Архив на блога

петък, 8 януари 2016 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/7 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2016 година за установяване на стандартния образец за единния европейски документ за обществени поръчкиВече е факт Регламентът, с който Европейската комисия (ЕК) въвежда единния европейски документ за обществени поръчки. Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки и влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, което е извършено на 6 януари 2016г. (секция  L 3/16).


Целите на Регламента

Регламентът се основава на Директива 2014/24/ЕС наЕвропейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги
 
Мерките, предвидени в настоящия Регламент, са в съответствие със становището на Консултативния комитет по обществени поръчки.

Целта на двете директиви и регламента е облекчаване на административната тежест за възложителите и най-вече за малките и средните предприятия като ключов елемент в тази посока е въвеждането на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Стандартният образец за ЕЕДОП премахва необходимостта от представяне на значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор като в същото време съдържа информация относно субектите, на чийто капацитет разчита икономическият оператор, така че тази информация да може да бъде проверена едновременно и при същите условия, когато се извършва проверката на основния икономически оператор. 

За избягване на административна тежест за възложителите и евентуалните противоречиви указания в отделните документи от документацията, информацията, която се предоставя в ЕЕДОП, следва предварително да бъде ясно посочена от възложителите в поканата за участие или чрез препратки към други части на документацията, с която икономическите оператори трябва да се запознаят внимателно предвид участието си и евентуалното подаване на оферти.
ЕЕДОП следва също така да улесни и работата като замени различните и разнообразни национални лични декларации с един стандартен образец, установен на европейско равнище. Това ще намали проблемите, свързани с точното формулиране на официалните изявления и декларациите за съгласие, както и на езиковите проблеми, тъй като стандартният образец ще бъде достъпен на официалните езици. По този начин ЕЕДОП допринася за засилване на трансграничното участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки. 

Всяка обработка и обмен на данни, които трябва да се извършат във връзка с ЕЕДОП, ще се осъществяват в съответствие с националните правила за прилагане на Директива 95/46/ЕО наЕвропейския парламент и на Съвета и по-специално с националните правила, приложими към обработката на данни, отнасящи се до закононарушения, наказателни присъди или мерки за сигурност съгласно член 8, параграф 5 от посочената Директива. 

Европейската комисия ще направи преглед на прилагането на практика на ЕЕДОП, като ще вземе предвид техническото развитие на базите данни в държавите членки и на тази база ще изготви доклад пред Европейския парламент и Съвета най-късно до 18 април 2017 г. Комисията ще вземе предвид евентуални предложения с цел подобряване на функционалността на документа с оглед повишаване на възможностите за трансгранично участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки или за допълнителни опростявания в рамките на Директива 2014/24/ЕС. Ще бъдат разгледани и евентуалните проблеми, свързани с практики на системно изискване всички участници в дадена процедура за възлагане на обществена поръчка да представят сертификати или други форми на документални доказателства, или практики, състоящи се в определянето по дискриминационен начин на икономическите оператори, които са задължени да представят такава документация.
За постигане на горните цели Регламентът посочва, че от влизане в сила на националните мерки за прилагане на Директива 2014/24/ЕС, но не по-късно от 18 април 2016 г., стандартният образец, поместен в приложение 2 ще се използва за целите на изготвяне на единния европейски документ за обществени поръчки, посочен в член 59 от Директива 2014/24/ЕС. 

В Приложение 1 към Регламента се съдържат инструкции за неговото използване. 

Какво представлява ЕЕДОП

ЕЕДОП представлява лична официална декларация, която предоставя предварителни доказателства и замества сертификатите, издадени от публични органи или трети страни и с него икономическият оператор декларира, че не е в някое от положенията, при които може да бъде изключен от участие, както и че отговаря на съответните критерии за подбор, и че отговаря на обективните правила и критерии, установени с цел ограничаване на броя на квалифицираните кандидати, които да бъдат поканени за участие. По този начин се премахва нуждата от представяне на значителен брой сертификати или други документи, свързани с критериите за изключване и подбор.
За да улеснят задачата на икономическите оператори при попълването на ЕЕДОП, държавите членки могат да издадат насоки относно използването на ЕЕДОП.
При изготвяне на документите за дадена процедура за възлагане на обществена поръчка възлагащите органи и възложи­телите трябва да посочат (в поканата за участие, в документацията за поръчката, или в поканите за потвърждаване на интерес), каква информация ще изискват от икономическите оператори, включително изрично уточнение дали трябва или не да се представя информацията от части II и III (относно основанията за изключване) по отношение на подизпълнителите, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва[1]. Тази информация може да бъде директно включена и в електронната версия на ЕЕДОП[2].

Офертите при откритите процедури и заявленията за участие в ограничени процедури, в състезателни процедури с договаряне, в състезателен диалог или в партньорства за иновации трябва да бъдат придружени от ЕЕДОП, попълнен от икономическите оператори с цел предоставяне на необходимата информация[3]. Освен при някои договори, които се основават на рамкови споразумения, участникът на когото ще бъде възложен договорът, трябва да предостави актуални сертификати и придружаващи документи.

Държавите членки могат да регулират или да оставят на възлагащите органи и възложителите да решават дали да използват ЕЕДОП и като част от процедурите за възлагане на обществени поръчки, които са под съответните прагове или за поръчки при условията на специалните правила, приложими за социални и други специфични услуги („облекченият режим")[4]. По същия начин държавите членки могат да регулират или да оставят на възлагащите органи и възложителите да решават дали да използват ЕЕДОП във връзка с възлагането на договори за концесии, независимо дали те са предмет на разпоредбите на Директива 2014/23/ЕС.

Възлагащият орган или възложителят може да поиска във всеки момент от процедурата да се представят всички или част от изискваните сертификати и придружаващи документи, когато това е необходимо, с цел осигуряване на правилното провеждане на процедурата.

Икономическите оператори могат да бъдат изключени от процедурата за възлагане на обществена поръчка или да бъдат предмет на съдебно преследване съгласно националното право в случай на подаване на неверни данни при попълване на ЕЕДОП или като цяло при предоставянето на информацията, необходима за проверката на липсата на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор, или когато икономическите оператори укриват такава информация или не са в състояние да представят придружаващите документи.

Икономическите оператори могат да използват повторно информацията, предоставена в ЕЕДОП, използван във връзка с предходни процедури, при условие че същата продължава да бъде вярна и приложима. Това може да стане чрез използване на съответните функционални възможности, предвидени за тази цел в електронната система за ЕЕДОП, както и чрез други форми на копиране.

В члл 59, пар. 2, ал. 2 от Директива 2014/24/ЕС е посочено, че ЕЕДОП се предоставя единствено в електронен вид, но това изискване може да бъде отложено най-късно до 18 април 2018 г., което означава, че както изцяло електронната версия на ЕЕДОП, така и версията на хартиен носител могат да съществуват едновременно най-късно до 18 април 2018 г. Споменатата онлайн система ще позволи на икономическите оператори да подават ЕЕДОП по електронен път във всички случаи, като по този начин ще им позволи да извлекат пълния потенциал на предлаганите възможности (включително повторното използване на информацията). При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които използването на електронни средства за комуникация е отложено (до 18 април 2018 г.), системата за ЕЕДОП позволява на икономическите оператори да отпечатат попълнения в електронен формат ЕЕДОП като документ на хартиен носител, който впоследствие може да бъде предаден на възлагащия орган или възложителя чрез други средства за комуникация, а не по електронен път. Те също така ще могат да изготвят своя ЕЕДОП под формата на PDF файл, който може да бъде изпращан по електронен път като приложение. За да може впоследствие да използват повторно информацията, икономическите оператори следва да съхранят попълнения ЕЕДОП в подходящ електронен формат (напр. като.хт1).

ЕЕДОП включва официална декларация на икономическия оператор, че съответните основания за изключване не се прилагат, че съответните критерии за подбор са изпълнени и че той ще предостави съответната информация, изисквана от възлагащия орган или възложителя. Когато поръчките са разделени на обособени позиции и критериите за подбор[5] се различават за отделните обособени позиции, ЕЕДОП следва да се попълни за всяка обособена позиция (или група обособени позиции с еднакви критерии за подбор).

Възлагащите органи или възложителите могат да ограничат до един въпрос информацията, която се изисква по отношение на критериите за подбор: икономическите оператори отговарят ли на всички задължителни критерии за подбор — „да" или „не". Възлагащите органи и възложителите са задължени да се сдобият със съответните документи, които може да бъдат получени чрез пряк безплатен достъп до националната база данни във всяка държава членка. Ако се изискват такива електронни документи, икономическите оператори предоставят на възлагащия орган или възложителя информацията, необходима за достъп до съответната документация, по-скоро при проверката на критериите за подбор, вместо направо в ЕЕДОП.

Икономически оператор, който участва самостоятелно и не използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, трябва да попълни един ЕЕДОП.

Икономически оператор, който участва самостоятелно, но ще използва капацитета на един или повече други субекти, трябва да гарантира, че възлагащият орган или възложителят ще получи неговия собствен ЕЕДОП заедно с отделен ЕЕДОП, съдържащ съответната информация за всеки от съответните субекти.

А когато в процедурата за възлагане на обществена поръчка участват заедно групи от икономически оператори, включително временни сдружения, за всеки един от участващите икономическите оператори трябва да се представи отделен ЕЕДОП. Във всички случаи, когато повече от едно лице е член на административния, управителния или надзорния орган на даден икономически оператор или има правомощия да представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, всяко лице може да се наложи да подпише един и същ ЕЕДОП в зависимост от националните правила, включително правилата, уреждащи защитата на данните.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, при които в ОВ се публи­кувана покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП.

Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в ОВ, възлагащият орган трябва да посочи информацията, която позволява процедурата за въз­лагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана. Всякаква друга информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор.

ЕЕДОП съдържа следните части и раздели:

Част I. Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя.
Част II. Информация за икономическия оператор.
Част III. Критерии за изключване:
                    А: Основания, свързани с осъдителни присъди
Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски
В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение
Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка.
Част IV. Критерии за подбор:
                        а: Общо указание за всички критерии за подбор
                        А: Годност
                        Б: Икономическо и финансово състояние
                        В: Технически и професионални способности
                        Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
Част V. Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Част VI. Заключителни положения


[1] Съгласно член 71, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/24/ЕС и член 88, параграф 5, трета алинея от Директива 2014/25/ЕС.
[2] Например чрез използването на системата за ЕЕДОП, която Комисията ще предостави безплатно на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни.
[3] Положението е по-сложно по отношение на процедурите на договаряне без предварително обявление, предвидени в член 32 от Директива 2014/24/ЕС и член 50 от Директива 2014/25/ЕС, тъй като тези разпоредби се прилагат при много различни обстоя­телства.
[4] Виж Членове 74—77 от Директива 2014/24/ЕС и членове 91—94 от Директива 2014/25/ЕС.
[5] Такъв може да бъде случаят с минималния изискван оборот, който в тези случаи трябва да се определи в зависимост от максималната прогнозна стойност на отделните обособени позиции.

8 коментара:

 1. Бих искала да попитам дали при ООД съдружниците следва да подпишат ЕЕДОП?

  ОтговорИзтриване
 2. Никъде няма изрични указания по този въпрос, но спроде мен ЕЕДОП трябва да се подпише от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон - управителя или управителите, ако са повече от един. Те имат представителна власт по отношение на трети лица следователно би трябвало те да подпишат и този документ.

  ОтговорИзтриване
 3. Бих искала да попитам, в случай на участник обединение следва ли самото обединение да подава ЕЕДОП или е достатъчно само участниците в него да подадат ЕЕДОП?

  ОтговорИзтриване
 4. Когато участникът е обединение, се прилага отделен ЕЕДОП за всеки един от участниците в обединението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Нашата фирма участва в процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка като участник в обединение и изпратихме 2 ЕЕДОП само за участниците в обединението. След разглеждане на документите Възложителят поиска ЕЕДОП и от името на обединението.

   Изтриване
 5. Здравейте г-жо Карлова, моля за отговор на следните въпроси:
  1.Кой следва да попълни информаицята в част I от ЕЕДОП (предмет, описание и реф.I на поръчката, възложител). Въпросът ми е свързан с факта, че възложител констатира като несъответствие представен от нас ЕЕДОП по процедура, защото не сме попълнили тази информация. Откровено казано откриването на тази информация първо, че е много досадно и второ отнема доста време на кандидатите по процедурата и не разбирам защо възложителят изисква ние да опишем референтият номер на неговата процедура.
  2.Следва ли в част VI "Заключителни положения" на ЕЕДОП участниците/икономическият оператор в процедурата да впише отново информация за наименованието и т.н.
  Благодаря предварително за времето и вниманието

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте, въпросът ми е следния - ако видно от търговския регистър едноличен собственик на капитала на ЕООД е чуждестранно юридическо лице, трябва ли всички членове на съвета на директорите на чуждестранното юридическо лице да подпишат еедоп на ЕООДто

  ОтговорИзтриване