Архив на блога

понеделник, 2 ноември 2015 г.

В помощ на Възложителите на обществени поръчки – Ръководство за специалисти Европейската комисия публикува Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове.


Изчислено е, че около 48 % от тези фондове се изразходват чрез обществени поръчки.

Проектите в държавите членки, съфинансирани по линия на фондове на ЕС, трябва да бъдат в съответствие с приложимите правила за обществените поръчки, които гарантират икономическа ефективност и лоялна конкуренция на пазара

Целта на настоящия документ е да представи насоки за държавните служители, които участват в управлението на европейските структурни и инвестиционни фондове, като им помогне да избегнат честите грешки и да възприемат най-добрите практики, когато става дума за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Въпреки че не осигурява правно тълкуване на директивите на ЕС, той представлява полезен инструмент, който насочва тези, работещи в сферата на обществените поръчки, по отношение на най-често допусканите грешки, като дава практически съвети как те да бъдат избегнати и как да се постъпи в дадена ситуация. Този документ също така съдържа редица добри практики, примери от реалния живот, обяснения относно конкретни въпроси, казуси и образци. Неговото оформление, което включва предупредителни сигнали и интерактивни елементи с линкове към съответните законодателни текстове и други полезни документи, има за цел да улесни използването на настоящото ръководство.

Представеният документ се състои от две части:


  • Ръководството, структурирано около шестте етапа на процедурата за възлагане на обществена поръчка от планирането до изпълнението ѝ, в което са подчертани проблемите, за които да се внимава, и потенциалните грешки, които да се избягват, с връзки към по-подробен набор от инструменти.
  • Наборът от инструменти, съдържащ документи за справка, засягащи по-задълбочено конкретни теми и даващи примери за добра практика с насоки какво да се предприема и какво да се избягва, по време на цикъла на възлагане на обществени поръчки.

От практическа гледна точка процедурата за възлагане на обществени поръчки е разделена на шест етапа:

1. Подготовка и планиране
2. Публикуване
3. Представяне на оферти и подбор на оференти
4. Оценка на офертите
5. Възлагане на поръчката
6. Изпълнение на поръчката
Ръководството насочва стъпка по стъпка служителя, занимаващ се с обществени поръчки, през процеса, включително и през най-важния етап — планирането, като подчертава областите, в които обикновено се допускат грешки, и посочва как те могат да се избегнат. В края на всеки раздел има списък, в който са посочени най-често срещаните грешки и са дадени някои примери. Предоставени са връзки към наличните допълнителни източници, свързани с набора от инструменти или други полезни документи в интернет.
Ръководството обхваща финансираните от ЕС договори за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, описани в Директива 2004/18/ЕО[1].

В цялото ръководство критичните области са отбелязани със следните символи:

 Предупреждение! Така се посочва стъпка, при която възникват най-честите и сериозни грешки.
Внимание! Така се подчертава рискова област, която трябва да се вземе под внимание, за да се постигне икономия, ефикасност и ефективност в процедурата за възлагане на обществени поръчки.
Помощ! Това е област, в която са предоставени допълнителни ресурси посредством набора от инструменти или връзки към други документи.

Наложително е, разбира се, всяко длъжностно лице, което участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка, да спазва националното законодателство и вътрешните правила на своята организация, както и правилата на ЕС. Това важи с еднаква сила за поръчки над и под праговете за публикуване в ОВ на ЕС.

Статутът на настоящия документ е на „ръководство“. То е предназначено да окаже практическо съдействие на занимаващите се с обществени поръчки служители да избягват някои от най-често срещаните грешки и финансови корекции[2]. Това не е ръководство с инструкции относно спазването на изискванията, изложени в Директива 2004/18/ЕО, както и определено не е окончателно правно тълкуване на правото на ЕС. Настоящото ръководство има за цел да подкрепя, а не да заменя вътрешните правила и процедури. При липсата на еквивалентни национални и специфични за даден фонд документи с насоки, управляващите органи могат, по свое желание, да приемат документа като ръководство за бенефициерите на безвъзмездни помощи от ЕС.

През февруари 2014 г. бяха приети нови директиви в областта на възлагането на обществени поръчки[3], а държавите членки трябва да ги транспонират в своето национално законодателство в срок до април 2016 г. (изключение прави електронното възлагане на поръчки, за което срокът е септември 2018 г.).


[1] Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134,  30.4.2004 г., стр. 114)
[2] Изразът „финансови корекции“ обхваща действията, предприемани от Комисията спрямо държава членка, за изключване от съфинансиране от бюджета на ЕС на разходи, които не отговарят на условията за финансиране поради нередност. Вж. насоките на Комисията за определяне на финансови корекции от страна на Комисията по отношение на разходите, финансирани от Съюза в рамките на споделено управление, в случаите на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки, одобрени с Решение C(2013) 9527 на Комисията от 19 декември 2013 г., тук.
[3] Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия и Директива 2014/25/ЕС на  Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар