Архив на блога

понеделник, 17 февруари 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LХVПо отношение на твърдението, че избраният за изпълнител участник не разполага с необходимите специалисти за изпълнение предмета на поръчката-монтажници дограма, бояджии и др. се установи, че съгласно изискванията в документацията всеки участник следва да представи списък на инженеро-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството на лицата, както и декларация – справка за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, като в случая такива документи се съдържат в плик 1 от офертата на ЕКО ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ ООД. В документацията за участие не се съдържат конкретни изисквания към ръководния персонал и към лицата, които ще изпълняват предмета на поръчката, като това е оставено на преценката на самия участник. Предвид липсата на изискване на подробно описани специалисти в документацията, то представените от избрания за изпълнител документи за персонала, който е предвиден за изпълнение на поръчката изцяло съответстват на условията на възложителя. (Решение № АКТ-4-22.01.2014)

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП, в 10-дневния срок от изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП, жалбоподателят е имал възможност да подаде жалба срещу решението за откриване на процедурата, доколкото по смисъла на чл.25, ал.1 от ЗОП възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. Обявлението за поръчката е публикувано в регистъра на Агенцията по обществени поръчки на 15.03.2013 год. и в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 19.03.2013 год., като съгласно чл.120, ал.10 от ЗОП, срокът за обжалване тече от по-късната дата. (Решение № 437 от 14.01.2014 г. на ВАС)

Необосновано е твърдението в частната жалба, че разпоредбата на чл. 121а, ал. 3 ЗОП давала приоритет на искането за спиране на процедурата. С изменението на ЗОП, обн. в ДВ, бр. 33 от 2012 г. е изменен и чл. 121а, като предишната ал. 3 е станала ал. 4, обстоятелство, което не е съобразено в частната жалба. Алинея 3 е процесуална норма, която сочи на срока и реда, по който КЗК се произнася по направеното искане за налагане на временната мярка. (…) КЗК е преценила и липсата на конкретни мотиви и доказателства за отрицателните последици за жалбоподателя от продължаването на процедурата, поради което правилно е приела, че е налице хипотезата на чл. 121а, ал. 5 ЗОП. В тази връзка органът по преразглеждането се е позовал на чл. 41, ал. 5 ЗОП, който забранява на възложителя да сключи договор с избрания за изпълнител, преди влизането в сила на всички решения по процедурата, което е достатъчна гаранция за защитата на интересите на жалбоподателя и на обществения интерес, особено от провеждането на законосъобразна процедура. Поради това и твърдението в частната жалба, че продължаването на процедурата ще доведе до отрицателни последици за жалбоподателя и другите потенциални участници в нея е неоснователно. В конкретния случай жалбоподателят не е доказал наличието на изключителност, налагаща спирането на процедурата, поради което искането му за налагане на временна мярка правилно е оставено без уважение. (Определение № 180 от 08.01.2014 г. на ВАС)

Правилно при администрирането на жалбата пред КЗК е изискано от ДЗЗД "СПОРТ ГРУП 2" представяне на доказателства относно правомощията на лицето Искрен Пашов да предявява жалба от името на дружеството, респ. участниците в него, пред КЗК. Въз основа на представения договор за гражданско дружество и представено пълномощно, не се установява предоставяне на такива правомощия на лицето Искрен Пашов, поради и което констатираната нередовност на жалбата не е била отстранена. С договора за гражданско дружество и представеното пълномощно обемът на предоставената представителна власт на Искрен Пашов, се отнася само до процедурата пред възложителя - подготвяне и подаване на оферта, подаване на декларации, да подпише договор за изпълнение, водене на кореспонденция и др., но липсва предоставяне на права за представителство пред КЗК и пред съда за обжалване решения, действия или бездействия на възложителя. КЗК е изпълнила задължението си за проверка допустимостта на жалбата, като са дадени указания и срок за отстраняване на нередовността относно наличие на пълномощия за подаване на жалбата. В случая субективното възприятие на участниците в ДЗЗД "СПОРТ ГРУП 2" , че с представените договор за гражданско дружество и пълномощно, са отстранили нередовността на жалбата, както и че обемът на представителна власт включва и подаване на жалба пред КЗК, не обуславя незаконосъобразност на разпореждането на председателя на КЗК и правилно е отказано образуване на производство по нея и връщане на жалбата. Всеки от участниците в ДЗЗД "СПОРТ ГРУП 2" е могъл при получаване на уведомлението от КЗК за нередовност, да подпише жалбата (така както е направено по частната жалба) или изрично да упълномощи лице с това правомощие. Неотстраняването на нередовността на жалбата е основание за приложение на чл.121, ал.7 от ЗОП. (Определение № 1500 от 04.02.2014 г. на ВАС)

Под квалификация следва да се разбира придобито образование, гарантиращо специфични и задълбочени познания в определената сфера. Посоченото изискване е въведено от законодателя с цел да се осигури прозрачност при провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки, така и с оглед необходимостта от специфични знания в областта на предмета на поръчката, който в конкретния случай е доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения.
За външния експерт Стефка Александрова са представени копие от диплома за висше образование по специалност „химия” и квалификация „Органична и аналитична химия”, копие от удостоверение за завършен курс на тема „Участие и изисквания към външните експерти в процеса на възлагане на обществени поръчки”, Удостоверение за курс от 2011 г. на тема предстоящи изменения в ЗОП и практически въпроси, като и редица други сертификати, който не доказват специфична квалификация, гарантираща задълбочени познания в специфичния предмет на обществената поръчка Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗОП в състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите членове са лица притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. В процесния случай от установените от КЗК факти е видно, че членът на комисията Теодора Михайлова има Диплома за висше образование по специалност „Предучилищна педагогика” и квалификация „Детски учител” и не отговаря на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗОП, като се съпостави предмета на обществената поръчка. Като не се доказва, и че лицето е участвало в множество обществени поръчки в сферата на образованието, включително и със същия предмет - доставка на хранителни продукти за нуждите на общински детски заведения Допуснатите нарушения са съществени тъй като са нарушени императивните правни норми на ЗОП и водят до незаконосъобразност на всички извършени от комисията действия и крайния акт на възложителя. Като се има предвид изложеното е видно, че изводите в решението на КЗК относно възраженията за нарушение на чл. 34, ал. 2 от ЗОП са необосновани и незаконосъобразни. (Решение № 1951 от 12.02.2014 г. на ВАС)

На следващо място, изложените доводи, че ЗОП не забранява пликове с № 3 по отделните обособени позиции да бъдат поставени за прегледност в общ плик № 3, стига да е указано тяхното съдържание в надписа на общия плик, както и в списъка на документите, съдържащи се в офертата, следва да се приемат за неоснователни. В конкретния случай, върху общия плик № 3 няма отбелязване, че в него се съдържат отделни други пликове, съдържащи ценовите предложения на участника по двете обособени позиции в процедурата, въпреки направеното в този смисъл уточнение в представения от участника списък на документите, съдържащи се в офертата. Следва да се посочи, че за комисията съществува правното задължение да спазва основните принципи на ЗОП при провеждането на процедурите, регламентирани в чл. 2 от закона, а в случая това са именно принципите на публичност и прозрачност. В случая се установява, че жалбоподателят в нарушение на чл. 57, ал. 2 от ЗОП, във връзка с раздел II. "Изисквания към участниците в откритата процедура" от документацията за участие, е представил само три плика, въпреки че е участвал и по двете обособени позиции. В същото време, подаденият от участника плик № 3 не е бил обозначен в съответствие с чл. 57, ал. 1, изр. 2 от ЗОП, съгласно която когато офертата е за самостоятелно обособени позиции, върху плика участникът посочва и за кои позиции се отнася. За комисията не е налице задължението да презюмира съдържанието на плик № 3, още повече, че ако комисията отвори общия плик № 3, поставен в офертата, ще е налице съществено нарушение на правилата за провеждане на процедурата. Понеже върху общия плик № 3 липсва указание, че той съдържа плик № 3а и плик № 3б, то ако това не е така, помощната комисия би допуснала нарушение на чл. 69а, ал. 2 от ЗОП, който разписва, че когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол. В тази връзка изложеният довод, че на този етап от процедурата комисията е обсъждала въпроса за ценовите предложения на участниците в нарушение на разпоредбата на чл. 69а от ЗОП, следва да се отхвърли като неоснователен, тъй като в протокол № 1 е обсъден единствено начинът на представяне на офертите, а не самите ценови предложения на участника. Неспазване на изискванията в чл. 57, ал. 3 от ЗОП от страна на жалбоподателя обосновава и неговото законосъобразно отстраняване от участие в процедурата. С оглед на това, комисията по провеждане на процедурата законосъобразно е взела решение, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, поради допуснато нарушение на чл. 57, ал. 3, във вр. с чл. 57, ал. 2 от ЗОП, да предложи на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата „Булавто" АД и по двете обособени позиции на обжалваната обществена поръчка. От своя страна възложителят, възприемайки напълно предложението на комисията за отстраняване на участника от процедурата и по двете обособени позиции, не е допуснал нарушение на закона при издаването на Решение № ОП-350-05-73/21.12.2013г. и Заповед № ОП-350-05-72/21.12.2013г., което да обуслови отмяната им на това основание. (Решение № АКТ-139-05.02.2014)

В случая възложителят не е допуснал нарушение на чл.28, ал.2 от ЗОП, след като не е предвидено в документацията ограничение относно това участник да предложи цена 0 за някоя от услугите, както и за възложителя няма задължение да предвиди възможност за оценяването на предложения с числова стойност 0. С утвърдената методика и начин на оценяване е следвало да се съобрази участникът в процедурата "Мобилтел" ЕАД, а не на възложителя да се възлага задължение от КЗК да предвиди в методиката си възможност за оценяването на предложения с числова стойност 0. След като в случая по влязлата в сила методика за оценяване не е предвидена такава възможност, участникът е следвало да съобрази ценовото си предложение с определения начин за изчисляване на финансовото предложение и предложи стойност различна от нула. Освен това следва да се отбележи, че в ценовото предложение на другия участник в процедурата "БТК" АД по ценообразуващ елемент - "Цена на минута разговор към мрежата на БТК" също е предложена стойност - 0,00 лв., но при прилагане на формулата по утвърдената методика не се формира крайна обща цена - 0,00 лв. Следователно по утвърдената методика за оценяване е възможно за отделни елементи да бъде предложена стойност - 0,00 лв., но при съобразяване прилагането на формулите за изчисление крайното ценово предложение да е различно от нула.
Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че КЗК не е извършила обективна преценка за законосъобразността на одобрената и приложена методика за оценяване, която съответства на изискванията на чл.28, ал.2 от ЗОП, поради което обжалваното решение в частта, в която е отменено решението на възложителя по обособена позиция 1 и е върната преписката на възложителя за прекратяване на процедурата в частта по обособена позиция 1 - Предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS, като незаконосъобразно следва да бъде отменено. С оглед безспорната установеност на фактическите обстоятелства по спора, както и при извършения контрол за законосъобразност не се установи допуснато нарушение при разглеждане, оценяване и класиране на участниците по обособена позиция 1, следва да се постанови решение по същество в съответствие с чл.222 от АПК, с което се отхвърли жалбата на "Мобилтел" ЕАД против Решение № РД-09-123-1/21.08.2013 г. на възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител в процедурата за възлагане на обществената поръчка, в частта по обособена позиция 1 - Предоставяне на услуги по стандарт GSM/UMTS. (Решение № 1956/12.02.2014г. н ВАС)

Единственото срещу което е възразено в жалбата е, че са допуснати нарушения на разпоредбата на чл. 55, ал. 6 от ЗОП, тъй като разяснение дадено от възложителя потвърждава, че ключов експерт който участва в екипа на даден участник, може да вземе участие като такъв в екипа на друг участник. КЗК намира, че това не е нито закононарушение, тъй като никъде в ЗОП няма поставено ограничение един експерт да участва в екипа на повече от един участници по една и съща процедура, нито нарушение на предварително обявените от възложителя условия за участие, сред които също не фигурира такова ограничение. Визираната от жалбоподателя норма забранява участието на едно физическо или юридическо лице в повече от едно обединение. В закона уреждащ провеждането на процедури по обществени поръчки има само още едно ограничение от такова естество, което отново не засяга оспорваната хипотеза, а именно чл. 55, ал. 5, според която лице участващо в обединение или дало съгласие и фигуриращо като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Т.е. това са норми касаещи участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки, но не и ангажимента на експертите в офертата за изпълнение на поръчката на конкретен участник. Посочената от жалбоподателя норма урежда отношения на съвсем различна плоскост - между възложителя и участника, а не между участника и лице от експертния му състав. Следователно по никакъв начин не е възпрепятствано законово участието на експерт в предложението за изпълнение на поръчката на повече от един участник в една и съща процедура. (Решение № 90 от 29.01.2014 г.)

До влизане в сила на новата ал. 9 на чл. 122г от ЗОП (ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г), КЗК не е имала правомощието да се произнася по отговорността за разноските. Принципно и съгласно чл. 12, ал. 3 от АПК за производствата по АПК не се събират държавни такси и не се заплащат разноски, освен ако това е предвидено в него или в друг закон, както и в случаите на обжалване на административни актове по съдебен ред. В съдебното производство на основание чл. 143 от АПК, съдът се произнася по отговорността за разноски направени само пред съда, но не и за направените пред съответния административен орган при упражнено право на защита по административен ред. Когато КЗК уважава жалба и отменя административен акт с решение по чл. 122г, ал. 6 от ЗОП, тя не се произнася по направените пред нея разноски, защото такова правомощие не й е предоставено. За производствата пред КЗК и в отклонение от принципа за достъпност по чл. 12 от АПК, се заплащат държавни такси по Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите (Загл. доп. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.). След като специалният ЗОП към момента на издаване на решение № 1456 от 18.11.2010 г. на КЗК не е предоставял на КЗК правомощия да се произнася по отговорността за разноски и да възлага направените такива на страна, изгубила спора, се поставя въпросът дали присъждането им може да стане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. След като не е имало норма, която да предвижда присъждане на направени разноски за защита в производство пред КЗК, за законодателя те не представляват основание за вид отговорност, какъвто аналогичен случай са разноските за производство по ЗАНН и ТР № 2/3.06.2009 г. по т. д. № 7/2008 г. на ОС на ВАС. Отговорността за разноски, направени в административно производство е санкция за неоснователно предизвикан правен спор. Законът не е предвиждал възлагането им във висящо административно или съдебно производство пред ВАС в спор по ЗОП, но и няма основание за присъждането им в настоящото исково производство, защото не представляват имуществени вреди, които да са в пряка и непосредствена причинна връзка с отменения административен акт, както правилно е приел първостепенния съд. Обстоятелството, че Върховният административен съд, ІV отд. ги е присъждал, а по-късно е изоставил практиката си, не поражда правно основание за претенция по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ. (Решение № 266 от 10.01.2014 г. на ВАС)

Наред с горното, съдът приема за основателни оплакванията на касатора за противоречието на решение № 1418/23.10.2013 г. на КЗК с чл. 70 ЗОП. Противно на приетото с последното, от възложителя мотивирано са приети за необективни обстоятелствата, посочени в представената от "БКС-Горна Оряховица" АД писмена обосновка, за наличието на изключително благоприятни условия, обосноваващи предложените от участника нулеви стойности на допълнителни разходи за механизация и процент печалба, с над 20% по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти. Следва да се отбележи, че действията на комисията по чл. 70 ЗОП, включително тези по приемането или не на писмената обосновка, подлежат на контрол за законосъобразност само относно наличието на предпоставките за приложение на визираната норма и съобразяването им с изискванията към дължимата от органа преценка /в т.ч. действията на комисията да са обективирани в съответен протокол и да са мотивирани резултатите от осъществената преценка по приемането на изложените от участника обстоятелства за обективни или не, които в случая са изпълнени/. Доколкото преценката на комисията, респективно на възложителя в посочените случаи е такава по целесъобразност, нито КЗК, нито съдът в настоящото производство може да осъществява контрол по същество относно обективността на изложените от участника обстоятелства. Предвид указанията, дадени с предходното, влязло в сила решение на КЗК, предложените от участника "БКС-Горна Оряховица" АД нулеви стойности на допълнителни разходи за механизация и процент печалба, са приети за допустими, респективно - за такива с над 20 на сто по-благоприятни от предложенията на останалите участници /констатирано по протокол № 3 на помощния орган на възложителя/, при което правилно е прието, че е осъществена хипотезата на чл. 70, ал. 1 ЗОП, в която възниква задължение за комисията да изиска подробна писмена обосновка на начина на образуване на предложенията по горепосочените подпоказатели. Наред с това и предвид данните, отразени в представената от "БКС-Горна Оряховица" АД писмена обосновка, законосъобразно е приложена процедурата по визирания законов текст, като съгласно протокола, съставен за работата на комисията за периода 14.08.2013 - 20.08.2013 г. и противно на възприетото в атакуваното решение на КЗК, от помощния орган на възложителя, са изложени конкретни мотиви, по които комисията по чл. 34 ЗОП приема за необективни обстоятелствата, посочени в депозираната от дружеството писмена обосновка и по които офертата му е отстранена от крайното класиране при условията на чл. 70, ал. 3 ЗОП. В този смисъл, необоснован е направеният от КЗК извод за основателността на оплакването, че мотивите на комисията, по които не е приета писмената обосновка на "БКС-Горна Оряховица" са неясни и неподкрепени с конкретни данни. Видно от съдържанието на оспореното пред КЗК решение на кмета на община Попово, в частта му възпроизвеждаща мотивите на помощния орган за приложимостта на чл. 70, ал. 3 ЗОП, също не би могло да се приеме, че е издадено без да са изложени мотиви относно отстраняването на "БКС-Горна Оряховица" АД. (Решение № 1583 от 05.02.2014 г. на ВАС)

След като сама извършила преглед на представените по преписката доказателства, по основните възражения в жалбата,КЗК развила подробни съображения, че участникът, и с допълнително представения по реда чл. 68, ал. 9 от ЗОП нов документ, не е доказал, че отговаря на минималните изисквания на възложителя,обективирани в изискването по т. 2.3 на р-л„Технически възможности“ от обявлението за обществената поръчка ,а именно участникът да представи екип за изпълнение на услугата, включващ най-малко 1 ръководител и 4-ма ключови експерти. Обосновала е извод за липса на нарушение на нормата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП от страна на комисията за провеждане на процедурата.
Възражението на оспорващия, че решението на възложителя за отстраняване на обединение „Интегрирани анализи и оценки“ е незаконосъобразно, тъй като е „основано на хипотези, а не на законови възможности”, КЗК преценила също като неоснователно по съображения, че това лице, от момента на встъпване в длъжността заместник-министър на икономиката и енергетиката, не може да извършва едновременно както тази длъжност, така и експертната за предоставяне на консултантски услуги в екип на потенциален изпълнител на обществена поръчка, и че съобразно изискванията на възложителя, участникът ще изпълнява дейностите във връзка с изпълнението на обществената поръчка, посочени в техническата спецификация и проекта на договор именно с определения от него екип от експерти,още повече,че не е използвал възможността да измени офертата си.
По тези съображения в относимата за настоящия случай част, КЗК потвърдила като законосъобразен оспорения акт на възложителя, издаден на основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП и отхвърлила жалбата като неоснователна.
Решението на КЗК е постановено в съответствие с чл.122г, ал.1,т.1 от ЗОП от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно-производствените правила, в съответствие с материалноправните разпоредби и целта на закона. То е правилно. (Решение № 1439 от 03.02.2014 г. на ВАС)

Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗОП възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата. На възложителите на обществените поръчки е предоставено изключителното право сами да преценяват своите нужди и потребности, както и начина, по който те могат да бъдат задоволени в най-голяма степен, като се съобразяват с принципите, залегнали в чл.2 от Закона за обществените поръчки. ЗОП не ограничава възложителите да издадат акт за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, идентичен с този на сключен договор по проведена възлагателна поръчка. Обоснован е изводът на КЗК, че такова ограничение не се съдържа и в хипотезата на чл. 39, ал. 6 ЗОП, тъй като тя препятства само възможността на възложителя да открие нова процедура със същия предмет преди да прекрати процедура за възлагане на обществена поръчка с влязло в сила решение. Т.е. забрана е налице само при неприключила процедура за възлагане на обществена поръчка, включително когато по същата няма влязло в сила решение за избор на изпълнител или решение за прекратяване на процедурата. Противно на твърдяното в настоящата жалба, доказателства за наличие на такава хипотеза не са налице, а и оспорващият е основал съображенията си с мотивите на прекратителното определение на АССГ които,с оглед заявения пред този съд предмет на спора, са ирелевантни за настоящия спор и правилно не са обсъждани в оспореното решение на КЗК.
Доводът на касатора, че КЗК незаконосъобразно игнорирала неговите съображения , че процедурата по прекратяването на трите договора не е спазена, че тези договори въобще не можели да бъдат прекратени на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, както и че неправилно възложителят е счел, че тези договори са прекратени, е неоснователен. С оглед посоченото по-горе, правилен е изводът на КЗК, че тези твърдения, впрочем неподкрепени с доказателства, не могат да послужат като основание за отмяна на процесното решение за откриване на процедурата по специалния ЗОП. Противно на твърдяното в настоящата жалба, не е налице законова пречка за издаване на оспореното пред КЗК решение на възложителя. И по тази група възражения на оспорващото дружество КЗК е извела обоснован извод.
Най-сетне, неоснователно е и възражението на касатора, че КЗК неправилно не е съобразила, че оспореното пред нея решение е незаконосъобразно и поради това,че предметът на откритата с оспореното решение обществена поръчка е идентичен с предметите на сключените договори между него и община Луковит. На първо място не е налице твърдяната идентичност, най-малкото защото в предмета на процесната обществена поръчка, освен строителство и реконструкция, какъвто е този по предходните поръчки,е включен и инженеринг. Горният извод безусловно се налага от посочения в обявлението и документацията предмет. На второ-както бе посочено по-горе, ЗОП не ограничава възложителите да издадат акт за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, идентичен с този на сключен договор по проведена възлагателна поръчка.
Последното твърдение в настоящата жалба, че „неоправдано в процесната поръчка се изисква инженеринг, без реално да има необходимост от ново проектиране”, не държи сметка за нормата на посочената по-горе разпоредба на чл. 25, ал. 1 от ЗОП. Не е налице и това твърдяно отменително основание.Обоснован и законосъобразен е и този извод на КЗК, а твърдението в противоположния смисъл не намира опора в закона. По изложените съображения настоящият съдебен състав преценява като неоснователни всички възражения на касационния жалбоподател. Намира за законосъобразни и обосновани правните изводи на КЗК, изведени въз основа на обективно установени фактически обстоятелства. В обжалваното решение на КЗК не са допуснати нарушения, които да обуславят неговата отмяна, поради което жалбата против постановеното решение, като неоснователна, следва да бъде отхвърлена. (Решение № 91 от 06.01.2014 г.)
1 коментар:

  1. По обществените поръчки понякога правилата и условията са такива, че е трудно да бъдат изпълнени всички абсолютно. Би трябвало да има някакво условие тип, ако никой от кандидатстващите за проект не отговаря до някаква си степен на някое от условията да се правят компромиси за определено условие. А и според мен трябва да има обяснение защо се държи на определено условие. В случая с педагогическото образование е интересно какви са точно съображенията поради които се изискват точно тези условия.

    ОтговорИзтриване