Архив на блога

събота, 17 май 2014 г.

Последни изменения в Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 30 април 2014г. Част първа.С УКАЗ № 119 от 10.05.2014г. бе приет ЗИД на ЗОП. Законът влиза в сила от 1 юли 2014 с следните изключения:
Промените в чл. 4, чл. 7 и чл. 42а[1] влизат в сила от деня на обнародване на закона в „Държавен вестник“.
Промените в чл. 8, новияj чл. 16в, чл. 16г., новияj чл. 20, чл. 21, новият раздел ІІІ „Профил на купувача“ с чл. 22б – 22г,  чл. 23, чл. 27, чл. 27а, чл. 29, чл. 31, ал.1, чл. 34, чл. 41, ал.1, чл. 44, чл. 68, ал. 8, чл. 69а, ал. 3, чл. 73, ал. 4, чл. 83г, ал. 12, чл. 83ж, ал. 2, чл. 88, ал. 12, чл. 101, ал. 2, чл. 101б, чл. 120, ал. 6 и новите членове 126а – 126г влизат в сила от 1 октомври 2014г.

Процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
Когато към влизането в сила на този закон има подадена жалба пред Комисията за защита на конкуренцията, производството по жалбата се образува и довършва по досегашния ред.
Член 42а се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на този закон.


 При подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка възложителите вече ще са длъжни да осигурят в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие в процедурата при критерий икономически най-изгодна оферта, както и на конкурсните програми при конкурсите за проект, да участва най-малко един експерт, който има професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, той ще осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други, чрез възлагане в съответствие с този закон (чл. 8, ал. 7). Външните експерти не могат да бъдат включвани в комисията за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка, съответно в журито на конкурс за проект, нито да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата. (ал. 8)

Някои промени се наблюдават и в уредбата за сключване на договори за комунални услуги. Доразвити са изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 13, като  законът няма да се прилага за договори, сключвани от възложители по чл. 7, т. 1, 3 и 4 с дружество или държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) капиталът му е изцяло държавна и/или общинска собственост или собственост на холдинг, чийто капитал е изцяло държавна и/или общинска собственост;
б) обект е на контрол, подобен на този, упражняван от възложителя върху собствените му структурни звена;
в) най-малко 80 на сто от оборота му е формиран от дейности, свързани с осигуряване изпълнението на функции на възложителя.
ЗОП няма да се прилага и спрямо договори с предмет процесуално представителство и свързаните с него правни съвети по дела пред съдебен, арбитражен или помирителен орган в страната, в друга държава – членка на Европейския съюз, или в трета страна. (т. 17)

Създаден е нов чл. 16в, според който възложителите вече могат да поискат техническите предложения да бъдат представени под формата на електронен каталог, когато предмет на поръчката е доставка на стоки, които са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти. Електронните каталози ще се изготвят от участниците при спазване на нормативните изисквания за вътрешния оборот на електронни документи, както и на всички допълнителни изисквания за изпълнение на обществената поръчка и в съответствие с техническите спецификации и формата, определени от възложителя. Техническите предложения под формата на електронен каталог, може да бъдат придружени от други документи, които ги допълват. Използването на електронен каталог и изискванията към него ще се посочват от възложителя в обявлението и не може да представляват техническа пречка за участие в процедурата.
Съгласно дефиницията на т. 5а от Допълнителните разпоредби, „електронен каталог“ (Е-каталог) е онлайн платформа, която позволява да бъдат предлагани доставки, които вече са стандартизирани или за които е възможно да се разработят или утвърдят собствени стандарти.

До сега АОП осъществяваше предварителен контрол върху процедури, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове:  а) за строителство на стойност, равна или по-висока от 2 640 000 лв. и  б) за доставка или услуга на стойност, равна или по-висока от съответната стойност, посочена в чл. 45а, ал. 2. Сега се контролът се разширява и по отношение на поръчки за строителство, финансирани с бюджетни средства извън тези по буква „а“, на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв.
Предварителният контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 вече ще обхваща и мотивите за определените критерии за подбор и съответствието на критериите с изискванията на чл. 25, ал. 5 – 7. (нова т. 4 в чл. 20а, ал. 1). А становището за съответствие с изискванията на ЗОП вече ще съдържа не само препоръки, но и конкретни указания.

В глава втора се създава се нов Раздел ІІІ „Профил на купувача“. В който се посочва, че  възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача като обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. В него ще се публикуват под формата на електронни документи:
1. предварителните обявления; 2. решенията за откриване; 3. документациите за участие; 4. решенията за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1; 5. разясненията по документациите; 6. поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление; 7. протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях; 8. решенията по чл. 38 за завършване на процедурите; 9. информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие; 10. договорите за обществени поръчки; 11. договорите за подизпълнение; 12. рамковите споразумения; 13. допълнителните споразумения за изменения на договорите; 14. информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане, вкл. и по договорите за подизпълнение, вкл. и за авансовите плащания както и друга информация посочена в чл. 22б. Посочени са и сроковете, в които се публикуват съответните документи. 
Предварителното обявление по чл. 23 вече задължително се изпраща за вписване в Регистъра на обществените поръчки и се публикува в профила на купувача. 

В Обявлението за обществена поръчка вече трябва задължително да се посочва информация не само за обекта и предмета, но и за прогнозната стойност на поръчката (чл. 25, ал. 2, т. 3). Допълнението цели публичност и прозрачност, включително чрез създаването на възможност за извършване на последващ контрол на цената, определена в договора за обществената поръчка. С посочването на стойността кандидатите и участниците ще имат информация, която е важна за изготвянето на офертите им и ще се ограничат случаите, в които възложителите ще бъдат принудени да прекратят поръчката на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради надвишаване от страна на офертите на финансовия ресурс, който те могат да осигурят за изпълнението на поръчката.
В Обявлението възложителят може да предвиди вече и възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка – при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по ЗЛПХМ или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия. (ал. 3, т. 3).

Критериите за подбор и документите, с които се доказва съответствието с тях, вече трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и количеството или обема на обществената поръчка и предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит в съответния сектор, но не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако такива условия или изисквания дават предимство или необосновано ограничават участието в обществените поръчки. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция (чл. 25, ал. 6).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, а изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. (ал. 8)

Еднократните промени в обявлението и/или документацията по чл. 27а вече ще могат да се правят не само по предложение на заинтересовано лице, а при всеки сигнал за нередност. Решението и променените документи вече трябва се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в агенцията.

С промените в чл. 28, ал. 1 т. 7, отпада задължението в документацията да се съдържат непременно показателите за оценка и относителната им тежест, но (ал. 2) те стават задължителна част от Методиката за определяне на комплексната оценка. Целта е недвусмислено да се определи, че показателите за оценка и относителната им тежест са част от методиката за оценка на офертите, заедно с указанията за определяне на оценката по всеки показател. В методиката, в съответствие с техническите спецификации, може да се определят и минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 с методиката ще се определя и начинът за оценяване на офертите, които са подадени за част от номенклатурите по обособените позиции. Остава задължението документацията да съдържа методика за определяне на комплексната оценка при избран критерий „икономически най-изгодната оферта“. В методиката вече може да се определят и минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели (чл. 28, ал. 2). Чрез определянето на диапазон се цели защита на обществения интерес и предотвратяване на използването на нереално занижени или завишени стойности на цени, срокове и др. Кандидатите и участниците имат възможност да дават предложения извън определения от възложителите диапазон, като са длъжни да представят мотиви, в които да изложат наличието на обективни обстоятелства, наличието на които им дава възможност да осигурят качествено изпълнение на предложените от тях стойности по съответния количествен показател.

Възложителят вече няма да има право да поставя изискване документацията да се получава на място и е длъжен я предостави на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. (чл. 28, ал. 7)

Създаден е нов чл. 28а, който пояснява задълженията на възложителя при избран критерий за оценка „икономически най-изгодната оферта“. Чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество-цена. С показателите за оценка ще се оценяват самостоятелно характеристиките на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и други. При възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 може да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други. За обществени поръчки за строителство с показателите за оценка може да се оценяват характеристики, свързани със: а) качеството или техническите показатели на влагани строителни продукти, на строителни и монтажни работи или на строежа, или б) качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на строежа, или на отделни строителни и монтажни работи.
Относителните тежести на показателите за оценка може да се определят или с конкретна стойност в рамките на общата оценка, или, когато по обективни причини това е невъзможно, чрез подреждане по важност в низходящ ред. От друга страна  указанията за определяне на оценката по всеки показател трябва да дават възможност да се оцени нивото на предложеното изпълнение в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации, както и да може да се прави сравнение, респективно обективно оценяване, на техническите предложения в офертите. Указанията трябва да са така формулирани, че да осигуряват достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване, а за б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка.
Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане).

Изяснен е и въпросът със сроковете за искане на разяснения. Това може да става до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията. Разясненията ще се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, а ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им.  Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – по-малко от три дни, възложителят ще е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления, като е уточнено, че от деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – по-малко от три дни (чл. 29).

Съгласно изменение на чл. 31, в техническите спецификации не се включва класифицирана информация. Наличието на класифицирана информация и информацията за мястото за нейното получаване се посочват в документацията, като такава информация ще се получава при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.

Възложителите вече няма да имат право да изискват оторизационно писмо за конкретната поръчка, когато такова писмо е представено от производителя и удостоверява права за представителство и търговия на територията на цялата страна. (чл. 33а, ал. 2)

Промени има и по отношение на състава на оценителните комисии (чл. 34, ал. 2 и ал. 3). В състава на комисията отново се включва задължително един юрист, като най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Изискването за нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – най-малко трима, остава. Изрично е подчертано обаче, че възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв., възложителите ще включват като член на комисията поне един външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. В този случай изборът на външен експерт ще става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от АОП по ред, определен с правилника за прилагане на закона. За участие в работата на комисията членовете й вече ще получават освен възнаграждение и командировъчни пари – пътни, дневни и квартирни (чл. 34, ал. 7).
Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че отговарят на изискванията по чл. 35, ал. 1, към които е добавено и условие да не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата. (т. 4) Уточнен е и срокът, в който  комисията следва да отстрани нарушенията в работата си, установени от възложителя по реда на чл. 36а, като това трябва да стане в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол.

Възложителите вече няма да могат да избират критерия „най-ниска цена“ при обществени поръчки по чл. 3, ал. 1, които имат за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурси за проект (чл. 37, ал. 2)

От условията, при които договор за обществена поръчка не се сключва, отпада неизпълнение на задължението по чл. 48, ал. 2, т.е. когато участникът, определен за изпълнител, не е представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. (чл. 42, ал. 1, т. 2).

Създаден е нов чл. 42а, в който се посочва, че паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

Изменението на договор за обществена поръчка ще става с допълнително споразумение към договора, по изключение при настъпване на непредвидени обстоятелства[2], както и когато се налага цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки (чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „в“). В ал. 4 на чл. 43 се уточнява, че до прекратяване на договор от възложителя може да се стигне само при настъпване на  обстоятелства, възникнали след сключването му и в резултат на които той не е в състояние да изпълни своите задължения.
По-нататък в нови ал. 7 и ал. 8 се пояснява, че при преобразуване на изпълнителя възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с неговия правоприемник. Това може да стане само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител – правоприемник. Ако при преобразуването на изпълнителя правоприемникът не отговаря на горните условия, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът, дължи обезщетение по общия исков ред.

Срокът за изпълнение на задължението на възложителя да изпрати информация за всеки сключен договор за обществена поръчка, за сключено рамково споразумение и за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение, до АОП за вписване в РОП е удължен от 7 на 30 дни от сключването на договора или на рамковото споразумение. (чл. 44, ал. 1, ал. 6 и ал. 7). Същият 30 дневен срок важи и при подаване на информация за сключени договори въз основа на динамична система за доставки, но този срок тече  след края на всяко тримесечие. В този случай възложителят трябва да изпраща информацията в 7-дневен срок след края на всяко тримесечие.  
Информация, както и досега, ще се изготвя по образец, като ще включва и данни за лицата за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения – и за членовете на обединението.
В срок до 31 март на всяка година, следваща отчетната, възложителят ще изпраща обобщена информация по образец не само за всички разходвани средства във връзка с обществени поръчки на стойност по чл. 14, ал. 4 и 5, но и за тези по чл. 3, ал. 2, когато са на стойност под прага по чл. 14, ал. 2.

В глава трета се създава нов раздел VII „Договор за подизпълнение“. В чл. 45а е посочено, че определеният за изпълнител участник задължително сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата, но това не го освобождава от отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка (ал. 1). Този принцип следва от чл. 25 от Директива 2004/18/ЕО. Носенето на отговорността означава включително и това, че ако подизпълнителят не изпълнява поръчката, независимо дали защото няма необходимите ресурси или възможности, или поради друга причина, изпълнителят ще може да го замени с друг. Наемането на подизпълнители и възможността за подмяна на подизпълнител освен посоченото, води и до разпределение на риска.
Изпълнителните няма да имат право да:
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5,
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по ал. 6.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят ще трябва да изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена посочената по-горе забрана.
Подизпълнителите от своя страна нямат право да превъзлагат на други лица една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. За нарушение на тази забрана обаче няма да се смята доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение.
Изпълнителят ще е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5, както и при нарушаване на забраната за превъзлагане, в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на ал. 1 – 5.
Приемането на изпълнението на договора ще става от възложителя в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. (чл. 45б, ал. 1). При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя (ал. 2). А окончателното плащане по договора възложителят ще прави  след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети работи (ал. 3), с изключение на случаите, в които договорът за подизпълнение е бил прекратен.

Възложителят задължително ще отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, който, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, към които е добавено и още едно основание, а именно ако  има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (ал. 1, т. 4). Последното досега можеше да става по преценка на възложителя, но вече ще е задължително, като целта е засилване защитата на обществения интерес.
Досега възложителя можеше по своя преценка да отстрани кандидат или участник, на който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. Това условие обаче е променено (чл. 47, ал. 2, т. 4) и за да може да бъде отстранен участник ще се изисква същият да е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
Отменена е ал. 6 на чл. 47, според която за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Досега, когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по ал. 1 и 5 на чл. 47 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2 на чл. 47 се прилагат и за подизпълнителите. При новата редакция на чл. 47, ал. 8, за подизпълнителите ще се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5.

При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът вече ще удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1- 5 на чл. 47 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника, като в нея трябва да бъде включена и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, ще е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя (чл. 47, ал. 10).

Задължението на определения за изпълнител по чл. 48, ал. 2, да удостовери липсата на обстоятелствата по обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 при подписване на договора, сега вече ще трябва да става още при представяне на офертата с декларацията по чл. 47, ал. 9. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или 2. извлечение от съдебен регистър, или 3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен (чл. 48, ал. 3). Създадена е нова ал. 4 на чл. 48, според която когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Възможността на възложителя по чл. 49, ал. 1 да изиска от всеки кандидат или участник да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, е уточнена, че това може да става само когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

Промени има и при доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците. Съгласно чл. 50, ал. 1, възложителите вече ще поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.
Когато доказването на това обстоятелство става чрез годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, възложителят няма право да изисква представянето им, както и представянето на всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра (чл. 50, ал. 3).

СЛЕДВА …[1] Според който: паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.
[2] Съгласно т. 14б от Допълнителните разпоредби „непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

1 коментар: