Архив на блога

неделя, 23 март 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LХVІІІПредметът на поръчката е свързан с извършването на СМР във връзка с превенция на наводненията, като съгласно документацията, се предвижда да се извършат дейности по разчистване на храсти и дървета, изграждане на частична корекция на деретата, почистване на бетоновото корито, премахване на наноси и растителност, изграждане на подпорна стена. Влязлата в сила методика предвижда техническата оценка да е сбор от оценката на предложената работна програма и тази на предложените методи за управление на риска. За да е в състояние да извърши адекватна и обективна преценка на техническите предложения, комисията трябва да е в състав, притежаващ професионалната квалификация и опит за извършване на комплексното оценяване, съответстващ на дейностите по предмета на конкретната поръчка. Комисията трябва да прецени дали представеното от участника предложение за организацията на работа описва в детайли подхода и организацията за изпълнение, отделните етапи на изпълнение, последователността и взаимообвързаността им, дали е налице съвпадение между линейния график и диаграмата на работната ръка. На преценка подлежи и виждането на участника за конкретните рискове, превенцията им и преодоляване на последиците при настъпването им. Всички обстоятелства, които трябва да се преценяват са ясно формулирани в скалата за оценка от конкурсната документация. В тази връзка трябва да се преценяват професионалната квалификация и практическия опит на председателя и членовете на помощния орган. (Решение № АКТ-271-05.03.2014)

В т.ІІІ.2.2. от обявлението1 за обществена поръчка, възложителят е заложил изискване за представянето на копие от съставна част на годишния финансов отчет на участника- справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), или да представи декларация, че посочените обстоятелства са обявени в Търговския регистър. В Протокол № 1 комисията установява, че част от съдружниците в обединението-участник не са представили изисканата справка. Едно от тях е „Копекс и Ко” ЕООД, като по преписката не се спори, че посоченото дружество не е представило документа. Комисията на възложителя е поискала на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП липсващите документи да бъдат представени. Сред допълнително представените от участника документи липсват изисканите справки за „Копекс и Ко” ЕООД. Този факт е установила и комисията в Протокол № 2 от дейността си, като законосъобразно е предложила обединението за отстраняване от процедурата, тъй като не е представило документ, изискуем според документацията за участие. Не могат да се споделят доводите на жалбоподателя, касаещи разпоредбата на чл. 23, ал. 4 от ЗТР. Тази норма визира хипотезата, в която е налице искане за представяне на актове, обявени в търговския регистър, или удостоверяването на обстоятелства, вписани в него. След извършена служебна проверка КЗК установи, че по партидата на „Копекс и Ко” ЕООД в Търговския регистър не са налични справки за приходите на строителното предприятие по видове строителство за всяка от предходните три години (2010г., 2011г. и 2012г.). Не представлява нарушение и обстоятелството, че комисията в протокола тясно е индивидуализирала изисквания документ. Напротив - тя се е позовала на изискването, заложено от възложителя в документацията за представяне на точно този документ, тъй като в Търговския регистър липсва обявен такъв. В тази хипотеза, помощният орган на възложителя изпада в невъзможност да провери дали участникът отговаря на икономическите и финансови изисквания на възложителя, като именно това е основанието на възложителя да заложи изискването за представяне на разглежданата справка. В случай, че жалбоподателят е считал това изискване за незаконосъобразно, е следвало да го обжалва с решението за откриване на процедурата  в срока, посочен в чл. 120, ал. 5 от ЗОП, който към момента е изтекъл. (Решение № АКТ-274-05.03.2014)

В становището на възложителя се съдържа искане за възлагане на направените разноски, но към него не е приложен списък на разноските, доказателства за техния размер и документи, удостоверяващи плащане. С оглед на това, искането следва да се остави без уважение, тъй като не е доказан размерът на разноските, както и обстоятелството, че действително са извършени. (Решение № АКТ-276-05.03.2014)

При така установената фактическа обстановка КЗК счита, че офертата на „Мог – Холд” ЕООД следва да се приеме за подадена в срок и записът „вх. № 7237/29.11.2013 г, 16.00 часа”, отговаря на истината. При анализа на горепосочената фактическа рамка следва да се вземе предвид, че жалбоподателят твърди само и единствено, че „в стаята” не е имало други участници – но не и навън, непосредствено пред вратата на стаята - и в този смисъл фактическата обстановка следва да се приеме за безпротиворечиво изяснена и изразяваща се в следното: Тъй като представител/представители на жалбоподателят „Електролукс Табаков и синове” ООД е дошъл в 15,55 ч., за да подаде оферти за участие по две процедури и е влязъл в стая № 110 - Деловодство, то при малко по-късното пристигане – в интервала 15,55-16,59 ч., но преди настъпване на 16.00 часа, представител/представители на „Мог – Холд” ЕООД не са влезли в стая № 110 – Деловодство по чисто обективни, физически причини – защото в стаята се е намирал представител/представители на „Електролукс Табаков и синове” ООД. В случая – като не се е възползвал чрез прилагане на настоятелни средства, участникът „Мог – Холд” ЕООД не следва да бъде поставен в положение на зависимост от случайния факт, че „Електролукс Табаков и синове” ООД е подавал две предложения и логично е да се приеме, че обработката и входирането им са отнели двойно повече деловодно време. Единственият обективно възможен начин и двете дружества да бъдат поставени при еднакви условия (като е съвсем отделен въпроса, че и двете са могли така да организират действията си за депозиране на офертите пред възложителя) е именно изчакването пред стаята – така, както се установява от приетата от съвкупния анализ на твърденията на жалбоподателя и възложителя, обективно сложила се фактическа обстановка в интервала 15,55-16,59 ч. в сградата на възложителя, стая № 110-Деловодство. Съгласно чл. 57, ал. 4 от ЗОП при приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. Тези действия възложителят, чрез своя представител – съответния деловодител, е извършил по отношение на всяка една от трите подадени оферти – както първата подадена по ред (на „Елтелком” ООД), така и следващите две – на „Мог – Холд” ЕООД и на „Електролукс Табаков и синове” ООД и следователно не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 57, ал. 4 от ЗОП. Видно от фактите по настоящото производство, налице е разлика от един деловоден номер в офертите на „Електролукс Табаков и синове” ООД и “Мог- Холд” ЕООД – първата е заведена в регистъра на възложителя под № 7235 от 29.11.2013 г., а втората – под № 7237 от 29.11.2013 г. Разликата от един номер по деловодните записи е резултат на обстоятелството, че не само стая „Деловодство” (определена от възложителя да завежда предложения) използва деловодната система на възложителя. Тук следва да се съобрази и обстоятелството, че завършването на обработката на подаден документ и слагането на входящ номер върху него е динамичен процес, чието начало започва с подаването на документа, а края му е тогава, когато номерът бъде генериран като цифрова комбинация. В този смисъл, и съдебната практика взема предвид динамичността на процеса, приемайки, че „Безспорно е необходимо технологично време да бъдат обработени представените документи...”[1], като за спецификата на настоящия случай следва да се отбележи и обстоятелството, че за да се започне обработването на следваща оферта, подадена по реда на ЗОП е необходимо не само поставянето на входящия номер и час върху плика на участника, но и „издаване на документ” на приносителя (чл. 57, ал. 4, предл. последно от ЗОП) и това безспорно също отнема технологично време, преди да се пристъпи към приемането на следващата оферта. При липса на нарушение на чл. 57, ал. 4 от ЗОП не са налице обективни /фактически/ основания за прилагане на разпоредбата на чл. 57, ал. 5 от ЗОП, която задължава възложителят да не приема и да върне незабавно оферти, които са представени „след изтичане на крайния срок”. (Решение № АКТ-315-12.03.2014)

КЗК, на основание цитираният нормативен текст, както е записано в Методиката, не намира основание за приложимостта на чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредбата[2] за всички дейности от предмета на обособените позиции, предвид заложеното в Количествено стойностните сметки. В предмета на поръчката са заложени дейности, които попадат в различни хипотези на чл. 20, ал. 4 от Наредбата. В документацията и методиката, обаче, се изисква офериране на единен гаранционен срок в месеци. Съответно на правилата на методиката, „П2 е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок /в календарни месеци/”. При така утвърдената методика и документация, КЗК приема, че участниците следва да оферират един гаранционен срок за дейностите, попадащи в предмета на поръчката по позицията, за която са подали оферта. Предвид изложеното, цитираната разпоредба от Наредбата при отстраняване на жалбоподателя от участие в процедурата е незаконосъобразно приложена, тъй като няма изискване в документацията за офериране на отделни срокове за отделните дейности по предмета на поръчката. Отстраняването му от участие на основание, че предложеният от участника гаранционен срок превишава 10 пъти минималните гаранционни срокове за някои видове строително-ремонтни работи, включени в Обособена позиция № 1, 2 и 3, КЗК приема за неоснователно.
Предлагайки срок от 10 години жалбоподателят оферирал недопустимо предложение за изпълнение на дейности, попадащи в хипотезата на чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредбата, които се съдържат в предмета на поръчката, но в предмета на поръчката, разделен на три позиции, има заложени и други дейности, които не попадат в обхвата на приложение на чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредбата. […] КЗК приема, че съобразно правилата на Методиката, П2 е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок в календарни месеци. Тоест, за всички видове дейности, заложени в КСС и документацията, участниците следва да посочат един гаранционен срок в календарни месеци, съобразно на което е заложена и формулата за оценка. Няма изисквания в обратна посока, а именно за посочване на различни гаранционни срокове по отношение на различните дейности в утвърденото в документацията по отношение на техническото предложение и съдържанието му.
От установеното и изложеното следва, че е основателно твърдението на жалбоподателя и за неправилно приложена методика от страна на помощния орган на възложителя, доколкото в процедурата са допуснати до оценяване оферти на участници, които предлагат повече от един гаранционен срок, а в правилата на методиката липсват правила за оценка при офериране на повече от един гаранционен срок.[…] В настоящия случай, възложителят е предоставил възможност на всеки участник да оферира гаранционен срок, като е посочено ограничението, че участниците нямат право да предлагат гаранционни срокове под предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. и над 2 пъти минималните гаранционни срокове по цитираната Наредба.
От посочените СМР в документацията и от поставените от възложителя технически изисквания за извършването на тези строително - ремонтните работи по трите обособени позиции за три отделни обекта, КЗК приема, че следва да се изпълняват различни видове работи, видно от цитираните КСС, поради което оферирането на един гаранционен срок е допустимо спрямо правилата на методиката. Основателни са твърденията в смисъл на неправилно допускане и оценяване на предложенията на класираните на първо място участници в процедурата.[…] Основателни са твърденията на жалбоподателя, видно от фактическата част на решението, в което е отразено съдържанието на протокола, съдържащ оценяването на офертите, че в Протокол 4 комисията не е обективирала и описала как е приложила Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, показателите и относителната им тежест и как е приложила формулата за гаранционния срок, съответно за комплексна оценка на участниците при така предложените по няколко гаранционни срока от класираните на първо място участници. В следствие гореизложеното обжалваното решение би следвало да бъде отменено и преписката да се върне на възложителя. (Решение № АКТ-312-12.03.2014)

След направена проверка на предоставената от възложителя документация, КЗК не приема мотивите на комисията, назначена със Заповед № 1033/18.10.2013 г. на кмета на Община Кърджали, обосноваващи отстраняването на участника от процедурата. Видно от съставения протокол, комисията не е указала конкретен начин на оформяне на допълнително представените документи. Такива указания липсват в документацията за участие в процедурата, както и в събраните от КЗК доказателства, като в раздел VII „Комуникация между възложителя и участниците” е записано, че „участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на община Кърджали... всеки работен ден; по пощата; по факс; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба”. Също така разпоредбите на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП не определят начина за оформяне на допълнително изисканите от помощния орган на възложителя документи. Колкото до чл. 57, ал. 1 и сл. от ЗОП, същия урежда реда, по който се оформя и подава самата оферта за участие в процедурата, но тези разпоредба е неприложима към допълнително изисканите и представени от участниците документи за установяване съответствието им с критериите за подбор. В този смисъл, предвид обстоятелството, че КОНСОРЦИУМ „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА - ПИ ЕС ПИ” ДЗЗД е представило в законоустановения срок допълнително изисканите документи, същите са заведени в деловодството на възложителя и тяхното представяне е било известно на комисията за провеждане на процедурата, помощният орган на възложителя е допуснал нарушение, като не е разгледал последните по реда на чл. 68, ал. 10 от ЗОП, а е предложил за отстраняване участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Възприемайки изцяло действията на своя помощен орган, възложителят е издал едно незаконосъобразно решение в частта по обособена позиция № 4, което следва да бъде отменено. (Решение № АКТ-311-12.03.2014)

При така заложените от възложителя условия и допълнително направеното разяснение по чл. 29 от ЗОП (което се прилага и става част от документацията за участие), помощният орган на възложителя при оценката на предложенията участниците по показател К8 „Допълнителни предложения със социално значение в полза на общината и пътниците” е следвало да се съобрази с разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗОП, която гласи, че възложителят (комисията), прилага методиката за оценка по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя, както и с разпоредбата на чл. 71, ал. 1 от ЗОП, задължаваща комисията да разгледа и оцени допуснатите оферти, в съответствие с предварително обявените условия. В този смисъл е следвало, при оценката на предложенията по цитираният показател К8, комисията да оцени максимум три допълнително направени от участниците предложения, като всяко от тях може да получи пет точки или общо за показателя - 15 точки. Видно от представените по преписката доказателства участникът „СОФИЯ ФРАНС АУТО - БУРГАС” ООД, гр. Бургас e предложил по показател К8 пет допълнителни предложения, което е отразено от комисията в Протокол № 2 от 09.01.2014 г. и предложението му е оценено с 25 точки. Предвид на така извършеното оценяване се явява основателно твърдението на жалбоподателя, че предложението на определения за изпълнител участник по показател К8 е оценено неправилно, доколкото съобразно условията по документацията е следвало да се оценят максимум три от направените допълнителни предложения, съответно дружеството да получи 15 точки. Извършвайки оценяването на предложението на участника по този начин, комисията е допуснала нарушение на цитираните разпоредби на чл. 28, ал. 3 от ЗОП и чл. 71, ал. 1 от ЗОП. Допуснатото нарушение е от категорията на съществените и доколкото възложителят е възприел напълно работата на комисията в издаденото от него решение, с което е определил за изпълнител участника „СОФИЯ ФРАНС АУТО - БУРГАС” ООД, гр. Бургас - предложението на когото е оценено в противоречие с предварително обявените условия, е издал незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено. За пълнота на настоящото решение следва да се отбележи, че помощният орган е допуснал установеното по-горе нарушение и по отношение на участника „ДИАНА 98” ЕООД, гр. Камено, доколкото дружеството е направило по показател К8 четири предложения, за което е получило 20 точки. Предвид установените нарушения процедурата следва да бъде върната на етап оценка на техническите предложения на участниците, като комисията по провеждане на процедурата, в изпълнение на разпоредбата на чл. 28, ал. 3 от ЗОП, следва да оцени предложенията на участниците в процедурата по показател К8 „Допълнителни предложения със социално значение в полза на общината и пътниците” в съответствие с предварително утвърдената методика и направеното от възложителя разяснение. (Решение № АКТ-310-12.03.2014)

Жалбоподателят не спори относно обстоятелството, че в съответствие с разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ЗОП е уведомен с писмо изх. № К-962/07.11.2013г. на кмета на община Лъки и е получил решението на възложителя, с което е класиран на първо място и е определен за изпълнител на обществената поръчка. Следва да се отбележи, че доколкото за сключване на договора по ЗОП са необходими две насрещни волеизявления, то и двете страни след постановяването на решението за избор на изпълнител дължат еднаква активност по неговото сключване. Може да се посочи, че никъде в закона не са разписани задължения за възложителя да уведомява за изтекъл срок на обжалване на решението му и да кани писмено определения за изпълнител участник, нито такива с писмената покана да определя срок за сключване на договора и представяне на съответни доказателства за регистрацията на обединението съгласно изискването на чл. 25, ал. 3, т. 2 ЗОП и за наличието на предпоставките или за отсъствието на пречките по чл. 42, ал.1, т. 1, съответно чл. 47, ал. 10 и чл. 48 ал. 2 ЗОП, в който смисъл са доводите на жалбоподателя. Следва да се посочи, че документите, които се представят от определения за изпълнител участник при сключването на договора, са разписани в закона и Документацията. Следва също да се отрази, че в Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, Раздел „Договори за обществени поръчки“, чл. 48, ал. 2 изрично е посочено, възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договор. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя. В случая срокът определен от възложителя се установява от Документацията за участие утвърдена от кмета на община Лъки -  т. 9.3. „Срокове за сключване на договора“ където е посочено, че възложителят сключва договора с класирания участник в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Може да се направи извода, че задължение на участника в процедурата, който предстои да стане изпълнител, е да води кореспонденция с възложителя за сключването на договора, тъй като интересът е и негов.
След изтичане на срока по чл. 43, ал. 3 във вр. с чл. 41, ал. 4 от ЗОП и независимо, че е избран за изпълнител и е уведомен надлежно за това от възложителя, жалбоподателят не е предприел изискуемите действия за сключване на договора при условията на документацията и подадената от него оферта. Бездействието на жалбоподателя след получаване на писмото на кмета на община Лъки с изх. № К-962/07.11.2013г. следва да се приеме за отказ от сключване на договор по смисъла на разпоредбата на чл. 39, ал. 2, т. 3, б. „а“ от ЗОП. Предвид установеното КЗК приема, че решението на възложителя за прекратяване на процедурата следователно е постановено на действително правно основание и е обосновано и законосъобразно.
Относно довода на жалбоподателя, че не е била отправена покана до класирания на второ място участник за сключване на договор, то следва да се отбележи, че посоченото обстоятелство по аргумент на чл. 39, ал. 1, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 39, ал. 2, т. 3, б. „а“ от ЗОП е предоставено на преценката на възложителя и не е основание водещо до незаконосъобразност на оспорени акт. (Решение № АКТ-309-12.03.2014)

Жалбоподателят твърди, че е предвиден показател „Срок за разсрочено плащане”, в който възложителят е задал възможни стойности от 7 до 60 календарни дни. Счита, че с посоченото условие кметът на община Смолян е нарушил разпоредбата на чл. 303а, ал.2 от Търговския закон. Условията, поставени от възложителя като част от документацията за участие, подлежат на обжалване с решението за откриване по реда на чл. 120, ал. 5, т. 2, като са скрепени с 10- дневен срок за обжалване. Изключение е предвидено в чл. 120, ал. 6 от ЗОП. Към момента решението за откриване на процедурата, ведно с документацията за участие, са придобили стабилитет и твърденията, насочени срещу тях, следва да бъдат оставени без разглеждане. Разглежданото изискване не препречва възможността на жалбоподателя за участие в процедурата, нито възможността му да бъде избран за изпълнител. Що се касае до нарушаването на интереса му, дружеството е следвало да го защити, като подаде жалба срещу решението за откриване, когато са станали известни условията за провеждане на процедурата и оценяването на предложенията на участниците. (Решение № АКТ-307-12.03.2014)

Жалбоподателят счита, че ако комисията е имала съмнение относно съществуващите и приложими към конкретните продукти стандарти или към предоставената в техническото предложение информация, е следвало да приложи нормата на чл. 68, ал. 11 от ЗОП и да изиска разяснение върху вече заявените данни.
Според визираната норма комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни (т. 1 на визираната норма) или да изисква от участниците разяснение за заявени данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове 2 и 3, като това не може да се използва за промяна на техническото или ценовото предложение (т. 2 от горецитираната норма). Прилагането на тази разпоредбата е по преценка на комисията за провеждане на процедурата, т.е. в нейната оперативна самостоятелност е да прецени за кои факти и обстоятелства да изисква допълнителни разяснения, като тази преценка не подлежи на контрол от страна на КЗК.
Нормата не вменява задължение за комисията, а и дава право, т.е. тя ще прецени дали да изисква допълнителна информация или не. От това право комисията може да се възползва само ако сметне, че е налице необходимост. КЗК намира, че ако в настоящия случай комисията се възползва от правото си по обсъжданата норма и поиска такива допълнителни доказателства – документи доказващи качеството на изделията, то би се стигнало до допълване на офертата. Такава промяна е недопустима спрямо условията за провеждане на процедурите по обществени поръчки – чл. 54, ал. 2 от ЗОП според който, всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си до изтичане на срока за подаване на офертите. С оглед на изложеното твърдението следва да се приеме за неоснователно. (Решение № АКТ-306-12.03.2014)

Съгласно чл. 3 от Закона за административно-териториалното устройство на република България населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. При преглед на списъка на „Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) към Националния статистически институт се установява, че всяко самостоятелно населено място (град или село) притежава Код по ЕКАТТЕ, както и посочване към коя община и област принадлежи. В него е посочено, че село Брани поле е с Код по ЕКАТТЕ 06077 и принадлежи към община Раковски. От така изложеното е видно, че село Брани поле е самостоятелно населено място, притежаващо определени граници и население, които са различни и не попадат в административно - териториалните граници на град Пловдив. КЗК не споделя становището на възложителя, че сервизът, находящ се в село Брани поле, е ситуиран в индустриалната част на град Пловдив и отговаря на поставените от възложителя условия. Имайки предвид дотук изложеното се установява, че така предложеният автосервиз с местонахождение по нотариален акт село Брани поле не се намира на територията на град Пловдив, а се намира в съвсем различно населено място.
При така извършения фактически и правен анализ се стига до обоснования извод, че участникът «Лем Инвест» ЕООД е предложил сервиз, който не отговаря на изискванията, заложени в документацията на възложителя. При така ситуираната фактическа обстановка комисията на възложителя е поставена в хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, според която за него произтича задължението, освен да изпрати протокола по ал. 7 на всички участници, да укаже в срок от 5 работни дни на същите да представят липсващи и/или несъответстващи документи съобразно заложените изисквания в обявлението и документацията. Ето защо, в този случай комисията по чл. 34 от ЗОП е следвало да установи конкретното несъответствие на участника относно местонахождението на сервизната база и да му изиска представяне на съответните документи. Като не е направила това, комисията е допуснала съществено процесуално нарушение, рефлектирало и върху крайния акт на възложителя, което е основание за неговата отмяна. (Решение № АКТ-305-12.03.2014)
[1] Виж също и Решение № 2766/24.02.2012 г. на ВАС.
[2] Наредба № 2 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар