Архив на блога

неделя, 18 януари 2015 г.

Практика по прилагането на ЗОП – Част LXXXС обжалваното определение съдът е оставил без разглеждане жалбата подадена от „Юмас – Добринов, Николов и Павлов и с-ие“ СД срещу Протокол от 12.08.2014 г. издаден по Глава осма „а“, чл. 101г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Административният съд е приел, че атакуваният пред него акт, не е от категорията на административните по реда на чл. 11, ал. 1 от ЗОП и не притежават белезите на индивидуални административни актове по чл. 21, ал. от 1 до 4 от АПК.
Така постановеното определение е правилно.
По делото безспорно е установено, че обжалваният акт е издаден в проведена процедура по Глава осма "а" (Нова - ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., изм. ДВ бр.33/2012 г.) „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана” от ЗОП, според чл. 101а , ал. 1 от която, условията и редът по тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП за обекти по чл. 3, ал. 1 от с.з. под определена стойност (прагове), като възложителите могат да не провеждат процедурите по закона. С глава единадесета на ЗОП е уреден реда за обжалване на решения, действия и бездействия на възложителите на обществени поръчки, който е специален по отношение общия режим на оспорване на административни актове, уреден в АПК, както и изрично са определени решенията, действията и бездействията на възложителите, които подлежат на обжалване пред КЗК и в какви срокове.
С разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗОП са определени като индивидуални административни актове само решения на възложителя приети във връзка с провеждане на процедури по ЗОП, но не и тези, за които е изключено провеждането на процедури, а се прилагат специални правила и ред за възлагане на обществени поръчки.
Оспореният Протокол от 12.08.2014 г. на работната комисия е част от производство по Глава осма „а” от ЗОП и по аргумент от чл. 101а, ал. 1 от ЗОП, за категорията обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП не се провеждат процедури по този закон, а се спазват правилата на обсъжданата глава осма „а”. Ето защо правилни са изводите на административния съд, че атакуваният в настоящето производство акт издаден от възложител по Глава осма „а“ от ЗОП, не принадлежи към кръга индивидуални административни актове по смисъла на специалната разпоредба на чл. 11, ал. 1 от ЗОП. Същият не носи и белезите посочени в нормата на чл. 21, ал. 1-4 от АПК, поради което правилно е заключението на административния съд, че обжалването му както пред Комисията за защита на конкуренцията, така и пред административните съдилища е недопустимо.
Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че атакуваният акт е краен. Обжалваният протокол не е краен акт, а представлява част от административното производство по реда на ЗОП, което завършва с решение на възложителя по см. на чл. 11 от ЗОП, поради което не подлежи на самостоятелен контрол. (Определение № 14097 от 26.11.2014 г. на ВАС)

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е единствен административен специализиран независим държавен орган с правомощие по Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагането му и Устройствения си правилник, да преразглежда актовете на възложителите в процедурите за възлагане на обществени поръчки. Обжалването пред КЗК е регламентирано в Глава единадесета от ЗОП. В разпоредбата на чл. 120, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП е посочено кои актове, действия и бездействия на възложителите подлежат на контрол. В ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 9 е посочен срока за обжалване, а в ал. 7, ал. 8 и ал. 10 са посочени лицата, които могат да подават жалби. Алинея 2 на чл. 120 ЗОП урежда обхвата на провеждания контрол – само за законосъобразност на процедурата, а не по целесъобразност. От анализа на всички тези текстове следва извод, че обжалването пред КЗК е само след проведена процедура по възлагане на обществена поръчка по конкретно посочени видове – открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог, процедури на договаряне – с и без обявление, рамково споразумение, динамични системи за доставки, конкурс за проект, тоест това са „процедурите по закона”.
Разпоредбата на чл. 14, ал. 4 от ЗОП (в редакция в ДВ, бр. 33 от 27 април 2012 г.) дава възможност на възложителите да не провеждат процедурите по закона при определени стойности на поръчката без ДДС, но в такива случаи те са длъжни да прилагат условията и реда на глава осма “а”. Това е нова глава, създадена в ЗОП с изменението и допълнението в “Държавен вестник” бр. 93 от 25 ноември 2011 г., в сила от 26 февруари 2012 година, която е наименована “Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”, съдържаща от чл. 101а до чл. 101ж включително.
В конкретния случай от приложените по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин, че именно по тази Глава осма “а” е проведена процесната обществена поръчка с предмет: "Доставка на лични предпазни средства за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ООД Перник”. Публичната покана е изпратена на основание чл. 101а от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. Редът за провеждането е идентичен с този по отменената Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) – в чл. 2, ал. 1. Касае се за събиране на оферти чрез публикуване на покана. Съдебната практика по НВМОП приемаше, че тази особена по своя характер облекчена с оглед малките стойности (прагове) процедура, не се обжалва по съдебен ред и няма основание тази постоянна и непротиворечива практика да бъде променяна. В тази насока са следните съображения: Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗОП, решенията на възложителите, приети във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки са индивидуални административни актове, които се издават по правилата на този закон. С разпоредбата са определени като индивидуални административни актове само решения на възложителя приети във връзка с провеждане на процедури по ЗОП, но не и тези, за които е изключено провеждането на процедури, а се прилагат специални правила и ред за възлагане на обществени поръчки.
Оспорения от „ИМПАКТ САС” ЕООД, гр. София Протокол № 2 от 14.10.2014 г. на комисия, утвърден от Управителя на „В и К” ООД, гр. Перник съгласно чл. 101г, ал. 4 ЗОП, е част от производство по Глава осма „а” от ЗОП, а по аргумент от чл. 101а, ал. 1 от ЗОП, за категорията обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП не се провеждат процедури по този закон, а се спазват правилата на обсъжданата Глава осма „а”. Следователно в обобщение следва да се посочи, че актовете на възложителите по Глава осма „а” от ЗОП не са подведомствени на КЗК, тъй като не са издадени в процедура по възлагане на обществена поръчка (чл. 120, ал. 1 и ал. 2 ЗОП).  (Определение № 15409 от 17.12.2014 г. на ВАС)

Освен с възможността по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП, комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП е изискала разяснения и по реда на чл. 68, ал. 11, т. 1 от ЗОП. Съобразявайки получената информация от възложители по представените договори, удостоверяващи изпълнение на изискванията за технически подбор, комисията е приела, че участникът не доказва изпълнение на част от минималните изисквания, а именно не е представил доказателства за изпълнение на строителство с необходимата минимална РЗП, което да съдържа в част „О и В” термопомпа, поради което тази оферта е предложена за отстраняване на основание чл.69, ал.1, т.3 и т.5 от ЗОП.
Обоснован е правният извод на КЗК, че представеното допълнително писмо от СО – район „Оборище” правилно не е било разгледано и кредитирано от комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП. За установената нередовност на офертата жалбоподателя е бил уведомен по реда на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Дадена му е възможност за представяне на допълнителни доказателства, с които да установи, че отговаря на изискванията за технически подбор и в дадения му срок това не е било сторено с представяне на исканите доказателства. Поради изчерпване на възможността за представяне на допълнителни доказателства за подбор, комисията е преминала към следващия етап в процедурата, а именно провеждане на открито заседание, на което са обявени констатациите за несъответствие на офертите с изискванията за подбор. След провеждане на това заседание, по аргумент от разпоредбата на чл. 68, ал. 11, т. 2, б. ”б” от ЗОП, участника не може да представя нови доказателства относими към установяване на изискванията за подбор. Поради тази причина комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите не е имала задължение, а и право да разгледа и съобрази представеното ново писмо от възложителя СО – район „Оборище”, още повече, че това писмо е с напълно противоположно съдържание от информацията, изискана и представена по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП. (Решение № 14527 от 03.12.2014 г. на ВАС)

Проведената процедура е от вида договаряне с обявление от секторен възложител, която се осъществява на два етапа, първият - прилагане на система за предварителен подбор, и вторият - оценяване, класиране и определяне на изпълнител. Първо се провежда предварителен подбор според избраната система за предварителен подбор, след което се поканват допуснатите кандидати да представят първоначални оферти и с всеки от тях се провеждат преговори за определяне на условията и клаузите на договора. Преговорите с всеки участник се протоколират, при спазване на принципите за публичност и прозрачност, а след това се извършва оценка на предложенията и класиране на участниците в съответствие с предварително обявената методика в документацията за участие, като всеки участник се оценява на база постигнатите договорености в процедурата,за което също се издава протокол.
Съгласно относимата на случая и изрична норма на чл. 89 ал.6 от ЗОП, възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл. 73, ал. 1, като в решението се посочва класирането на участниците, отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване.
По основния спор в настоящото производство, и предвид тази характеристика на проведената процедура, настоящият състав намира за основателни доводите на касатора за допуснато от възложителя съществено нарушение на административнопроизводствените правила, предвид липсващия по преписката протокол от 28.04.2014г., на който изрично е основан крайния акт на възложителя. Изводът на КЗК, че решение № ДР-221/29.04.2014 г. на възложителя е надлежно мотивирано и ясно, при липсата на издаден протокол от 28.04.2014 г., поради това, че възложителят неточно е посочил актовете, на които се позовава, е необоснован. Впрочем самият възложител не твърди техническа грешка, каквато би могъл да отстрани и сам, а това, че неговото решение «реферира като цяло към посочения протокол на комисията». Няма спор, че решението може да бъде мотивирано чрез излагане на съображенията на възложителя в предхождащ и подготвящ издаването му акт, различен от постановеното решение , в който смисъл е Тълкувателно решение № 16 от 31.03.1975г. на ОСГК на ВС, но в случая такъв акт на помощния орган, на който възложителят изрично, а и с ръкописно написан текст се е позовал, няма.
Анализът на посочените обстоятелства налага извод за незаконосъобразност на решаващия извод на КЗК. Противно на приетото от КЗК, настоящият състав на ВАС намира това нарушение за съществено и довело до незаконосъобразност на решението на възложителя за определяне на изпълнител.
По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че обжалваното решение на Комисията за защита на конкуренцията,като неправилно, следва да бъде отменено и да се постанови друго по съществото на спора, с което да бъде отменен като незаконосъобразен и крайния акт на възложителя в проведената процедура за възлагане на обществена поръчка. Горното налага и връщане преписката на възложителя на етап мотивиране на Решение № ДР-221/29.04.2014 г. на изпълнителния директор на "Софийска вода" АД за избор на изпълнител за възлагане на настоящата обществена поръчка. (Решение № 14411 от 02.12.2014 г. на ВАС)


В чл. 120а, ал. 1 и чл. 120б ЗОП законодателят е установил принципните положения за действието на жалбата срещу решения на възложителите в процедурите по възлагане на обществените поръчки. С първата разпоредба е приел, че жалбата срещу решенията на възложителя, с изключение на това за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществената поръчка, освен при уважено искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата", а с втората разпоредба - тази на чл. 120б ЗОП, че при обжалване на решението за определяне на изпълнител в процедурата по възлагане на обществената поръчка жалбата спира изпълнението на решението, освен ако е допуснато предварително изпълнение, при наличие на материалноправните предпоставки по чл. 121б, ал. 4 ЗОП, когато по изключение може да бъде допуснато предварителното му изпълнение. Касае се до три групи предпоставки, всяка от които е самостоятелно основание за допускане на предварително изпълнение: 1. когато се налага да се осигури животът или здравето на гражданите; 2. когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, и 3. когато от закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда. В случая КЗК е допуснала предварителното изпълнение на решението на възложителя въз основа втората и третата предпоставки по смисъла на чл. 121б, ал. 4 ЗОП. Настоящият състав споделя съображенията на КЗК за допускане на предварителното изпълнение на обжалваното решение. Оспореното решение на възложителя като краен резултат е насочено към дейности по поддържане- превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни ситуации на части от републиканската пътна мрежа - на територията на ОПУ- Силистра. Качественото поддържане, почистване и ремонт на пътищата с републиканско значение е предпоставка за осигуряване живота и здравето на гражданите. С оглед предмета и особеностите на процесната обществена поръчка и дейности пряко свързани със зимното почистване на пътищата е налице особено важен обществен интерес от една страна, а от закъснение изпълнението на обществената поръчка, от друга, може да последва труднопоправима вреда, което налага допускане на предварителното изпълнение на решението на възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка. Чрез допускане на предварително изпълнение би се позволило на възложителя да сключи договор за реализация на предмета на обществената поръчка и по този начин активно да се използва целия период от време, като не на последно място от важно значение е и настъпващия зимен сезон.
Посочените основания са достатъчни за допускане на предварителното изпълнение, поради което правилно КЗК е постановила определението си и е приложила ЗОП. Налице са основанията на чл. 121б, ал.4 ЗОП. (Определение № 14629 от 04.12.2014 г. на ВАС)


Санкцията по чл.122г, ал.4 ЗОП по своята същност представлява парична сума, която задълженото юридическо лице, в чиято структура е възложителя, следва да заплати по определен ред за това, че е издал незаконосъобразен акт по възлагане на обществена поръчка и то само в хипотезите на цитирания законов текст. Съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. В случая възложителят не е изпълнил задълженията си по ЗОП да проведе и приключи законосъобразно процедура по обществена поръчка, поради това в чл.122г, ал.4 ЗОП е предвидена санкция. Размерът на санкцията следва да бъде определен от органа, компетентен да я наложи съобразно реда за налагане на административните наказания в ЗАННчл. 83, ал. 2 ЗАНН. При това положение следва да се съобрази и чл. 3, ал. 2 ЗАНН, а именно „Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя”, което игнорира само по себе си цитирания от ответника КЗК чл. 3, ал. 1 ЗАНН „За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му”.
Производството пред КЗК по установяване на нарушението и налагане на санкцията е започнало на 22.07.2014 г., т.е. при действието на изменението на чл.122г, ал.4 ЗОП. Определено това изменение в размера на санкцията е по-благоприятно за санкционираните лица, защото не налага във всеки случай санкция в максимален размер и съгл. чл. 3, ал. 2 ЗАНН задължително е следвало да бъде съобразено към момента на налагане на санкцията.
Неоснователно е възражението, че КЗК е обвързана с разпоредбата на §115 ПЗРЗИДЗОП /ДВ, бр. 40/2014 г., в сила от 1.07.2014 г./, според която процедурите, открити до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред. Това производство е отделно и не е „процедура” по смисъла на преходната разпоредба, а и КЗК е действала в изпълнение на задължителните указания на ВАС от 10.07.2014 г., т. е. след влизане в сила на настоящата редакция на чл.122г, ал.4 ЗОП.
Допуснатото нарушение на процедурни правила в спора относно материалното правотоношение по точния размер на санкцията е съществено, тъй като ако не бе допуснато, правният резултат би бил друг. Това ангажира като последица отмяна на решението на КЗК само на това основание и връщане делото като преписка на КЗК за ново произнасяне по размера на санкцията, което е в изключителната компетентност на КЗК. При това произнасяне следва да се съобрази чл. 3, ал. 2, чл. 27 вр. чл. 83 ал. 2 ЗАНН и се изложат и фактически и правни основания за определения нов размер на санкцията. (Решение № 15034 от 11.12.2014 г. на ВАС)

Настоящият състав не споделя доводите направени от касатора отнасящи се до извода на КЗК, че решението за допускане до договаряне с кандидатите следва да се обжалва в 10 дневен срок, който бил изтекъл. Посоченото от жалбоподателя, че в протокола по чл. 88, ал. 4 от ЗОП не е посочен срок, в който решението по чл. 88, ал. 11 от ЗОП подлежи на обжалване, както и че същото обосновава приложение на нормата на чл. 140, ал. 1 от АПК не се споделя. Съгласно чл. 88, ал. 4 от ЗОП Комисията съставя протокол за резултатите от подбора, който съдържа: състав на комисията и списък на консултантите; списък на кандидатите, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания, както и мотивите за това, включително в случаите на обект по чл. 3, ал. 2, когато не са спазени изискванията относно защитата на класифицираната информация и сигурността на доставките; списък на кандидатите, които отговарят на обявените от възложителя изисквания, съответно на избраните кандидати въз основа на посочените в обявлението обективни и недискриминационни критерии - когато броят им надвишава посоченото в обявлението ограничение; датата на съставяне на протокола. Сред така посочените реквизити не фигурира изискване да се записва срокът за обжалване на решението за подбор, този срок съгласно ЗОП следва да бъде посочен в самото решение, което видно от представеното такова по преписката е сторено.
Правилни са изводите на КЗК относно липсата на твърдяната от жалбоподателя нищожност на Решение № 1/17.02.2014 г., с което е извършено класирането на участниците в процесната процедура. Изложеното от КЗК, както от фактическа така и от правна страна, досежно приетото от възложителите в т. 3 и т. 7 от Решение № 3/20.12.2013 г. на управителите на БДЖ - Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и други вътрешни актове на възложителя обосновава правилния извод, че в случая са спазени изискванията за разпределяне на дейностите при провеждане на обществената поръчка.
По отношение на следващо твърдение посочено в касационната жалба, което е било обсъдено вече от КЗК, а именно за нарушение на чл. 89, ал. 1, т. 3 от ЗОП настоящият състав приема, че е неоснователно, като напълно споделя изводите направени от КЗК. Съгласно цитираната разпоредба от ЗОП поканата за участие в договаряне трябва да съдържа краен срок за получаване на първоначална оферта, който не може да бъде по-кратък от 10 дни от изпращане на поканата никъде в ЗОП не се съдържа изискване за посочване на определен ден и час. (Решение № 14381 от 02.12.2014 г. на ВАС)

Съгласно разпоредбата на чл. 34 ал. 3 от ЗОП в приложимата към издаването на процесния административен акт редакция възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 могат да привличат като член на комисията и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. Систематичният анализ на тази разпоредба налага извода, че когато възложителят не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност, той осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. Действително няма законова пречка възложителят да назначи в състава на комисията лице, което не е негов служител, но във всички случаи в хипотезите на чл. 34, ал. 3 ЗОП това лице следва да е „външен експерт ”, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката. В този смисъл е и аналогичната разпоредба на чл. 8, ал. 7 ЗОП при подготовката на процедура за възлагане на обществена поръчка.
По делото не се спори, че със Заповед № РД-08-35/24.01.2014 г. на кмета на Община Долна Митрополия е определен численият състав на комисията, като последната е заседавала в редовния си състав: …. 4) инж. Стефан Атанасов – външен експерт /магистър ВиК/. Инж.Стефан Атанасов е привлечен от възложителя в качеството му на външнен експерт. По делото няма данни посоченото лице да е включено в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП (а и при справка в регистъра на интернет страницата на АОП действително е така), поради което с назначаването му в състава на комисията възложителят е допуснал нарушение на императивна правна норма, което е обусловило незаконосъобразност на проведената процедура само на това основание. За пълнота на изложението следва да се посочи, че включване на лице извън посочения списък по принцип е възможно, но само по себе си представлява за възложителя „предоставяне на услуга” по смисъла на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОП, за което би следвало да се проведе отделна процедура по ЗОП, което очевидно не е сторено понастоящем.
Предвид изложеното, настоящият състав приема, че атакуваното пред КЗК решение на възложителя, като незаконосъобразно е следвало да бъде отменено. Наместо това КЗК е отхвърлила жалбите на настоящите касатори като неоснователни, поради което и решението следва да бъде отменено. При това актът на възложителя, следва да бъде отменен, а преписката - върната за ново провеждане на процедурата от етапа, следващ последното законосъобразно действие на административния орган - назначаване на комисията по чл. 34 от ЗОП. (Решение № 14572 от 04.12.2014 г. на ВАС)

В особеното мнение (ОМ) на двамата членове на КЗК е изразено несъгласие с решението на мнозинството по преписка № КЗК - 1006/2014 година. По-конкретно те посочват, че правилно са установени релевантните факти, но от тях е изведено погрешно заключение за липса на основания за удължаване на срока за подаване на оферти по реда на чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП. Срещу Решение № 89/19.06.2014 г. на председателя на УС на АПИ, в частта му по обособена позиция № 1 "ОПУ Благоевград", на 06.08.2014 г. в КЗК е депозирана жалба от "Агромах" ЕООД, в която се е съдържало искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата за възлагане на обществената поръчка. По преписката е представено писмо, изх. № 53-00-9263/06.08.2014 г., подписано от Ивайло Иванов, директор на дирекция ОППО в АПИ, съгласно Заповед № РД-11-328/01.04.2014 г. на председателя на УС на АПИ, адресирано до всички заинтересовани лица, закупили документация за участие по обществената поръчка, с което уведомява, че във връзка с постъпила жалба в КЗК срещу Решение № 89/19.06.2014 г. на председателя на УС на АПИ, на основание чл. 120а от ЗОП процедурата за възлагане на обществената поръчка се спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или до решението по жалбата, ако е наложена временна мярка. На 07.08.2014 г., с изх. № 53-00-9321, отново адресирано до всички заинтересовани лица, закупили документация в процедурата, на основание чл. 29, ал. 1 ЗОП е изпратен отговор на постъпило запитване дали през времето, през което е спряна процедурата ще бъдат приемани документи за участие и възложителят е предоставил отговор, че предвид разпоредбата на чл. 120а, ал. 2 ЗОП е налице спиране на процедурата и следва всички субекти да не извършват каквито и да е действия с нея, като изрично е подчертал, че документи за участие не следва да се изпращат от заинтересованите лица, тъй като няма да бъдат приемани от възложителя. На 15.08.2014 г. е издадено разпореждане на председателя на КЗК, с което е отказано образуване на производство по жалбата на "Агромах" ЕООД срещу Решение № 89/19.06.2014 г. на председателя на УС на АПИ, като възложителят е уведомен за издаденото от КЗК разпореждане за отказ по пощата на 19.08.2014 година. Действително към момента на издаване на обжалваното Решение № 204/02.09.2014 г. за промяна на Решение № 89/19.06.2014 г. на председателя на УС на АПИ (02.09.2014 г.) не е имало производство по обжалване на разпореждането на председателя на КЗК от 15.08.2014 г., разпореждането е влязло в сила, тъй като не е било обжалвано от заинтересованата страна, но в особеното мнение е посочено, че този факт не води до незаконосъобразност на Решение № 204/02.09.2014 г., с което се удължава срока на подаване на оферти в процедурата. Разпоредбата на чл. 27а, ал. 9, т. 2 ЗОП, която се явява в случая основание за издаване на обжалваното Решение № 204/02.09.2014 г. касае удължаване, по преценка на възложителя, на обявени срокове в процедурата, когато това се налага от производство по обжалване. Преценката дали законосъобразно е приложена тази разпоредба следва да бъде направена като се установи дали към момента, в който тече даден срок в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е налице обжалване на решение, действие или бездействие на възложителя, което обжалване препятства извършването на действия по процедурата и в резултат на това срокът е нарушен и ако се установи, че е налице обжалване, чрез което се достига до нарушаване на обявен срок, възложителят е този, който следва да прецени необходимостта от удължаване. В случая, видно от установените факти, срокът за подаване на оферти за участие в процедурата е бил до 07.08.2014 година. Депозираната на 06.08.2014 г. жалба от "Агромах" ЕООД, съдържаща искане за налагане на временна мярка спиране на процедурата е произвела действието, посочено в чл. 120а, ал. 2 ЗОП, а именно спиране до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или решението по жалбата, ако е наложена временна мярка. За да спре процедурата за възлагане на обществената поръчка не е необходимо да бъде образувано производство пред КЗК по жалбата. Самият факт на искане за налагане на временна мярка, направено с жалбата, води до спиране на процедурата по силата на чл. 120а, ал. 2 ЗОП, т.е. в случая както към момента, в който все още е течал срокът за подаване на оферти в процедурата, така и към момента на неговото изтичане, процедурата е била спряна по силата на посочената разпоредба и всякакви действия по тази процедура е следвало да бъдат преустановени. Спирането на процедурата и преустановяването на всички действия по нея означава, че в резултат на производството по обжалване е нарушен срокът за подаване на оферти за участие, като това включва и невъзможност до неговото изтичане лицата да подадат оферти за участие в процедурата. Двамата членове на КЗК подписали с "ОМ" считат, че при така установените факти, за възложителя е възникнала правната възможност да приложи разпоредбата на чл. 27а, ал. 9, т. 2 ЗОП като удължи нарушения в резултат на производството по обжалване срок за подаване на оферти за участие. Точно обстоятелството, че към момента на издаване на процесното решение не е имало съдебно обжалване на разпореждането на председателя на КЗК от 15.08.2014 г. по жалбата на "Агромах" ЕООД води до законосъобразност на Решение № 204/02.09.2014 г. на председателя на УС на АПИ, защото ако към момента на издаване на Решение № 204/02.09.2014 г. е било налице обжалване и е имало висящо производство пред ВАС срещу издаденото на 15.08.2014 г. разпореждане на председателя на КЗК, с което е отказано образуване на производство по жалбата на "Агромах" ЕООД срещу Решение № 89/19.06.2014 г., то тогава би била налице хипотезата на нарушение на чл. 120а, ал. 2 ЗОП. Освен това, за наличието на предпоставките за издаване на решение по реда на чл. 27а, ал. 9, т. 2 ЗОП е необходимо преценката да бъде направена към момента в който тече и/или е изтекъл съответния срок, а не към момента на издаване на решението за промяна. В случая възложителят е действал законосъобразно, тъй като е спрял процедурата в момента, в който е бил уведомен (в деня на постъпване на жалбата), на същия ден е уведомил заинтересованите лица за спирането, изчакал е влизането в сила на разпореждането на председателя на КЗК от 15.08.2014 г., с което се отказва образуване на производство пред КЗК по жалбата на "Агромах" ЕООД (за което е уведомен на 19.08.2014 г.) и в разумен срок, след извършена проверка в КЗК и ВАС за жалби срещу разпореждането (видно от приложен по преписката доклад N:93-01-7099/02.09.2014 г. от Ивайло Иванов - директор на дирекция ОППО в АПИ до УС на АПИ и посочено от процесуалния представител на АПИ в откритото заседание на КЗК на 02.10.2014 г.), е издал обжалваното Решение № 204/02.09.2014 година. (Решение № 15187 от 15.12.2014 г. на ВАС)

Няма коментари:

Публикуване на коментар