Архив на блога

четвъртък, 12 ноември 2015 г.

С Регламент (ЕС) 2015/1986 са одобрени нови стандартни формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки
На 11 ноември 2015г. Европейската комисия прие Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки.

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки. 

В Регламента се посочват стандартните формуляри, които следва да се използват при публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на обявленията, както следва:

-  за обявленията посочени в членове 48, 49, 50, 72, 75 и 79 от Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки, възлагащите органи използват стандартните формуляри, установени в приложения I, II, III, VIII—XI, XVII и XVIII;
- за обявленията посочени в членове 67—70, 89, 92 и 96 от Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, възложителите използват стандартните формуляри, установени в приложения IV—XI, XVII и XIX към настоящия регламент;
- за обявленията посочени в членове 30 и 52, както и в член 60, параграф 4, второ тире от Директива 2009/81/ЕО, възлагащите органи и възложителите използват стандартните формуляри, установени в приложения XIII—XVI към настоящия регламент;
- за обявленията посочени в в членове 31, 32 и 43 от Директива 2014/23/ЕС, възлагащите органи и възложителите използват стандартните формуляри, установени в приложения XI, XVI, XX, XXI и XXII към настоящия регламент;
- за обявленията посочени в член 2г, параграф 4, второ тире от директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО, възлагащите органи и възложителите използват стандартния формуляр, установен в приложение XII към настоящия регламент.

Възлагащите органи и възложителите следва да изпращат формулярите в Службата за публикации на Европейския съюз с електронни средства, чрез използването на онлайн приложението eNotices или базата данни TED (Tenders Electronic Daily) — електронен формат на притурката към Официален вестник на Европейския съюз (eSender system).

С Регламента са установени стандартни формуляри, които могат да бъдат открити в Приложенията към него ето тук

Списък на стандартните формуляри:
 
„Обявление за предварителна информация“, Приложение I
 „Обявление за поръчка“, Приложение II
 „Обявление за възлагане на поръчка“, Приложение III
 „Периодично индикативно обявление — Комунални услуги“, Приложение IV
 „Обявление за поръчка — Комунални услуги“, Приложение V
 „Обявление за възлагане на поръчка — Комунални услуги“, Приложение VI
 „Система за квалифициране — Комунални услуги“, Приложение VII
 „Обявление на профила на купувача“, Приложение VIII
 „Обявление за конкурс за проект“, Приложение IX
 „Резултати от конкурс за проект“, Приложение X
 „Поправка“, Приложение XI
 „Обявление за доброволна прозрачност ex ante“, Приложение XII
„Обявление за предварителна информация — Отбрана и сигурност“, Приложение XIII
 „Обявление за поръчка — Отбрана и сигурност“, Приложение XIV
„Обявление за възлагане на поръчка — Отбрана и сигурност“, Приложение XV
 „Обявление за поръчка за подизпълнение — Отбрана и сигурност“, Приложение XVI
 „Обявление за изменение“, Приложение XVII
 „Социални и други специфични услуги — Обществени поръчки“, Приложение XVIII
„Социални и други специфични услуги — Комунални услуги“, Приложение XIX
„Социални и други специфични услуги — Концесии“, Приложение XX
 „Обявление за концесия“, Приложение XXI
 „Обявление за възлагане на концесия“, Приложение XXII

Регламентът влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, а член 3 ще се прилага от 18 април 2016 г. 

От същата дата ще се счита за отменен и Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011

Няма коментари:

Публикуване на коментар