росен Иванов Милянков – адвокат, вписан в списъка на АОП под № ВЕ 869 от 2009-04-15. За привлечения външен експерт от страна на възложителя не са представени никакви доказателства, удостоверяващи придобит опит в областта на предмета на поръчката. Доколкото квалификацията юрист е посочена в официален документ – списъка на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и лицето е адвокат, то тя е безспорна, но в случая остава недоказано именно конкретното, изискуемо се от законодателя обстоятелство – „квалификация в съответствие с предмета на поръчката” (чл. 34, ал. 3 от ЗОП). Обстоятелството, че едно лице е юрист и е вписано като адвокат не го препятства да се впише и в списъка на АОП с външни експерти, но при условие, че именно като лице от този списък, то участва в обществена поръчка, включваща пътни СМР и ВиК дейности и от външния експерт се оценяват елементи на строителния процес – процес, който е предмет на поръчката, то законът изисква „квалификация в съответствие с предмета на поръчката”. По отношение на адв. Росен Милянков – вписан в списъка на АОП под № ВЕ 869 от 2009-04-15 възложителят не е представил никакви доказателства, че лицето притежава „квалификация в съответствие с предмета на поръчката”. С оглед на това, КЗК приема за недоказано, че по отношение на вписания в списъка на АОП член на помощния орган на възложителя е изпълнен императива на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. В конкретната спорна пред КЗК процедура не се удостоверява, че вписаният в списъка на АОП под № ВЕ 869 от 2009-04-15 член на конкурсната комисия е участвал именно в качеството си на експерт със специфична квалификация, гарантираща специфични и задълбочени познания в съответната сфера – рехабилитация на път и/или ВиК на населено място. Доколкото в случая възложителят се е възползвал от възможността да включи в състава на комисията външен експерт по чл. чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, то същият следва да има именно квалификация в съответствие с предмета на поръчката, което в настоящия случай не е спазено и е довело до незаконосъобразен състав на комисията за провеждане на процедурата. Следва обаче изрично да се подчертае, че проблемът със състава на конкурсната комисия не е в обстоятелството, че юристите-членове са двама, както неоснователно счита жалбоподателят, а че е назначено лице от списъка на АОП, което не отговаря на императива на чл. 34, ал. 3 от ЗОП. Изискването на закона – чл. 34, ал. 2 от ЗОП е в състава на конкурсната комисия да бъде включен не повече от един правоспособен юрист. КЗК счита, че това тълкуване на текста на закона се явява неоснователно ограничително и в текста на закона не е заложен изричен императив за забрана за участие на повече от един правоспособен юрист в състава на помощния орган. (Решение № АКТ-1092-04.09.2013)4 коментара:

 1. Здравейте, а считате ли, че когато правоспособният юрист е адвокат е задължително същият да е включен в списъка по чл. 18, ал. 2, т. 8 ЗОП, респ. прилага ли се за него изискването на чл. 34, ал. 3 от ЗОП? Има ли практика на ВАС по този въпрос?

  ОтговорИзтриване
 2. С едно уточнение, че става въпрос за списъка по чл. 19, а не 18.
  След последното изменение на чл. 34, ал. 3, класическите възложители възложителите могат да привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Така формулираната разпоредба означава, че възложителят може и да не включва външен експерт. Според мен обаче, ако реши да го направи, то лицето трябва да е задължително от този списък. Става въпрос за външен експерт като член от състава на комисията.
  Ако говорим обаче за външни независими консултанти за тях не е задължително да са вписани в списъка на външните експерти, нито в друг регистър за придобито образование или професионален опит. Консултантите не участват в гласуванията на комисията, и те може да са две или повече лица. Консултантите не участват в гласуването на членовете на комисията, а дават само експертни становища.

  ОтговорИзтриване
 3. А как бихте коментирали това решение на ВАС - Решение
  № 1844 от 07.02.2013 г. по адм. д. № 15492/2012 г., съгласно което:
  "Разпоредбата на чл.34, ал.1 и ал.2 задължава възложителя да назначи комисия, като определя в обобщен вид нейния числен състав и минималните изисквания към професионалната квалификация и практическия опит на нейните членове. Никъде в тези две норми не е определено какъв експерт да е правоспособният юрист - т.е. дали да е експерт при възложителя или може да бъде и външен експерт за него. Константната практика през всички години на прилагане на настоящия и предходния закони за обществените поръчки безпротиворечиво е приемала, че той може да бъде и външен - т.е. да не е в трудови или служебни правоотношения с възложителя. Практиката на КЗК например допуска той да бъде и действащ адвокат. Ето защо съдът намира, че не съществува, каквато и да било законова пречка, юристът да бъде такъв външен експерт. Съответно няма пречка той да се избере измежду външните експерти, включени в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от закона, поддържан от АОП. В този случай той участва в комисията, като правоспособен юрист и удовлетворява нормативното изискване на чл.34, ал.1 и 2 от закона, без да попада в обхвата на ал.3 на същата разпоредба." Как така, едната част от ал. 3 на чл. 34 (да има квалификация в съответствие с предмета на поръчката) е неприложима, а другата част - относно вписването в списъка е приложима?

  ОтговорИзтриване
 4. Няма противоречие в това отношение. Ясно е, че ако възложителят иска - може да назначи както "вътрешен" юрист, така и външен експерт, който да е юрист. Ако ще го прави обаче - трябва да е от списъка на АОП, какъвто беше Вашия въпрос. Действащи адвокати също могат да се вписват в този списък. Зависи какви нужди има възложителя. Понятието "квалификация в съответствие с предмета на поръчката" е много широко. Правната квалификация според мен също е квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Представете си например, че при възложителят е постъпил съвсем нов юрист, който няма никакъв опит в обществените поръчки, или пък има юрист, който не се справя добре с материята и е допускал грешки в предишни процедури. Защо да няма право възложителят да потърси външна квалифицирана помощ?

  ОтговорИзтриване