Архив на блога

сряда, 11 януари 2017 г.

Практика по прилагането на новия ЗОП от 2016г. – Част CХIV
1. Контрол чрез случаен избор

 
Съгласно Методическо указания на АОП (№ МУ-12 от 22.12.2016г.) при изпращане на информация в Регистъра на обществените поръчки (РОП) за откриване на процедура, която подлежи на контрол по чл. 232, ал. 1 от ЗОП, възложителите следва да имат предвид следното:

  • откриването на процедурата може да се оповести, когато след изтичане на 3 работни дни от изпращането на регистрационната форма в Системата за случаен избор (ССИ), процедурата не е избрана за контрол;
  • в случай че процедурата е била избрана, откриването й следва да се оповести само след получаване на предварителното становище на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Изключение са случаите, при които срокът за получаване на заявления за участие и/или оферти е съкратен (чл. 232, ал. 6 от ЗОП и чл. 121, ал. 5 от ППЗОП). При тях контролът чрез случаен избор завършва след оповестяване откриването на процедурата.

За процедурите на договаряне, чиито стойности са под праговете, посочени в чл. 233, ал. 2, т. 1 от ЗОП[1], решението за откриване на процедурата следва да се изпрати за публикуване в РОП в деня на регистриране в ССИ, съгласно чл. 133, ал. 1, т. 1 от ППЗОП.
Това са процедурите на:
  • договаряне без обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 от ЗОП, чиито стойности са под праговете на чл. 233, ал. 2, т. 1 от ЗОП;
  • пряко договаряне по чл. 182, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 6, 9 и 10 от ЗОП;
  • пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП.

Важно: В тези случаи, в решението за откриване на процедурите следва да се въведе идентификационният номер (ИН), получен от регистрацията в ССИ.
Това се указва в поле "ИН на регистрационната форма от ССИ". 


2. Публикуване на информация за отмяна на Решение за откриване на обществена поръчка от органа по обжалване

 
В Методическо указание № 11 от 21.12.2016г., АОП обръща внимание на информирането на всички лица, които имат интерес да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка, което се осъществява чрез изпълнение на задължението на възложителите да изпращат до АОП информация за нейното актуално състояние.

Една от хипотезите, в които възложителите са длъжни да публикуват информация, е когато решението за откриване на процедурата е отменено от органа по обжалване - КЗК. В информацията следва да се отбележи, че решението, с което се отменя акта на възложителя, трябва да е влязло в сила – да не е обжалвано или да е потвърдено от ВАС.

В този случай възложителят има задължението да попълни и изпрати обявление за възложена поръчка. То е различно, в зависимост от вида на възложителя (публичен или секторен) Публичните възложители попълват "Обявление за възложена поръчка", а секторните - "Обявление за възложена поръчка - комунални услуги". Когато поръчката е открита с обявление за социални или други специфични услуги, се попълва съответно "Социални и други специфични услуги" или "Социални и други специфични услуги - комунални услуги", в частта "Обявление за възложена поръчка".

Възложителят трябва да попълни раздел V "Възлагане на поръчката", като в поле V.l) "Информация относно невъзлагане", "Поръчката/обособената позиция не е възложена", маркира "Други причини (прекратяване на процедурата)".
В поле VI.3) "Допълнителна информация" на съответния образец се пояснява, че решението за откриване на процедурата е отменено и се посочва номера и датата на акта на органа по обжалване.

В ЗОП и ППЗОП не е определен срок за изпращане на посочената по-горе информация, за разлика от хипотезата на прекратена процедура. Доколкото се касае за друг случай на невъзложена поръчка, би следвало правилото за срока да се приложи по аналогия. Това означава, че възложителят следва да изпрати информация за отмяната на процедурата в същия 7- дневен срок, който започва да тече от влизане в сила на решението на органа по обжалване.[1] За публични възложители и техните обединения:
·        5 000 000 лв. - за строителство;
·        264 033 лв. - за доставки и услуги;
·        500 000 лв. за услуги по Приложение № 2;
За публични възложители, работещи в областта на отбраната:
·        264 033 лв. - за услуги и за доставки, които включват продукти по Приложение № 3 и
·        408 762 лв. - за доставки, които включват продукти извън обхвата на Приложение № 3;
При секторните възложители:
·        817 524 лв. - за доставки и услуги и
·        1 000 000 лв. - за услуги по Приложение № 2

Няма коментари:

Публикуване на коментар