Архив на блога

неделя, 2 ноември 2014 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LXXVІРазпоредбата на чл. 9 от ЗОП изрично допуска до участие обединения от български или чуждестранни физически или юридически лица. От своя страна обединенията се създават с Договор между съдружниците и могат да бъдат консорциуми по Търговския закон или граждански дружества по ЗЗД. Единственото законодателно ограничение е, че в процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение (чл. 55, ал. 6 ЗОП). (Решение № 4830 от 08.04.2014 г. по адм. д. № 1209/2014 на Върховния административен съд)

Никъде в ЗОП няма поставено ограничение един експерт да участва в екипа на повече от един участници по една и съща процедура, нито нарушение на предварително обявените от възложителя условия за участие, сред които също не фигурира такова ограничение. Член 55, ал. 6 ЗОП забранява участието на едно физическо или юридическо лице в повече от едно обединение. В закона уреждащ провеждането на процедури по обществени поръчки има само още едно ограничение от такова естество, което отново не засяга оспорваната хипотеза, а именно чл. 55, ал. 5, според която лице участващо в обединение или дало съгласие и фигуриращо като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Т.е. това са норми касаещи участниците в процедурите по възлагане на обществени поръчки, но не и ангажимента на експертите в офертата за изпълнение на поръчката на конкретен участник. Посочената от жалбоподателя норма урежда отношения на съвсем различна плоскост - между възложителя и участника, а не между участника и лице от експертния му състав. Следователно по никакъв начин не е възпрепятствано законово участието на експерт в предложението за изпълнение на поръчката на повече от един участник в една и съща процедура. (Решение № 90 от 29.01.2014 г. по преписка вх. № КЗК - 1507/2013г. на Комисията за защита на конкуренцията)

Не са допуснати нарушения на разпоредбата на чл. 55, ал. 6 от ЗОП, когато разяснение дадено от възложителя потвърждава, че ключов експерт който участва в екипа на даден участник, може да вземе участие като такъв в екипа на друг участник. (Решение № 90 от 29.01.2014 г. по преписка вх. № КЗК - 1507/2013г. на Комисията за защита на конкуренцията)

Това, че класираният на първо място участник е предложил като цена – "0" лв., която е по-ниска от регулираните, не обосновава извод че същата е нереалистична и операторът не би могъл да покрие разходите си. Всеки участник сам преценява икономическите си възможности за покриване на разходите в съответствие с търговската си политика. Преценката е по целесъобразност и не е свързана с нормативно определени рамки, които да организират или да лимитират предложените цени в офертите. (Решение № 95 от 07.01.2013 г. по адм. д. № 12487/2012 на Върховния административен съд)

При формалност на регламентацията на процедурите по ЗОП са неоснователни доводи на участник, че има внедрена система за управление безопасността на храните след като не е доказал с изискуемите от възложителя документи тези обстоятелства, още повече когато възложителят е дал и друга възможност за това, която не е използвана. (Решение №5175 от 12.04.2011 г. на ВАС по адм. д. № 729 / 2011г.)

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, не следва да изчислява вместо участника и да взема предвид средно аритметичното от предложените проценти отстъпка за отделните видове продукти, които при това са с различни единични цени на литър продукт. (Решение №82 от 04.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 12180 / 2010г.)

Когато липсва волеизявление на участника по част от ценовото предложение и валидно представено по образец приложение, въз основа на което да се извърши оценяване и класиране на участника, налице е съществено нарушение, което не обуславя извод за възможност за тълкуване от страна на комисията по провеждане на процедурата или от възложителя. Когато в представена оферта от участник, в ценовото предложение липсват определени колони (№ 9 и № 10) от общия брой колони (21), дадено е общото количество артикули (касети) за съответните изброени модели техника, е допуснат съществен пропуск, тъй като във всяка една от цитираните колони, възложителят е посочил като изискване точен брой на артикулите, които участниците следва да доставят за съответните обекти. (Решение № 63 от 04.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 3718 / 2010г.)

Доводът на участник, че възложителят знае, че той по принцип използва даден продукт (необходим за изпълнение на конкретната поръчка) при изпълнение на други обществени поръчки, е неоснователен, тъй като непълната оферта по отношение на този липсващ продукт не удостоверява удовлетворяване на минималните изисквания за изпълнение на поръчката. (Решение №6280 от 13.05.2010 г. на ВАС по адм. д. № 4169 / 2010г.)

Липсата на подпис не е равносилно на липса на документ и не е допуснато нарушение от страна на комисията на възложителя като допълнително е изискала подписана декларация. (Решение №4129 от 29.03.2010 г. на ВАС по адм. д. № 11708 / 2009г.)


При констатиране на нередовност на дадена оферта, визирана в документацията за участие, помощният орган не разполага с оперативна самостоятелност и не може на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП да изисква писмено представяне в определен срок на документ, който задължително е следвало да се съдържа в първоначалното подаване на офертите. (Решение № 832 от 10.09.2009 г. по преписка вх. № КЗК- 755/2009г.)

Довод,че «ако е извършил промяна, то тя е целяла последващо нагаждане на офертата към обявените условия, а не обратното, и в този случай, ако офертата първоначално е отговаряла на условията, то последващата й промяна, като недопустима, не е следвало да бъде съобразявана, а ако тя още отначало не е отговаряла на предварително обявените условия, то тогава евентуалното й последващо изменение е факт без правно значение» намира директното си опровержение в нормата на чл. 54 от ЗОП,съгласно първата алинея на която при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия, а съгласно втората - само до изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени или допълни своята оферта. (Решение № 9626 от 09.07.2014 г. по адм. д. № 7544/2014 на Върховния административен съд)

Когато възложителят е поставил изисквания, които не са обжалвани своевременно в регламентирания в чл. 120, ал. 3 от ЗОП срок, дори и да не са съобразени с нормативен акт, те са влезли в сила в този им вид и участниците в процедурите за обществени поръчки са длъжни да ги спазват. (Решение №4443 от 29.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 1994 / 2011г.),

Недопустимо е, след като в документацията за участие е заложено условие за представяне на декларация за разположение, автобиография и доказателства, удостоверяващи професионалната квалификация и опит на всички експерти, включени в списъка с екипа, зает с изпълнение на проекта, някои от участниците сами да преценяват, че с прилагането на горепосочените документи единствено за ключовите експерти е изпълнено изискването на възложителя. (Решение № 866 от 20.07.2010 г. по преписка вх. № КЗК- 422/07.06.2010г. на КЗК)

Наличието на последваща разпоредба в указанията на възложителя с точно определено съдържание и форма на изискуем за представяне документ от участника, която е изпълнена от него, не може да обуслови нарушение по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и не обуславя несъответствие на офертата с предварително обявените условия на възложителя по чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, което да има за последица отстраняване на участника. (Решение №3235 от 11.03.2010 г. на ВАС по адм. д. № 16565 / 2009г.)

При установено неизпълнение на изискването на възложителя относно номериране на листите на приложените документи с офертата в горния десен ъгъл, но при изпълнение на изискването на чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, като е представен списък с опис на всички приложени документи, като за някои от които е посочен броят на страниците, посоченото нарушение не е съществено, след като има за цел единствено да улесни конкурсната комисия при разглеждане и оценка на офертите в съответствие с предварително обявените условия. (Решение №8065 от 16.06.2010 г. на ВАС по адм. д. № 14232 / 2009г.)

Когато представеният от участника линеен график на дейностите за изпълнение на поръчката не съдържа всички реквизити, които е изискал възложителя, е без значение, че такива се съдържат на друго място в техническото му предложение. (Решение № 3292 от 08.03.2013 г. по адм. д. № 1112/2013 на Върховния административен съд)

Представянето на мостри, които не съдържат определените от възложителя технически характеристики, представлява неточно изпълнение на обявените от възложителя условия по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и обуславя отстраняване на участника от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, поради това, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от възложителя условия. (Решение № 10551 от 11.07.2013 г. по адм. д. № 652/2013 на Върховния административен съд)

Налице е нарушение на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, според която участникът може да промени, допълни или оттегли офертата си до изтичане на срока за подаването й, когато се касае за променена оферта с приложена към нея нова справка, декларираща вместо договор за доставка, други договори за наем, които не са цитирани и приложени от участника до крайната дата за представяне на офертата. (Решение № 3310 от 11.03.2013 г. по адм. д. № 83/2013 на Върховния административен съд)

Като не е представил оторизационно писмо от производителя, че е директен вносител или има право да продава оригинални консумативи на територията на Република България по начин, който да убеди възложителя, че изпълнението на изискването кореспондира най-точно с това по документацията за участие, участникът не е изпълнил предварително заложените изисквания от възложителя, а съгласно чл. 54, ал. 1 ЗОП той има задължение, при изготвянето на офертата, точно да се придържа към предварително обявените от възложителя условия. (Решение № 3023 от 04.03.2013 г. по адм. д. № 14950/2012 на Върховния административен съд)

Допуснатото от участници разширяване на обхвата на изпълнението и допълването му с технологични решения по начин, който не е предвиден от възложителя при обособяването на двата варианта за изпълнение, се стига до ситуация, при която (при липсата на други критерии за преценка на офертите) обективно не е възможно да се съпостави предложената най-ниска цена с цените на други участници, които са се стремили да се придържат стриктно към изискванията на възложителя. Това във всички случаи нарушава чл. 54 ЗОП и е в противоречие с принципите в чл.2 от ЗОП. (Решение № 1561 от 01.02.2013 г. по адм. д. № 14186/2012 на Върховния административен съд)

Когато оценяването по показателя срок за плащане е предвидено да става чрез подреждане предложенията на участниците по възходящ ред, оферирането на календарни дни вместо месеци не е съществено нарушение на чл. 54 ЗОП, тъй като не води до невъзможност за оценяване. (Решение № 1035 от 22.01.2013 г. по адм. д. № 13990/2012 на Върховния административен съд)

Не могат да се споделят доводи, че изпълнението на обществената поръчка е осигурено от друг технически персонал, поради което не е необходимо заместник ръководителя на проекта да е с инженерно образование. (Решение № 1036 от 22.01.2013 г. по адм. д. № 13422/2012 на Върховния административен съд)

Когато изискването към офертите за изпълнение на обществена поръчка е за предоставяне на банкова гаранция в размер на определена сума, израз в самата гаранция, че банката се задължава да изплати сума в размер "до" размера на изисквания, сочи на нарушение на въведеното от възложителя изискване. (Решение № 3175 от 05.03.2012 г. по адм. д. № 16676/2011 на Върховния административен съд)

Неправилно е твърдение, че не всяко отклонение от обявените от възложителя условия е нарушение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а само това, което е съществено по отношение изпълнение изискванията за допустимост на офертата и възможността за извършване на оценяване, неправилно е да се твърди, че нарушение е несъществено, тъй като не са налице условия за нарушаване на принципите на равнопоставеност и прозрачност в обществената поръчка. Съгласно еднозначната практика на КЗК и ВАС, задължение на участника е не само да приеме изискванията на документацията, но и да оферира изделията по предмета на поръчката като се придържа точно към обявените от възложителя изисквания /чл. 54 от ЗОП/. Доколкото се установява по безспорен начин, че предлаганите от кандидата топломери не съответстват на техническите изисквания, поставени от възложителя в документацията за участие, за същия е налице основание за отстраняване от процедурата, регламентирано в чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. (Решение № 208 от 19.02.2014 г. по преписка вх. № КЗК - 55/2014г. на КЗК)

След като е установено несъответствие между предложена единична цена по Количествено стойностна сметка за определена дейност и задължително изискуемата анализна цена за същата дейност, направеното ценово предложение е неточно по смисъла на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, поради това, че не може да се определи коя от предложените различни цени формира ценовото предложение на участника и обуславя отстраняване от участие в процедурата, поради това, че не отговаря на предварително обявените от възложителя условия – чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. (Решение № 10568 от 12.07.2013 г. по адм. д. № 6436/2013 на Върховния административен съд)

Комисията по провеждане на процедура за обществена поръчка не може да тълкува предложението на участника или да го изменя до степен на съответствие с изискванията на възложителя, а следва да го отразява точно при прилагане на методиката за оценяване. Следователно тъй като неточното приложение от страна на участник на срока за изпълнение на обществена поръчка препятства точното приложение на методиката за оценяване, утвърдена от възложителя, този участник следва да бъде отстранен от участие. (Решение №14775 от 02.12.2010 г. на ВАС по адм. д. № 8903 / 2010г.)

Непосочването на конкретна позиция от офертата, касаеща основен продукт, необходим за изпълнение на конкретната обществена поръчка съобразно условията за изпълнение на поръчката, води до непълнота на офертата на участника, което обстоятелство поражда задължението на комисията за провеждане на процедура да предложи, респ. възложителят да я отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. (Решение № 6280 от 13.05.2010 г. на ВАС по адм. д. № 4169 / 2010г.)

Сроковете по чл. 65 от ГПК са неотносими относно срока за валидност на офертите в процедурата по възлагане на обществените поръчки. (Решение №13289 от 18.10.2011 г. на ВАС по адм. д. № 10936 / 2011г.)

Комисията, назначена от възложителя не следва да изчислява вместо участника общата предлагана стойност в ценовата оферта, тъй като същото би представлявало промяна на офертата от комисията, каквато компетентност същата не притежава. Промени в офертата могат да се правят само от участника и то в срока по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. (Решение № 82 от 04.01.2011 г. на ВАС по адм. д. № 12180 / 2010г.)

Срокът по чл. 27а, ал. 3 ЗОП е императивен и е предоставен в полза на възложителя, включително и на заинтересованите лица, за да се направи промяна в първоначално публикуваното обявление или документация към откриването на процедурата. Едва след неговото изтичане започва да тече 10-дневния срок за обжалване на решението пред КЗК за откриване на процедурата. Обстоятелството, че възложителят не е публикувал решение за промяна не може да заличи законно установения 14-дневен срок за промяна. В противен случай няма как да се установи началото на 10-дневния срок за обжалване на решението за откриване на процедурата, след като има две възможни хипотези: за промяна и за не публикуване на решение за промяна. Едва след изтичането на 14-дневния срок по чл. 27а, ал. 3 който е един и същ за всеки заинтересован, започва да тече 10-дневния срок за обжалване на първото решение, с което е открита процедурата. Неоснователно е и становището, че към момента на подаването на частната жалба е започнал да тече 10-дневния срок по чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП, което правело първоначално подадената жалба допустима, а разпореждането –неправилно. Законосъобразността на акта се преценява към момента на постановяването му и според действащото към този момент законодателство. Допустимостта на подадената жалба се преценява към момента на подаването й, а не в един по-късен момент, при произнасяне от касационната инстанция. (Определение № 3486 от 12.03.2014 г. по адм. д. № 3273/2014 на Върховния административен съд)

Срокът за обжалване на открит конкурс за възлагане на обществена поръчка е регламентиран в разпоредбата на чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Жалбата се подава в 10-дневен срок, но след изтичането на предвидения в чл. 27а, ал. 3 от ЗОП 14-дневен срок, в който възложителят може да извърши допустими в чл. 27а, ал. 1 от ЗОП промени. В случая, както правилно е приел издателя на оспореното разпореждане, 14-дневният срок по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП започва да тече от 24.06.2014 г. и изтича на 8.07.2014 г. (вторник). Десетдневният срок за обжалване се брои от 9.07.2014 г. Тъй като жалбата на сдружението е подадена по пощата преди изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, а именно на 3.07.2014 г., то законосъобразно органът не е образувал производство и е върнал същата, предвид императивната разпоредба на чл. 121, ал. 6, т. 4 от Закона за обществените поръчки. (Определение № 10758 от 04.09.2014 г. по адм. д. № 10793/2014 на Върховния административен съд)

С разпоредбата на чл.121, ал.5 ЗОП е уредена изрично хипотезата в случай на нередовност на жалбата, подадена по реда на чл.120 от ЗОП, като е определен 3 дневен преклузивен срок за отстраняване на нередовността, като в съответствие с чл.121, ал.6, т.2 от ЗОП не се образува производство, ако не са отстранени нередовностите по ал.5, а в съответствие с чл.121, ал.7 от ЗОП жалбата се връща на жалбоподателя. Разпоредбата е императивна и неспазването има за последица необразуване производство и връщане на жалбата.
В случая не се спори от жалбоподателя, че е уведомен за нередовността на жалбата на 28.07.2014 г., излагат се единствено съображения за противоконституционността на изискания размер държавна такса. Тези доводи са неотносими спрямо основанието, на което е отказано образуване на производство и жалбата - върната. Срокът по чл.121, ал. 5 ЗОП започва да тече от деня следващ деня на връчване на съобщението, в случая на уведомлението - 29.07.2014 г. и изтича с изтичането на последния ден - 31.07.2014 г., работен ден. В случая нередовността на жалбата е следвало да се отстрани до края на 31.07.2014 г., което не е изпълнено от жалбоподателя.
Отделно от това следва да се съобрази, че ЗОП е специален закон, в който е уредено специфично по характера си обжалване и определени срокове, различни от общите правила на АПК, които следва да бъдат спазвани от участниците в това производство.
Предвид на изложените съображения настоящият съдебен състав приема,че разпореждането,с което е отказано да се образува производство пред КЗК и е върната жалбата на жалбоподателя е законосъобразно, поради което следва да се остави в сила. (Определение № 10746 от 02.09.2014 г. по адм. д. № 10795/2014 на Върховния административен съд)Няма коментари:

Публикуване на коментар