Архив на блога

събота, 5 април 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LXX
Тук следва да се вземе предвид, че в административната фаза на производството, развиваща се чрез приемането, разглеждането, оценяването и класирането на офертите от помощния орган на възложителя и респективно – възложителя, специалният закон ЗОП, в разпоредбата, отнасяща се до приемането на офертите /чл. 57, ал. 4 от ЗОП/ не поставя задължение за ползване на компютърна информационна система. От това следва, че съгласно общия доказателствен режим, свързан с издаването на ИАА доказването може да се осъществи със всички допустими доказателствени средства. В този смисъл е и нормативната уредба, съгласно която не може да се откаже приемането на писмена декларация, с която се установяват факти и обстоятелства, за които специален закон не предвижда доказване по определен начин и с определени средства /чл. 43, изр. първо във връзка с чл. 39, ал. 1 от АПК/. С оглед на това, КЗК счита, че по отношение на декларираните в становището на възложителя факти и обстоятелства са въведени в доказателствения материал по настоящото производство чрез допустимо и годно доказателствено средство – „Фактите и обстоятелствата се установяват чрез обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон, освен ако специален закон предписва доказването на някои факти и обстоятелства да се извърши и с други средства.” /чл. 39, ал. 1 от АПК/. С оглед на гореизложеното, в съответствие с принципа за пълно установяване на истината, в хода на проучването на обстоятелствата по жалбата от страна на КЗК е изискано всичко - данни и доказателства кога, къде и как е постъпила, респективно след това – къде, кога, как и от кого е заведена офертата на „Мог-Холд” ЕООД. В случая възложителят, в качеството си на страна в производството пред КЗК, се ползва от доказателственото средство „обяснение”/”декларация” и то е от същия доказателствен вид, какъвто се явяват и твърденията, заявени от жалбоподателя в жалба вх. № ВХР - 170/23.01.2014 г. срещу Решение № 368-ЕВН-13-ХК-Т-3-Р2/09.01.2014 г. Съгласно чл. 122а, ал. 3 от ЗОП: По производството пред Комисията за защита на конкуренцията се допускат писмени и устни доказателства и експертни становища, с оглед на което КЗК следва да вземе предвид, че жалбоподателят, който твърди изгодни за себе си факти, е могъл да поиска свидетелски показания, а допускане на такива доказателствени средства не е поискано нито с първоначалната жалба, нито след запознаването с доказателствата, събрани в производството пред КЗК.
Жалбоподателят се е запознал с релевантния събран доказателствен материал на 10.03.2014 г. и на 11.03.2014 г. е разполагал с възможността, дадена му от чл. 122а, ал. 8 от ЗОП - да представи „всичките си доказателства” по отношение на спорния в производството въпрос – кога, къде и как „Мог-Холд” ЕООД е подал предложението си за участие. Доколкото в становището, представено в заседанието на КЗК се излагат твърдения за лъжесвидетелстване от страна на възложителя, респективно – негови служители, пред КЗК не са представени по реда на чл. 122а, ал. 8 от ЗОП доказателства за наличие на образувано производство или за установени по реда на НПК обстоятелства с такъв характер. (Решение № АКТ-315-12.03.2014)


Неоснователно се твърди, че комисията по провеждане на процедурата е допуснала нарушение на процесуалните правила на ЗОП, доколкото пликовете с предлаганата цена не са били преподписани, на самото заседание за публичното отваряне на ценовите оферти от поне трима от членовете на комисията и от представителите на участниците. В текстовете на чл. 69а от ЗОП, регламентиращ отварянето на ценовите оферти на участниците и по специално на ал. 3, в който е уреден редът за оповестяване на датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, както и лицата имащи право да присъстват на това отваряне, липсва изискване за преподписване на пликовете с предложенията от страна на поне трима от членовете на комисията и представителите на участниците. С отварянето на ценовите оферти и оповестяването на предлаганите цени от комисията, което в настоящия случай видно от Протокол № 3 от 27.01.2014 г. е извършено в присъствието на управителите на участниците и техни представители, комисията е спазила разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. (Решение № АКТ-310-12.03.2014)


По установената фактическа обстановка послужила за отстраняване на „Нов Пламък-НП” ЕООД в жалбата се сочи единствено, че поставеното от възложителя условие е неясно, като жалбоподателят счита, че е предложил да изпълни поръчката с МПС-та които съвкупно изпълняват условието за брой седящи места, поради което не е налице хипотезата на чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП. КЗК намира изложените съображения за неоснователни. На първо място в случай, че за жалбоподателя е била налице неяснота по отношение на въведеното условие за подбор, съобразно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, жалбоподателят е имал възможност да поиска писмено от възложителя разяснение в тази насока.
Доколкото не е използвана законово предвидената възможност, на този етап от процедурата не е допустимо да се твърди, че се касае за неяснота. Обявлениетосъгласно чл. 25, ал. 1 от ЗОП е одобрено с взетото от възложителя решение за откриване на процедурата, същото не е обжалвано в срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП, и поради това е придобило стабилитет и респективно заложените условия за технически възможности съгласно чл. 51 от ЗОП са задължителни за участниците в процедурата. Не може да се приеме твърдението на жалбоподателя, че е налице незаконосъобразност на издаденото решение, доколкото при разглеждане офертата на жалбоподателя са констатирани несъответствия с изискванията, заложени в обявлението и документацията за участие, а именно налице е оферта която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В конкретния случай участникът е отстранен правилно от по-нататъшно участие в процедурата, тъй като безспорно е установено, че същия не разполага с нито едно МПС за изпълнение на обществената поръчка, което има не по-малко от 27 (двадесет и седем) броя места за сядане за ремонтен персонал (редовна смяна), включително мястото на водача. Визираният порок на офертата представлява хипотезата на разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, където изрично е предвидено, че назначената по процедурата комисия предлага за отстраняване от процедурата участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. (Решение № АКТ-303-12.03.2014)

КЗК намира за неправилен и некореспондиращ с действителната фактическа обстановка по преписката направения от комисията извод, обективиран в Протокол № 1 от 01.10.2013г., че всички представени от Обединение „Прима” ДЗЗД, гр. София документи в Плик № 1 отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 5, т. 6, т. 8, т. 11-14 от ЗОП и на изискванията на възложителя от документацията за участие в процедурата. Предвид констатираната от КЗК непълнота на офертата на Обединение „Прима” ДЗЗД, гр. София, комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите е следвало да изиска от участника на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП да представи изискуемите образци О-11А. Като не е изпълнила това свое задължение, комисията е допуснала нарушение на процедурата, обосноваващо отмяна на крайния акт на възложителя, издаден въз основа на протоколите от работата на помощния орган. Тук следва да се подчертае първо, че подизпълнителят няма качеството „участник“ в процедура по ЗОП и второ, че критерият за подбор - изпълнени минимум 2 (два) договора през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, за проектиране на аналогични обекти - се прилага към Обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 25, ал. 8 от ЗОП). (Решение № АКТ-302-12.03.2014)

По настоящото производство, видно от протокол № 3, комисията на възложителя изобщо не е изложила мотиви относно преценката си за обективността на изложените в писмената обосновка на участника „Респромкомплект“ АД обстоятелства. Комисията е описала изискванията на възложителя към предмета на поръчката по обособена позиция № 6, съгласно утвърденото от него задание, след което е посочила единствено, че изложените обстоятелства не са обективни, което по никакъв начин не може да се приеме като излагане на мотиви по повод обективността на изложените в писмената обосновка обстоятелства. От бланкетното посочване на крайния извод не може да се установи на база какви критерии оценъчната комисия е достигнала до него, което е необходимо за целите на контрола за законосъобразност, упражняван от КЗК. Този контрол включва не само проверка дали са налице такива мотиви, което както бе посочено по- горе не е изпълнено, но и доколко те са относими и адекватни предмета на поръчката и кореспондират с конкретните обстоятелства и изискванията на възложителя, записани в документацията. От записите в протоколите не може да се установи, кои са мотивите да се заключи, че не се съдържат обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП. Липсата на мотиви от страна на помощния орган на възложителя, касаеща преценката за наличието на обективни обстоятелства по смисъла на чл. 70, ал. 2 от ЗОП, води и до нарушение на принципа за публичност и прозрачност, регламентиран в чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗОП и изискването за мотивираност на актовете на възложителя чл.11, ал.2, т.5 ЗОП. (Решение № АКТ-301-12.03.2014)

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, протоколът от работата на комисията трябва да съдържа резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта“. В конкретния случай, съгласно обявлението и документацията за участие в процедурата е избран критерия „най-ниска цена“, поради което правилно и законосъобразно в протокола от работата на комисията е налице описание само на предложените от участниците цени за изпълнение на поръчката. В случая няма предвидена методика за определяне на комплексна оценка на офертите, не са разписани показатели за оценка по субективна преценка от страна на комисията, което от своя страна да поражда задължение за членовете на комисията да излагат мотиви за поставените от тях оценки. Предвид изложеното, твърдението на жалбоподателя за нарушение на разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП следва да се приеме за неоснователно. (Решение № АКТ-301-12.03.2014)

„Телеконтрол 99“ ЕООД счита, че при установените недостатъци на техническата му оферта, за Комисията е било налице задължение, на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП да поиска представяне на липсващите документи или обяснения по ал.11. В случая КЗК споделя становището на възложителя, че тези недостатъци са установени в Плик № 2, а цитираният чл.68, ал.8 от ЗОП е приложим при разглеждане на документите, намиращите се в Плик 1 и направените констатации за тяхното съответствие. Относно задълженията на Комисията при работата й по проверката на Плик № 2 „Техническо предложение“ следва да се каже, че същата може само да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в плик № 2, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото предложение на участника. Предвид изложеното и доколкото в техническата оферта липсват основни предложения, то е невъзможно прилагането на чл. 68, ал. 11 от ЗОП, тъй като по този начин ще се допусне допълване на вече подадена оферта, което е недопустимо. От всичко изложено дотук се установява, че „Телеконтрол 99“ ЕООД е правилно и законосъобразно отстранено от участие в процедурата, а спорното решение не страда от твърдяните пороци. Поради това жалбата се явява неоснователна, а решението за класиране следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно. (Решение № АКТ-299-12.03.2014)


Така заложените в процентно изражение стойности съставляват максимално допустима горна граница, която участниците не следва да надвишават. Касае се за типово разработена и утвърдена от Ръководителя на управляващия орган на Оперативната програма „Регионално развитие“ методика, която дава насоки при изготвянето на количествено-стойностните сметки на проектните предложения на участниците. Оферирането на ценообразуващи показатели с по-малки от указаните стойности, какъвто е настоящия случай, не е в нарушение на методиката, каквото е схващането на жалбоподателя. КЗК счита последното за погрешно, не само защото не намира опора в съдържанието на методиката, а и защото противоречи на икономическата и пазарна логика, а именно: да се отхвърля като неприемливо предложение с по-изгодни за възложителя параметри. Следва да се сподели и аргументът от становището на възложителя, че в документацията е поставено като изискване единствено офертите да не надвишават обявения финансов ресурс, а в случай че го надвишават ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя. От значение в случая е и обстоятелството, че изброените в т. 2. на Образец № 16 ценообразуващи показатели не подлежат на оценка съгласно утвърдената методика. Видно от раздел ХІІІ. „Методика за определяне на комплексната оценка“ показател „Финансова оценка“ - Фn е с тежест 40 и се изчислява на база крайна (обща) предложена цена. В този смисъл, предмет на оценка от комисията са били не единичните цени, а крайните такива за всеки отделен обект и в цялост. (Решение № АКТ-395-26.03.2014)

Във връзка с възражението на жалбоподателя относно замяна на експерти от първоначално представения списък с други експерти, конкретно замяна на Румяна Лазарова, която съгласно първия списък ще съвместява две длъжности, а в последствие е посочен нов експерт, който ще изпълнява една от тях, следва да се посочи, че действията на комисията за провеждане на процедурата са съобразени със законовите разпоредби и установената практика на КЗК и ВАС. Видно от мотивите на решение № 5054/2013 г. на ВАС, „не може да се сподели довод, че указанията, даващи възможност за подмяна на предложения ключов експерт, съставляват незаконосъобразно действие, тъй като по този начин се допуска подмяна на офертата. Законодателят изрично е предвидил, че е недопустима подмяна на документите, съдържащи се в плик 2 и плик 3 – техническата оферта и ценовото предложение. Във всички случаи, при които се установява нередовност и/или липса на документ, относим към преценката за съответствие с изискванията за подбор, комисията е задължена да даде възможност на участника да отстрани тази нередовност. Подмяната на предлагания ключов експерт на етапа проверка за съответствие с изискванията за подбор е допустима и в случая е извършена при спазване на процедурните правила, предвидени в чл.68, ал.7, ал.8 и ал.9 от ЗОП.“ (Решение № АКТ-393-26.03.2014)

В т. 25 от документацията за участие се съдържат изискванията за технически възможности и/или квалификация към участниците, както следва: През последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите, участникът успешно да е изпълнил самостоятелно или като участник в консорциум:
а) поне 3 договора за дейности, сходни с предмета на поръчката по смисъла на т. 19. От съдържанието на цитираната точка се установява, че под сходен предмет възложителят приема извършването на инженерно - геоложки проучвания в скални и/или нескални терени, свързани с изграждането и/или реконструкция на транспортни тунели за автомагистрали, пътища І и ІІ клас, железопътни линии и/или на хидротехнически тунели за язовирни стени, ВЕЦ, МВЕЦ;
г) независимо дали при изпълнението на договорите по точка „а” или при изпълнението на други договори, да са извършили поне 3 бр. геоложко картиране в скални терени.
По отношение на поставеното условие се съдържа изрична забележка от страна на възложителя, че ще се зачита само участие в консорциум, в който участникът е изпълнил не по-малко от 40 % от посочените договори. […]
КЗК не споделя изложените от жалбоподателя аргументи по отношение на доказан опит при изпълнение на поне 3 бр. геоложко картиране в скални терени с оглед опита и квалификацията на инж. Стоян Саров. Въпросният експерт е посочен в списъка на лицата, включени в екипа за изпълнение на поръчката, и по-конкретно като експерт по геоложко картиране. Изискването за наличие на определен вид специалисти е заложено като отделно изискване за технически възможности и представлява условие по т. 27 от документацията за участие. Обстоятелството, че посоченото лице - инж. Стоян Саров, има дългогодишен опит и участие в множество на брой геоложки картирания, е ирелевантно към условието по т. 25, т. „г” от документацията за участие, доколкото последното касае самия участник, а не екипа, който ще бъде натоварен с изпълнението на поръчката. По направеното позоваване от страна на жалбоподателя на разпоредбата на чл. 51а, ал. 1 от ЗОП следва да се отбележи, че същата е неприложима спрямо изискания документ за доказване на технически възможности, доколкото съгласно визираната разпоредба на потенциалните участници в процедурата на практика е дадена възможност да използват ресурсите на други физически или юридически лица при самото изпълнение на поръчката, а не да доказват посредством друго физическо или юридическо лице изисквания за подбор, въведени от възложителя съгласно разпоредбата на чл. 25, ал.2 от ЗОП, във връзка с чл. 50, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид изложеното по-горе КЗК намира, че в конкретния случай комисията е действала правилно и законосъобразно, още повече, че съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 8 от ЗОП след като е констатирала нередовност в документите от плик № 1 на участника ДЗЗД „Геострума”, му е дала възможност допълнително да представи липсващите документи. (Решение № АКТ-389-26.03.2014)

КЗК намира за неоснователно твърдението, че „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД, гр. София незаконосъобразно е било отстранено от участие в процедурата с мотива, че в техническото му предложение липсва аналитична и статистическа част, включително SWOT анализ и анализ на целевите групи. В подкрепа на горното жалбоподателят посочва, че никъде в документацията за участие не е заложено изискване за представяне на SWOT анализ. Твърдението е неоснователно, доколкото в т. 2.2. от Раздел VІ „Указания за подготовка и подаване на оферти” на документацията за участие възложителят изрично е записал, че в техническото си предложение участникът следва да представи концепцията си за изпълнение на поръчката, като предложената стратегия задължително следва да обхваща аспектите, които подлежат на оценка според методиката за оценка. Следва да се отбележи, че един от елементите, които се оценяват по подпоказател Т1 „Концепция и обосновка на избрания комуникационния микс”, е именно задълбочеността на представения към офертата SWOT анализ на пазара и целевите групи. Отделно като забележка към утвърдената методика за комплексна оценка е записано, че „ако някой от посочените аспекти, въз основа на който се оценява качеството на техническото предложение, не е разгледан в него, офертата получава нула точки за качество и участникът се предлага за отстраняване”. С оглед на гореизложеното КЗК счита, че липсата на такъв анализ в предложението на жалбоподателя за изпълнение на поръчката (обстоятелство, което самият участник не оспорва) представлява съществено нарушение на изискванията на възложителя, поради което комисията за провеждане на процедурата правилно е решила да го предложи за отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Посочването на конкретните целеви групи, разпределението им по параметри и представянето на статистически данни за отделните медийни средства, без да се представи анализ защо и на какъв принцип са предложени същите, не е достатъчно, за да може офертата на „Бранд Ню Айдиъс” ЕООД, гр. София да бъде разгледана и оценена дори и с минимален брой точки съгласно утвърдената методика. В този смисъл КЗК споделя становището на възложителя, че изготвянето на SWOT анализ е необходим елемент от концепцията на участника за изпълнение на поръчката, доколкото без оценка на сегашното и бъдещото състояние на вътрешния пазар (плюсовете и минусите) не биха могли да се изберат най-подходящите подходи за постигане целите на настоящата поръчка. (Решение № АКТ-387-26.03.2014)

По отношение на нарушение на процедурните правила, гарантиращи публичност и прозрачност в процедурата, жалбоподателят твърди, че е изискал предоставяне на всички протоколи от работата на комисията. В отговор на направеното искане, жалбоподателят е получил единствено доклада до възложителя за класиране на участниците, но не и протоколите от работата на комисията. Твърди, че назначената комисия не е съставила протокол, в който да се обсъди обосновката на участника „Кивиа- оил“ ЕООД, както и че по този начин възложителят лишава жалбоподателя от възможност да се запознае с работата на комисията и е възпрепятстван да аргументира жалбата. Твърдението е неоснователно. КЗК установи, че копие от Доклад до възложителя за класиране на участниците, от 07.01.2014г., на основание чл. 89, ал. 8 от ЗОП, е изпратен до жалбоподателя ДЗЗД „Енергия“ на 14.01.2014г., видно от представените от възложителя доказателства. В доклада се съдържат мотивите на комисията за приемане на писмената обосновка по реда на чл. 70 от ЗОП, поради което правото на защита на ДЗЗД „Енергия“ не е нарушено, както се твърди в жалбата.
При избора на процедура, а именно „договаряне с обявление“ във фазата на договарянето, на етап окончателни преговори се изготвят отделни протоколи, отразяващи направените предложения и постигнатите договорености с всеки един от участниците. Съгласно чл. 89, ал. 5 от ЗОП комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага класиране на участниците. В този смисъл докладът, съобразно правилата на закона, е изпратен до жалбоподателя с писмо от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, като видно от факс- известието за доставяне, документите са получени от жалбоподателя на датата на изпращането. Следва, че възложителят е изпълнил вмененото му задължение съгласно разпоредбата на чл.89, ал.8 от ЗОП за предоставяне на достъп до протокола при условията на чл. 79, ал. 14 от ЗОП и не са налице нарушения. (Решение № АКТ-365-19.03.2014)

От първоначално представените документи в Плик №1 на дружеството е видно, че същото има договорни отношения за наем на кухня с „Загорка” АД със срок до 31.12.2013г. За този обект е представено и Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни. Комисията правилно е констатирала, че срокът на договора не обхваща целия срок на изпълнение на предмета на обществената поръчка и е изискала представянето на нов документ. В изпълнение на искането на оценъчната комисия, участникът е представил писмо изходящо от „Загорка” АД, видно от което след проведен конкурс, предстои сключване на договор с краен срок декември 2014 год. След представянето му, обаче помощният орган на възложителя неправилно е приел, че посоченото писмо, изхождащо от „Загорка” АД, е годно да удостовери обстоятелството, че участникът има на разположение кухня за целия срок на изпълнение на обществената поръчка. Действително, писмото, представено от „Пламен Петров- П” ООД е документ, годен да удостовери, че участникът ще има на разположение кухня, но не гарантира целия период на изпълнение на поръчката. В документацията не е изрично посочено какъв документ следва да се представи, за да се докаже наличието на кухня в рамките на срока на поръчката. Предвид текста на документа, който по своята същност представлява декларация от страна на собственика „Загорка” АД, че ще отдаде под наем на участника посочения обект, комисията правилно е разгледала документа като годен да удостовери това обстоятелство. От друга страна, в разглеждания документ е посочено, че наемното правоотношение ще бъде в сила до 31.12.2014г., който срок неправилно е бил приет от комисията за такъв, покриващ времето за изпълнение, предвидено в документацията за участие.
Самият срок, който е даден на участника да представи липсващия документ е до 17.01.2014г., следователно няма как изпълнението на предмета на процесната обществената поръчка да започне на 01.01.2014г. При така отразеното изявление в цитираното писмо, участникът не е доказал съответствието си с изискванията на възложителя от гледна точка на времето, с което ще разполага с наеманото помещение и периода на изпълнение на поръчката. След като срокът на поръчката е посочен не като крайна дата, а като продължителност – една година, то крайният срок съобразно писмото не отговаря на изискването на възложителя, а за последния няма гаранция, че наемното правоотношение ще бъде подновено през 2015 год. Комисията е следвало да констатира този порок и да приложи хипотезата на чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като вече е изискала отстраняването на констатираната нередовност. Като не е направил това помощният орган на възложителя е допуснал съществено нарушение, което е повлияло на хода на процедурата и представлява самостоятелно отменително основание. (Решение № АКТ-364-19.03.2014)

КЗК счита изложеното твърдение за неоснователно. Съгласно изискванията на документацията всеки участник посочва в техническото предложение срок на отложено плащане в календарни дни. По отношение на начина на плащане в документацията за участие в процедурата е указана минимална долна граница за срока на заплащане на извършената услуга, а именно в т. 1.8. „Начин на плащане“ от Общите условия за провеждане на обществена поръчка от документацията е указано, че предложеният срок за заплащане от възложителя на извършената услуга не може да е по – кратък от 30 дни, считано от датата на издаване на фактура. В техническото предложение на участника „Медиком 2000“ ООД се съдържа предложение за срок на отложено плащане в рамките на 120 календарни дни. С обжалвания административен акт възложителят приема, че предложението на участника „Медиком 2000“ ООД за срок на отложено плащане съставлява нарушение на чл. 3, ал. 5 от ЗЛЗ във връзка с чл.303а ТЗ и съответно е основание за отстраняване на „Медиком 2000“ ООД от участие в процедурата. Следва да се има предвид, че възложителят „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Бургас” АД е държавно лечебно заведение – търговско дружество по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и съответно по отношение на възложителя са приложими разпоредбите на указания закон. Съгласно чл. 3, ал. 5 от ЗЛЗ лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 и държавните лечебни заведения - търговски дружества, извършват плащания по сделките по ал. 4 (които сделки са за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите), в срок от 60 дни от деня на получаване на фактура или на друга покана за плащане. Действително Законът за обществените поръчки се явява специален закон по отношение на Закона за лечебните заведения и в тази връзка провеждането на процедура и сключването на договор за възлагане на обществена поръчка следва да бъде съобразено с разпоредбите на ЗОП, но в случая има нормативно установени правила относно сроковете за извършване на плащане от лечебните заведения, каквото се явява възложителят, и те следва да се спазват стриктно. В случая с разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗЛЗ се залага изрично ограничение за лечебни заведения, в това число държавни лечебни заведения – търговски дружества, за извършване на плащане в срок не по-дълъг от 60 календарни дни от деня на получаване на фактура или друга покана за плащане. Доколкото в документацията не е налице изрично указване на законово уредения максимален срок за плащане, то следва да се отбележи, че в случай на неяснота жалбоподателят е имал възможност да упражни правото по чл. 29 от ЗОП за изискване на разяснения, което право не е упражнено. Предвид изложеното КЗК приема, че с оглед наличието на изрична нормативна уредба по отношение на сроковете за плащане от лечебни заведения възложителят правилно и законосъобразно е отстранил на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП участника „Медиком 2000“ ООД от участие в процедурата по обособена позиция № 10, доколкото техническото предложение на същия участник е в нарушение на законовото ограничение по чл. 3, ал. 5 от ЗЛЗ. (Решение № АКТ-362-19.03.2014)

Няма коментари:

Публикуване на коментар